Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2015-жылдын 23-декабрынын 78/26 токтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” 

жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөмыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. “Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон катары таанылсын

- 2006-жылдын 8-февралындагы  4/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндөжобону бекитүү тууралуу”; 

- 2007-жылдын 31-январындагы  5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгүжобо тууралуу”; 

- 2010-жылдын 16-июнундагы  49/4 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн  5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөжобо тууралуутоктомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”; 

- 2012-жылдын 25-апрелиндеги  18/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуутоктомго карата тиркеменин 21 жана 22-пункттары

- 2012-жылдын 11-июлундагы  29/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуутоктомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы жана токтомго карата тиркеменин 2-пункту

- 2013-жылдын 13-февралындагы  4/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуутоктомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы жана токтомго карата тиркеменин 2-бөлүгү

- 2013-жылдын 23-декабрындагы  52/8 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөтоктомдун 1-пунктунун 2-пунктчасы жана токтомго карата тиркеменин 2-пункту

- 2014-жылдын 24-декабрындагы  58/16 “Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөтоктомдун 1-пунктунун бешинчи абзацы жана токтомго карата 1-тиркеменин 2-пункту

- 2015-жылдын 11-мартындагы  16/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөтоктомдун 1-пунктунун төртүнчү абзацы жана токтомго карата тиркеменин 3-пункту

- 2015-жылдын 14-октябрындагы  62/1 “Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”. 

3. Юридика башкармалыгы

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн

4. Токтом 2016-жылдын 10-февралынан тартып күчүнө кирет

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды, алардын бирикмелерин (ассоциацияларын) тааныштырсын

6. Уставдык капиталынын өлчөмү 50 млнсомго жетпеген микрофинансылык компаниялар ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 (алты) айдын ичинде уставдык капиталын бекитилип жатканМикрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобонун талаптарына ылайык келтирсин

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.ДжОрозбаевага ыйгарылсын

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2015-жылдын 23- декабрындагы № 78/26 токтомуна 

тиркеме 

 

 

“Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” 

 

ЖОБО 

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө Жобо (мындан ары  Жобо) Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө”, “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоодон өткөртүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана анда Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларды (банктык мыйзамдарда, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында каралган атайы терминологияны эске алуу менен) түзүү жана лицензиялоо тартиби, ошондой эле микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына талаптар жана аларды макулдашуу тартиби, обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү, микрофинансылык компаниялардын иш чөйрөсүн кеңейтүү, уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана банктык эмес финансы-кредит мекемелерин микрофинансылык компанияларга өзгөртүп түзүү тартиптери аныкталган. 

 

 

1-глава. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

1. Микрофинансылык компания (мындан ары  МФК) ачык же жабык типтеги акционердик коомдун уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келген уюштуруу документтеринин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары  Улуттук банк) лицензиясынын негизинде жүзөгө ашырат

2. МФК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып юридикалык статуска ээ болот. МФКны мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөртүү Улуттук банктын кат жүзүндөгү макулдугунун негизинде жүргүзүлөт

3. МФКнын уставдык капиталы улуттук валютада гана уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен түзүлөт

Уставдык капиталды негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эсебинен түзүүгө тыюу салынат

4. МФКнын капиталынын негизги бөлүгүн толугу менен төлөнгөн уставдык капитал түзөт. МФКнын капиталынын курамында анын уюштуруучулары (акционерлери) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенмелерге ээ эмес уставдык капитал гана камтылат. 

5. МФКнын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын жүзөгө ашырбаган МФКлар үчүн 50 (элүү) млнсом өлчөмүндө белгиленет

Бул талап МФКга кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан микрокредиттик компанияларга (мындан ары  МКК), микрокредиттик агенттиктерге (мындан ары  МКА) жана кредиттик союздарга (мындан ары  КС) да таркатылат. 

6. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна лицензия алууга ниеттенген МФК 100 (жүзмлн. сомдон төмөн эмес өлчөмдөгү минималдуу уставдык капиталга ээ болууга тийиш. 

7. Өз ишин жүзөгө ашыруу үчүн МФК Улуттук банктан айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия (мындан ары  лицензия) алууга милдеттүү

МФКнын тиешелүү лицензиясы (лицензияда көрсөтүү) болгон шартта, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга укуктуу (“Кард-Хасан” бүтүмү боюнча акча каражаттарын тартуудан тышкары). 

МФКнын лицензиясы ажыратып алынгыс (аты жазылган) болуп саналат. Лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилүүгө тийиш эмес. Анын үчүнчү жактарга берилиши юридикалык жактын МФК катары иш жүргүзүүсүнө тыюу салуу менен Улуттук банк тарабынан лицензиянын алынып коюулушуна алып келет. 

8. МФК Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, жана бул операциялар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды жүзөгө ашырышы мүмкүн

1) камсыздалган жана камсыздандырылбаган микрокредиттерди берүүнү

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, кайтарымдуулук шартында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алууну (кошумча лицензия болгон шартта); 

3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана андан ары сатуу (факторинг); 

4) МФКда кардарларга эсеп ачуусуз  банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууну

5) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык өз атынан чет өлкө валютасын сатып алууну жана сатууну (кошумча лицензия болгон шартта); 

6) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантия берүүнү

9. МФК ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, жана бул операциялар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү операцияларды жүзөгө ашыра алат

1) - “Мудараба” (микрокаржылоону берүү үчүн гана); 

- “Шарика/мушарака жана шарика/мушаракамунтахийабиттамлик”; 

- “Мурабаха”; 

- “Иджара жана иджарамунтахийабиттамлик”; 

- “Кард Хасан” (микрокаржылоону берүү үчүн гана); 

- “Салам”; 

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан “мудараба” бүтүмү боюнча аманаттарды кабыл алуу; 

3) микрофинансылык компаниянын кардарларына эсеп ачуусуз  банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык өз атынан чет өлкө валютасын сатып алууну жана сатууну (кошумча лицензия болгон шартта); 

5) микрокрокаржылоо (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантия берүү

10. МФК Улуттук банктын кошумча лицензиясы (лицензияда көрсөтүү) болгон шартта ушул Жобонун 8-пунктунун 1-3 жана 6-пунктчаларында же 9-пунктунун 1-3 жана 5-пунктчаларында көрсөтүлгөн операциялардын бардыгын же айрымдарын чет өлкө валютасында жүзөгө ашырууга укуктуу

11. Лицензия алганга чейин МФКнын уюштурулушуна байланыштуу иштерден башка, МФК катары кандайдыр бир ишкердикти жүргүзүүгө тыюу салынат

12. МФКга бардык оюн-зоок иштерине катышууга, анын ичинде ал жайгашкан жайдын ичинде акча-буюм лотереяларын уюштурууну жана аны жарнамалоону кошо алганда, утуш иш-чараларын жана акча-буюм лотереяларын өткөрүүгө тыюу салынат

13. МФК, алар бириккенге чейин Кыргыз Республикасынын аймагында мурда түзүлгөн же түзүлүп жаткан финансы-кредит мекемелеринин аталышына окшош же бирдей белгилерди аталыш катары пайдалана албайт. 

Бул тыюу салуу башкы компаниянын аталышын пайдаланган туунду микрофинансылык уюмдарга таркатылбайт. 

14. МФКны түзүү учурунда МФКнын жайлары, анын ичинде филиалдардын жайлары да ачылышы учурунда, техникалык чыңдалышы, жабдылышы, өрт коопсуздугу боюнча “Кыргыз Республикасында финансы-кредиттик мекемелердин техникалык чыңдалышы боюнча бирдиктүү талаптар жана аларды коргоо тартиби жөнүндө Нускоодо белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш, бул тууралуу МФК менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ортосунда тиешелүү актылар түзүлүүсү зарыл

15. Ушул Жобонун талаптарына ылайык, МФКнын Улуттук банкка сунушталуучу уюштуруучу документинин жана чечиминин бир барактан ашык ар бир нускасы өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлууга жана МФКнын жетекчисинин колу коюлууга жана МФКнын мөөрү менен (эгер болгон болсо) бекемделүүгө тийиш

16. Чет өлкөлүк уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан сунушталуучу документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, аны менен бирге белгиленген мыйзам тартибинде күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте улам легалдаштырылууга жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана/же расмий тилдерине которулууга (нотариалдык жактан тастыкталган котормо сунушталат) тийиш. 

Улуттук банкка сунушталуучу документтердин көчүрмөлөрү белгиленген тартипте тастыкталган болууга тийиш. 

17. Ушул Жобоунун талаптарына ылайык Улуттук банкка сунушталуучу документтер МФКнын жайгашкан жери боюнча берилет: 

- Улуттук банктын борбордук аппаратына  Бишкек шаарында жана Чүй областында жайгашкан МФКлар; 

- Улуттук банктын областтык башкармалыктарына  Чүй жана Баткен областтарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МФКлар; 

- Улуттук банктын Баткен областындагы Өкүлчүлүгүнө  Баткен областында жайгашкан МФКлар. 

18. Ушул Жободо белгиленген документтер МФК тарабынан Улуттук банкка толук көлөмдө сунушталбаса же алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында (анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында) жана ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе, Улуттук банк сунушталган документтер топтомун кароо үчүн бөлүнгөн мөөнөт ичинде себебин кат жүзүндө көрсөтүү менен документтерди жеткире иштеп чыгууга кайтарып берүүгө укуктуу

19. МФК тарабынан ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер боюнча жеткире иштелген документтер Улуттук банкка берилген шартта, же эгерде Улуттук банк документтерди кароо мезгилинде кошумча документтер сунушталса, аларды кароо мөөнөтү ушул Жобонун талаптарын канааттандыруучу документтер алынган күндөн тартып кайрадан башталат

Лицензия (кошумча лицензия) алууга өтүнүч (өтүнүч кат) кайтарылып алынса же Улуттук банк лицензияны (кошумча лицензияны) берүүдөн баш тартса, МФК тарабынан сунушталган документтердин бир нускасы кайтарылбайт. 

20. Улуттук банк тарабынан документтердин каралышы учурунда МФКнын уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдүн жана/же тоулктоолордун киргизилишин талап кылган, МФК уюштуруучуларынын (акционерлеринин) аталышы, жайгашкан жери, курамы ж.б. өзгөргөн болсо, анда өтүнүч ээси МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органы мындай чечимди кабыл алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого жана өзгөртүүлөр жана толктоолор киргизилген уюштуруу документтерин сунуштоого тийиш. 

21. Ушул Жобонун максаттарында финансылык иштин жана банк жана/же финансылык иш менен байланыштуу иштин түрү болуп, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 токтому менен бекитилген “Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө Жобонун 1.11-пунктунда көрсөтүлгөн иштин түрлөрү саналат

 

2-глава. МФКнын УЮШТУРУУЧУЛАРЫНА/АКЦИОНЕРЛЕРИНЕ КАРАТА ТАЛАПТАР 

 

22. Кыргыз Республикасынын резиденттери же резидент эместери болушкан, жеке адамдар жана юридикалык жактар МФКнын уюштуруучуларынан же акционерлеринен боло алышат. 

Банк ишин жана/же финансылык ишти жүзөгө ашырышпаган юридикалык жактар өз алдынча же башка адамдар менен (аны контролдукка алган же ал контролдогон же болбосо ал менен жалпы контролдук алдында турган кайсы болбосун юридикалык жактын үлүшү менен чогуу алганда) биргеликте МФКнын добуш берүүчү акцияларынын 20 (жыйырма) пайызынан ашыкка ээ боло алышпайт. 

Бул чектөө Улуттук банктын талаптарына ылайык келүүсүндө чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмга таркатылбайт. 

23. Төмөнкү белгилердин бирине же бир нечесине ээ адамдар МФКнын уюштуруучуларынан же акционерлеринен боло алышпайт: 

1) уюштуруучу же акционер финансылык туруксуздук (банкроттук) абалында болсо. 

Улуттук банк уюштуруучунун (акционердин) финансылык абалын төмөнкү белгилердин биринин болуусунда, аны канааттандырарлык эмес деп эсептей алат

- акыркы отчеттук күндөгү абал боюнча анын активдери уюштуруучунун (акционердин) милдеттенмелеринен жогору болсо; 

- милдеттенмелердин жалпы өлчөмү, уюштуруучунун (акционердин) баланстан тышкары милдеттенмелерин кошо алганда, МФКнын туруктуулугу үчүн олуттуу тобокелдикке дуушар кылышы мүмкүн болсо

- тастыктоолор алынбаса же алынган маалыматтар зарыл болгондо уюштуруучунун (акционердин) МФКга кошумча капитал берүүгө мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун күбөлөндүрсө

- МФКга же анын аманатчыларына табыштаманы канааттандыруунун натыйжасында зыян келтирүү мүмкүнчүлүгү анын ичинде табыштама берген күнгө Кыргыз Республикасынын бюджетине жана салык органдарына орду жабылбаган карыздарынын болуусу жөнүндө күбөлөндүрүүчү башка негиздемелер боюнча

2) уюштуруучу же акционер финансылык жана/же экономикалык кылмыштуулук боюнча соттолгондугу болсо; 

3) уюштуруучуга же акционерге финансылык жана/же экономикалык ишкердикти жүзөгө ашырууга тыюу салган соттун чечими болсо; 

4) алардын тизмеги Улуттук банк тарабынан түзүлгөн, оффшордук аймакта катталган же катышуучу катары оффшордук аймакта катталган адамдарга жана/же аффилирленген жактарга, же болбосо оффшордук аймакта жашаган жеке адамдарга ээ юридикалык жактар; 

5) алардын тизмеги Улуттук банк тарабынан түзүлгөн, оффшордук аймакта жашаган, оффшордук аймактын резиденти болуп саналган жеке адамдар

6) каттоодон өткөн же катышуучу катары акчанын изин жашырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуштарын колдонбогон жана терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жагында эл аралык кызматташууга катышпаган мамлекеттерде катталган адамдарга жана/же аффилирленген жактарга, же болбосо тизмеси Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жагында мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген, ушул мамлекеттердин аймагында жашаган жеке адамдар

7) алардын тизмеги Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдары тарабынан белгиленген, резидент болуп саналган жана/же терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жагында эл аралык стандарттарын иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуштарын колдонбогон мамлекеттердин аймагында жашаган жана терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкка катышпаган жеке адамдар

8) каттоодон өткөн же катышуучу катары Кыргыз Республикасы кошулган, эл аралык уюмдар тарабынан ушул мамлекеттердин жеке адамдары жана юридикалык жактары менен кызматташууга тыюу салган жана/же чектөөлөр каралган санкцияларды колдонуу тууралуу чечим (резолюция) кабыл алынган мамлекеттерде катталган адамдарга жана/же аффилирленген жактарга ээ юридикалык жактар. Чет өлкө иштери чөйрөсүндө иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары Улуттук банктын талабы боюнча эл аралык санкциялар тууралуу колдо болгон маалыматты сунушташат; 

9) резидент болуп саналган жана/же Кыргыз Республикасы кошулган, эл аралык уюмдар тарабынан ушул мамлекеттердин жеке адамдары жана юридикалык жактары менен кызматташууга тыюу салган жана/же чектөөлөр каралган санкцияларды колдонуу тууралуу чечим (резолюция) кабыл алынган мамлекеттердин аймагында жашаган жеке адамдар. Чет өлкө иштери боюнча иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары Улуттук банктын талабы боюнча эл аралык санкциялар тууралуу колдо болгон маалыматты сунушташат. 

24. МФКнын уюштуруучуларына биринчи эмиссиядагы акцияларды номиналдан төмөн баада сатып алууга тыюу салынат. 

 

3-глава. КЫЗМАТ АДАМДАРЫНА КАРАТА ТАЛАПТАР ЖАНА АЛАРДЫ МАКУЛДАШУУ ТАРТИБИ 

 

25. Алардын талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон МФКнын кызмат адамдарынан болуп: Директорлор кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын Төрагасы жана мүчөлөрү, Шариат кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди каржылоого жагында ички уюштуруу иш-чаралары үчүн жооптуу болгон түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) жана кредиттик түзүмдүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо түзүмүнүн, активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, ички аудит кызматынын жана “ислам терезесинин” жетекчилери (мындан ары  түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат

26. МФКнын ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары Улуттук банктын талаптарына ылайык келүүгө жана Улуттук банктын талаптарына ылайык кынтыксыз ишкер абройго ээ болууга тийиш. 

27. Директорлор кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызматына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш

1) жогорку билимдүү болууга

2) микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банктык мыйзамдар жана корпоративдик тескөө жагында, бул чөйрөдө окуудан өткөндүгүн тууралуу сертификат менен тастыкталган билимге ээ болууга; 

3) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн  банк жана/же финансы тутумунда жетектөөчү кызматтарда кеминде 1 (бир) жылдык эмгек тажрыйбасынын болушу. 

Ушул пункттун максаттары үчүн жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда каралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекеменин жана/же компаниянын жана/же финансы кызмат көрсөтүүлөрүн жөнгө салуу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турбаган кызматты түшүнүүгө болот. Мында эмгек стажына иши коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланышкан, жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндөгү иши кирбейт

“Ислам терезесине” ээ болгон МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушул пункттун талаптарына кошумча, ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатка жана/же башка документтерге ээ болууга тийиш. 

28. Операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде “ислам терезеси” аркылуу жүзөгө ашырган МФКда кеминде 3 (үч) мүчөдөн турган Шариат кеңеши болууга тийиш. 

29. МФК, микрофинансылык уюмдардын/кредиттик союздардын ассоциациялары (бирикмелери) тарабынан түзүлгөн Шариат кеңешинин мүчөлөрү ушул Жобонун талаптарына ылайык келген шартта (МФКда Шариат кеңеши жок болсо), ошол Шариат кеңешинин кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланууга укуктуу

30. Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш

1) Шариат кеңешинин мүчөлөрү үчүн  жогорку билими жөнүндө дипломунун болушу; Төрагасы үчүн  укук жана/же финансылык иш боюнча Шариат жагында жогорку билими жөнүндө дипломунун болушу

2) Улуттук банктын негизги ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык мыйзамдар чөйрөсүндө билими болууга

3) Шариат кеңешинин мүчөлөрү үчүн  алардын ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатынын болушу жана/же башка документтердин болушу

Шариат кеңешинин Төрагасы ушул пункттун талаптарына кошумча операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде “ислам терезеси” аркылуу жүзөгө ашырган банкта же башка финансы-кредиттик мекемеде кеминде 1 (бир) жылдык иш стажына ээ болууга, же ислам банк иши жана каржылоо принциптерин окутуу же изилдөө чөйрөсүндө кеминде 4 (төрт) жылдык тажрыйбага ээ (илимий иштерге, статьяларга, баяндамаларга жана башкаларга) болууга

31Башкарманын Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуларына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш

1) жогорку билимдүү болууга

2) төмөнкүдөй иш тажрыйбасына ээ болууга

а) МФКнын Башкармасынын Төрагасы  банктык жана/же финансылык системада кеминде 3 (үч) жылдык, анын ичинде жетекчилик кызмат ордунда  кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасы болууга. 

Ушул пункттун максаттары үчүн жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда кралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекеменин жана/же компаниянын жана/же финансы кызмат көрсөтүүлөрүн жөнгө салуу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турбаган кызматты түшүнүүгө болот. Мында эмгек стажына коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланышкан, жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндө иштеген иши кирбейт. 

б) Башкарма мүчөлөрү  банктык жана/же финансылык системада кеминде 2 (эки) жылдык иш тажрыйбасы болууга; 

в) башкы бухгалтер, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчиси  банктык жана/же финансылык системасында кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасы болууга; 

3) банкттардын жана микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, корпоративдик башкаруу чөйрөсүндө окуудан өткөндүгү тууралуу сертификат менен тастыкталган билими болууга. 

“Ислам терезесине” ээ болгон МФКнын Башкармасынын мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Башкармасынын мүчөлөрү, “ислам терезесинин” жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн жетекчиси ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө тиешелүү сертификатка жана/же документтерге ээ болууга тийиш. 

32. Башкы бухгалтер кызматына талапкер ушул Жобонун 31-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча, анын Эл аралык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук стандарттары жагында билимин тастыктаган сертификатка ээ болууга тийиш. 

Ошону менен бирге, “ислам терезесине” ээ МФКнын жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын башкы бухгалтеринин ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу стандарттары (AAOIFI) жагында билиминин бар экендигин тастыктаган сертификатка жана/же башка документке, же операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде “ислам терезеси” аркылуу жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекемеде бухгалтер катары кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга тийиш.

33. Ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ушул Жобонун 31-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык аудит жана финансылык отчеттуулук стандарттары жагында сертификатка ээ болууга тийиш. 

“Ислам терезесине” ээ МФКнын жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу стандарттары (AAOIFI) жагында билиминин бар экендигин тастыктаган сертификатка жана/же башка документке, же операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде “ислам терезеси” аркылуу жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекемеде аудитор/бухгалтер катары кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга тийиш. 

34. МФКнын “ислам терезесинин” жетекчиси жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн жетекчилери ушул Жобонун 31-пунктунун талаптарына кошумча, ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекемеде ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга тийиш. 

35. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруучулук иш чараларга жоопкерчиликтүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) ушул Жобонун 31-пунктунун талаптарына кошумча терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында окуудан өткөндүгү тууралуу сертификатка ээ болууга тийиш. 

36. Ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдарын иштен бошоткон (ээлеген кызматынан бошотулган) учурда МФК чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде иштен бошотуунун себептерин көрсөтүү жана МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын тиешелүү чечиминин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого тийиш. 

37. Талапкер шайланган/дайындалган учурдан тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде, ошондой эле кызмат адамдарынын курамы өзгөргөн шартта МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка тандооо/дайындоо жана/же өзгөргөндүгү тууралуу билдирүүнү төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен берүүгө милдеттүү

1) МФКнын ыйгарым укуктуу органынын Улуттук банк менен макулдашканга чейин шайлангандыгы/милдетин аткаруучунун дайындалгандыгы жөнүндө чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү). Кийинчерээк Улуттук банк тарабынан талапкердин белгиленген талаптарга ылайык келиши жөнүндө чечим кабыл алынган шартта, МФК Улуттук банкка дайындалган учурдан тартып 10 (он) календардык күн ичинде аны дайындоо тууралуу буйрукту (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү) сунуштайт. 

2) белгиленген форма боюнча анкеталар (1-тиркеме). 

38. Эгерде сунушталган маалымат чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк зарылчылыкка жараша МФКдан, талапкерден же үчүнчү жактардан кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кыла алат.

39. Документтер кароого сунушталган күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде, эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо 60 (алтымыш) календардык күн ичинде Улуттук банк тарабынан каралат. 

40. Талапкер Улуттук банктын талаптарына ылайык келиши/келбеши тууралуу чечим, ал кабыл алынгандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде МФКга жөнөтүлөт.

41. Сунушталган документтер белгиленген талаптарга ылайык келбесе жана/же документтер топтому толугу менен тапшырылбаса, алар жеткире иштеп чыгуу үчүн кайтарылып берилиши мүмкүн. Документтерди кароо мөөнөтүн эсептөө, тиешелүү талаптарды канааттандырган документтер Улуттук банкка сунушталган күндөн тартып башталат.

Документтер Жобонун талаптарына ылайык келбей же алар толук эмес топтомдо 3 (үч) жолудан ашык сунушталган учурда, Улуттук банк талапкердин документтерин макулдашууга кабыл албай коюшу мүмкүн.

42. Талапкерлерди макулдашууда Улуттук банктын тышкы көзөмөлдөө жана инспектордук текшерүүлөрдүн, ошондой эле кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан талапкерлерге карата жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтар эске алынышы мүмкүн

43. Улуттук банк ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тарта алат, эгерде: 

1) соттун чечими менен талапкерлерге карата финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылса

2) талапкерлерге карата экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жол бергендиги жана/же кызматтык кылмыш иши үчүн айыптоо өкүмү чыгарылса

3) эгерде талапкерлер иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган (жөнгө салынган) банктын жана/же финансы-кредиттик мекеменин кызмат адамы болсо жана натыйжада банктын жана/же финансы-кредит мекемесинен лицензия (күбөлүк) кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюларга) катыштыгы бар деп тааныган Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, Улуттук банктын жазма буйруулары жана башка актылары болсо; 

4) талапкерлер “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндөмыйзамдарынын жана ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе

44. Кылмыш иши козголгон талапкерлерди кароого алуу тиешелүү тастыктоочу документтер алынган учурдан тартып токтотулат. Бул тууралуу билдирүү МФКга талапкер Улуттук банктын талаптарына жооп берүүсүн кароого алуу жол-жобосун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде жөнөтүлөт

45. Талапкердин жана/же МФКнын анык эмес маалымат бергендигинин же атайылап маалыматты бурмалагандыгынын фактысы аныкталган шартта, Улуттук банк талапкерлерди макулдашуудан баш тартууга же ал макулдашылган учурда ээлеген кызматынан бошотууну талап кылууга укуктуу. 

46. Ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдар анкетадагы (1-тиркеме) маалыматтар өзгөргөн учурда, өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки 10 (он) жумушчу күнү ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө жаңы анкетаны тиркөө менен билдирүүгө милдеттүү

47. Талапкердин Улуттук банктын талаптарына ылайык келиши тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин да ушул Жобонун 43-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер аныкталган учурда Улуттук банк кызмат адамдарды кызматтан четтетүүнү талап кылууга укуктуу

48. Улуттук банк тарабынан кабыл алынган чечимге макул болбогон шартта МФК расмий билдирүү алгандан кийинки 10 (он) күн ичинде аны даттанууга укуктуу

 

4-глава. МФКны ТҮЗҮҮ ҮЧҮН УЛУТТУК БАНККА СУНУШТАЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР 

 

49. МФКны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин, МФКны түзүү боюнча зарыл документтерди даярдоо үчүн анын уюштуруучулары документтерди кароо маселеси боюнча Улуттук банк менен иш алып барган ыйгарым укуктуу адамды (мындан ары  ыйгарым укуктуу адам) аныкташат. 

50. МФКнын (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын) лицензиясын алуу үчүн анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоо тийиш: 

1) Директорлор кеңешинин Төрагасынын же уюштуруучу тарабынан (бир уюштуруучу болгон шартта) же уюштуруучулардын жалпы жыйынында ыйгарым укук чегерилген башка адамдын кол тамгасы коюлган, лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат (2-тиркеме); 

2) МФКны түзүү, уставды бекитүү, МФКнын кызмат адамдарын дайындоо/шайлоо жөнүндө чечим (бир уюштуруучу болгон шартта) же уюштуруучулардын жалпы жыйынынан толтурулган проткол (эки нускада); 

3) уюштуруу келишими (уюштуруучулардын саны бирден ашык болсо) (эки нускада). Уюштуруу келишиминде чагылдырууга зарыл болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 3-тиркемеде келтирилген. 

4) МФКнын уставы (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 4-тиркемеде келтирилген. 

5) акционерлердин анкеталары кошо тиркелген (13-тиркеме) МФКнын акционерлери тууралуу маалыматтар (5-тиркеме); 

6) 6-тиркемеде келтирилген суроолорду камтыган бизнес-план

7) МФКнын жалпы уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелер чөйрөсү же алар жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу) жөнүндө маалымат

8) ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдардын ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келишин тастыктаган маалыматтар (документтер) жана анкеталар (1-тиркеме); 

9) МФКнын уюштуруучулары тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн% ашкан суммада салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкүлөр сунушталат

акыркы финансылык жыл үчүн финансылык отчеттуулук (акыркы финансылык жыл үчүн бухгалтердик баланс жана түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жөнүндө отчет) же салык декларациялары жана/же финансылык абал жөнүндө башка документтер же алардын көчүрмөлөрү

аудитордук корутунду (эгерде болсо же бул талап мыйзамда белгиленген шартта) же анын көчүрмөсү

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкүлөр сунушталууга мүмкүн

кирешелер жөнүндө маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, суммаларды, мүлктү жана башкаларды мурастап калуу укугу

Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка документтер да берилиши мүмкүн

Улуттук банк уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кылышы мүмкүн

10) жайлардын техникалык жактан бекемделиши жана жабдылыш боюнча талаптарга ылайык келүүсү тууралуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт

51. Ушул Жобонун 50-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринде уюштуруучу  жеке адамдардын кол тамгалары нотариалдык жактан тастыкталууга, ал эми уюштуруучу  юридикалык жактын өкүлүруучу  юридикалык жакгарым укуктуу жактардын кол тамгалары юридикалык жактын мөөрү менен же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш

52. МФКнын акцияларын чет өлкө инвесторлору сатып алган учурда, лицензия алуу үчүн ушул Жобонун 50-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча, белгиленген тартипте легалдаштырылган төмөнкү документтер берилет

1) юридикалык жак  резидент эместерден

юридикалык жак катары катталгандыгын тастыктаган документ

юридикалык жактын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын МФКнын жарыяланган акциялар топтомун сатып алгандыгы (же МФКны уюштуруу) тууралуу чечиминин көчүрмөсү

- уставдын жана эсепке алуунун Эл аралык тажрыйбасына ылайык түзүлгөн өткөн мурдагы 2 (эки) жыл үчүн финансылык отчеттун көчүрмөсү

акыркы отчеттук күнгө карата финансылык абал тууралуу аудитордук уюмдун корутундусунун көчүрмөсү (болгон учурда) же бул жактын финансылык алгылыктуулугун тастыктаган башка маалыматтар

- чет өлкөлүк юридикалык жак тиешелүү болгон (каттоодон өткөн) өлкөнүн көзөмөл органынын өтүнүүчүнүн финансылык, банктык же башка иштерди жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу экендиги жөнүндө тастыктоосун кошо алганда, ал тиешелүү болгон көзөмөл режими тууралуу кат жүзүндө маалыматтар, же аталган макулдулуктун тиешелүү өлкөнүн мыйзамдарына ылайык кереги жоктугу жана ошондой эле көзөмөл органынын Улуттук банк менен туруктуу негизде кызматташууга даяр экендиги жөнүндө кат жүзүндө тастыктоо маалыматтар

2) жеке адамдар  резидент эместерден

паспорттун же ким экендигин тастыктаган башка документтин көчүрмөсү

финансылык абалын тастыктаган документтер

53. Улуттук банк өтүнүч ээлери МФКга лицензия алуу үчүн сунуштоого тийиш болушкан, кошумча маалыматтарды талап кылууга укуктуу. 

54. Ыйгарым укуктуу адам МФКны түзүү боюнча уюштуруу келишимине кол койулганга чейин Улуттук банк менен МФКынын толук жана кыскартылган аталышын алдын-ала макулдаша алат. 

55. Улуттук банк МФКнын лицензия алуу үчүн сунушталган документтерин белгиленген талаптарга ылайык сунушталган бардык документтерди алган күндөн тартып 2 (эки) айдан ашпаган мөөнөттө карайт. Документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз жөнгө салган орун басары тарабынан 10 (он) календардык күнгө узартылышы мүмкүн

56. МФКга лицензия берүү тууралуу маселе алгылыктуу чечилген шартта, Улуттук банк ушул Жобонун 50-пунктунун 2-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускасын кошо тиркөө менен, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык МФКнын мамлекеттик каттоодон өтүүсү үчүн кат жүзүндө уруксатын берет

57. Улуттук банк МФКнын документтерин кароону же мамлекеттик каттоодон өтүшүнө макулдугун кайтарып алууга төмөнкү себептер боюнча укуктуу: 

1) эгерде өтүнүч ээсинин финансылык же укуктук абалында МФКга лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп санала турган өзгөртүүлөр болсо

2) МФКнын уюштуруучулары жана кызмат адамдары тууралуу маалыматтарды кошо алганда, так эмес маалыматтар аныкталган болсо; 

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган башка негиздер болсо. 

Улуттук банк МФКнын документтерин кароону же мамлекеттик каттоодон өтүшүнө макулдугун кайтарып алуу тууралуу МФКны кат жүзүндө маалымдайт

58. МФК мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктү алгандан кийин 10 (он) календардык күн ичинде анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү

1) лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат

2) МФКнын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

3) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөлөрү

4) акционерлердин реестри; 

5) ушул Жобонун 5-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документ. Топтоо эсебинде турган каражаттар уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан лицензия алганга чейин кандайдыр бир максаттарга колдонулбайт; 

6) лицензия алуу үчүн топтолгон каражаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ

59. Лицензия (7 жана 8-тиркемелер) ушул Жобонун 58-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилгенден кийинки 10 (он) календардык күн ичинде берилет

60. Айрым банктык операцияларды жүргүзүү баракчасы лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат

 

5-глава. КОШУМЧА ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮ УКУГУНА ЛИЦЕНЗИЯ АЛУУ ТАРТИБИ 

 

61. Ушул Жобонун 8-пунктунун 1, 3 жана 6-пунктчаларында же 9-пунктунун 1, 3 жана 5-пунктчаларында белгиленген операцияларды чет өлкө валютасында, же ушул Жобонун 8-пунктунун 5-пунктчасында жана 9-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн операцияны жүзөгө ашырууга укук берген кошумча лицензия алуу үчүн МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт: 

1) кошумча лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат

2) кошумча лицензияны талап кылган операцияларды жүзөгө ашыруу жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган)

3) кошумча лицензияны талап кылган операцияларды жүзөгө ашыруусу каралган МФКнын уставы жана уставдын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү (зарыл болгон учурларда же аталган операциялар колдонуудагы уставда көрсөтүлбөгөн болсо); 

4) кошумча лицензияны талап кылган операциялардын жүзөгө ашырылышын эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-план

5) МФКнын уюштуруу түзүмү тууралуу маалыматтар (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү же алар аткарууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу). 

62. Улуттук банк МФК кошумча лицензия алуу үчүн сунуштоого тийиш болгон кошумча маалыматтарды талап кылууга укуктуу

63. Улуттук банк белгиленген талаптарга ылайык келген документтерди алган учурдан тартып 2 (эки) айдан ашпаган мөөнөттө төмөнкүлөрдү ишке ашырат

- ушул Жобонун 61-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускасын кошо тиркөө менен МФКны мамлекеттик кайра каттоого кат жүзүндө уруксат берет  кошумча операциялардын жүзөгө ашырылгандыгына байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү зарылчылык келип чыккан шартта; 

- кошумча лицензия берет (9 жана 10-тиркемелер) кошумча операциялардын жүзөгө ашырылгандыгына байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү арылчылык жок учурда

Документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары тарабынан 10 (он) календардык күншө узартылыш мүмкүн

64. МФК мамлекеттик каттоодон өткөн учурда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк алгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү

1) кошумча лицензия берүү жөнүндө өтүнүч

2) МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү

3) мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган, МФКнын мөөрү менен тастыкталган уставдын көчүрмөсү

4) лицензия алуу үчүн топтолгон каражаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ

65. Кошумча лицензия (9 жана 10-тиркемелер) ушул Жобонун 64-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилгенден кийинки 10 (он) календардык күн ичинде берилет

66. Айрым банктык операцияларды жүргүзүү үчүн кошумча лицензияга карата чектөөлөр баракчасы кошумча лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат

 

6-глава. ЖЕКЕ АДАМДАРДАН ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДАН МӨӨНӨТТҮҮ АМАНАТТАРДЫ (ДЕПОЗИТТЕРДИ) КАБЫЛ АЛУУГА ЛИЦЕНЗИЯ АЛУУ ТАРТИБИ 

 

67. МФК, МФК катары өз ишин баштаган учурдан тартып 2 (эки) жыл өткөндөн кийин, кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу боюнча (кайтарымдуулук, мөөнөттүүлүк жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында), анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык “мудараба” бүтүмү боюнча операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензия (мындан ары  аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензия) берүү жөнүндө өтүнүч менен кайрыла алат

68. Аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензия алууга талапкер МФК, кошумча лицензия алууга өтүнүчтү бергенге чейинки 1 (бир) жыл ичинде анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка МФКнын аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензия алууга өтүнүч менен кайрылууга ниети тууралуу катты берүүгө тийиш, анда ушул Жобонун 70 жана 71-пункттарынын талаптарынын аткарылышы боюнча милдеттенмелер да камтылуусу зарыл. 

69. МФКнын ушул Жобонун 68-пунктунда көрсөтүлгөн ниети тууралуу катка төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш

- акционердин чечими (бир акционер болсо) же МФК акционерлеринин жалпы чогулушунун отрумунан протокол жана МФКнын Директорлор кеңешинин аманаттарды тартуу ниети тууралуу токтому (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү); 

- аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензияны алганга чейинки өткөөл мезгилдин 1 (бир) жылын жана аманаттарды тартуу боюнча операцияларды жүргүзүү шарттарында 2 (эки) жылды кошо алганда, кийинки 3 (үч) жыл ичиндеги экономикалык натыйжалардын стратегиясын, иш масштабдарын, эсептөө болжолдоолорун ачып көрсөткөн бизнес-план; 

- Улуттук банктын ченемдеринин жана бакша талаптарынын аткарылыш мөөнөттөрүн жана пландаштырылган деңгээлин ачып көрсөткөн ченемдик укуктук актыларына ылайык, аманаттарды тартуу менен иш алып барышкан МФКлар үчүн белгиленген көлөмдө жана өлчөмдө Улуттук банктын экономиаклык ченемдеринин жана башка талаптарынын аткарылышына жетишүү жана аларды сактоо планы

- мөөнөттөрүн, жетишилген маанилерин жана капиталды өстүрүү булактарын көрсөтүү менен, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ болушкан МФКлар үчүн белгиленген минималдуу уставдык капиталдын деңгээлине чейин капиталды өстүрүү планы

70. Кошумча лицензия алууга ниети тууралуу катты сунуштаган учурдан тартып МФК аманаттарды тартуу менен иш алып барышкан МФКларга карата сунушталган бардык экономикалык ченемдердин жана башка талаптардын аткарылышы, ошондой эле төмөнкү формула боюнча аныкталган минималдуу өздүк капиталдын ченемин аткаруу боюнча милдеттенмелерин өзүнө алат

СК/УК * 100 % 100 %, мында: 

СК  МФКнын баа берүү күнүнө карата өздүк капитал

УК  аманаттарды тартуу менен иш алып барышпаган, минималдуу уставдык капитал. 

71. Аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензия алууга өтүнүч менен кайрылган учурга карата МФКда

- ушул Жобонун 6-пунктунда белгиленген өлчөмдө уставдык капиталы болууга тийиш

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жана талаптарды аманаттарды тартуу укугуна ээ МФКлар үчүн белгиленген көлөмдө жана өлчөмдө аткаруусу зарыл

- акыркы жыл ичинде классификацияланган кредиттердин кредит портфелге карата катышы 5 % ашык болбоого тийиш; 

- МФКнын корпоративдик башкаруу принциптерине ылайык келүүсүн (тиешелүү уюштуруу түзүмүнүн, МФКны башкаруу түзүмүнүн, МФКнын жетектөөчү курамынын жеке жана ишкер мүнөздөгү квалификациясынын бар экендигин) тастыктоого тийиш

72. МФКнын аманаттарды тартуу укугуна лицензия алууга өтүнүчүн кароо учурунда Улуттук банк тарабынан МФКнын анын ниети тууралуу катка ылайык өзүнө кабыл алган милдеттенмелерин аткаруусуна көңүл бурулат

73. Улуттук банк МФКнын ниети тууралуу кат сунушталган учурдан тартып 1 (бир) жыл ичинде МФКнын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзөт

74. МФК аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензия алуу үчүн ушул Жобонун 61-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка банктык лицензия алуу үчүн “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндөмыйзамда каралган документтерди төмөнкүлөрдү кошо тиркөө менен сунуштайт

- ушул Жобонун 6-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документти; 

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт (эгерде мурда берилбесе). 

Топтоо эсебиндеги каражаттар МФКнын негизги уставдык максаттарын (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, акционерлер тарабынан кошумча лицензия алганга чейин кандайдыр бир максаттарга колдонулбоого тийиш. 

75. Улуттук банк МФКнын аманаттарды тартуу укугуна кошумча лицензия алуу үчүн сунушталган документтерин главадагы талаптарды эске алуу менен, ушул Жобонун 5-главасында белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө карап чыгат жана эгерде МФК жана сунушталган документтер ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп берген болсо, ошондой эле МФК тарабынан кошумча лицензия алуу үчүн жеткиликтүү негиздер сунушталса, Улуттук банк кошумча лицензия берет (7, 8, 9 жана 10-тиркемелер). 

 

7-глава. ФИЛИАЛДАРДЫ ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРДҮ АЧУУ 

 

76. МФК, иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылган филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ача алат

Чет мамлекеттин аймагында жайгашкан МФКнын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү өз ишин ошол өлкөнүн мыйзамдарынын жана/же мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдердин жана ушул Жобонун филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ачуу үчүн каралган талаптарга ылайык алынган Улуттук банктын уруксатынын негизинде жүзөгө ашырылат

77. Филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө маалыматтар (анын ичинде жайгашкан жери жөнүндө) МФКнын уставында камтылууга тийиш. МФК акционерлердин филиал жана өкүлчүлүк ачылгандан кийин болгон биринчи жалпы жылдык жыйынында филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө тиешелүү маалыматтарды МФКнын уставына киргизилишин бекитүүгө милдеттүү.  

78. Юридикалык жак болуп саналбаган, МФКнын жайгашкан жерден тышкары жайгашкан жана операциялардын бардыгын жана/же бөлүгүн филиал жөнүндө Жоболордун негизинде жүзөгө ашырган, ошондой эле МФК тарабынан ага берилген ыйгарым укуктардын чегинде иш алып барган анын обочолонгон бөлүмү МФКнын филиалы болуп саналат. 

79. Филиал, МФК менен бирдиктүү уставдык капиталга, баланска, ошондой эле МФКнын аталышына толук дал келген, “филиал” деген сөз кошулган аталышка ээ

80. Филиалдын жетекчиси МФКнын ыйгарым укуктуу органы тарабынан дайындалат жана белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта МФКнын атынан филиалдын жетекчиси жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын жана башка иш-аракеттердин тизмеси келтирилүүгө тийиш

81. Филиалды ачуу/жабуу үчүн МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет

1) филиалды ачуу/жабуу жөнүндө өтүнүчтү (11-тиркеме); 

2) ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды ачуу/жабуу жөнүндө чечимин жана мындай чечимдин (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсүн

3) анда кеминде филиалды ачуу максаттары, филиалга чегерилген банк операцияларынын тизмеси, пландаштырылып жаткан операциялардын масштабы жана мүнөзү, филиалдын жетекчисинин ыйгарым укуктары жана милдеттери көрсөтүлүүгө тийиш болгон филиал жөнүндө Жобо жана анын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү (филиалды ачууда); 

4) филиалдын жетекчисинин жана башкы бухгалтеринин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчаларынын көчүрмөлөрү (филиалды ачууда); 

5) ал жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операцияларды жана бүтүмдөрдү көрсөтүү менен филиалдын жетекчисине берилген, МФКнын жетекчиси тарабынан кол коюлган жана МФКнын мөөрү менен бекитилген ишеним кат (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү) (филиалды ачууда); 

6) жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт (филиалды ачууда). 

МФК чет мамлекеттердин аймагында филиалды ачуу учурунда Улуттук банктын ачууга уруксатын алуу үчүн ушул пункттун 1-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтерди сунуштайт

82. Улуттук банк МФКнын филиалды ачуу/жабуу боюнча документтерин ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын канааттандырган документтер берилген күндөн кийинки 15 (он беш) күн ичинде карайт. 

83. Кароого алуунун жыйынтыгында документтер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банк МФКнын филиалын мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдугун ушул Жобонун 81-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында белгиленген документтердин бир түп нускаларын тиркөө менен берет

84. Филиалы мамлекеттик каттоодон өткөндөн (аракети токтотулгандан) кийин МФК каттоодон өткөн учурдан тартып 10 (он) календардык күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтердин бир нускасын кошо тиркөө менен билдирүү-катын берүүгө милдеттүү

1) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү белгиси коюлган филиал жөнүндө Жобонун МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү (филиалды ачууда); 

2) филиалдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү (филиалды ачууда); 

3) юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө документинин көчүрмөсү (филиалды жабууда). 

85. Юридикалык жак болуп саналбаган, аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуудан, микрокредиттерди берүүдөн (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банктык лицензияны алууну талап кылган башка операцияларды жүргүзүүдөн тышкары, МФКнын кызыкчылыгын коргогон жана анын таламында иш алып барган, өкүлчүлүк жөнүндө Жобонун негизинде МФКнын атынан бүтүмдөрдү жана башка укук ченемдүү аракеттерди жүзөгө ашырган анын обочолонгон бөлүмү МФКнын өкүлчүлүгү болуп саналат

Өкүлчүлүк МФК менен бирдей баланска, ошондой эле “өкүлчүлүк” деген сөздү кошуу менен МФКнын аталышына толугу менен шайкеш келген аталышка ээ

86. МФК өкүлчүлүгүн ачуу/жабуу үчүн анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет

1) өкүлчүлүктү ачуу/жабуу жөнүндө өтүнүч (12-тиркеме); 

2) МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын өкүлчүлүктү ачуу/жабуу жөнүндө чечими жана анын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү

3) жайгашкан орду жана аталышынан тышкары, өкүлчүлүктү ачуу максаттары жөнүндө маалымат, өкүлчүлүк ишке ашыра турган иштин түрлөрү камтылган, өкүлчүлүк жөнүндө Жобо жана (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) анын көчүрмөсү (өкүлчүлүктү ачууда); 

4) өкүлчүлүктүн жетекчисинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасынын көчүрмөсү (өкүлчүлүктү ачууда). 

МФК чет мамлекеттердин аймагында өкүлчүлүктү ачуу учурунда Улуттук банктын ачууга уруксатын алуу үчүн ушул пункттун 1-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтерди берет. 

87. Улуттук банк МФКнын өкүлчүлүктү ачуу/жабуу жөнүндө өтүнүчтү ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын канааттандырган документтер сунушталгандан кийинки 15 (он беш) күн ичинде карайт. 

88. Кароого алуунун жыйынтыгында документтер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банк МФКнын өкүлчүлүгүн мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдугун ушул Жобонун 86-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтердин бир түп нускасын тиркөө менен берет

89. Өкүлчүлүктү каттоодон өткөргөндөн (аракети токтотулгандан) кийин МФК каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди бир нускада берүүгө тийиш

1) каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган өкүлчүлүк жөнүндө Жобонун МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү (өкүлчүлүктү ачууда); 

2) МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (өкүлчүлүктү ачууда); 

3) юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүктүн ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө документинин көчүрмөсү (өкүлчүлүктү ачууда). 

90. МФК, анын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жайгашкан жери боюнча өз аталышы жазылып илинүүгө тийиш

91. МФКнын жайгашкан жери, байланыш телефон номерлери, электрондук почтасынын дареги, филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн жайгашкан орду өзгөргөн шартта, МФК бул тууралуу Улуттук банкка мындай өзгөртүүлөр киргизилгенден тартып 15 (он беш) календардык күн итчинде билдирүүгө тийиш. 

92. МФКнын филиалынын ишине байланыштуу өзгөртүүлөр

1) МФК 3 (үч) жумуш күнү ичинде анын филиалы жөнүндө Жобого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө Улуттук банкка маалымдоого тийиш

2) МФК анын филиалынын жайгашкан орду өзгөргөн шартта, өзгөртүү киргизилген учурдан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде бул тууралуу Улуттук банкка маалымдайт; 

3) МФК массалык маалымат каражаттарына МФКнын филиалынын жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү тууралуу жарыялоого тийиш. 

 

8-глава. УСТАВГА СУНУШТАЛГАН ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ ЖАНА ТОЛУКТООЛОРДУ МАКУЛДАШУУ 

 

93. Уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду Улуттук банк менен макулдашуу үчүн МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт

1) уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч

2) акционердин уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү

3) устав жана уставдын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен күбөлүндүрүлгөн). 

94. Улуттук банк ушул Жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди 1 (бир) ай ичинде карап чыгат. Документтердин ушул Жобонун талаптарына жооп беришине жана баш тартууга негиз жок болгон учурда Улуттук банк МФКга анын мамлекеттик кайра каттоодон өтүшүнө макулдугун МФКнын ушул Жобонун 93-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен берет

95. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөн күндөн тартып 10 (он) календардык күн ичинде МФК Улуттук банкка төмөнкүдөй документтерди берүүгө тийиш

1) МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен күбөлүндөлгөн көчүрмөсүн

2) мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсүн

Улуттук банк мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө маалыматты реестрге киргизет

96. Уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүү

1) МФКнын уставында аныкталган уставдык капиталдын өлчөмүн көбөйтүү, акционерлер уставдык капиталды толук төлөгөндөн кийин ишке ашырылат. МФКнын уставдык капиталды көбөйтүү чечимин кабыл алуусуна, МФКнын уставында мурда уставдык капитал өлчөмүнүн өзгөргөндүгү тууралуу катталгандан кийин жана акциялар чыгарылган катары таанылгандан кийин жол берилет. 

2) эгерде МФКнын уставына уставдык капитал өлчөмүнө карата өзгөртүүлөр киргизилсе, ушул Жобонун 93-пунктунун талаптарына карата кошумча төмөнкү документтерди берет

а) акционердин уставдык капиталдын өлчөмүн өзгөртүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү

б) уставдык капиталда үлүшү 5 (беш) жана андан ашык пайызды түзгөн акционерлердин анкеталарын (13-тиркеме, эгерде көрсөтүлгөн маалымат мурда сунушталбаса) кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты көрсөтүү менен (5-тиркеме) акционерлердин тизмеси; 

в) акциялардын чыгарылышын мурда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган каттын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктары тууралуу маалымкат

г) уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда

- бир юридикалык жак же жеке адам тарабынан, же болбосо юридикалык жактардын жана/же жеке адамдардын келишим боюнча өз ара байланыштуу болгон тобу, же туунду ишкана болуп саналган же бири-бирине көз каранды болгон юридикалык жактардын бир же бир нече бүтүмдөрүнүн натыйжасында МФКнын акционерлери тарабынан 5 (бештен) көбүрөөк, бирок 20 (жыйырма) пайызынан ашпаган өлчөмдө МФКнын акцияларынын сатылып алынышы жөнүндө маалыматтар

- жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы, ошондой эле алар акционерге ыйгаруучу укуктар жөнүндөгү маалыматтар берилет

өтүнүч берилген күнү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы эсепке уставдык капиталды көбөйтүүнүн эсебине акча каражаттардын толук өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен көчүрмө). Мында уставдык капиталды көбөйтүү эсебине багытталган акча каражаттарынын суммасы кошумча капиталдын эсебинде эске алынууга тийиш жана МФК тарабынан толук кайра каттоодон өткөнгө чейин негизги уставдык максаттарга гана колдонулат (кредиттөөгө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоого); 

- эгерде капиталдын көбөйүүсү акционерлер тарабынан салынган кошумча капитал эсебинен эсебинен же бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен ишке ашырылса  акционердин тиешелүү чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү) берилет

- Улуттук банк тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн% ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген ушул Жобонун 50-пунктунун 9-пунктчасынын тезмегинде аныкталган документтер; 

д) уставдык капиталдын өлчөмүнүн азаюусунда  кредиторлордун  финансы-кредиттик мекемелердин (эгерде болгон болсо) уставдык капиталды азайтууга кат жүзүндөгү макулдугу (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү); 

3) Улуттук банк, МФКнын уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүү макулдашылган шартта, маалыматтарды жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн каралган тартипте талап кыла алат, ошондой эле МФК акционерлеринин финансылык абалы жана алар жүргүзгөн операциялар боюнча маалыматтарды, акционерлердин уюштуруу документтерин берүүсү жана алардын финансылык жана башка отчеттору жөнүндөгү кошумча маалыматтарды да талап кыла алат

97. МФК Улуттук банкка баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга ылайык МФКнын акцияларынын чыгарылышын жыйынтыктоочу акыркы каттоо жөнүндө чыгарылган акцияларды таануу жана баалуу кагаздардын чыгарылышынын жыйынтыгын каттоо учурунан тартып 30 (отуз) календардык күн ичинде билдирүүгө милдеттүү

Билдирүүгө төмөнкүлөр кошумча сунушталууга тийиш: 

- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан акцияларды чыгаруу жыйынтыктарынын катталгандыгын тастыктаган документ; 

- акционерлердин реестр ээлеринин кол тамгасы коюлган, жүргүзүлгөн өзгөртүүлөр жөнүндө реестринен көчүрмө же акционерлердин жаңы реестри

98. МФКнын аталышынын өзгөрүшү

1) МФКнын аталышынын өзгөрүшү Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш. МФКнын аталышы өзгөргөн учурда анын лицензиясы (кошумча лицензиясы) алмаштырылууга (кайра таризделүүгө) тийиш

Жаңы аталышын макулдашуу үчүн Улуттук банкка төмөнкүлөр берилүүсү зарыл

- анын уюштуруу-укуктук формасын камтыган болжолдуу толук жана кыскартылган аталышы менен МФКнын аталышын өзгөртүү тууралуу өтүнүч кат

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол аталыштын Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жоктугун ырастоосуу, ошондой эле фирмалык аталыштарды коргоо жагында мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталыштардын мамлекеттик реестринде аталган аталыштын жоктугун ырастоосу. 

Улуттук банк 1 (бир) ай ичинде чечим кабыл алып, МФКнын болжолдонуп жаткан жаңы аталышын макулдашуунун жыйынтыгы тууралуу жоопту МФКга жөнөтөт

2) МФКнын жаңы аталышы Улуттук банк менен макулдашылган учурда, МФКнын акционерлери акционерлердин жалпы жыйынында анын аталышын өзгөртүү жана МФКнын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат

3) Акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет

- МФКнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө МФКнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүч катты

- акционердин МФКнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер богон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү

- уставдын жаңы редакциясы жана анын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү

Улуттук банк 15 (он беш) календардык күн ичинде сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга анын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет

4) МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет

- жаңы аталышы менен лицензия (кошумча лицензия) берүүгө өтүнүч кат

- МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен күбөлүндүрүлгөн көчүрмөсү

каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия (кошумча лицензия) берүү үчүн чогултулган акчанын салынгандыгын тастыктаган документ. 

5) МФК аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны (кошумча лицензия) алмаштыргандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу МФКнын жаңы аталышын көрсөтүү менен аталыштын өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү маалыматты жарыялоого тийиш. 

6) Аталышы өзгөртүлгөн МФК мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензияны (кошумча лицензияны) Улуттук банкка тапшырууга тийиш. Улуттук банк лицензия (кошумча лицензия) эски аталышы көрсөтүлгөн лицензиянын ордуна берилгендиги тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен МФКнын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат. Улуттук банк реестрге лицензиянын алмашылгандыгы жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет

99. МФКнын жайгашкан жеринин өзгөрүшү

1) МФКнын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөрүшү калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөртүлүшү менен коштолушу мүмкүн. МФКнын бир калктуу пункттун ичинде жайгашкан жеринин өзгөрүшү лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт. Уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүүгө алып келген жайгашкан жеринин өзгөрүшү ушул Жобонун 93-95-пунктуна ылайык макулдашылат

МФКнын жайгашкан жерин өзгөртүү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылбаган учурда, МФК өзгөртүлгөн учурдан тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет: 

- жайгашкан жеринин, анын ичинде айкын дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени, байланыш телефон номерлерин жана электрондук почта дарегин көрсөтүү менен

- ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана анын жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келиши жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт

2) Улуттук банк МФКнын жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү тууралуу жазууларды реестрге чагылдырат. 

3) Жайгашкан жерин айкын өзгөрткөндөн кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде МФК жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөргөндүгү тууралуу жарыялоого тийиш

100. Акционерлер курамын өзгөртүү

1) МФКнын акционерлеринин курамын өзгөртүү “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзам талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат

2) Кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак МФКнын 20 (жыйырма) пайызынан төмөн акцияларын сатып алган шартта, МФК аларды сатып алган учурдан кийинки 1 (бир) ай ичинде Улуттук банкка тиешелүү билдирме сунуштоого тийиш. 

3) Кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак МФКнын 5 (беш) пайыздан 20 (жыйырма) пайызына чейинки өлчөмдөгү акциялар топтомун башка жактар менен биргеликте сатып алган шартта, МФК ушул пункттун 2-пунктчасында көрсөтүлгөн билдирмеге кошумча акционерлер жөнүндө маалыматты (5-тиркеме) жана акционерлердин анкеталарын (13-тиркеме, эгерде мындай маалымат мурда берилбесе) жана анын түпкү пайда алуучулары жөнүндө маалыматты, ошондой эле ушул Жобонун 50-пунктунун 9-пунктчасында белгиленген документтердин тизмегине ылайык, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырбаган МФК үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 2 % ашпаган суммадагы акча каражаттардын келип чыгуу булагын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтарды сунуштоого тийиш. 

4) МФКнын акционерлери акциялардын 5 (беш) пайызынан көбүн сатып алган шартта Улуттук банк өз көзөмөлдүк милдеттерин жүргүзүүнүн алкагында алардын финансылык абалы жана иш аброю тууралуу маалыматты талап кылышы жана алышы мүмкүн

5) Кайсыл болбосун жеке адам же юридикалык жак МФКнын акциялар топтомун, тике же кыйыр түрдө, анын ичинде башка жактар же бирикмелер менен биргеликте контролдуктужүзөгө ашырууга укук берген МФКнын акцияларынын 20 (жыйырма) пайызынан азын сатып алууда, Улуттук банкка мындай акциялар топтомун сатып алган учурдан тартып 1 (бир) ай ичинде акционерлер жөнүндө маалыматты (5-тиркеме) жана акционерлердин анкеталарын (13-тиркеме, эгерде мындай маалымат мурда берилбесе) кошо тиркөө менен тиешелүү билдирме сунуштоого тийиш

6) Улуттук банк төмөнкү учурларда акционерден ушул пункттун 2, 3 жана 5-пунктчасында көрсөтүлгөн акциялар топтомун ажыратууну талап кылышы мүмкүн

- сатып алып жаткан тараптардын финансылык абалы МФКнын туруктуулугуна кооптуу жагдайларды жаратса; 

- сатып алып жаткан тараптар зарыл маалыматты толук тапшырбаса же болбосо такталбаган же бурмаланган маалыматты сунуштаса; 

- сатып алып жаткан тараптар ушул Жобонун 2-главасында белгиленген талаптарга жооп бербесе. 

7) МФКнын акцияларын сатып алууну, күрөөгө коюуну же ага башка формадагы милдеттерди жүктөөнү сатып алуу деп түшүнөбүз

Жеке өзү же болбосо башка жактар менен биргеликте тике же кыйыр түрдө төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырууну контролдук катары түшүнүлөт

- акционердик коомдун же акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталынын добуш берүүчү акцияларынын 50 (элүү) жана андан көп пайызына ээлик кылууну же тескөөнү (анын ичинде ишеним менен тескөө келишими боюнча); 

- юридикалык жактын Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) мүчөлөрүнүн кеминде жарымын тандоо мүмкүнчүлүгүн

- юридикалык жактын уставдык капиталында катышууга көз карандысыз келишимдин негизинде же башкача түрдө ошол юридикалык жактын жетекчилигине же саясатына таасир этүү мүмкүнчүлүгүн

101. МФКнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана МФК мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет.  

МФКнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор төмөнкү учурларда Улуттук банк тарабынан жактырылбашы мүмкүн

1) уставга сунушталган өзгөртүүлөрдө жана толуктоолордо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган лицензия (кошумча лицензия) берүүдөн баш тартуу негиздерди жаратса; 

2) МФК Улуттук банктын уставга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетүү жагында жазма буйруктарын/сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруудан баш тартса

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

 

 

 

 

 

9-глава. “ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИН” АЧУУ ТАРТИБИ 

 

102. МФК, ушул Жобонун талаптарына ылайык, ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин негизинде финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн “ислам терезесин” ачууга укуктуу. 

103. “Ислам терезесин” ачуу үчүн МФК төмөнкү талаптарды аткарууга тийиш

1) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык капитал боюнча талаптарды сактоону

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды сактоону

3) өтүнүч кат берген күнгө чейинки акыркы 12 (он эки) ай ичинде Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана санкциялар белгиленбөөгө тийиш (кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдөн, буйруктардан жана сунуш-көрсөтмөлөрүнөн тышкары)

4) акыркы 2 (эки) жыл ичинде МФК катары иш алып барууну. 

104. “Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн МФК операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүргүзүү укугуна кошумча лицензия алууга тийиш

105. МФКнын “ислам терезесин” ачуусу акционердин (бир акционер болсо) же МФКнын акционерлеринин жалпы жыйынынын чечими боюнча жүзөгө ашырылат. МФКнын “ислам терезеси” аркылуу ишкердикти жүзөгө ашыруусу МФКнын уставында көрсөтүлүүгө тийиш

106. “Ислам терезеси” аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо укугуна кошумча лицензия берүүгө макулдук алуу үчүн МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш

1) МФК жүргүзүүгө ниеттенген операциялар тууралуу маалыматты кошо тиркөө менен “ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо укугуна лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат

2) “ислам терезесин” түзүү жана мындай ишкердикти жүргүзүүгө МФКнын уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле Шариат кеңешинин мүчөлөрүн жана анын Төрагасын, “ислам терезесинин” жетекчисин шайлоо тууралуу МФКнын акционеринин чечими (бир акционер болсо) же акционерлеринин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протоколу, жана аталган чечимдин же протоколдун көчүрмөлөрү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган); 

3) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруу маселелери камтылган устав жана анын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган); 

4) келечектеги ишине ар тараптуу талдап-иликтөөнү жана “ислам терезесин” ачуу менен коштолгон тобокелдиктерди аныктоону камтыган бизнес-план

5) МФК ишин кеңейтүү пландаштырылгандыгына байланыштуу, МФКнын кайра каралып чыккан уюштуруу түзүмү

6) болжолдонгон операцияларга жана алардын МФКнын ишине таасирине ар тараптуу талдап-иликтөө жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши (Директорлор кеңеши жок учурда  башкарманын аткаруу органы) тарабынан жаңы операцияларга коштолгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы тууралуу Директорлор кеңешинин (Директорлор кеңеши жок учурда  башкарманын аткаруу органынын) чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү); 

7) алардын Улуттук банктын минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келүүсүн тастыктаган документтерди кошо тиркөө менен Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, “ислам терезесинин” жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлердин анкеталарын (1-тиркеме). Бул документтерге кошумча Башкарманын бир мүчөсүнүн, Директорлор кеңешинин бир мүчөсүнүн, башкы бухгалтердин жана ички аудит кызматынын жетекчисинин Улуттук банктын “ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын кызмат адамдарына карата минималдуу квалификациялык талаптарга жооп берүүсүн тастыктаган документтер сунушталууга тийиш

8) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келген Шариат кеңеши жөнүндө Жобо (МФКнын мөөрү менен тастыкталганкөчүрмөсү); 

9) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келген “Ислам терезеси” жөнүндө Жобо (МФКнын мөөрү менен тастыкталганкөчүрмөсү); 

10) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын негизинде Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн жана МФКнын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруу боюнча типтүү келишимдер

11) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келген, МФКнын Шариат кеңеши тарабынан жактырылып, Директорлор кеңеши (Директорлор кеңеши жок учурда  башкарманын аткаруу органы) тарабынан бекитилген, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүүдөн улам мүмкүн болуучу бардык тобокелдиктерди аныктоо, аларды өлчөп көрүү, контролдукка алуу, мониторинг жүргүзүү жана кыскартуу боюнча чаралар, болжолдонгон операцияларды бухгалтердик эсепке алуу принциптери каралган МФКнын каржылоо, операциялык, эсепке алуу саясаттары жана башка негизги саясаттары; 

12) эгерде МФКга аталган ассоциациянын алдында иш алып барган Шариат кеңеши тарабынан кызмат көрсөтүүлөр сунушталса (МФКда Шариат кеңеши жок болгон учурда) Шариат кеңеши тарабынан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жөнүндө МФК менен микрофинансылык ассоциациялар ортосунда түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталганкөчүрмөсү). 

107. Улуттук банк “ислам терезесин” ачуу жөнүндө өтүнүч катты, белгиленген талаптарга жооп берген бардык документтерди алган учурдан тартып 2 (эки) айдан ашпаган мөөнөттө кароого алат. Документтерди кароо мезгили Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөлдүк жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары тарабынан 10 (он) календардык күнгө узартылышы мүмкүн

108. МФКга кошумча лицензия берүү маселеси боюнча оң чечим кабыл алынган шартта, Улуттук банк ушул Жобонун 106-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтердин бирден түп нускаларын кошо тиркөө менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, МФКны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү үчүн кат жүзүндө макулдук берет

109. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде МФК жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү

1) МФКнын “ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого кошумча лицензия берүүгө өтүнүч кат

2) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белгиси менен уставдын көчүрмөсү

3) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, МФКнын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия берүү үчүн жыйым салынгандыгын тастыктаган документ

110. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү “ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштоо укугуна кошумча лицензия (8-тиркеме), МФК ушул Жобонун 109-пунктунда көрсөтүлгөн документтер Улуттук банкка сунушталгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде берилет

111. “Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо укугуна кошумча лицензияга карата чектөө баракчасы кошумча лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат

 

10-глава. МФКны ИСЛАМ БАНК ИШИ ЖАНА КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН МФКга ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

 

112. МФК “ислам терезесине” ээ болгон шартта, кайра өзгөртүп түзүүгө өтүнүч кат сунушталган күнгө чейин ислам финансылык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болгон учурда жана ушул Жобонун 103-пунктунун 1-3-пунктчаларынын талаптарын сактаган шартта, ал ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүлүшү мүмкүн

113. Өзгөртүп түзүлгөнгө чейинки кеминде 6 (алты) ай ичинде МФК ал тууралуу МФКнын кредиторлоруна (болгон болсо) жана Улуттук банкка билдирүүгө, ошондой эле МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечими менен бекитилген кайра өзгөртүп түзүү боюнча иш-чаралар планын кошо тиркөө менен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүлүү ниети тууралуу МФКнын акционеринин (бир акционер болсо) чечимин же акционерлеринин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протоколду сунуштоого тийиш. Иш-чаралар планында, бирок булар менен гана чектелбестен, иш-чаралар планын аткаруу мөөнөтү, Шариат стандарттарына туура келбеген активдерди жана милдеттенмелерди кайра өзгөртүп түзүү/ордун жабуу тартиби, персоналды окутуу жана башкалары каралууга тийиш. 

114. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө окутуудан өткөндүгү жөнүндө сертификатка жана/же башка документтерге ээ эмес ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн МФКнын кызмат адамдары МФК ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүлүү ниетин билдирген учурдан тартып 6 (алты) ай ичинде тиешелүү билим берүү курсунда окутуудан өтүүгө тийиш

115. МФК Улуттук банкка ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдагандан кийин Улуттук банк зарылчылык келип чыккан шартта, инспектордук текшерүүнү жүргүзүшү мүмкүн же болбосо Улуттук банкка бул тууралуу маалымдалганга чейинки акыркы 6 (алты) ай ичинде жүргүзүлгөн тышкы көзөмөлдүктүн жана инспектордук текшерүүнүн жыйынтыгы эске алынышы мүмкүн

116. МФК Улуттук банкка ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдаган күндөн 6 (алты) ай өткөндөн кийин, анын ичинде текшерүүнүн жана ушул Жобонун 113-пунктунда көрсөтүлгөн иш-чаралар планын кароонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банкта андан баш тартуу үчүн негиз жок болсо, МФК Улуттук банкка тиешелүү лицензия алуу үчүн төмөнкү документтерди сунуштайт

1) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат

2) МФКны ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү жөнүндө акционеринин чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протоколу, жана бул чечимдин же протоколдун көчүрмөлөрү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган); 

3) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу маселелерин камтыган уставды, уставдын көчүрмөсүн (МФКнын мөөрү менен тастыкталган); 

4) болжолдонгон операцияларга жана алардын МФКнын ишине таасирине ар тараптуу талдап-иликтөө жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши (Директорлор кеңеши жок учурда  башкарманын аткаруу органы) тарабынан жаңы операцияларга коштолгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы тууралуу Директорлор кеңешинин (Директорлор кеңеши жок учурда  башкарманын аткаруу органынын) чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү); 

5) МФКнын каржылоо көлөмү жана кардарларынын саны боюнча болжолдуу балансты келтирүү менен алдын ала болжолдонгон эсептөөлөр

6) МФКнын ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдарынын анкеталары (1-тиркеме) жана алардын Улуттук банктын минималдуу талаптарына ылайык келүүсүн тастыктаган документтер (МФКда “ислам терезесин” ачууга байланыштуу макулдашуудан мурда өтпөгөн адамдар үчүн); 

7) кредиторлордун  финансы-кредит мекемелердин кайра өзгөртүп түзүүгө кат жүзүндөгү макулдугу (алар болгон болсо); 

8) ушул Жобонун 113-пунктунда көрсөтүлгөн жыйынтыкталган иш-чаралар планы; 

9) өзгөртүп түзүүгө байланыштуу кайра каралып чыккан МФКнын уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктары, бөлүмдөрү), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелери же алар жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялар тизмеги, караштуулугу). 

117. Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн ушул Жобонун 116-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди сунуштоо мөөнөтү, документтер белгиленген тартипте сунушталышы максатында, тышкы көзөмөлдүк жана инспектордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча МФК бузууга жол берүүлөрдү жана кемчиликтерди четтеткенге чейин Улуттук банк тарабынан токтотулушу мүмкүн

118. Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга лицензия берүүгө өтүнүч кат Улуттук банк тарабынан алар Улуттук банкка сунушталган күндөн кийинки 2 (эки) ай ичинде кароого алынат. 

119. Сунушталган документтер толугу менен тапшырылса жана алар белгиленген талаптарга жооп берсе, аны четке кагууга негиздер болбосо жана МФКнын өзгөртүп түзүү үчүн негиздер жетиштүү болсо, Улуттук банк ушул Жобонун 116-пунктунун 3 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтердин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКны өзгөртүп түзүүгө байланыштуу мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдук берип, аны ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүүгө макулдук бериши мүмкүн

120. МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин Улуттук банк ага ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия берүүсү үчүн жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш

1) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия берүүгө өтүнүч кат

2) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөндүгү белгиси коюлган уставынын көчүрмөсү

3) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөндүгү белгиси коюлган күбөлүгүнүн көчүрмөсү

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия берүү үчүн жыйым салынгандыгын тастыктаган документ

5) мурда берилген лицензиянын түп нускасы (кошумча лицензия). 

121. Улуттук банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензияны (8-тиркеме), МФК ушул Жобонун 120-пунктунун талаптарына жооп берген тиешелүү негизде тариздетилген документтер топтомун Улуттук банкка сунуштаган күндөн кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФКга берет

122. Ушул Жобонун 116-пунктунун 8-пунктчасында көрсөтүлгөн иш-чаралар планы аткарылгандан кийинки 1 (бир) ай ичинде МФК Улуттук банкка кайра өзгөртүп түзүү планынын аткарылышы жөнүндө отчетту кошо тиркөө менен билдирме-кат сунуштайт. 

 

11-глава. МФКнын ДОБУШ БЕРҮҮЧҮ АКЦИЯЛАРЫНЫН 20 (ЖЫЙЫРМА) ПАЙЫЗЫНАН КӨБҮН САТЫП АЛУУ ТАРТИБИ 

 

123. МФКнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алуу үчүн юридикалык жак (ушул Жобонун 14-тиркемесинин критерийлерине ылайык келген) же жеке адам Улуттук банктан алдын ала уруксат алууга тийиш. 

124. МФКнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алууга уруксат алуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоо зарыл

юридикалык жактар тарабынан: 

- добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алууга өтүнүч кат

- МФКнын акцияларын сатып алуу жөнүндө юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органынын чечими

- юридикалык жактын ушул Жобонун 14-тиркемесинде көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келишин тастыктаган документтер. 

жеке адамдар тарабынан: 

- добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алууга өтүнүч кат

өтүнүч эсинин финансылык абалынын туруктуулугун тастыктаган документтер. 

Жеке адамдардын финансылык абалынын туруктулугу катары төмөнкүнү түшүнөбүз

өтүнүч кат сунушталган күнгө карата Кыргыз Республикасынын бюджети жана салык органдары алдында орду жабылбаган карызынын жоктугун

өтүнүч кат сунушталган күнгө карата юридикалык жактар жана жеке адамдар алдында орду жабылбаган жана мөөнөтүндө төлөнбөгөн милдеттенмелердин жоктугун; 

өтүнүч кат келип түшкөнгө чейинки акыркы 2 (эки) жыл ичинде ишкердикти киреше алуу менен жүзөгө ашырууну

Банктык жана/же микрофинансылык ишти жөнгө салган мыйзамдарды, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол берген жеке адамдар, Улуттук банктын аларды алгылыксыз банктык жана финансылык тажрыйбага катыштыгы бар катары тааныган чечими болсо, аларга МФКнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алууга уруксат берилбейт

125. МФКнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алууга өтүнүч кат алгандан кийин Улуттук банк МФКга акцияларды сатып алууга макулдук берүү же четке кагуу жөнүндө кат жөнөтөт

126. Улуттук банк МФКнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн сатып алууга өтүнүч катты кароого алуу үчүн зарыл кошумча маалыматты талап кылышы мүмкүн

127. Улуттук банк төмөнкү учурларда жеке адамдарга жана/же юридикалык жактарга МФКнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы 20 (жыйырма) пайызынан көбүн түзгөн акциялар топтомун сатып алууга макулдук берүүдөн баш тартууга укуктуу

- сатып алып жаткан жак ушул Жобонун 2-главасынын талаптарына жооп бербесе; 

- сатып алып жаткан жак ушул Жобонун 100-пунктунун талаптарын аткарбаса. 

128. Улуттук банк тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырбаган МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн% ашкан суммага МФКнын добуш берүүчү акцияларын кошумча сатып алууда жеке адамдар жана/же юридикалык жактар кат жүзүндө билдирме сунуштап, Улуттук банктан алдын ала макулдук алууга тийиш. 

129. Чет өлкөлүк инвесторлор “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамына ылайык тике же кыйыр түрдө контролдукту ишке ашыруу укугун берген МФКнын акциялар топтомун сатып алган учурда же МФКнын акцияларын кошумча сатып алып, анын натыйжасында чет өлкөлүк инвесторлор акциялардын контролдук топтомуна тике же кыйыр түрдө ээлик кылган учурда (башкача айтканда, 50 % ашыгын сатып алганда), акцияларды сатып алуу болжолдонгон күнгө чейинки 2 (эки) ай мурда ушул Жобого ылайык, белгиленген тартипте мыйзамдаштырылган документтерди сунуштоого тийиш. 

 

12-глава. МКК/МКА/КСти МФКга КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

 

130. МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КС төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш: 

1) кеминде 5 (беш) жыл МКК/МКА/КС катары иш алып барууга; 

2) акыркы 2 (эки) жыл ичинде Улуттук банк тарабынан кандайдыр бир чаралар жана санкциялар көрүлбөөгө (кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү, жазма буйруктарды жана сунуш-көрсөтмөлөдү эске албаганда); 

3) МФКга лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат сунушталганга чейинки акыркы отчеттук күнгө карата МФК/МКК/КСтин финансылык отчетунун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу болууга

131. Эгерде МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин капиталынын өлчөмү ушул Жобонун 5-пунктунда МФК үчүн белгиленген өлчөмдөн төмөн болсо, анда анын уюштуруучулары (катышуучулары, акционерлери) коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салууга тийиш. 

132. МФКнын кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн МКК/МКА/КС Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүлөрү тийиш: 

1) МФКга кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу лицензия берүүгө өтүнүч катты

2) МФКга кайра өзгөртүп түзүү, уставды бекитүү, ушул Жобонун 25-пунктуна ылайык МФКнын кызмат адамдарын дайындоо жөнүндө катышуучунун чечими (эгер бир катышуучу болсо) же катышуучулардын жалпы жыйынынын отурумунан протокол (эки нускада); 

3) устав (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 4-тиркемеде келтирилет; 

4) акционерлердин анкеталарын кошо тиркөө менен (13-тиркеме), акционерлер тууралуу маалыматты (5-тиркеме); 

5) 6-тиркемеде келтирилген суроолорду кошо алганда, бизнес-планды

6) МФКнын жалпы уюштуруу түзүмү (бакшаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктары, бөлүмдөрү), алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү же алар аткарууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу) жөнүндө маалыматты

7) МФКнын ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдары тууралуу маалыматты, анкеталарын кошо тиркөө менен (1-тиркеме) жана алардын ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келишин тастыктаган маалыматтарды (документтерди); 

8) кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан анын уставдык капиталына салына турган/салынган, Улуттук банк тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн% ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген ушул Жобонун 50-пунктунун 9-пунктчасына ылайык маалыматтар (уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан салынган акча каражаттары боюнча мындан мурун макулдашышпаса); 

9) ушул Жобонун 5-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документ. Топтоо эсебинде турган каражаттар МФКга кайра өзгөртүп түзүү лицензиясын алганга чейин МКК/МКА/КС уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан негизги уставдык максаттарын (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулушуна жол берилбейт; 

10) жайдын техникалык чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайк келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт

133. МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уюштуруу документтеринин же чечиминин ушул Жобонун талаптарына ылайык Улуттук банкка бир барактан көбүрөөк сунушталуучу ар бир нускасы өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлууга жана МКК/МКА/КСтин жетекчисинин колу коюлууга жана МКК/МКА/КСтин мөөрү менен тастыкталууга тийиш

134. МКК/МКА/КСтин МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн сунушталган документтер Улуттук банк тарабынан жаңы түзүлгөн МФК үчүн белгиленген жалпы негиздерде, ушул Главанын талаптарды эске алуу менен каралат. 

135. Улуттук банктын лицензиясынын негизинде аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу боюнча ишти жүзөгө ашырган КСтин МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу лицензия берүү тууралуу өтүнүчтү Улуттук банкка берген учурда КС аманаттар (депозиттер) боюнча милдеттенмеге ээ болбоого тийиш. 

136. МКК/МКА/КС МФКнын лицензиясын төмөнкү учурларда ала албайт, эгерде

1) алар төлөөгө жөндөмсүз (банкрот) деп таанылса жана жоюлууга жана/же кайра уюштурулууга тийиш болсо; 

2) акыркы 2 (эки) жыл ичинде аларга карата Улуттук банктын эскертүү чаралары жана санкциялары колдонулса, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууларга жол берилсе (кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү, жазма буйруктарды жана сунуш-көрсөтмөлөдү эске албаганда); 

3) МКК/МКА/КСке, алардын уюштуруучуларына/катышуучуларына (акционерлерине) иштин бул түрү менен иш алып барууга тыюу салган соттун чечими болсо

4) МКК/МКА/КС МФКнын лицензиясын алуу үчүн Улуттук банктын талаптарына ылайык келбесе; 

5) Кыргыз Республикасы мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган башка негиздер боюнча. 

137.  МФКга өзгөтүлүп түзүлүп жаткан МКК/МКА/КС МФКнын лицензиясын алганга чейин өз ишин МКК/МКА/КС катары жүзөгө ашырууну уланта алышат

138. МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөн МКК/МКА/КС МФК катары иш жүргүзө баштагандан тартып 2 (эки) жылга жетпеген мөөнөттө аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна кошумча лицензияны, төмөнкү учурларда гана ала алат

1) “Кредиттик союздар жөнүндөмыйзамга ылайык кредит союз катары уюшулган жак МФКга кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылганга чейинки 2 (эки) жыл ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде аманаттарды кабыл алуу боюнча ишти жүзөгө ашырган болсо

2) МКК же МКА катары уюшулган жак МФКга кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылганга чейинки 2 (эки) жыл ичинде ишин МКК/МКА үчүн “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамга ылайык, Улуттук банктын күбөлүгүнүн негизинде жүзөгө ашырып келсе

139. Ушул Жобонун 138-пунктунун талаптарына жооп берген МФК (МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөн МКК/МКА/КС) аманаттарды тартуу укугуна МФКнын кошумча лицензиясын алуу үчүн ушул Жобонун 61-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча жайгашкн жери боюнча Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштоого тийиш

- банк лицензиясын алуу үчүн “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндөмыйзамда каралган документтер

- ушул Жобонун 6-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документтер. 

Топтоо эсебинде турган каражаттар уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан кошумча лицензия алганга чейин негизги уставдык максаттарды (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, кандайдыр бир максаттарга колдонулушуна жол берилбейт. 

 

13-глава. ЛИЦЕНЗИЯНЫ (КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯНЫ) БЕРҮҮДӨН БАШ ТАРТУУ ҮЧҮН НЕГИЗДЕР 

 

140. Улуттук банк төмөндө келтирилген себептердин биринин негизинде лицензияны (кошумча лицензияны) берүүдөн баш тартышы мүмкүн

1) лицензияны (кошумча лицензияны) алуу үчүн берилген уюштуруу же башка документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе

2) документтер толук көлөмдө берилбесе. Мындай тоскоолдуктар четтетилгенден кийин документтер жалпы негизде кароого алынат. 

3) эгерде, Улуттук банк мамлекеттик каттоого/кайра каттоого макулдук берген учурдан тартып өтүнүч ээсинин финансылык жана укуктук абалында лицензия (кошумча лицензия) берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болгон өзгөрүүлөр орун алган учурда

4) МФКнын, ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбесе; 

5) уюштуруучулар (акционерлер) ушул Жобонун 2-главасында белгиленген талаптарга ылайык келбесе; 

6) минималдуу уставдык капитал өлчөмү, түзүмү, топтоо булактары Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбесе; 

7) уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү төлөнбөсө

8) лицензия (кошумча лицензия) алуу үчүн сунушталган документтерде такталбаган маалыматтар камтылган болсо

9) лицензия алуу үчүн төлөм төлөнбөсө

10) соттун уюштуруучуларга/катышуучуларга (акционерлерге) карата ишкердиктин бул түрү алектенүүгө тыюу салган чечими же соттун бир же бардык уюштуруучуларды/катышуучуларды (акционерлерди) экономикалык жана/же кызматтык кылмыштуулукка күнөөкөр деп тааныган чечими болсо

11) кредиторлордун  финансы-кредиттик мекемелердин кат жүзүндө макулдугу болбосо (МФКнын операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган МФКга кайра өзгөртүп түзүлүшүндө жана МФКнын уставдык капиталынын өлчөмүнүн азаюусунда); 

12) лицензия (кошумча лицензия) алуу үчүн ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе; 

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча

141. Улуттук банк МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МФКнын, МКК/МКА/КСтин ыйгарым укуктуу адамына лицензия берүүдөн баш тартуу негиздери тууралуу кат жүзүндө билдирет

 

14-глава. МФКны КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ЖАНА ЖОЮУ 

 

142. МФК анын акционерлеринин чечими же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банктын чечими боюнча кайра өзгөртүп түзүлүшү (бириктирүү, кошуу, бөлүү, өзүнчө бөлүү, өзгөртүп түзүү) мүмкүн

143. МФК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн. Мында МФК лицензиясынын түп нускасын өз эрки боюнча жоюлгандыгы жөнүндө чечим кабыл алгандан кийинки 3 (үч) күн аралыгында Улуттук банкка тапшырууга жана жоюу жөнүндө чечим кабыл алгандан тартып лицензияда (кошумча лицензияда) каралган операцияларды жүзөгө ашырууну токтотууга тийиш

144. Эгерде МФК кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит мекемелери алдында бардык милдеттенмесин аткара албай калган болсо, өз ыктыяры боюнча өзүнөн-өзү жоюлуу чечимин кабыл алышына жол берилбейт. 

145. МФКны жоюу, анын ичинде Улуттук банк тарабынан лицензияны кайтарып алуу учурунда милдеттери анын катышуучуларына (акционерлерине) же микрофинансылык уюмдун уставы менен ыйгарым укук чегерилген башкаруу органына жүктөлөт, мында төмөнкү учурлар эске алынбайт

- төлөөгө жөндөмсүз (банкроттук) шартында микрофинансылык уюм Кыргыз Республикасынын банкроттук жөнүндө мыйзамына ылайык жоюлат

- мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ МФКны жоюу Кыргыз Республикасынын банктарды банкроттоо жана жоюу жөнүндө мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырышат

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин 

лицензиялоо жөнүндө Жобого карата 

1-тиркеме 

 

 

АНКЕТА 

(МФКнын кызмат адамы тарабынан толтурулат) 

 

1. Аты-жөнү __________________________________________________________ 

2. Анкета эмнеге байланыштуу толтурулуп жаткандыгын астын сызып белгилеңиз

1) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 2) Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 3) Шариат кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 4) Шариат кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна на шайлоо; 5) Башкарманын төрагасынын кызмат ордуна дайындоо; 6) Башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна дайындоо; 7) башкы бухгалтердин кызмат ордуна дайындоо; 8) 8.1 кредиттик бөлүмдүн, 8.2. ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн, 8.3. активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, 8.4. ички аудит кызматынын, 8.5. “ислам терезесинин”  жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо. 

№ 

 

3. 

МФКга сунушталган пози цияны көрсөткүлө

МФКнын аталышы

4. 

Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөртсөңүз

(мурдагы аты-жөнүңүз

Качан

Эмне себептен улам

5. 

Туулган жылы

Туулган жери

6. 

Паспорт 

Сериясы

Номери

 

 

Ким тарабынан берилген

Берилген күнү

7. 

Жарандыгыңыз

(Кандай негизде алынгандыгын көрсөткүлө: туулган жери боюнча, никеге тургандан кийин, башка жагдайлар боюнча  түшүндүрмө берүү) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. 

Үй дареги

(документтер боюнча

Тел: ( ) ______ 

Айкын жашаган жери

Тел.: ( ) ______ 

9. 

Төмөнкү тармактар жөнүндө билиминин бар экендиги тууралуу маалымат

микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банк мыйзамдары  

корпоративдик тескөө 

тобокелдиктерди тескөө 

- кредиттик иш 

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулукту жүргүзүү 

- ликвиддүүлүктү тескөө 

- аудитордук иш жөнүндө мыйзам жана аудиттин эл аралык стандарттары 

ислам банк иши жана каржылоо принциптери, анын ичинде AOIFI тарабынан белгиленген Шариат стандарттары 

- ислам финансы кызматтарынын кеңешинин стандарттары жана (IFSB) 

- AAOIFI тарабынан белгиленген бухгалтердик эсепке алуу жана аудит стандарттары 

Ооба/Жок 

 

____ 

 

____ 

____ 

____ 

 

____ 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

10. 

Негизги иш орду

Ээлеген кызмат орду

11. 

Кызматтык дареги

Телефону

( ) _______ 

Факсы

( ) _______ 

12. Билими____________________________________________________________ 

(жогорку, толук эмес жогорку, бакалавр, магистр, орто атайын, орто

Окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан орду  

Факультети жана бөлүмү  

Тапшырган жана аяктаган жылы   

Алган дипломуна ылайык адистиги  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ар кандай окуу борборлорунда өткөрүлгөн курстардан окугандыгы

Семинардын же курстун темасы 

Семинарды уюштуруучу 

Өткөн жери 

Өткөн күнү 

Сертификаттын болушу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

13. Эмгек жолу башталгандан тартып, аткарылган иштер

Ишке кирген күнү  

Иштен бошогон күнү  

Ээлеген кызматы  

Мекеменин аталышы, жайгашкан орду, иш берүүчүнүн аты-жөнү  

Иштен бошогондугун себеби  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Кимден сунуштама берилген

1. Аты-жөнү __________________________________________________________ 

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ___________________________________ 

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почтасы ______________________________________ 

1. Аты-жөнү __________________________________________________________ 

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ___________________________________ 

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почтасы ______________________________________ 

15. Акыркы он жыл ичинде кайсы өлкө болбосун Сиз уюштуруучусу, акционери, жетекчиси болгон компанияларды көрсөтүңүз (Сиз жетекчилигине шайланган же дайындалган МФКны кошо алганда): 

Компаниянын аталышы, жайгашкан жери 

Компаниянын ишинин негизги түрлөрү  

Сиз ээлик кылган акциялардын саны 

Ээлик кылган суммасы сом менен  

Компаниянын уставдык капиталындагы үлүшү, %да 

Компаниянын жетекчиси  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

16. Кайсы бир өлкөдө, качандыр бир убакта Сизге же Сиз орчундуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо башка кызмат адамы болгон компанияга карата төмөнкү чаралар колдонулганбы

- укук бузуу жана/же кылмыш ишине жол бергендиги үчүн айыптоо болгонбу (ооба/жок) _________________________________________________________________ 

тартиптик жаза чаралары көрүлгөнбү (ооба/жок) __________________________ 

“Ооба” деген жооп берилсе - укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо же өкүм чыгаруу тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан белгиленген айыпты же колдонулган тартиптик жаза чарасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Сиз же 15-пунктта көрсөтүлгөн компаниялардын бири анда кызмат ордуна талапкер болгон МФК менен жалпы кызыкчылыкка ээсизби? “Ооба” деген жооп берилген шартта кеңири түшүндүрмө бериңиз: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18. Өтөлүп бүтө элек сот жазасы барбы? “Ооба” деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз ________________________________________________________ 

Сизге карата кандайдыр бир кесиптик иш менен алектенүүгө тыюу салган чечим кабыл алынганбы? “Ооба” деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

19. Сиз жетекчиси, кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, Башкарманын мүчөсү, башкы бухгалтери/финансылык менеджери) же орчундуу катышуучусу болгон (акциялардын 10 (он) же андан ашык пайызына ээлик кылган), мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны атап көрсөтүңүз: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сиз жетекчиси, кызмат адамы же орчундуу катышуучусу болгон, мажбурлап банкрот кылуу, жоюуга байланыштуу шарттар коюлган компаниядагы Сиздин ролуңузга жана жоопкерчилик чөйрөңүзгө кеңири негиздеме бериңиз ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20. Кимдир бирөөгө ссудалык карызыңыз (башка милдеттенмелериңиз) болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз

Кредитордун аталышы  

Берилген күнү  

Насыянын суммасы,  миң сом менен  

Пайыздык чен  

Насыянын максаты  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Күрөө жөнүндө маалымат жана анын суммасы 

Төлөө мөөнөттөрү  

Насыя боюнча карыз калдыгы,   

миң сом менен   

Пайыздар боюнча карыз калдыгы,  

миң сом менен   

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз (негизги сумма, пайыздар)   

  

  

  

 

 

21. Сиз кандайдыр бир финансы-кредиттик мекемелерге жеке өзүңүз алган кредит боюнча, ошондой эле Сиз гарант, кепил болгон кредит боюнча карызды төлөй албай калган учурлар болгонбу? “Ооба” деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз:____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

22. Азыркы учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүү ишине катышыңыз барбы? “Ооба” деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз: ________________ ___________________________________________________________________________ 

23. Төмөнкүлөр боюнча маалымат бериңиз

1. “___”______________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер тууралуу жеке отчет. 

 

1-таблица 

  

Активдер  

Сумма (сом менен/ чет өлкө уюштуруучулары үчүн  АКШ доллары менен)   

1. 

Нак акча  

  

2.  

Финансы-кредит мекемелериндеги депозиттик каражаттар 

  

3.  

Компаниядагы инвестициялар (2-табл.)   

  

4.  

Баалуу кагаздар   

  

5.  

Кыймылсыз мүлк, анын ичинде күрөөдө тургандары же арест коюлгандар  

  

6.  

Дебитордук карыз, анын ичинде насыяга берилген каражаттар 

  

7.  

Башка активдер   

  

8. 

Бардыгы болуп активдер   

  

9. 

Милдеттенмелер 

  

10.  

Кредиттер боюнча карыз   

  

11.  

Кредитордук карыз 

  

12.  

Башка милдеттенмелер   

  

13. 

Бардыгы болуп милдеттенмелер   

  

14. 

Таза наркы (активдер-милдеттенмелер)  

  

15. 

Берилген жеке гарантиялар  

  

  

2-таблица 

   

Киреше булактары  

Өткөн жыл 

20__-жыл  

Өтүп жаткан жыл (күтүлүүчү сумма)   

20__-жыл  

1.  

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (сыйлыктарды кошо алганда)   

  

  

2.  

Дивиденддер  

  

  

3.  

Пайыздар  

  

  

4.  

Башка кирешелер   

  

  

5. 

Бардыгы болуп  

  

  

6. 

Чыгашалар  

  

  

 7. 

Чыгашалар (жеке, керектөөгө)   

  

  

8. 

Кредиттер боюнча төлөөлөр 

негизги сумма 

пайыздар 

  

  

9. 

Башка чыгашалар (көрсөтүңүз)   

  

  

10. 

Бардыгы болуп чыгашалар   

  

  

11. 

Таза киреше (чыгаша)   

  

  

24. Үй-бүлөлүк абалы _________________________________________________  

16-жаштан ашкан жакын туугандарыңызды атап көрсөтүңүз (ата-энеңиз, балдарыңыз, жубайыңыз, бир туугандарыңыз): 

Аты-жөнү  

Туугандык катышы  

Туулган күнү жана жери  

Иштеген жери, кызмат орду  

Үй дареги, телефон номери 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

25. Анын акцияларын ээлөөдөн тышкары, кызмат ордуна талапкер болгон МФК менен Сизди кандай кызыкчылык байланыштырып тургандыгы тууралуу толук маалымат бериңиз (3-эскертүүнү караңыз). Ошондой эле, Сиз өзүңүздү кызмат ордуна макулдашуу учурунда кароо үчүн маанилүү деп эсептеген башка маалыматты көрсөтүү зарыл ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

 

Мен, ________________________________________________________________, 

аты-жөнү 

жогоруда анкетада келтирилген маалыматтар анык жана толук экендигин жана алар анкетада көрсөтүлгөн суроолор менин билимиме жана анкетада көрсөтүлгөн суроолор боюнча маалыматка ылайык берилгендигин тастыктаймын. Мен атайылап бурмалоолорго жана жашырып жабууларга жол берген учурда, алар сунушталып жаткан кызмат ордуна макулдашуудан баш тартылууга негиз катары кызмат кылышы жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн экендигин мойнума аламын

 

_________________-жылдын “___” ________________________ 

күнү кол тамгасы 

 

 

(*) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын эл аралык финансылык уюмдардагы мүчөлүгү жөнүндөмыйзамына ылайык аныкталган, эл аралык финансылык уюмдардын өкүлдөрү болгон кызмат адамдары анкетанын 15, 16, 18, 21, 24-пункттарынын ордуна аларды эл аралык финансы уюмдарынын атынан дайындалган адамдын жетекчисинин кызматына тиешелүү маалымат көрсөтүлөт

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин 

лицензиялоо жөнүндө Жобого карата 

2-тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын 

Төрагасына 

 

Лицензия берүү жөнүндө 

ӨТҮНҮЧ КАТТЫН ҮЛГҮСҮ 

 

“_____________________________________” 

(МФКнын толук аталышы) 

(ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган) түзүү үчүн банктык операцияларды жүзөгө ашырууга төмөнкү реквизиттери менен лицензия берүүнү өтүнөбүз

1. Аталышы 

2. Толук дареги 

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү 

Ыйгарым укуктуу адамдын дареги 

Телефону _________________________ Факсы _____________________________ 

4. Уюмдун түрүүптөлүү ыкмасы боюнча): 

Жабык акционердик коом 

Ачык акционердик коом 

5. Холдинг компаниясы менен байланышы (ооба, жок

Эгерде болгон болсо, анда холдинг компаниясынын аталышы 

6. Капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмү

- акционердик капитал (номиналдык

- акциянын номиналдык наркы 

- акциялардын саны 

Уюштуруучулар берилип жаткан маалыматтардын аныктыгына толугу менен жоопкерчилик тартат. 

Уюштуруу документтери _____ барактан турат, ар бир баракка кол коюлат. 

Уюштуруучулар: аты-жөнү, кол тамгасы, күнү, мөөрү 

 

Дареги, телефону, факсы 

1. 

2. 

3. 

(Эгер уюштуруучу  юридикалык жак болсо, анда юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлүп, жетекчинин кол тамгасы коюлат жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт). 

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин 

лицензиялоо жөнүндө Жобого карата 

3-тиркеме 

 

 

МФКны түзүү жөнүндө уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин 

ТИЗМЕСИ 

 

1. Толук жана кыскартылган аталышы

2. Түзүү максаты

3. Уюштуруу-укуктук формасы жөнүндө маалымат

4. Уставдык капитал жөнүндө маалымат

5. МФКнын уюштуруучуларынын-акционерлеринин укуктары жана милдеттери

6. Акциялар жөнүндө маалымат

7. Башкаруу органдары тууралуу маалымат (Башкарма, Директорлор кеңеши, Шариат кеңеши), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби

8. Кайра уюштуруу жана жоюу тартиби

9. Мыйзамдарда каралган башка маселелер

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин 

лицензиялоо жөнүндө Жобого карата 

4-тиркеме 

 

 

МФКнын уставында чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин 

ТИЗМЕСИ 

 

1. Уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен МФКнын толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде); 

2. МФКны түзүү максаттары, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 2-беренесинде белгиленген максаттарына жетишүү маселелерин жөнгө салган жоболор

3. МФК тарабынан жүзөгө ашырылуучу операциялар

4. МФКнын уставдык капиталы жөнүндө маалымат

5. МФКнын акциялары тууралуу маалымат

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери

7. МФК тарабынан акцияларды жайгаштыруу

8. Акционерлер тарабынан акциялардын ээликтен ажыратылышы

9. Акционерлердин реестри жана акционерлерди каттоо тартиби

10. Пайданы бөлүштүрүү

11. Кардарлардын таламдарын камсыз кылуу

12. МФКны эсепке алуу жана отчеттуулук

13. МФКнын башкаруу органдары (Директорлор кеңеши, Шариат кеңеши, Башкарма), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби

14. МФКнын финансылык-чарбалык ишине контролдук

15. Туунду ишканалары, филиалдары жана өкүлчүлүктөрү тууралуу маалыматтар

16. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби

17. МФКны кайра уюштуруу жана жоюу тартиби

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин 

лицензиялоо жөнүндө Жобого карата 

5-тиркеме 

 

 

Уюштуруучулардын (акционерлердин) 

ТИЗМЕСИ 

_________________________________ 

(МФКнын аталышы

 

№ 

Юридикалык жактар үчүн  

Почта индекси, дареги, телефону, факсы  

Уюштуруучунун төлөө реквизиттери, эсеп жана эсеп ачылган финансы-кредит уюмунун аталышы 

Жарыяланган уставдык капитал 

20__-жылдын _____ карата төлөнгөн 

Юридикалык жактын толук аталышы 

Юридикалык жактын уюштуруучусунун (акционеринин) аты-жөнү 

Үлүшү миң сом 

Уставдык капиталда катышуу үлүшү (% менен

Миң сом менен салынган 

Уставдык капиталдагы катышуу үлүшү 

(% менен

Жеке адамдар үчүн 

Паспортуна тиешелүү маалыматтар 

Аты-жөнү 

Жыйынтыгы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директорлор кеңешинин төрагасы (кол тамгасы) аты-жөнү

Мөөр (жаңы түзүлүп жаткан МФК үчүн  андан Директорлор кеңешинин төрагасы дайындалган юридикалык жактын мөөрү; иштеп турган МФК үчүн  анын мөөрү). 

 

Микрофинансылык компаниялардын ишин 

лицензиялоо жөнүндө Жобого карата 

6-тиркеме 

 

 

Бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин ТИЗМЕСИ 

 

1. Киришүү бөлүгү 

1) МФКнын аталышын, жайгашкан жерин көрсөткүлө

2) ыйгарым укуктуу адамды, анын дарегин, телефон номерин көрсөткүлө

2. МФКнын иш чөйрөсүн чагылдыруу 

1) МФКга иш жүргүзүүгө туура келген рыноктун болжолдонуп жаткан аймагын көрсөткүлө

2) Сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап жана кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), депозиттик кызмат көрс