Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 20-январындагы 4/5 токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

  

  

Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөмыйзамынын 7 жана 43-беренелерине, “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндөмыйзамдын 39 жана 39-1-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

  

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

- 2009-жылдын 27-майындагы  25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжоболорду бекитүү тууралуу”; 

- 2005-жылдын 19-майындагы  16/3 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу”; 

- 2008-жылдын 16-январындагы  3/3 “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу”; 

- 2005-жылдын 4-майындагы  14/2 “Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндө”. 

2. Токтом 2016-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирет.  

3. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы, Тышкы көзөмөл башкармалыгы 2016-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттордун формасын автоматташтырсын

4. Юридика башкармалыгы

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен микрокредиттик компанияларды, микрокредиттик агенттиктерди, микрофинансылык компанияларды, кредиттик союздарды тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 20-январындагы  

4/5 токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжанаМикрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжоболорду бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

- токтомдун аталышында жана бардык тексти боюнчажана ломбарддындеген сөздөр алынып салынсын

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилгенМикрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун

- 3.4-пункттагыотчеттун 5-бөлүгү отчеттук чейректен кийинки айдын 20сына чейин берилүүгө тийишдеген сөздөр алынып салынсын

- 4.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“4.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешсе, ал толук эмес сунушталса же формасы туура эмес толтурулган болсо, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчетту алгандан кийинки 10 жумуш күнү ичинде финансылык отчетто чагылдыруу менен ага корректировкаларды киргизүү зарылчылыгы тууралуу МККга жана МКАга жазуу жүзүндө билдирет.  

Корректировкалар киргизилген отчеттор МККнын жана МКАнын коштомо каты менен бирге отчетто дал келбестиктер орун алгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө билдирме алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш.”; 

- 5.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“5.1. Маалыматты өз убагында сунуштабагандыгы жана/же такталбаган маалыматтарды сунуштагандыгы, такыр сунуштабагандыгы, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толук эмес же туура эмес толтургандыгы үчүн МКК/МКА, ошондой эле МКК/МКАнын Аткаруу органынын жетекчиси жана башкы бухгалтери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.”; 

1-тиркеменин

1) Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамытаблицасы төмөнкү редакцияда берилсин

Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы  

  

бөлүгү   

аталышы   

Мезгил аралыгы   

Сунуштоо мөөнөтү   

Эскертүү же ченемдик укуктук актыга карата шилтеме 

1   

    

Титулдук баракчасы 

Чейректик 

 

    

    

   

 

Жылдык 

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

Бөлүктөргө тиркелет    

2   

    

МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкарманын мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) жөнүндө маалымат 

Жылдык 

    

    

    

жыл ичинде өзгөргөн болсо 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

    

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 20 календардык күн ичинде 

Бөлүктөргө тиркелет 

3   

    

Айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

Жылдык 

    

    

    

жыл ичинде өзгөргөн болсо 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

    

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 календардык күн ичинде 

Бөлүктөргө тиркелет 

4   

   

Базалык маалымат 

Жылдык   

    

    

    

жыл ичинде өзгөргөн болсо 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

    

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 календардык күн ичинде 

Бөлүктөргө тиркелет 

5   

1-бөлүк 

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

Чейректик     

 

    

 

 

 

Жылдык   

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

    

6   

2-бөлүк 

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет 

Чейректик  

  

    

  

 

 

Жылдык   

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

    

7   

3-бөлүк  

Кредит портфели жөнүндө маалымат 

А. Тобокелдик деңгээли боюнча активдерди классификациялоо 

Б. Кредиттөө ыкмалары   

В. Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү   

Г.Берилген кредиттер жөнүндө маалымат   

Д. Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат   

Е. Параллель кредиттер жөнүндө маалымат 

Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген кредиттер көлөмү тууралуу маалымат 

З. Реструктуризацияланган кредиттер 

Чейректик  

    

 

 

    

 

Жылдык   

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

  

8   

4-бөлүк  

Өзүнө-өзү баа берүү боюнча отчет 

    

Жылдык   

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

    

9  

5-бөлүк  

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет 

Чейректик 

 

 

 

 

 

Жылдык  

 

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

   

10   

6-бөлүк 

Ачып көрсөтүүлөр   

А.Милдеттенмелер   

Б.Кредиттөө шарттары боюнча маалымат 

В. МКК/МКАнын 

кардарлары жөнүндө  

Г. МКК/МКАнын персоналы жөнүндө  

Д. Банктардын агенттик келишими боюнча чекене банктык кызматтарды сунуштоо жөнүндө маалымат 

Е. ФКМдерде ишке ашырылган операциялар  

жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр  

Ж. Валюталык операциялар  

З. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

Чейректик  

 

 

 

 

 

 

Жылдык   

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

   

11 

7-бөлүк 

МКК тарабынан экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат 

Чейректик  

 

 

 

 

 

Жылдык   

отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин 

 

“; 

2-тиркеменин: 

- “МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат” бөлүгүнүн

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) жөнүндө маалымат”

- төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

“Негизги уюштуруучулар (акционерлер) 

 Аты-жөнү Иштеген жери Кызмат орду Телефону 

1 _____________ ______________ ___________ __________ 

2 _____________ ______________ ___________ __________ 

3 _____________ ______________ ___________ __________ 

4 _____________ ______________ ___________ __________ 

5 _____________ ______________ ___________ __________ 

6 _____________ ______________ ___________ __________ 

7 _____________ ______________ ___________ __________ 

8 _____________ ______________ ___________ __________ 

9 ______________ ______________ ___________ __________ 

10 _____________ ______________ ___________ __________ 

”; 

- “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган 1-бөлүгүнүн

- “5. Финансы-кредит мекемелерине кредиттер” жана 6. Кардарларга кредиттер” деген пункттар төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын

“анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- “13. Алууга чегерилген пайыздар”, “22 Төлөөгө салыктар”, “23.1 Төлөөгө чегерилген пайыздар”, “23.2 Төлөөгө дивиденддер” жана “23.3 Башкалар” деген пункттар күчүн жоготкон катары таанылсын

- “25”-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“25. Уставдык капитал (жөнөкөй акциялар)”; 

- төмөнкү мазмундагы “Баланстан тышкаркы милдеттенмелер” жана “Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөөлөр” деген бөлүктөр менен толукталсын

“  

 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

№ 

Аталышы  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы  

Кредит берүүгө милдеттенмелер 

0,00 

0,00 

Валюталык операциялар 

0,00 

0,00 

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

0,00 

000 

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

0,00 

0,00 

Бардыгы болуп: Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөөлөр 

№ 

Аталышы  

Барыгы болуп 

Чет өлкө валютасы  

Башка активдер  

0,00 

000 

 

а) алууга чегерилген пайыздар  

0,00 

0,00 

 

б) алдын ала төлөнгөндөр  

0,00 

0,00 

 

в) такталбаган дебитордук суммалар  

0,00 

000 

 

г) башка активдер  

0,00 

0,00 

Башка активдерге атайы РППУ 

0,00 

0,00 

Таза башка активдер  

0,00 

000 

Башка милдеттенмелер  

0,00 

0,00 

 

а) төлөөгө чегерилген пайыздар 

0,00 

0,00 

 

б) кийинкиге калтырылган киреше (үстөк баа

0,00 

000 

 

в) төлөөгө салыктар  

0,00 

0,00 

 

г) такталбаган кредитордук карыз 

0,00 

0,00 

 

д) төлөөгө карата дивиденддер 

0,00 

000 

 

е) башка милдеттенмелер   

0,00 

0,00 

“; 

- “Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчетдеп аталган 2-бөлүгүнүн

- төмөнкү мазмундагы “10-1, 10-2, 10-3, 10-4-пункттар менен толукталсын

“10-1 Курстук айырмадан алынган кирешелер 

10-2 Агенттик банкинг боюнча алынган кирешелер 

10-3 Факторингдик операциялардан алынган кирешелер 

10-4 Инвестициялардан алынган кирешелер”; 

- төмөнкү мазмундагы “19-1” сап менен толукталсын

“19-1 Курстук айырмадан чыгым”. 

- Кредит портфели жөнүндө маалыматдеп аталган 3-бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

Активдер жөнүндө маалымат”; 

- 3-бөлүгүнүнА. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялообөлүкчөсү

- төмөнкү мазмундагы “6-1” тилке менен толукталсын

“6-1 Байкоого алынган активдер”; 

- “к) башка кредиттердеген пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин

к) факторингдик операциялар

- төмөнкү мазмундагыл)” пунктчасы менен толукталсын

л) башка кредиттер”;  

- “3. Бардыгы болуп кредиттерпункту төмөнкү редакцияда берилсин

“3. Инвестициялар»; 

- төмөнкү мазмундагы “4 жана 5” пункттар менен толукталсын

“4. Классификациялануучу башка активдер 

5. Бардыгы болуп, классификациялануучу активдер”; 

- төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган кредиттер, бардыгы болуп”; 

- “В. Тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүүбөлүкчөсүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

В. Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү”; 

- “Республика боюнча”, “Бишкек шаары боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысык-Көл областы боюнча”, “Талас областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалал-Абад областы боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнчатаблицаларындагыЖеке адамдар (керектөө кредиттери)” жанаФинансы-кредит мекемелерине кредиттердеген саптар төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын:  

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- “Г. Берилген кредиттер жөнүндө маалымат” бөлүкчөсүнүн “9 Жеке адамдар (керектөө кредиттери)” деген сап төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

“10 Башкалар”, “11 ФКМге кредиттер”, “12 Бардыгы болуп кредиттерсаптары төмөнкү редакцияда берилсин

“10 ФКМге кредиттер 

анын ичинде факторингдик операциялар 

11 Башкалар  

12 Бардыгы болуп кредиттер”; 

- “Ж.Тармактар жана региондор боюнча берилген кредиттер көлөмү тууралуу маалыматбөлүкчөсүнүнБишкек шаары боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысык-Көл областы боюнча”, “Талас областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалал-Абат областы боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнчатаблицаларында “8”-пункт

- төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

«анын ичинде факторингдик операциялар, алардын ичинен

юридикалык жактар 

жеке адамдар”; 

- төмөнкү мазмундагы “8-1”-пункт менен толукталсын

“8-1 ФКМге кредиттер, анын ичинде

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

анын ичинде факторингдик операциялар, алардын ичинен

юридикалык жактар 

жеке адамдар”; 

- төмөнкү мазмундагыЗ. Реструктуризацияланган кредиттержанаИ. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүү таасирленүүсүнө талдап-иликтөөлөр (ГЭП-анализ)” деген бөлүкчөлөр менен толукталсын

З. Реструктуризацияланган кредиттер 

№ 

Уюмдун аталышы/карыз алуучунун аты-жөнү 

Реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат  

Кредитик келишим боюнча 

Реструктуризациялоо себеби 

Учурдагы карызы  

Кошумча келишим боюнча 

Берилген күнү 

Төлөө күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

Максаты  

Негизги карыз 

% чен 

Туумдар  

Реструктуризациялоо күнү 

Төлөө күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

Мөөнөтү 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О

 

И. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүсүнө талдап-иликтөөлөр (ГЭП-анализ

 

Статьясы 

Төлөө мөөнөтүнө чейинки күндөр/Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү 

Бардыгы болуп 

№ 

Тез  

1-30 күн 

31-90 күн 

91-180 күн 

181-365 күн 

1 жылдан 3 жылга чейин  

3 жылдан жогору  

 

АКТИВДЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка банктардагы эсептешүү эсептери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка банктардагы эсептер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКМге кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү башка финансылык активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алынган кредиттер

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

КРнын банктарынан 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

КРнын башка ФКМдерден 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

эл аралык ФКМдерден  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

мамлекеттик бийлик органдарынан 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү башка милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажырым  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кумулятивдик ажырым  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О.”; 

- “Ачып көрсөтүүлөрдеп аталган 6-бөлүгүнүн

- “А. Милдеттенмелербөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин

А. Милдеттенмелер 

№ 

Операциянын аталышы 

Алынган каражаттардын суммасы 

Алынган каражаттардын калдыгы 

Каражаттар сунушталган мөөнөт  

Кредитор 

Пайыздык чен  

Валютасы 

Шарты  

Минималдуу мөөнөт 

Максималдуу мөөнөт 

 

 

 

 

  

"Алынган кредиттер"  

  

  

  

 

  

  

  

  

а

банктардан жана башка ФКМдерден 

 

  

  

 

  

  

  

  

б

эл аралык донордук уюмдардан 

  

  

  

 

  

  

  

  

в

башка каржылоо булактарынан 

  

  

  

 

  

  

  

 

Субординация-ланган карыздык милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 

МКК уюштуручуулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 

МКК уюштуручуулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

  

  

  

 

  

  

  

  

“; 

- “В. МКК/МКАнын карыз алуучуларынын гендердик курамыбөлүкчөсүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

В. МКК/МКАнын кардарлары жөнүндө”; 

- “Е. ФКМде операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөрбөлүкчөсүнүн

- бөлүкчөнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

Е. ФКМде жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр”; 

- “8. Орточо салмактанган % чентилкеси төмөнкү редакцияда берилсин

“8 Мөөнөтү”; 

- төмөнкү мазмундагы “9, 10, 11” тилкелер менен толукталсын

“9. Орточо салмактанган % чен 

10. Валютасы

11. Шарттар”; 

- төмөнкү мазмундагы 3-пункт менен толукталсын

- “3. Мамлекеттик казына векселдери/облигациялар”; 

- “Ачып көрсөтүүлөрдеп аталган 6-бөлүгү төмөнкү мазмундагыЖ. Валюталык операцияларжанаЗ. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттарбөлүкчөлөрү менен толукталсын

Ж. Валюталык операциялар 

СВОП операциялары 

№ 

Банктын аталышы 

Операциялардын суммасы 

Алмашуу курсу 

Операция ишке ашырылган күн 

Операция мөөнөтү аяктаган күн 

Киреше/чыгаша 

Эскертүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to back 

№ 

Банктын аталышы 

Операциялардын суммасы 

Алмашуу курсу 

Операция ишке ашырылган күн 

Операция мөөнөтү аяктаган күн 

Киреше/чыгаша 

Эскертүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О

 

З. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар 

№ 

Уюштуруучу (акционер

Суммасы 

Алынган күн 

Төлөө күнү 

Каражаттардын калдыгы 

Пайыздык чен 

Валютасы 

Башка шарттар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О.”; 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилгенМикрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун

- 15-пункту төмөнкү редакцияда берилсин

“15. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешсе, ал толук эмес сунушталса же формасы туура эмес толтурулган болсо, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчетту алгандан кийинки 10 жумуш күнү ичинде финансылык отчетто чагылдыруу менен ага корректировкаларды киргизүү зарылчылыгы тууралуу МФКга жазуу жүзүндө билдирет.  

Корректировкалар киргизилген отчеттор МФКнын коштомо каты менен бирге отчетто дал келбестиктер орун алгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө билдирмени алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш.”; 

- 19-пунктунунчейрек сайындеген сөздөрай сайын/чейрек сайындегенге алмаштырылсын

- 20-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“20. Маалыматты өз убагында сунуштабагандыгы жана/же такталбаган маалыматтарды сунуштагандыгы, такыр сунуштабагандыгы, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толук эмес же туура эмес толтургандыгы үчүн МФК, ошондой эле МФКнын Башкармасынын төрагасы жана башкы бухгалтери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.”; 

- 1-тиркеменин

- Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамыдеп аталган таблица төмөнкү редакцияда берилсин

Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

 №   

Бөлүк   

Аталышы   

Мезгил аралыгы 

Сунуштоо мөөнөттөрү   

Эскертүү же ченемдик укуктук актыларга шилтеме 

1   

   

Титулдук баракча   

Жыл сайын 

   

   

 

Чейрек сайын   

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

 

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

13-бөлүккө тиркелет     

2   

   

МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) тууралуу маалымат 

Жыл сайын  

   

   

  

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

13-бөлүккө тиркелет    

3   

   

МФКнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат 

Жыл сайын   

   

   

   

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда   

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

13-бөлүккө тиркелет    

4   

   

МФК жөнүндө базалык маалымат  

Жыл сайын   

   

   

   

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда   

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

13-бөлүккө тиркелет    

5   

1-бөлүк.   

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер   

В. Капитал   

В-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Г. Милдеттенмелерди чечмелөө  

Д. Кредит портфелин чечмелөө    

Жыл сайын   

   

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын 

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

6   

2-бөлүк.   

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет 

А. Пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык чыгашалар   

В. Пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Операциялык жана административдик чыгашалар  

Жыл сайын   

   

   

     

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

7   

3-бөлүк.   

Капитал   

А. Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр  

Б. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу билдирүү маалыматтары  

В. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр  

Жыл сайын   

   

   

 

Чейрек сайын   Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

8   

4-бөлүк.   

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат  

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

В. Берилген кредиттер боюнча маалымат  

Г. Областтар боюнча берилген кредиттер тууралуу маалымат  

Д. Кредиттөө ыкмалары  

Е. МФКнын кардарлары жөнүндө  

Ж. Кредиттерди Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тобокелдик деңгээлине жараша классификациялоо  

З. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар  

И. Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат  

К. Параллель кредиттер тууралуу маалымат  

Л. Реструктуризацияланган кредиттер  

Жыл сайын   

  

   

   

Чейрек сайын   Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

9   

5-бөлүк.   

Депозиттер   

А. Суммалары боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер  

Б. Отчеттук жыл ичинде депозиттердин жылышы  

В. Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча депозиттер   

Жыл сайын   

  

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

10   

6өлүк.   

А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөө (ГЭП-анализ)  

Б. Активдердин жана милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө  

Жыл сайын   

   

   

 

Чейрек сайын    

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

11   

7-бөлүк.   

РППУдагы өзгөрүүлөр 

А. Мүмкүн болуучу кредиттик чыгымдардын ордун толтурууга камдардагы өзгөрүүлөр  

Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар  

Жыл сайын   

  

   

   

Чейрек сайын   Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

12   

8-бөлүк.   

А. Ири тобокелдиктер тууралуу маалымат  

 

 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар  

 

 

В. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

Жыл сайын   

 

 

 

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн жарым жылда бир жолу    

 

 

  

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы 28/8 токтому менен бекитилгенДепозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндөнускоого карата тиркеменин 2-формасы 

13   

9-бөлүк.   

Кызматкерлер менен түзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалымат 

Жыл сайын   

   

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

14   

10-бөлүк.   

Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат 

Жыл сайын   

 

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы 4/2 токтому менен бекитилген МФКнын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелери  

15   

11-бөлүк.   

Кардарларга кредиттер жөнүндө маалымат 

Жыл сайын   

   

   

   

Чейрек сайын   Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

 

16   

12-бөлүк.   

Ачып көрсөтүү  

А. Банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу тууралуу маалымат  

Б. ФКМде ишке ашырылган операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

В. Валюталык операциялар  

Жыл сайын  

   

   

 

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын    

отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

17   

13-бөлүк.   

Чет өлкө активдер жана милдеттенмелер боюнча отчет  

Чейрек сайын   

отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

   

“; 

 

- 2-тиркеменин

1) МФКнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалыматбөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана МФКнын негизги уюштуруучулары (акционерлери) тууралуу маалымат”; 

- төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

МФКнын негизги уюштуруучулары (акционерлери

Аты-жөнү Иштеген жери Кызмат орду Телефону 

1 _____________ ______________ ___________ __________ 

2 _____________ ______________ ___________ __________ 

3 _____________ ______________ ___________ __________ 

4 _____________ ______________ ___________ __________ 

5 _____________ ______________ ___________ __________ 

6 _____________ ______________ ___________ __________ 

7 _____________ ______________ ___________ __________ 

8 _____________ ______________ ___________ __________ 

9 ______________ ______________ ___________ __________ 

10 _____________ ______________ ___________ __________ 

“; 

-“Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчетдеп аталган 1-бөлүгүнүн

- “А. АктивдербөлүкчөсүнүнФинансы-кредит мекемелерине кредиттержана “7. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижарадеген саптар төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- төмөнкү мазмундагыВ-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелербөлүкчөсү менен толукталсын

В-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Статьянын аталышы 

Бардыгы 

Чет өлкө валютасы 

1. Кредитти берүүгө милдеттенмелер 

 

 

2. Гарантиялар, кепилдик жана ушул сыяктуу милдеттенмелер 

 

 

3. Валюталык операциялар 

 

 

4. Активдерди сатып алууга милдеттенмелер 

 

 

5. Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

6. Бардыгы болуп: Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

“; 

2) «Г. Милдеттенмелерди чечмелөө» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин

Г бөлүкчөсү. Милдеттенмелерди чечмелөө  

Операциянын аталышы 

  

Алынган каражаттардын суммасы 

  

Алынган каражаттардын калдыгы 

 Каражаттар берилген мөөнөт 

Кредитор 

Пайыздык чен 

Валютасы 

Шарты 

Минималдуу мөөнөт 

Максималдуумөөнөт 

  

  

  

 

4  

1. Алынган кредиттер 

а) КРнын банктарынан  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) КРнын башка ФКМдерден 

  

  

  

  

  

  

  

 

в) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон 

  

  

  

  

  

  

  

 

г) эл аралык ФКМдерден 

  

  

  

  

  

  

  

 

д) мамлекеттик бийлик органдарынан 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Шарттуу гранттар 

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Башка милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. МФК уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алган каражаттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МФК уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алган каражаттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ 

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________ 

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________ 

”. 

- “Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчетдеген 2-бөлүк төмөнкү мазмундагы “19-1, 19-2” пункттары менен толукталсын

“19-1 Факторингдик операциялардан алынган кирешелер 

19-2 Агенттик банкинг боюнча алынган кирешелер”; 

- “Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалыматдеп аталган 4-бөлүгүнүн

- “4.А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалыматбөлүкчөсүнүнк) башка кредиттерпунктчасы жана “2. ФКМге кредиттердеген пункту төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- “4.Б. Активдерди жана баланстан тышкары милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялообөлүкчөсүнүнк) башка кредиттерпунктчасы жана “3. Финансы-кредит мекемелерине кредиттерпункту төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- “4.В. Берилген кредиттер боюнча маалыматбөлүкчөсүнүн

- “Жеке адамдар (керектөө кредиттери)” деген 9-пункт төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- “10 ФКМге кредиттерпункту төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын:  

анын ичинде факторингдик операциялар»; 

- “Г. Областтар боюнча берилген кредиттер тууралуу маалыматбөлүкчөсүнүн

Бишкек шаары”, “Чүй областы”, “Ысык-Көл областы”, “Талас областы”, “Нарын областы”, “Жалал-Абад областы”, “Ош областы”, “Баткен областытаблицаларындагы 8-пункт

- төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын

«Факторингдик операциялар, алардын ичинен

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

- төмөнкү мазмундагы “8-1”-пункт менен толукталсын

“8-1 ФКМге кредиттер, алардын ичинен

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

анын ичинде факторингдик операциялар, алардын ичинен

юридикалык жактар 

жеке адамдар”; 

- “4.Е. Карыз алуучулардын гендердик курамыбөлүкчөсүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“4 Е бөлүкчөсү. МФКнын кардарлары жөнүндө”. 

- 4-бөлүм төмөнкү мазмундагыЛ. Реструктуризацияланган кредиттербөлүкчөсү менен толукталсын

“4. Л бөлүкчөсү. Реструктуризацияланган кредиттер  

№ 

Уюмдун аталышы/Карыз алуучунун аты-жөнү 

Реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат 

Кредиттик келишим боюнча 

Реструктуризациялоо себеби 

Учурдагы карызы 

Кошумча келишим боюнча  

Берилген күнү 

Ордун жабуу күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

максаты 

Негизги карыз 

% чен 

Туум 

Реструктуризациялоо күнү 

Ордун жабуу күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

Мөөнөтү 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________  

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________  

“; 

- “Тобокелдиктер жөнүндө маалымат” 8-бөлүмү төмөнкү мазмундагыВ. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттарбөлүкчөсү менен толукталсын

“8.В бөлүкчөсү. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

№ 

Уюштуруучу (акционер

Суммасы 

Алган күнү 

Ордун жабуу күнү 

Каражаткалдыгы 

Пайыз-дык чен 

Валютасы 

Башка шарттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________  

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________ “; 

“; 

- “12. Ачып көрсөтүүбөлүгүнүн

- “12 Б. бөлүк. ФКМдердеги операциялары жана инвестициялары боюнча чечмелөөлөрбөлүкчөсүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“12 Б. бөлүкчөсү. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө»; 

- “8 Орточо салмактанган % чентилкеси төмөнкү редакцияда берилсин

“8. Мөөнөтү»; 

- төмөнкү мазмундагы «9, 10, 11” тилке менен толукталсын

“9 Орточо салмактанган % чен 

10 Валютасы 

11 Шарттар”; 

- төмөнкү мазмундагы 3-пункт менен толукталсын

“3. Мамлекеттик казына векселдери/облигациялары”; 

- 12-бөлүк төмөнкү мазмундагыВ. Валюта операцияларыбөлүкчөсү менен толукталсын

В. Валюта операциялары 

СВОП операциялар 

№ 

Банктын аталышы 

Операциянын суммасы 

Алмашуу курсу 

Операцияны ишке ашыруу күнү  

Операцияны аяктоо күнү 

Киреше/чыгаша 

Эскертүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to back 

№ 

Банктын аталышы 

Операциянын суммасы 

Алмашуу курсу 

Операцияны ишке ашыруу күнү 

Операцияны аяктоо күнү 

Киреше/чыгаша 

Эскертүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________  

Кызмат орду _________________Аты-жөнү_________________Кол тамгасы____________  

“; . 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы 16/3 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялары жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенКыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялары жөнүндөжобонун

- 2.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

“2.5. Улуттук банк бузууга жол берилген бир кемчилик үчүн бир канча чара жана санкцияларды көрүүгө укуктуу.”. 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы 3/3 “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобо тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенКредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун

- 4.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин

“4.4. ПРО формасын толтурууда кандайдыр бир дал келбестиктерге, катачылыктарга жол берилсе, маалымат толук берилбесе же ал туура эмес толтурулса, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчет алган күндөн тартып 10 жумуш күнү ичинде финансылык отчетко чагылдыруу менен отчетко оңдоп-түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө билдирүүсүн кредиттик союзга сунуштайт.  

Оңдоо киргизилген отчеттор, отчетто дал келбестиктер аныкталгандыгы тууралуу маалымдалгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде кредиттик союздун коштоо каты менен бирге Улуттук банкка сунушталууга тийиш.”; 

- 4.5-пункттагыбанктын каты менен тастыкталгандеген сөздөрПРОну оңдоо тууралуу Улуттук банктын билдирүү каты,” дегенге алмаштырылсын

- 5.1-пункттун

- “ошондой эледеген сөздөрмаалыматтарды сунуштабагандыгы үчүн, толук эмес жана/жедегенге алмаштырылсын

- “КС жоопкерчилик тартатдеген сөздөрКС, ошондой эле КСтин Башкармасынын Төрагасы жана башкы бухгалтери жооп беретдеген сөздөр менен алмаштырылсын

- 1-тиркеменин

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү отчеттун курамытаблицасы төмөнкү редакцияда берилсин

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү отчетунун курамы 

Бөлүмдөрдүн N  

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү  

Берүү мөөнөтү   

1  

Активдер    

Чейрек сайын 

Отчеттук чейрек аяктаган күнгө чейин 1, 2, 3 жана 4-чейрек үчүн отчеттор. Кийинки отчеттук жылга карата 20сынан кечиктирбей берилген жылдык отчет  

1-2   

Милдеттемелер жана капитал    

1-3 

Баланстан тышкаркы милдеттенмеле 

Кирешелер жана чыгашалар тууралуу отчет 

А. Кредит портфели жөнүндө маалымат  

Б. Кредиттерди классификациялоо 

В. Финансылык лизингди классификациялоо 

Г. Кредит портфели 

Д. Финансылык лизинг 

Е. Тартылган каражаттар боюнча маалымат 

Кредиттик союздун ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат  

А. Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымат  

Б. Параллель кредиттери жөнүндө маалымат    

В. Реструктуризацияланган кредиттер 

А. Кабыл алынган депозиттерди мөөнөттөргө бөлгөндөн кийинки көлөмү  

БКабыл алынган депозиттерди суммаларга бөлгөндөн кийинки көлөмү  

В. Отчет айындагы депозиттердин жылышы  

Г. Минималдуу, орто жана максималдуу депозиттердин өлчөмү  

Д. Тартылган депозиттер боюнча пайыздык чен 

7  

А. Отчеттук чейрек ичинде орду жабылууга тийиш болгон жана орду жабылган кредиттер тууралуу маалымат  

БКредиттик союздун курамы  

В. Катышуучулар, карыз алуучулар жана аманатчылар  

Г. Сактык пайдын жана кредиттердин өлчөмдөрү боюнча маалымат  

Д. Кредиттик союздун жайгашкан жери жана иш алып барган аймагы тууралуу маалымат  

Е. Сактык пайды алуу шарттары  

Ж. Дивиденддер 

З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар боюнча төлөө мөөнөтү 30 күн ичинде келип жетсе

И. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат  

К. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

Кредиттик союздун экономикалык ченемдерин аткаруу жөнүндө маалымат  

“; 

2-тиркеменин

- бүтүндөй текст боюнчаформадеген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгүбөлүмдегенге алмаштырылсын

- 1-2 формадагыФинансылык абал жөнүндө регулятивдик отчеттунбүтүндөй тексти боюнчаФКПРКСаббревиатурасыКСФКаббревиатурасына алмаштырылсын

- төмөнкү мазмундагы “1-3-бөлүк. Баланстан тышкаркы милдеттенмелерменен толукталсын

“1-3-бөлүк. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Кредит берүүгө милдеттенмелер  

 

0,00 

Валюталык операциялар 

 

0,00 

Активди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

 

0,00 

Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

 

0,00 

Бардыгы болуп: Баланстан тышкаркы милдеттенмелер (1-4-ст. суммалары

 

0,00 

“; 

- 3 формадагыБ. Кредиттерди классификациялоодеп аталган бөлүктүн “7 Канааттандырылган кредиттертилкеси күчүн жоготкон катары таанылсын

- 5 формадагыКредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымататалышы төмөнкү редакцияда берилсин

“5 А бөлүгү. Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымат.”; 

- “Параллель кредиттер жөнүндө маалыматдеп аталган таблицанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

“5 Б бөлүгү. Параллель кредиттер жөнүндө маалымат”; 

- төмөнкү мазмундагы “5 Вдеген бөлүк менен толукталсын

“5 В бөлүгү. Реструктуризацияланган кредиттер  

№ 

Уюмдун аталышы /карыз алуучунун аты-жөнү  

Реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат  

Кредиттик келишим боюнча  

Реструктуризациялоо себептери  

Учурдагы карызы  

Кошумча макулдашуу боюнча  

Берилген күнү  

Орду жабылган күнү  

Кредиттин суммасы 

%чен  

максаты 

Негизги карыз 

% чен  

туум 

Реструктуризациялоо күнү 

Ордун жабуу күнү  

Кредиттин суммасы  

% чен 

Мөөнөтү 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“; 

- 7 форманынБашка маалымат”: 

- “Б. Кредиттик союздун гендердик курамыбөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“7 Б бөлүк. Кредиттик союздун курамы”; 

- “Г. Сактык пай жана кредит өлчөмү боюнча маалыматбөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

“7 Г бөлүгү. Сактык пай жана кредит өлчөмү боюнча маалымат”; 

- “Е. Сактык пайды алуу шарттарыбөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин

 

“7 Е бөлүгү. Сактык пайды алуу шарттары  

  

Алуу мөөнөтү 

Суммасы  

Пайлардын саны 

Алынуучу  

  

  

30 күнгө чейин 

  

  

6 айга чейин  

 

 

12 айга чейин 

 

 

12 айдан жогору 

  

  

  

БАРДЫГЫ БОЛУП:  

  

  

“; 

- “ФКМдеги операциялары жана инвестициялары боюнча чечмелөөлөрдеп аталган бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“7 К бөлүгү. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө”; 

- “8. Орточо салмактанып алынган пайыздык чентилкеси төмөнкү редакцияда берилсин

“8 Мөөнөтү”; 

- төмөнкү мазмундагы “9, 10, 11” тилкелери менен толукталсын

“9 Орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

10 Валютасы 

11 Шарттар”. 

4.Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы 14/2 “Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндөтоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

 жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерине

- 5.5.2-пункттун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

Сактык пай - 12 айга чейинки мөөнөттө алуу менен жана отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде төлөө мөөнөтү каралган депозиттерди алуу менен сактык пайлар”.