Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 20-январындагы 4/6 токтому  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөмыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:  

2003-жылдын 19-февралындагы 4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелери жөнүндө”;  

2009-жылдын 27-майындагы  25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжоболорду бекитүү тууралуу”; 

2005-жылдын 4-майындагы  14/2 “Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу”; 

2014-жылдын 30-майындагы 24/11 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу”; 

2014-жылдын 16-июлундагы 32/5 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу”; 

2014-жылдын 17-октябрындагы 45/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө”; 

2004-жылдын 21-июлундагы 18/3 “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгүжобонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө”. 

2. Токтом, Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы 45/1 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" токтомуна сунушталган, 2016-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске албаганда, 2016-жылдын 10-февралынан тартып күчүнө кирет

3. Юридика башкармалыгы:  

бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, «Ислам экономикасын, финансы жана индустриясын өнүктүрүү ассоциациясы» юридика жактар бирикмесин, кредиттик союздарды, микрофинансылык уюмдарды, «ЭкоИсламикБанк» ЖАКты, «Баракат» билим берүү борбору» ЖЧКсын, адистештирилген финансы-кредит мекемесиКредиттик союздардын финансылык компаниясыААКсын, коммерциялык банктарды, “Кыргыз банктар бирлигиюридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.  

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 20-январындагы  

№4/6 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармаcынын 2003-жылдын 19-февралында №4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелери жөнүндөтоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

токтомдун аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча “убактылуу эрежелер” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “эрежелер” дегенге алмаштырылсын

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелеринин

- аталышындагы “микрофинансылык компанияларынын” деген сөздөр “микрофинансылык уюмдарынын” деген сөздөргө алмаштырылсын

- 1.2-пунктундагы: 

“микрофинансылык компаниялардын” деген сөздөр “микрофинансылык уюмдардын (мындан ары- МФУ)” деген сөздөргө алмаштырылсын

“микрофинансылык компания” деген сөз “микрофинансылык уюм” деген сөзгө алмаштырылсын

- 1.3.,1.4., 1.7., 1.8-пункттарындагы микрофинансылык компанияларынын”, деген сөздөр “МФУ” деген сөзгө алмаштырылсын

- 1.5., 1.6-пункттары күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 1.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“1.9. Микрофинансылык компания Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык эсептеринин тактыгын текшерүү, ички контролдук системасынын шайкештигине жана натыйжалуулугуна баа берүү үчүн ички аудитти жүзөгө ашырат. Бул үчүн микрофинансы компаниясы өзүнүн ички аудит кызматын түзүүгө милдеттүү, ал эми микрокредиттик компания (мындан ары - МКК)/микрокредиттик агенттик (мындан ары МКА) түзүшү мүмкүн;”; 

- төмөнкү мазмундагы 1.10-пункт менен толукталсын

“1.10. Микрофинансылык сектор үчүн системалык мааниге ээ МФУлар система түзүүчүлөр болуп саналышат. Системалык маанилүүлүк критерийлери Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен аныкталат. Система түзүүчү МФУларга карата жөнгө салуунун жана көзөмөлдүктүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген атайын режими колдонулат.”. 

- төмөнкү мазмундагы 1.11-пункт менен толукталсын: 

“1.11. Ушул эрежелердин максатында дүңүнөн кредиттөө дегенден улам, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү аймактарда илгерилетүү жана ишкердүүлүк жигердүүлүгүнө колдоо көрсөтүү максатында микрокредиттерди кийинчерээк сунуштоо үчүн финансы-кредиттик мекемелерге сунушталуучу кредит түшүнүлөт

Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МФУ (апекстик институт) дегенден улам, дүңүнөн кредиттердин үлүшү кредиттик портфелдин 70 пайызынан ашыгын түзгөн МФУ түшүнүлөт.”. 

- 2.1-пунктунун: 

сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Микрофинансылык компаниялар Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген ички кредиттик саясатка ээ болууга тийиш, анда негизги иш чөйрө, бир эле ошол адамга берилүүчү Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн (жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды тартпаган) белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн үч пайызынан ашпаган өлчөмдөгү микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн аныктоого тийиш.”. 

тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин

“Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МФКлар үчүн бир эле ошол адамга берилүүчү микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 20 пайызынан ашпоого тийиш.”. 

- 2.1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“2.1.1. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу жана/же дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды эске албаганда, ушул эрежелердин 2-1-пунктунда белгиленген МФК тарабынан бир эле ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнөн ашыгыраак микрокредитти Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштеп жаткан бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү, анын ичинде кошумча жумуш орундарын түзүү максатында кредиттөөнүн төмөнкү багыттары боюнча берүүгө жол берилет

- соода; 

-айыл-чарба (өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбачылыгын, айыл чарба продукциясын даярдоону/кайра иштетүүнү кошо алганда); 

- кызмат көрсөтүүлөр

- транспорт

- финансылык ижара (лизинг); 

- өнөр жай

- курулуш. 

МФКлар ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн микрокредиттерди берүүдө төмөнкү шарттарды аткаруусу зарыл

1) МФКда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине ылайык продукттардын айкын түрлөрү аныкталган каржылоо саясатынын жана сунушталуучу каржылоонун максаттуу пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин болушу

2) белгиленген шарттар сакталган учурда, мындай микрокредиттин суммасы 3000000 (үч миллион) сомдон (же чет өлкө валютасындагы эквиваленттен) ашпоого тийиш; 

3) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик маалыматынын, анын ичинде буга чейин алынган мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер боюнча, ошондой эле өтүнүч ээси кандайдыр бир башка кредиттер боюнча кепил болгондугу тууралуу маалыматтардын болушу; 

4) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл документтердин (өтүнүч ээсине киреше алып келген активдерге ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат, патент, күбөлүк ж.б.) болушу, ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берүү жүргүзүлүп, ал кредиттик саясатка жана/же микрокредиттик компаниянын башка ички документтерине ылайык жооптуу кредиттик адистин же кызматкердин корутундусу менен тастыкталууга тийиш

5) өтүнүч ээсинин кредит алууга билдирме-анкетасы тапшырылып, анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен кредитти пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө тийиш

6) карыз алуучунун анын чогуу алгандагы кирешесинин кредит боюнча (негизги сумма жана пайыздар боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын жабуучу коэффициенти 130 пайыздан кем болбоого тийиш.”. 

- 2.2-пунктунун 2.2.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин

“2.2.2. Аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырбаган МФКлар Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 токтому менен бекитилген Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жободо (мындан ары текст боюнча Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо) белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана аны топтоонун шарттары боюнча тиешелүү талаптарды сактоого тийиш.”; 

төмөнкү мазмундагы 2.4.-3 - пункт менен толукталсын

“2.4.-3. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү

МФКлардын, анын дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган компаниялардын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капиталдын 500 пайыздан ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат

СЗ/СК*100% 500%, , мында 

СЗ - юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү

СК 

МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы  

Ушул ченем өзүндө 2.4.-1, 2.4.-2-пунктчаларында көрсөтүлгөн ченемдерди камтыйт”;  

- 2.5-пунктунун 2.5.1-пунктчасындагы “12” деген сан “20” деген санга алмаштырылсын; 

- төмөнкү мазмундагы 2.6-пункт менен толукталсын

“2.6. МФК иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтер, анын ичинде контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды мамлекеттик же расмий тилде тариздетүү зарыл. Мында контрагенттер менен мамлекеттик тилде жана/же расмий жана чет тилинде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ болгон келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди чет тилинде тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.”. 

- эрежелердин 3-бөлүгү күчүн жоготкон катары таанылсын

- 6.3-пунктунун биринчи абзацындагы “12” деген сан “20” деген санга алмаштырылсын; 

- эрежелер төмөнкү мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын

“7. Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин ишин жөнгө салуу

7.1. МКК же МКА акционердик коом формасындагы МКК тарабынан чыгарылган акциялардан тышкары, баалуу кагаздарды чыгарууга, ошондой эле финансылык лизинг операцияларын эске албаганда, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 33-беренесинде каралбаган башка банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укугу жок

7.2. МКК тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактардын тобуна берилүүчү микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү Улуттук банк тарабынан жаңы түзүлгөн МКК үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн 10 пайыздан ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш. Бул чектөө факторингдик операцияларга да таркатылат

7.3. Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МКК үчүн бир эле ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактардын тобуна берилүүчү микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 20 пайызынан ашпоого тийиш.  

7.4. Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган микрофинансылык уюмдарды эске албаганда, ушул эрежелердин 7.2-пунктунда белгиленген микрокредиттик компания тарабынан бир эле ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактардын тобуна чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнөн жогору микрокредитти Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштеп жаткан бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү максатында, анын ичинде кошумча жумуш орундарын түзүү максатында төмөнкү багыттар боюнча берүүгө жол берилет

- соода; 

- айыл-чарба (анын ичинде, өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбачылыгын, айыл чарба продукциясын даярдоону жана кайра иштетүүнү кошо алганда); 

- кызмат көрсөтүүлөр

- транспорт; 

- жабдууларды жана айыл чарба техникасын финансылык ижарага алуу (лизинг); 

- өнөр жай

- курулуш. 

МККлар ушул пунктун биринчи абзацында көрсөтүлгөн микрокредиттердин берүүдө төмөнкү шарттарды аткаруусу зарыл

1) МККда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине ылайык айкын кредиттик продукттарды аныкталган саясатынын жана берилген каржылоонун максаттуу пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин болушу

2) белгиленген шарттар сакталган учурда, мындай микрокредиттин суммасы финансылык ижара (лизинг) боюнча микрокредитти эске албаганда, 1000000 (бир миллион) сомдон ашпоого тийиш; 

3) финансылык ижара (лизинг) боюнча микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капиталдын 10 пайызынан ашпоого тийиш

4) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик таржымалынын, анын ичинде буга чейин алынган, мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер боюнча, ошондой эле өтүнүч ээси кандайдыр бир башка кредиттер боюнча кепил болгондугу тууралуу маалыматтардын болушу

5) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл документтердин (өтүнүч ээсине киреше алып келген активдерге ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат, патент, күбөлүк ж.б.) болушу, ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берүү жүргүзүлүп, ал кредиттик саясатка жана/же МККнын башка ички документтерине ылайык жооптуу кредиттик адистин же кызматкердин корутундусу менен тастыкталууга тийиш

6) өтүнүч ээсинин кредит алууга билдирме-анкетасы тапшырылып, анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен микрокредитти пайдалануу максаттарын көрсөтүлүүгө тийиш

7) карыз алуучунун анын чогуу алгандагы кирешесинин кредит боюнча (негизги сумма жана пайыздар боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын жабуучу коэффициенти 130 пайыздан кем болбоого тийиш

7.5. МККүчүн төмөнкү ченемдер белгиленсин

7.5.1. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 500 пайыздан ашпаган өлчөмдө

Бул ченем дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МККга да таркатылат жана өзүнө төмөнкү ченемдерди камтыйт

- уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100 пайыздан ашпаган өлчөмдө

- уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100 пайыздан ашпаган өлчөмдө

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинин 5 пайыздык пунктка ашпоого тийиш

7.6. Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барышкан жана кредиторлордун алдында милдеттемелери бар (анын ичинде ФКМ) МКК үчүн капиталдын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеми белгиленсин

М2 капиталынын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеминин деңгээли кеминде 15% деңгээлде сакталуусу зарыл

Капиталынын шайкештик ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат

М2 - СК/ СА х 100%, мында

СК МККнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы

СА - валюта тобокелдиктерин хеджирлөө максатында улуттук валютада тартылган каражаттардын суммасынын өлчөмүндө финансы-кредиттик мекемелерде күрөө катары жайгаштырылган депозиттердин суммасын минуска чыгаруу менен баалоо күнүнө карата баланстык активдердин суммасы

7.7. МККнын өздүк капиталын эсептөө (баалоо күнүнө карата) төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде ишке ашырылсын:  

төлөнгөн уставдык капиталдын (жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялардын наркы же үлүштүк капитал); 

номиналдан үстөк салынган капиталдын (акционердик коомдор үчүн); 

жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капиталдын

келечектеги керектөөлөр үчүн каралган камдардын;  

өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын/чыгымынын;  

өтүп жаткан жыл ичиндеги чыгымдын;  

башка микрофинансылык уюмдардын, лизинг компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестицияларды минуска чыгаруу менен

Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар дегенден улам, МФУнун, лизинг компанияларынын жана банктардын капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын түшүнүү зарыл.  

7.8. МКА өз каражаттарынын, финансы-кредиттик мекемелерден жана/же эл аралык финансы уюмдарынан карызга алынган каражаттардын эсебинен гана, микрокредиттик агенттиктин катышуучулары тарабынан аныкталуучу коммерциялык эмес уюмдун уставдык максаттарына ылайык, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда жеке жана юридикалык жактарга микрокредиттерди (камсыз кылынган жана камсыз кылынбаган микрокредиттер) улуттук валютада берет

7.8.1.Микрокредиттик агенттик тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактардын тобуна берилген микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 50 миң сомдон ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш, ал боюнча натыйжалуу пайыздык чен кредит берүү учуруна Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздан ашпоосу зарыл

7.9. МКК/МКА иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий тилде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтер, анын ичинде контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды мамлекеттик же расмий тилде тариздетүү зарыл. Мында, контрагенттер менен мамлекеттик тилде жана/же расмий жана чет тилинде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ болгон келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди чет тилинде тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.”. 

- тиркеменинУлуттук банктан лицензия алышкан МФКлар үчүн экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча формасытаблицасындагы

«кеминде 18%» деген сөздөр «кеминде 8%» деген сөздөргө алмаштырылсын

таблица төмөнкү мазмундагы он үчүнчү абзац менен толукталсын

“ 

Юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

 

СЗ *100% 

СК 

 

500% ашпаган чекте 

 

 

”; 

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

СЗ- юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү”; 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжанаМикрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжоболорду бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенМикрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун

- 2-тиркемесинин

1) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчетдеп аталган 1-бөлүктүнБ. Милдеттенмелердеген бөлүкчөсүнүн “17-4. анын ичинде чет өлкө валютасындадеген сабы төмөнкү мазмундагы “17-5. - 17-6.”-саптар менен толукталсын:  

“17-5.МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары

17-6. анын ичинде чет өлкө валютасында”; 

2) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчетдеп аталган 1-бөлүктүнГ. Милдеттенмелерди чечмелөөдеген бөлүкчөсүндөгү “5. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарыдеген сап төмөнкү мазмундагы “6”-сап менен толукталсын:  

“6. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары”; 

3) “Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчетдеп аталган 2-бөлүктүнБ. Пайыздык чыгашаларбөлүкчөсүнүн “11-2. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары боюнча пайыздыкчыгашасабы төмөнкү мазмундагы “11-3.”-сап менен толукталсын:  

“11-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча пайыздык чыгаша.”; 

4) 6-бөлүктүнМилдеттенмелербөлүкчөсүнүн “6.А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө таасирленүүсүнө (ийкемдүүлүгүнө) талдап-иликтөөлөр (ГЭП_АНАЛИЗ)” деп аталган бөлүкчөсүнүн “9. Алынган кредиттерстатьясындагыанын ичинде чет өлкө валютасындадеген сабынан кийинки “9-2 МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары боюнча милдеттенмелеридеген саптар төмөнкү мазмундагы “9-3”-сап менен толукталсын

“9-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча милдеттенмелери 

анын ичинде чет өлкө валютасында”; 

5) “Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалыматдеп аталган 10-бөлүктүнДепозиттерди тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдербөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

Акча каражаттарын тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдер  

Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү 

  

  

 

УК*100% 

50 млн. сом 

  

кеминде 100% 

  

Инвестициялардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү 

  

 

СИ*100% 

СК 

  

30%дан ашпаган 

  

Дүңүнөн кредиттөөнү ишке ашырган МФК үчүн бир эле ошол жакка берилүүчү микрокредиттин максималдуу өлчөмү 

 

МК*100% 

СК 

 

20%дан ашпаган 

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү 

 

 

СЗФЛ*100% 

СК 

 

100%дан ашпаган 

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү  

 

 

СЗЮЛ*100% 

СК 

 

100%дан ашпаган 

 

Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

СЗ*100% 

СК 

 

500%дан ашпаган  

 

 

”; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун 2-тиркемесинин

1) Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчетдеп аталган 1-бөлүктүнМилдеттенмелербөлүкчөсүндөгү “21-2. МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарысабы төмөнкү мазмундагы “21-3”-сап менен толукталсын

“21-3 МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары”; 

2) Ачып көрсөтүүдеп аталган 6-бөлүктүнА. Милдеттенмелербөлүкчөсүнүн “2-2 МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарысабы төмөнкү мазмундагы “2-3”-сап менен толукталсын

“ 2-3 МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары”; 

 

3) “Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматдеп аталган 7-бөлүктөгүМККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) - юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүсабы төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: “ 

 

МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

 

СЗ*100% 

СК 

 

500% ашпаган чекте 

 

МККнын капиталынын шайкештик ченеми 

М

СК*100% 

СА 

 

кеминде 15% 

  

 

”; 

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

СЗ юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы өлчөмү”. 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы 14/2 “Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндөтоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин

4.3-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

б) кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздар үчүн - кеминде 2 000 000 (эки миллион) сомду түзүүгө тийиш.”. 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 18/3 “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөжобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенАктивдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөжобонун

- 5.1.3-пунктунун бешинчи абзац күчүн жоготкон катары таанылсын

- төмөнкү мазмундагы пункт менен толукталсын

«7.1.-1 Кайталап реструктуризацияланган кредиттер 7.1-пунктунда көрсөтүлгөн шарттар тастыкталганга чейинсубстандарттыккатары дароо классификацияланууга тийиш». 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы 24/11 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелеринбекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

- токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеринбекитүү тууралуу”; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежеси

1-пунктундагы

микрофинансылык компаниялардеген сөздөрмикрофинансылык уюмдардеген сөздөргө алмаштырылсын

“(мындан ары - микрофинансылык компаниялар/МФК)” деген сөздөр “(мындан ары МФУ)” дегенге алмаштырылсын

2., 6., 7 - пункттардагымикрофинансылык компаниялар”, “МФКдеген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгүмикрофинансылык уюмдардегенге алмаштырылсын

- 3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«3. Микрофинансылык уюмдар ушул эрежелерде көрсөтүлгөн экономикалык ченемдерди аткаруу жана тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында, өзүнүн ички саясаттарында Улуттук банк тарабынан белгиленген максималдуу чектен төмөн, минималдуу чектен жогору болгон экономикалык ченемдери боюнча ички чектерин белгилей алат.

- 4-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«5. МФУга каражаттарды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жайгаштыруу жана тартуу жагында (лицензияда белгиленген учурда) уруксат берилген бүтүмдөрдүн (келишимдердин) түрлөрү, Шариат кеңеши тарабынан жактырылып, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп берген типтүү келишимдерге ылайык жүзөгө ашырылат.” 

- 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«8. МФУ ички аудитти эсептеринин аныктыгын текшерүү, өз ички контролдук системасынын шайкештигине жана натыйжалуулугуна жана анын Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келишине баа берүү максатында жүзөгө ашырат. Бул үчүн микрофинансылык компания (мындан ары МФК) өз ички аудит кызматын милдеттүү түрдө түзүүгө тийиш, ал эми микрокредиттик компанияга (мындан ары МКК) жана микрокредиттик агенттикке (мындан ары МКА) карата ички аудит кызматын түзүшү мүмкүн.”; 

- төмөнкү мазмундагы 8-1., 8-2 - пункттар менен толукталсын

«8-1. Микрофинансылык сектор үчүн системалуу мааниге ээ МФУ система түзүүчүлөр болуп саналышат. Системалык маанилүүлүк критерийлери Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында аныкталат. Система түзүүчү МФУларга карата Улуттук банк тарабынан белгиленген жөнгө салуунун жана көзөмөлдүктүн атайы режими колдонулат.  

8-2. Ушул эрежелердин максаттарында дүңүнөн кредиттөө дегенден улам, региондордо финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу жана ишкердикке колдоо көрсөтүү максатында, Шариат стандарттарына ылайык келген принциптерди жана шарттарды сактоо менен кардарларга «мурабаха» бүтүмү боюнча каржылоо сунуштоо үчүн ФКМге сунушталуучу өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдер түшүнүлөт

Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФУ (апекстик институт) дегенден улам, дүңүнөн каржылоо үлүшү анын каржылоо боюнча портфелинин 70 пайызынан ашыгын түзгөн МФУ түшүнүлөт.”; 

- 9-пункттун

бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

“- бир эле ошол кардарга же байланыштуу жактар тобуна, ушул эрежелердин 10-пунктунун талаптарын эске алуу менен Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн (жеке адамдардан жана юридикалык жактардан акча каражаттарын тартпаган) белгиленген минималдуу уставдык капитал өлчөмүнүн үч пайызынан ашпаган өлчөмдө сунушталуучу каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү;”; 

алтынчы абзац күчүн жоготкон катары таанылсын;  

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

“- дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФК үчүн бир эле ошол кардарга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 20 пайызынан ашпоого тийиш.”; 

10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«10. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан акча каражаттарын кабыл алуужана/же дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МФКларды эске албаганда, ушул эрежелердин 9-пунктунда белгиленген МФК тарабынан бир эле ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактар тобуна сунушталуучу каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнөн жогору каржылоону Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштеп жаткан бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү, анын ичинде кошумча жумуш орундарын түзүү максатында каржылоонун төмөнкү багыттары боюнча берүүгө жол берилет

соода

айыл чарба (өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбачылыгын, айыл чарба продукттарын даярдоону/кайра иштетүүнү кошо алганда); 

кызмат көрсөтүүлөр;  

транспорт

өнөр жай

ижара мунтахийя биттамлик

курулуш

Микрофинансылык компаниялар тарабынан каржылоону ушул пунктта көрсөтүлгөн багыттар боюнча сунуштоодо төмөнкү шарттарды аткаруусу зарыл:  

1) МФКда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине ылайык продукттардын айкын түрлөрү аныкталган каржылоо саясатынын жана сунушталуучу каржылоонун максаттуу пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин болушу;  

2) белгиленген шарттар сакталган учурда, сунушталуучу каржылоонун суммасы үч миллион сомдон (же чет өлкө валютасындагы эквиваленттен) ашпоого тийиш;  

3) Кредиттик маалымат бюросунан кардардын кредиттик таржымалына тиешелүү маалыматтар болсо;  

4) кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл документтер болсо (кардарга киреше алып келген активдерге ээ болуу укугу, иштеген жеринен кардардын эмгек акысы жөнүндө маалымкат, патент, күбөлүк ж.б.у.с.), ошондой эле МФКнын каржылоо саясатына жана/же башка ички документтерине ылайык, каржылоо боюнча жооптуу адистин же МФКнын башка кызматкеринин корутундусу менен тастыкталган кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүнө жүргүзүлгөн баа берүү документтери болсо;  

5) өтүнүч ээсинин каржылоо алууга билдирме-анкетасы тапшырылып, анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен сунушталуучу каржылоону пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө тийиш;  

6) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана үстөк баа боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын жабуучу коэффициенти 130 пайыздан кем болбоого тийиш.». 

• 11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«11. МФКлар Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы 78/26 токтому менен бекитилгенМикрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө”  жободо (мындан ары текст боюнчаМикрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө”  жобо) белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана аны топтоонун шарттары боюнча тиешелүү талаптарды сактоого тийиш.». 

- 12-пункттун

сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

«- башка МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестицияларды минуска чыгаруу менен.”; 

төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын

Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар дегенден улам, МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын түшүнүү зарыл.”; 

- 13-пункттун

биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин

«МФКнын жүргүзгөн иши Шариат стандарттарына каршы келбеген МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына инвестициялоону ишке ашырууга укуктуу. Мында, МФКнын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялоосуКыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамында аныкталган микрофинансылык уюмдардын максаттарына ылайык келүүгө тийиш

МФКлардын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестицияларынын (капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга), карыздык милдеттенмелерге инвестициялар, ижара мутахийя биттамлик бүтүмү боюнча финансылык салымдар жана ушул сыяктуу башка финансылык салымдар) чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 30% ашпоого жана төмөнкү формула боюнча аныкталууга тийиш:”; 

төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын

Ушул ченемди эсептөөдө, алардын капиталына (акцияларына, үлүштүк катышуусуна) МФКнын инвестициялары жайгаштырылган МФУларга, лизингдик компанияларга жана банктарга сунушталган каржылоо эсепке алынат.”; 

төмөнкү мазмундагы 13-1.,13-2., 13-3 - пункттар менен толукталсын

“13-1. Уюштуруучулардан (акционерлер) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү

МФКнын, анын ичинде дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 100% ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат

 

СЗФЛ / СК * 100% 100%, мында

 

СЗФЛ МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алган каражаттардын баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү

СК МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12-пунктту карагыла). 

 

13-2. Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү

МФКнын, анын ичинде дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 100% ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат

 

СЗЮЛ / СК * 100% 100%, мында

 

СЗЮЛ - МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарынын баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү

СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12 - пунктту карагыла). 

 

13-3. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү.  

МФКнын, анын ичинде дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган компаниянын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү өздүк капиталдын 500 пайыздан ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат

СЗ/СК*100% 500%, мында 

СЗ - МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттарынын баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү

СК 

МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы  

Ушул ченем 13-1., 13-2 - пунктарында көрсөтүлгөн ченемдерди өзүндө камтыйт.”; 

 

15-пунктун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«15. Чейрек сайын, отчеттук айдан кийинки айдын жыйырмасынан кечиктирбестен, МФКлар Улуттук банкка төмөнкү маалыматтарды берип турууга тийиш

башка микрофинансылык уюмдардын, лизинг компанияларынын жана банктардын капиталына (акцияларына, үлүштүк катышуусуна) инвестициялар тууралуу маалыматтарды, алардын ар бирине инвестициялардын тизмегин жана өлчөмүн көрсөтүү менен 

МФКнын башка микрофинансылык уюмдарга, лизинг компанияларына жана банктарга инвестицияларынын (капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга), карыздык милдеттенмелерине инвестицияларынын, иджара мунтахия биттамлик бүтүмү боюнча финансылык салымдарынын, каржылоонун жана ушул сыктуу эле башка финансылык салымдарынын) чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү жөнүндө маалыматтарды, алардын ар бирине инвестициялардын тизмегин жана өлчөмүн, 13-пунктунда келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөлөрдү чагылдыруу менен

уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын өлчөмү жөнүндө маалыматтарды, уюштуруучулардын (акционерлердин) жеке адамдардын тизмегин, алардын ар биринен карызга алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин 13-1 - пунктунда келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөнү чагылдыруу менен

уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын өлчөмү жөнүндө маалыматтарды, уюштуруучулардын (акционерлердин) юридикалык жактардын тизмегин, алардын ар биринен карызга алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин 13-2 - пунктунда келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөнү чагылдыруу менен.»; 

төмөнкү мазмундагы 15-1-пункт менен толукталсын

«15-1. МФК иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтерди, анын ичинде контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде тариздетүү зарыл. Мында, контрагенттер менен мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жана чет тилинде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ болгон келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди чет тилинде тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.». 

- 3-глава күчүн жоготкон катары таанылсын

22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«22. Акча каражаттарын тартуу операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна ээ болгон МФКлар төмөнкүлөрдү кошо алганда, Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди сактоого милдеттүү

- төлөнгөн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн

- өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүн (М1); 

- капиталдын шайкештик ченемин (М2); 

- бир кардарга карата келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн (М3); 

- ликвиддүүлүк ченемин (М4); 

- тартылган акча каражаттарын кайтаруу боюнча тобокелдикти чектөө ченемин (М5);  

- инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операциялары боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн

- МФКларга керектөө максаттарына каржылоо сунуштаган МФКнын кызматчыларынын чогуу алгандагы максималдуу карызын

- микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн

- мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын өлчөмүн

- уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн

- уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн.»; 

27-пункттун

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

«СЗ кардардын сунушталган каржылоо (мөөнөтүнө карабастан), ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы карызы;”;  

төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын

Бул ченем дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФКларга таркатылбайт.”; 

- 31-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«31. Микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу алгандагы өлчөм бөлүгүндө төмөнкүдөй талаптар белгиленет

«1) МФК, иши Шариат стандарттарына каршы келбеген МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына инвестициялоону жүзөгө ашырууга укуктуу. Мында, МФКнын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестицияларыКыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамында аныкталган МФУнун максаттарына ылайык келүүгө тийиш

2) МФКнын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестицияларынын (капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга), карыздык милдеттенмелерге инвестициялар, ижара мунтахийя биттамлик келишими боюнча финансылык салымдар жана ушул сыяктуу башка финансылык салымдар) чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 30% ашпоого тийиш жана ал ушул эрежелердин 13-пунктуна ылайык эсептелинет.  

Ушул ченемди эсептөөдө, алардын капиталына (акцияларына, үлүштүк катышуусуна) МФКнын инвестициялары жайгаштырылган микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга сунушталган каржылоо эсепке алынат.»; 

- төмөнкү мазмундагы 32-1. жана 32-2 - пункттар менен толукталсын

«32-1. Уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү

МФК каражаттарды уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алууга укуктуу.  

МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 100%ынан ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат

 

СЗФЛ / СК * 100% 100%, мында

 

СЗФЛ - МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алган каражаттарынын баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү

СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12-пунктту карагыла).  

 

32-2. Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү

МФК каражаттарды уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алууга укуктуу.  

МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алган каражаттарынын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 100%ынан ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат

 

СЗЮЛ / СК * 100% 100%, мында

 

СЗЮЛ - МФКлардын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алган каражаттарынын баалоо күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү

СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12-пунктту карагыла).»; 

 

35-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«35. Ай сайын, отчеттук айдан кийинки айдын жыйырмасынан кечиктирбестен МФКлар ушул эрежелерге карата тиркемеге ылайык, төмөнкүлөрдү көрсөтүү мененЭкономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтардыУлуттук банкка сунуштоого тийиш

башка микрофинансылык уюмдардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар тизмегин жана өлчөмүн

МФКнын башка микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестицияларынын (капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга), карыздык милдеттенмелерге инвестициялар, ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча финансылык салымдар жана ушундай эле башка финансылык салымдар) тизмегин жана өлчөмүн

уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын өлчөмүн, уюштуруучулардын (акционерлердин) жеке адамдардын тизмегин, алардын ар биринен карызга алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин 32-1 - пунктунун үчүнчү абзацында келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөнү чагылдыруу менен

уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын өлчөмүн, уюштуруучулардын (акционерлердин) юридикалык жактардын тизмегин, алардын ар биринен карызга алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин 32-2 - пунктунун үчүнчү абзацында келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөнү чагылдыруу менен.”; 

төмөнкү мазмундагы 7-глава менен толукталсын:  

«7-глава.  Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин ишин жөнгө салуу

 

39. МКК же МКА акционердик коом формасындагы МКК тарабынан чыгарылган акциялардан тышкары баалуу кагаздарды чыгарууга, ижара мунтахийя биттамлик бүтүмдөрүн эске албаганда, Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 33-беренесинде каралбаган башка банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укугу жок.  

40. Микрокредиттик компания тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн МККлар үчүн белгиленген минималдуу уставдык капитал өлчөмүнүн он пайызынан ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш.  

41. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МККлар үчүн бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн жыйырма пайызынан ашпоого тийиш

42. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФУларды эске албаганда, ушул эрежелердин 41-пунктунда белгиленген МКК тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнөн жогору каржылоону Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндөмыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштепжаткан бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү, анын ичинде кошумча жумуш орундарын түзүү максатында каржылоонун төмөнкү багыттары боюнча берүүгө жол берилет

соода

айыл чарбасы (анын ичинде өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбачылыгын, айыл чарба продукттарын өндүрүүнү/кайра иштетүүнү кошо алганда); 

кызмат көрсөтүүлөр

транспорт

өнөр жай

ижара мунтахийя биттамлик (жабдууларды жана айыл чарба техникасын сунуштоо); 

курулуш

МКК тарабынан каржылоону ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн багыттар боюнча берүүдө төмөнкү шарттарды аткаруусу зарыл

1) МККда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине ылайык продукттардын айкын түрлөрү аныкталган каржылоо саясатынын жана сунушталуучу каржылоонун максаттуу пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин болушу;  

2) белгиленген шарттар сакталган учурда, ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча каржылоону эске албаганда, мындай каржылоонун суммасы 1 000 000 (бир миллион) сомдон ашпоого тийиш,; 

3) ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капиталынын 10 пайызынан ашпоого тийиш

4) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик таржымалынын, анын ичинде буга чейин алынган мөөнөтүндө төлөнбөгөн каржылоо боюнча, ошондой эле өтүнүч ээси кандайдыр бир башка каржылоо боюнча кепил болгондугу тууралуу тиешелүү маалыматтардын болушу

5) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл документтердин болушу (өтүнүч ээсине киреше алып келген активдерге ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат, патент, күбөлүк ж.б.), ошондой эле каржылоо боюнча саясатына жана/же МККнын башка ички документтерине ылайык, каржылоо боюнча жооптуу адистин же кызматкердин корутундусу менен тастыкталган өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берүүнү ишке ашыруу

6) өтүнүч ээсинин каржылоо алууга билдирме-анкетасы тапшырылып, анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен сунушталуучу каржылоону пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө тийиш 

7) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана үстөк баа боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын ордун жабуучу коэффициенти 130%дан кем болбоого тийиш.”. 

43. МКК үчүн төмөнкү ченемдер белгиленсин

43.1. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 500% ашпаган өлчөмдө

Ушул ченем дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МККларга да таркатылат жана өзүндө төмөнкүлөрдү камтыйт

уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө

уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык пункттан жогору болбоого тийиш.  

44. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган жана кредиторлор алдында милдеттенмелерге ээ МККлар үчүн (анын ичинде ФКМдер) капиталдын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеми белгиленсин.  

M2 капиталынын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеминин маанисин кеминде 15% деңгээлде кармап туруу зарыл.  

Капиталдын шайкештик ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

 

M2 = СК / СА * 100%, мында

 

СК МККнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы;  

СА валюталык тобокелдиктерди хеджирлөө максатында, улуттук валюта тартылган каражаттар суммасынын өлчөмүндө финансы-кредит мекемелеринде күрөө катары жайгаштырылган, кардарлардан тартылган акча каражаттар суммасын (депозиттерди) минуска чыгаруу менен баалоо күнүнө карата баланстык активдер суммасы.  

45. МККнын өздүк капиталын (баалоо күнүнө карата) эсептөө төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде жүргүзүлүүгө тийиш:  

төлөнгөн уставдык капитал (жөнөкөй жана артыкчылык берилген акциялар наркы, же үлүштүк капитал); 

номиналдан жогору салынган капитал (акционердик коомдор үчүн); 

жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал

келечекте керектөө үчүн камдар

өткөн жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым

өтүп жаткан жыл ичиндеги чыгымдар

башка микрофинансылык уюмдардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларына, үлүштүк катышууга) инвестицияларды минуска чыгаруу менен

Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар дегенден улам, МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын түшүнүлөт.  

46. МКА өз каражаттарынын жана карыздык каражаттарынын, анын ичинде финансы-кредит мекемелерден жана/же эл аралык финансы уюмдарынан карызга алынган каражаттардын эсебинен микрокредиттик агенттиктин катышуучулары тарабынан аныкталуучу коммерциялык эмес уюмдун уставдык максаттарына ылайык, кардар менен макулдашылган шарттарда каржылоону (камсыз кылынган жана камсыз кылынбаган каржылоо) улуттук валютада берүүнү жүзөгө ашырат.  

47. МКА тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 50 миң сомдон ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш, ал боюнча натыйжалуу пайыздык чен каржылоо берүү учурунда Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык пункттан жогору болбоого тийиш.  

48. МКК/МКА иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтерди, анын ичинде контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде тариздетүү зарыл. Мында, контрагенттер менен мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жана чет тилдерде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ болгон келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди чет тилинде тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.». 

- тиркеменин

тиркеменин аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

«Улуттук банк тарабынан лицензияланган МФКлар үчүн экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча маалыматтар”. 

- таблицанын сегизинчи сабы күчүн жоготкон катары таанылсын

- тогузунчу саптагыМФУга жана банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүдеген сөздөрМФУга (1), лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүдегенге алмаштырылсын

- таблица төмөнкү мазмундагы он экинчи, он үчүнчү жана он төртүнчү саптар менен толукталсын

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү  

  

СЗФЛ х 100% 

СК

  

100% ашпаган чекте 

  

Уюштуруучулардан (акционерлердин) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү  

 

СЗЮЛ х 100% 

СК

 

100% ашпаган чекте 

 

Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

  

 

СЗх100% 

СК 

  

500% ашпаган чекте 

 

 

- таблицадан кийинки үчүнчү абзацты күчүн жоготкон катары таанылсын

- таблицадан кийинки төртүнчү абзац төмөнкү редакцияда берилсин

«СИ - МФУга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу алгандагы инвестициялар;”; 

- төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын

СЗ МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү;   

 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы 45/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын жоболорун бекитүү жөнүндөтоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенИслам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун

· 1-тиркеменин

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамытаблицасынын 14-сабындагыМФКнын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелеридеген сөздөрИслам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеридеген сөздөргө алмаштырылсын;    

· 2-тиркеменин:  

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчетдеп аталган 1-бөлүктүн: “Уюштуруучулар/акционерлер тарабынан сунушталган каржылоо” 19-статьясы төмөнкү редакцияда берилсин:   

«19. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан сунушталган каржылоо

- төмөнкү мазмундагы 19-1., 19-2., 19-3., 19-4., 19-5 - статьялар менен толукталсын

“19-1. анын ичинде чет өлкө валютасында 

19-2. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан сунушталган каржылоо 

19-3.анын ичинде чет өлкө валютасында   

19-4. МФКнын юридикалык жактардан  жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары 

19-5. анын ичинде чет өлкө валютасында». 

«Милдеттенмелерди чечмелөө» Е бөлүкчөсүнүн таблицасы төмөнкү редакцияда берилсин

«Е. Милдеттенмелерди чечмелөө 

  

Алынган каражаттардын суммасы  

Милдеттенмелер кайсы мөөнөткө алынган 

  

Акы алынган каражаттардын суммасы 

Кайтарымсыз алынган каражаттардын суммасы 

Кредитор 

Шарттар 

  

  

мин

макс

  

  

  

  

  

1. Алынган каржылоо 

 

 

 

 

 

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан 

  

  

  

  

  

  

  

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен  

  

  

  

  

  

  

  

в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон 

  

  

  

  

  

  

  

г) эл аралык ФКМдерден  

  

  

  

  

  

  

  

д) мамлекеттик бийлик органдардан 

  

  

  

  

  

  

  

2. Шарттуу гранттар  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

4. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан сунушталган каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

5. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан сунушталган каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

6. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштучуулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

- “Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет” деп аталган 2-бөлүктүн “Б. Операциялар боюнча келип чыккан чыгашалар” бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы “11-1 11-3.” саптар менен толукталсын:   

«11-1. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары. 

11-2. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары. 

11-3. МФКнын юридикалык жактардан  жана уюштучуулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча чыгашалары.»;  

6-бөлүктүн “6.А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр (ГЭП_АНАЛИЗ)” деп аталган бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы “9-1 - 9-3.” саптар менен толукталсын:  

«9-1. Уюштуруучулар (акционерлер) жеке адамдар тарабынан сунушталган каржылоо боюнча милдеттенмелер  

анын ичинде чет өлкө валютасында;  

9-2. Уюштуруучулар (акционерлер) юридикалык жактар тарабынан сунушталган каржылоо боюнча милдеттенмелер  

анын ичинде чет өлкө валютасында

9-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштучуулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча милдеттенмелери 

анын ичинде чет өлкө валютасында»

· “Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат” 10-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин

«10өлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат  

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы 

Белгилениши 

Ченемди эсептөө 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген ченемден четтөө 

Акча каражаттарын тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдер  

Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү  

  

УК*100% 

  

  

кеминде 100 % 

  

  

50 млн. сом 

 

Инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

  

СИ*100% 

  

  

30 % ашпаган чекте 

  

СК  

 

Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МФК үчүн бир эле ошол адамга берилүүчү каржылоонун максималдуу өлчөмү 

 

МК*100%  

 

 

20 % ашпаган чекте 

 

СК 

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

 

СЗФЛ*100% 

 

 

100% ашпаган чекте 

 

СК 

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү  

 

 

СЗЮЛ*100% 

 

 

100% ашпаган чекте 

 

СК 

 

Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

СЗ*100% 

 

 

500% ашпаган чекте 

 

СК 

Акча каражаттарын тарткан МФК үчүн экономикалык ченемдер  

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми  

М1 

СК*100%  

  

  

кеминде 100 % 

  

УК  

 

Капитал шайкештигинин ченеми  

М2 

СК*100%  

  

  

кеминде 8 % 

  

СА  

 

Бир кардарга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми  

М3 

СЗ *100% 

 

 

5 % ашпаган чекте 

  

СК 

 

Ликвиддүүлүк ченеми 

М4 

ЛА*100% 

 

  

кеминде 30 % 

  

ОБ 

 

Эсептерине тартылган акча каражаттарын кайтаруу боюнча тобокелдиктин чектөө ченеми  

М5 

К*100% 

 

  

кеминде 100 % 

  

В 

  

Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

  

СЗ Аф. лиц*100% 

 

  

60 % ашпаган чекте 

  

СК 

 

  

  

МФКнын кызматчыларынын чогуу алгандагы карызы  

  

СЗС*100% 

 

  

5% ашпаган чекте 

  

СК 

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

СЗФЛ*100% 

 

 

100 % ашпаган чекте 

 

СК 

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

 

СЗФЛ*100% 

 

 

100 % ашпаган чекте 

 

СК 

 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги орточо маани  

 

1 ай 

 

2 ай 

 

3 ай 

 

Бардыгы болуп 

ЛА Ликвиддүү активдер 

  

  

  

ОБ - Милдеттенмелер 

  

  

  

Ченем М4=ЛА/ОБ 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

  

  

». 

-“Кардарларга сунушталган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган 11-бөлүктүн “Каржылоо шарттары тууралуу маалымат” бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы алтынчы сапменен толукталсын:   

«Бир эле ошол адамга берилген каржылоонун максималдуу өлчөмү».   

 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндөжобонун

• 1-тиркемесиндеги “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы” таблицаны төмөнкү мазмундагы “11”- сап менен толукталсын

 

11  

7-бөлүк  

МКК тарабынан экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат 

Жыл сайын  

  

Чейрек сайын   

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

 

Отчеттук мезгилден кийинки 20 календардык күн ичинде 

  

 

2-тиркеменин “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” 1-бөлүгүнүн:  

· “Милдеттенмелер жана капитал” Б бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы “7-1, 7-2, 7-3”- саптар менен толукталсын

«7-1 МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттары 

7-2 МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары 

7-3 МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары”;  

· “Милдеттенмелер” 6 А. бөлүкчөсүндөгү таблица төмөнкү редакцияда берилсин

« 

  

Алынган каражаттардын суммасы 

Милдеттенмелер кайсы мөөнөткө алынган  

  

Акы алынган каражаттардын суммасы  

Кайтарымсыз алынган каражаттардын суммасы  

Кредитор 

Шарттар 

  

  

мин. 

макс. 

  

  

  

  

  

1. Алынган каржылоо 

 

 

 

 

 

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан жана башка ФКМдеринен  

  

  

  

  

  

  

  

б) эл аралык донордук уюмдардан  

  

  

  

  

  

  

  

в) каржылоонун башка булактарынан 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

3. МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан сунушталган каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

4. МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан сунушталган каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

5. МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

6. Башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аткаруу органдын жетекчиси 

 

 

 

 

 

_________________ 

______________ 

 

 

Аты-жөнү 

Кол тамгасы 

 

Башкы бухгалтер   

 

 

 

 

 

 

_________________ 

______________ 

 

М.О

Аты-жөнү 

Кол тамгасы 

». 

 

 

 

 

- 2-тиркеме төмөнкү мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:  

«7-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтар  

 

 

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы  

Белгилениши  

Ченемди эсептөө  

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген ченемден четтөө  

МКК ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР  

МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

   

   

  

СЗФЛ*100%  

   

100% ашпаган чекте 

   

СК  

МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

   

   

  

СЗЮЛ*100%  

   

100% ашпаган чекте 

   

СК  

МККнын капитал шайкештигинин ченеми  

M2  

СА * 100%  

  

15% ашпаган чекте  

  

СК  

МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү  

   

СЗЮ*100%  

   

500% ашпаган чекте 

   

СК 

 

СЗФЛ МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү;  

СЗЮЛ МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден)  юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү

СЗ - МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү;  

СК МККнын өздүк капиталы.  

 

Аткаруу органдын жетекчиси 

 

 

 

 

 

_________________ 

______________ 

 

 

Аты-жөнү 

Кол тамгасы 

 

Башкы бухгалтер   

 

 

 

 

 

 

_________________ 

______________ 

 

М.О

Аты-жөнү 

Кол тамгасы 

». 

 

 

 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы 32/5 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринбекитүү жөнүндөтоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин

• 5-пунктунун 3-пунктчасындагы

«үлүштүк» деген сөз алынып салынсын

үчүнчү абзацтагы «беш жүз миң» деген сөздөр «эки миллион» деген сөздөрдөргө алмаштырылсын