Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

2016-жылдын 8-февралындагы 6/2 токтому 

 

 

 

 

Коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү 

жана коммерциялык банктарга улуттук валютада кредит берүү шарттары тууралуу 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 28 жана 43-беренелерине, Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы 5/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө» убактылуу жобого, Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы 5/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоодо коммерциялык банктарга кредиттерди сунуштоосу жөнүндө» убактылуу жобого ылайык жана улуттук валютанын өзгөрүлүп турушуна байланыштуу көйгөйлүү жагдайга дуушар болгон жеке адамдардын чет өлкө валютасындагы кредиттерин улуттук валютага конвертациялоодо коммерциялык банктарга колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1.АКШ долларындагы акча каражаттарынын ордуна улуттук валютада акча каражаттарын сунуштоо боюнча коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) ишке ашыруунун төмөнкүдөй шарттары (параметрлери) аныкталсын

- операция мөөнөтү баштапкы пайыздык чен боюнча 7 (жети) жолуга чейин пролонгациялоо мүмкүнчүлүгү менен 6 (алты) айдан ашпаган мөөнөт

- пайыздык чени (улуттук валютада) Улуттук банктын ушул токтом күчүнө кирген күнгө карата эсептик чени;  

- пайыздык чени (чет өлкө валютасында) 0%; 

- операция ишке ашырылган күндөгү расмий курс;  

- операция аяктагандан күндөгү расмий курс

2. Коммерциялык банктарга улуттук валютада кредиттерди сунуштоонун төмөнкүдөй шарттары аныкталсын

- коммерциялык банктарга сунушталуучу кредиттердин жалпы көлөмү 2 847 422 854, 00 (эки миллиард сегиз жүз кырк жети миллион төрт жүз жыйырма эки миң сегиз жүз элүү төрт) сомдон ашпаган чекте

- пайыздык чени Улуттук банктын ушул токтом күчүнө кирген күнгө карата эсептик чени

- кредит мөөнөтү баштапкы пайыздык чен боюнча 6 (алты) айдан 7 (жети) жолуга чейин пролонгациялоо мүмкүнчүлүгү

- күрөөлүк камсыздоо менен ордун жабуу коэффициенти 120 (жүз жыйырма) пайыз

3. Своп-операцияларынын (эсептелинген) жана кредиттердин жалпы көлөмү 3,1 (үч миллиард жүз миллион) млрд сомдон ашпоого тийиш.  

4. Коммерциялык банктардын кредиттерди конвертациялоо боюнча сунуштаган планына ылайык, своп-операцияларынын (эсептелинген) жана кредиттердин көлөмүн аныктоо укугу Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Н. Жеңиш мырзага ыйгарылсын

5. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет

6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Т. Абдыгулов