Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 10-февралындагы 7/2 токтому  

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

- 2010-жылдын 29-декабрындагы 96/2 «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу

- 2007-жылдын 14-февралындагы 7/2 «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында, микрофинансылык уюмдарда жана кредиттик союздарда ички контролдук системасына карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2010-жылдын 30-июнундагы 52/5 «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2012-жылдын 31-октябрындагы 41/12 «Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) эсептери менен иш алып баруу жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу

- 2012-жылдын 12-сентябрындагы 37/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан кардарларга баалуулуктарды сактоо үчүн банктык сейфтердин сунушталышы жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»; 

- 2003-жылдын 16-апрелиндеги 13/2 «Оффшордук аймактардын субъекттерин жана алардын тизмегин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу»; 

- 2000-жылдын 30-ноябрындагы 42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2006-жылдын 2-мартындагы 5/7 «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2011-жылдын 27-июлундагы 40/4 «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2007-жылдын 31-январындагы 5/1 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобо тууралуу

- 2012-жылдын 25-июлундагы 30/14 «Адистештирилген финансы-кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобо тууралуу

- 2004-жылдын 4-февралындагы 2/2 «Жеринде барып инспектордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу

- 2013-жылдын 23-декабрындагы 52/6 «Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү» жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу

- 2005-жылдын 19-майындагы 16/2 «Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2008-жылдын 30-сентябрындагы 36/5 «Банк ишин тескөө боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө» жобо тууралуу

- 2005-жылдын 19-майындагы 16/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2006-жылдын 23-мартындагы 7/5 «Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2011-жылдын 14-сентябрындагы 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2008-жылдын 26-мартындагы 13/4 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо тууралуу

- 2005-жылдын 14-июлундагы 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо тууралуу

- 2003-жылдын 10-декабрындагы 34/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен операцияларына карата талаптар жөнүндө»; 

- 2005-жылдын 4-майындагы 14/2 «Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндө»; 

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2006-жылдын 30-октябрындагы 32/2 «Кыргыз Республикасында алгачкы долбоордун алкагында ислам каржылоо принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө» жобо тууралуу

- 2011-жылдын 30-ноябрындагы 67/9 «Кыргыз Республикасынын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо тууралуу

- 2011-жылдын 26-октябрындагы 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

- 2009-жылдын 23-сентябрындагы 38/8 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

2. Юридика башкармалыгы

токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

 

расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы 42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган жана алмашуу бюролору жана адистештирилген финансы-кредит мекемелери тарабынан Улуттук банкка отчеттордун берилип турушун караган, 2016-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирүүгө тийиш болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске албаганда, токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматын, адистештирилген финансы-кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, «Альянс» алмашуу бюролор ассоциациясын, алмашуу бюролорун, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн

 

 

Төрага ТАбдыгулов 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 10-февралындагы 7/2 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы 96/2Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндөжобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

- токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндөжобону бекитүү тууралуу”: 

- 1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“1. “Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндөжобо (кошо тиркелет) бекитилсин.;  

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенКылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндөжобонун

аталышындагытерроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

- бүтүндөй текст боюнча

терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгүкылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

- 1-пункттагытерроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

- 4-пункттагы

алтынчы абзацтагытерроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын;  

тогузунчу абзацтагы “(экстремизм)” сөзү алынып салынсын

он төртүнчү абзац төмөнкү редакцияда берилсин

Чектүү сумма Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө мыйзамында белгиленген 1 000 000 сом өлчөмүндөгү операциялардын (бүтүмдөрдүн) суммасы (же операция иш-аракеттерге ашырылган (бүтүм келишилген) күнгө карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча эсептелинген чет өлкө валютасындагы эквиваленттүү суммасы), бул операция көрсөтүлгөн суммага барабар же андан ашкан учурдаКылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндөмыйзамга жана ушул жобого ылайык милдеттүү түрдө ички контролдукка алынат.”;  

- 10-пункттун 2-пунктчасындагытеррористтик же экстремисттик иштерде (терроризмди же экстремизмди каржылоодо)” деген сөздөртеррористтик жана экстремисттик иште же массалык жок кылуу куралдарын жайылтуугасөздөрүнө алмаштырылсын;”; 

- 18-пункттагы

бешинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин

“- эгерде алардын террористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралдарын жайылтууга катыштыгы бар экендиги тууралуу так маалымат болгон болсо, анда жеке адамдардын жана юридикалык жактардын операцияларын (бүтүмдөрүн) токтотуу жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн маалыматты банк Башкармасына сунуштайт;”; 

- 20-пункттун төртүнчү абзацындагытеррористтик же экстремисттик иштерге (терроризмди же экстремизмди каржылоого)” деген сөздөртеррористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралдарын жайылтуугадеген сөздөргө алмаштырылсын

- 7-главадагы

бүтүндөй текст боюнча «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 40-пункттагыаларга карата террористтик иштерге (терроризмди (экстремизмди) каржылоого) катышкандыгы тууралуу маалымат катталган уюмдардын жана жеке адамдардындеген сөздөр «террористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралдарын жайылтууга катыштыгы бар жеке адамдардын жана юридикалык жактардын» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 1-тиркемедеги 16-пункттун «(терроризмди же экстремизмди каржылоогодеген сөздөр алынып салынсын

2. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы 7/2 "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында, микрофинансылык уюмдарда жана кредиттик союздарда ички контролдук системасына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

"Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

- 1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

"1. “Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.”; 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында, Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында жана кредиттик союздарында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун

- аталышындагы «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- бүтүндөй текст боюнча

терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгүкылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

ПФТ/ОДаббревиатурасыПОД/ФТЭдегенге алмаштырылсын

МФО/КСаббревиатурасыМФУ, КС, АФКМдеген сөздөргө алмаштырылсын

- 1.1-пункттагытерроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

- 1.2-пункттагы «жана Кыргыз Республикасынын кредиттик союздарындадеген сөздөр «Кыргыз Республикасынын кредиттик союздарында жана алмашуу бюролорунун адистештирилген финансылык мекемелеринде» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 1.4-пунктунун экинчи абзацындагытерроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«Экстремисттик иш» түшүнүгү Кыргыз РеспубликасынынЭкстремисттик иш-аракеттерге каршы аракеттенүү жөнүндөмыйзамынын түшүндүрүү аппаратынын нормаларына ылайык келет.»; 

- 3.2-пунктунун 3.2.3-пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:  

Жогорку кызмат ордун ээлеген адам/жогорку аткаруу органы менен жооптуу кызматкер ортосунда таламдардын каршы келип калышы орун алган шартта, ички контролдук саясатын иш-аракеттерге ашыруу жыйынтыктары жөнүндө отчет түздөн-түз микрофинансылык уюмдардын /кредиттик союздардын жогорку башкаруу органдарына акционерлердин /уюштуруучулардын/катышуучулардын жалпы жыйынына сунушталууга тийиш.”; 

- 6-главада

бүтүндөй текст боюнчакылмыш жолу менен алынган кирешелерди жана терроризмди (экстремизмди) каржылоогодеген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын»; 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы 52/5 "Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

"Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисстик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында алмашуу бюролорунда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

"1. “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.”; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун

- аталышындагы «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- бүтүндөй текст боюнча

«терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 1-пункттагы «терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруудеген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоосөздөрүнө алмаштырылсын

- 3-пункттагы «Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдеген сөздөргө алмаштырылсын

- 4-пункттагы

алтынчы абзацтагы 1-шилтеме алынып салынсын

сегизинчи абзацтагыашкан учурдадеген сөздөрбарабар же ашкан учурдадеген сөздөргө алмаштырылсын”; 

онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«Экстремисттик иш» түшүнүгү Кыргыз РеспубликасынынЭкстремисттик иш-аракеттерге каршы аракеттенүү жөнүндөмыйзамынын түшүндүрүү аппаратынын нормаларына ылайык келет.».»; 

- 5-пункттун 4-пунктчасынын

биринчи абзацындагы «терроризмди (экстремизмди) каржылоо тобокелдигине жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) тобокелдигине дуушар болгон» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо тобокелдигине дуушар болгон» деген сөздөргө алмаштырылсын

3-шилтеме алынып салынсын

4. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы 41/12 “Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоонун

- бүтүндөй тексти боюнча «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруудеген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруудеген сөздөргө алмаштырылсын

- 11-пункттун преамбуласындагы жана он биринчи абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөргө алмаштырылсын

- 22-пункттун

үчүнчү абзацытакталбагандеген сөзгө чейинайкындеген сөз менен толукталсын.  

төртүнчү абзацындагытеррористтик (экстремисттик) иш-аракеттерди каржылоо жана/же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу)” деген сөздөртеррористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралдарын жайылтуугадеген сөздөргө алмаштырылсын

- 53-пункттун төртүнчү абзацындагытеррористтик (экстремисттик) иш-аракеттерге жана/же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөртеррористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралдарын жайылтуугадеген сөздөргө алмаштырылсын”; 

- 1-тиркеменин

8-пунктундагыкардар менен түздөн-түз байланышуусуз аралыктан эле, аралыктан турупдеген сөздөр алынып салынсын

12-пункттун биринчи абзацындагыкардар менен түзүлгөндеген сөздөртөлөм документтер (мисалы, инвойстор, эсеп фактуралар)” деген сөздөр менен толукталсын

- 3-тиркеменин 4-пунктунун экинчи абзацындагыакчалардын изин жашырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүдеген сөздөракчалардын изин жашырууга, терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуу куралдарын жайылтууну каржылоого каршы күрөшүүдеген сөздөргө алмаштырылсын.  

5. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы 37/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин баалуулуктарды сактоо үчүн кардарларга берилиши боюнча нускоонун

- 10-пунктунун

биринчи абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

экинчи абзацындагы «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 11-пунктунун

биринчи абзацындагы «компетенттүү органдардан алардын террористтик же экстремисттик, терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) боюнча иш- аракеттерге катыштыгы бар экендиги тууралуу маалымат алынган» деген сөздөр «алардын террористтик жана экстремисттик иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралын жайылтууга катыштыгы бар экендиги тууралуу так маалыматтар болгон болсо» деген сөздөргө алмаштырылсын

экинчи абзацындагы «финансылык чалгындоо органы» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган» деген сөздөргө алмаштырылсын

6. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги 13/2 «Оффшордук аймактардын субъекттерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин

- токтомдун преамбуласындагыкылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу), терроризмди каржылоого каршы күрөшүүгө көмөк көрсөтүү» деген сөздөр «, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) байланыштуу операцияларга бөгөт коюу, террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы күрөшүүгө көмөк көрсөтүүдеген сөздөргө алмаштырылсын

7. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы 42/1 “Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндөжобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенКыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндөжобонун

- бүтүндөй тексти боюнча

терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

ар башка жөндөмөлөрдөгүыйгарым укуктуу банкдеген сөздөрбанкдеген сөзгө тиешелүү жөндөмөлөрдө жана сандык мааниде алмаштырылсын

- преамбуласында

ыйгарым укуктуу банктар тарабынандеген сөздөркоммерциялык банктар тарабынан (мындан ары - банктар)” деген сөздөргө алмаштырылсын

алмашуу пункттар тарабынандеген сөздөрмикрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, алмашуу бюролору жана адистештирилген финансы-кредиттик мекемелер тарабынандеген сөздөргө алмаштырылсын

- 1.3-пунктунун

он экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

Шектүү операциялар (бүтүмдөр) Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндөмыйзамга ылайык шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) белгилерин камтыган шектүү операциялар (бүтүмдөр), башкача айтканда айкын акча каражаттары же мүлктөр менен экономикалык же мыйзамдуу максатка эмес жасалган, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген шектүү операциялардын белгилеринин тизмесине ылайык ошол жеке адамдын (жактардын) же юридикалык жактын иши үчүн мүнөздүү болбогон операциялар (бүтүмдөр).”; 

он үчүнчү абзацтагыашкан учурдадеген сөздөрбарабар же ашкан учурдадеген сөздөргө алмаштырылсын

он бешинчи жана он алтынчы абзацтарда «ушул мыйзамда каралган» деген сөздөрмыйзамдарда каралгандегенге алмаштырылсын

- 2-бөлүктүн аталышындагыкредиттик союздарсөздөрүадистештирилген финансы-кредит мекемелеридеген сөздөр менен толукталсын

- 2.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин

“2.1. Банктар, алмашуу бюролору, микрофинансылык компаниялар (МФК), микрокредиттик компаниялар (МКК), кредиттик союздар (КС), адистештирилген финансы-кредит мекемелери (АФКМ) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген компетенциялардын чегинде өз ишин өз алдынча уюштурушат жана жүзөгө ашырышат.”; 

- 2.2-пункттагыЖеке адам же юридикалык жакдеген сөздөрАлмашуу бюросусөздөрүнө жанажеке адамга же юридикалык жаккадеген сөздөралмашуу бюросунадегенге алмаштырылсын

- 2.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

Банктар, алмашуу бюролору, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери нак чет өлкө валютасы менен ишке ашырылган алмашуу операциялары боюнча маалыматты (отчетту) өз алдынча чогултууга, жалпылоого жана Улуттук банкка берүүгө милдеттүү. Адистештирилген финансы-кредит мекемелери электрондук түрдө, нак эмес формада ишке ашырылган алмашуу операциялары боюнча отчетту берүүгө милдеттүү. Мында алмашуу бюролору жана адистештирилген финансы-кредит мекемелери маалыматты топтоо боюнча автоматташтырылган система аркылуу нак чет өлкө валютасында ишке ашырылган алмашуу операциялары боюнча отчетту берүүгө тийиш (мындан ары - портал).”; 

- 2.4-пунктунун

1,4,5 пунктчалары күчүн жоготкон катары таанылсын

7-пунктчанын экинчи абзацындамаалыматтын сакталышыдеген сөздөрошондой эле журналдын үзгүлтүксүз резервдик көчүрүүсү жүргүзүлөтдеген сөздөр менен толукталсын

- 2-глава төмөнкү мазмундагы 2.4.1-пункту менен толукталсын

“2.4.1. Ушул Жобонун 2.4-пунктунун 7-пунктчасынын талаптары МФК, МКК, КС жана АФКМдерге да таркатылат.”; 

- 2.5-пунктунун:  

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

“2.5. Банктар, МФК, МКК, КС, алмашуу бюролору жана АФКМдер төмөнкүлөргө милдеттүү:”; 

3 жана 18-пунктчалар күчү жоголгон катары таанылсын

5-пунктчасындагы «(алмашуу пунктунун) башка жайларына анын ишин текшерүү максатында» деген сөздөр «, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин башка жайларына алардын ишин текшерүү максатында» деген сөздөр менен алмаштырылсын

6-пунктчасындагы «алмашуу бюросунун» деген сөздөр алынып салынсын

10,13,15,21,24-пунктчаларындагы «алмашуу бюролорунун» деген сөздөр «микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин» сөздөрү менен толукталсын

11-пунктчасындагыдаректеридеген сөзкалк жашаган пункттундеген сөздөргө алмаштырылсын.  

14-пунктчасындагы «(алмашуу пунктунундеген сөздөр «, алмашуу бюросунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелерининдегенге алмаштырылсын

16-пунктча төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«16) Улуттук банкка отчет берип туруу үчүн тиешелүү техникалык жабдууга ээ болуу;»; 

17-пунктча төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«17) Улуттук банкка ишке ашырылган алмашуу операциялары боюнча отчеттук өз убагында маалыматтарды берип туруу. Микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар отчеттук маалыматтарды Улуттук банкка жобонун 1-тиркемесине ылайык сунушташат. Алмашуу бюролору отчеттук маалыматтарды Улуттук банкка жобонун 5-тиркемесине ылайык сунушташат. Банктар отчеттук маалыматтарды мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун чегинде, ал эми адистештирилген финансы-кредит мекемелери мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун алкагында Улуттук банк тарабынан белгиленген мөөнөттөргө ылайык сунуштап турушат

Банктар, алмашуу бюролору, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери отчетту тапшырбаган учурда, алар отчеттун берилбей калышынын себептерин көрсөтүү менен кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен, Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү;”; 

20-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин

«20) алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы (түп нускасы) болууга тийиш. Алмашуу бюросу да каттоодон өткөндүгү жөнүндө каттын түп нускасына ээ болушу зарыл;»; 

22-пунктча төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«22) алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин жооптуу кызматкеринин колу жана мөөрү (штампы) менен күбөлөндүрүлгөн, Улуттук банкка сунушталуучу отчеттун экинчи нускаларына ээ болууга;»; 

23-пунктча төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«23) лицензиянын аракети токтотулган учурдан кийинки 3 жумуш күнү ичинде лицензиянын түп нускасы тапшырылууга тийиш. Алмашуу бюросу да катталгандыгы жөнүндө катты тапшыруусу зарыл;»; 

26-пунктчанда «Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик жана экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө» сөздөрүнө алмаштырылсын

27-пунктчанын «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруусөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын;  

- 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 2.8-пункт менен толукталсын

“2.8. Ушул жобонун 2.5-пунктунун 25,27,28-пунктчаларында көрсөтүлгөн талаптар алмашуу бюролоруна гана таркатылат”;  

- 3.1-пунктунун

биринчи абзацындагы «микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар» сөздөрү «микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери» деген сөздөргө алмаштырылсын

үчүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын

алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин

«- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы 95/4 токтому менен бекитилгенУлуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жөнүндөнускоо;”;  

- 3.2-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«3.2. Алмашуу бюролору, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери өз жетекчилеринин (жооптуу кызматкеринин) ыйгарым укуктарынын чегинде бекитилген сатып алуу жана сатуу курстарына ылайык нак чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзөшөт

Банктар алмашуу пункттары үчүн ушул жободо белгиленген тартипке ылайык чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу курсун белгилейт.»; 

- 3.3-пунктундагыыйгарым укуктуу банкта же алмашуу бюросунда, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздардадеген сөздөрбанкта, алмашуу бюросунда, микрофинансылык компанияларда, микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздарда, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринде» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 3.4-пункту «алмашуу бюролору» деген сөздөрдөн кийин «, микрофинансылык компанияларда, микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздарда, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринде» деген сөздөр менен толукталсын

- 3.7-пункттагы «же алмашуу пунктунун» сөздөрү «, алмашуу пункту, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 3.9-пунктундагы:  

биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин

“3.9. Алмашуу бюролорунда, алмашуу пункттарында, микрофинансылык компанияларда, микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздарда, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринде чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча ишке ашырылган операциялар, ишке ашырылып жаткан учурда каттоо журналдарында чагылдырылат, аларга ушул мекемелердин номери коюлууга, көктөлүүгө, мөөр басылууга тийиш (3-тиркеме).”; 

үчүнчү абзацтаже алмашуу пунктудеген сөздөр “, алмашуу пункту, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелеридеген сөздөргө алмаштырылсын;  

- 3.10-пунктунун

биринчи абзацыалмашуу бюролорудеген сөздөрдөн кийин “, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелеридеген сөздөр менен толукталсын

экинчи абзацтаАлмашуу бюросудеген сөздөрдөн кийин “, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелеридеген сөздөр менен толукталсын, ал эмимилдеттүүдеген сөздөн кийинмилдеттүү болушатсөздөр дегенге алмаштырылсын

үчүнчү абзацтаже алмашуу бюролорундасөздөрү “ , алмашуу бюросунда, микрофинансылык компанияларда, микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздарда, адистештирилген финансы-кредит мекемелериндедегенге алмаштырылсын;  

- 3.11 жана 3.12-пункттарындаалмашуу бюросунунсөздөрү “ , алмашуу бюросунун, микрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелерининдеген сөздөр менен толукталсын;  

- 3.12-пунктунун

биринчи абзацындагыже алмашуу бюросунунсөздөрү “, алмашуу бюросунун, микрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелерининдегенге алмаштырылсын;  

экинчи абзацжана алмашуу бюролору тарабынандеген сөздөр “, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, алмашуу бюролор, адистештирилген финансы-кредит мекемелеридегенге алмаштырылсын

- 3.13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“3.13. Банктар, алмашуу бюролору, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери маалым кат-сертификаттын бланктарынын тиешелүү эсепке алынышын, сакталышын камсыз кылууга милдеттүү. Алар жараксыз болгон, бузулган же жок кылынган учурда аталган мекемелер тиешелүү акт түзүүгө милдеттүү.”; 

- 3.14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“3.14. Банктын (алмашуу пункттун), алмашуу бюросунун, микрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын жана адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ыйгарым укуктуу адамы валюта менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө кызматкерлерге түшүндүрмө берүүгө милдеттүү. Алардын ишинин уюштурулушу, материалдык баалуулуктарды тариздөө, сактоо, тапшыруу жана алардын эсепке алынышы үчүн, отчеттун Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык өз убагында жана так сунушталышы үчүн жоопкерчилик жогорку кызматты ээлеген адамга (банк Башкармасынын, микрофинансылык компаниялардын, кредиттик союздардын, алмашуу бюролорунун адистештирилген финансылык мекемелеринин Төрагасы, микрокредиттик компаниялардын, алмашуу бюролорунун жетекчиси) жүктөлөт ”; 

- 3.15-пункттаалмашуу бюросунундеген сөздөрбанктын (алмашуу пункттун), алмашуу бюросунун, микрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын жана адистештирилген финансы-кредит мекемелерининдегенге алмаштырылсын

- 3.16-пунктташектүү банкноталар менендеген сөздөржана монеталарсөздөрү менен толукталсын

- 4-главада

главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“4. Алмашуу бюролору, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери тарабынан кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби”; 

преамбуладаалмашуу бюролору жүргүзөтдеген сөздөралмашуу бюролору, микрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери жүргүзүшөтдеген сөздөргө алмаштырылсын

4.2 жана 4.5-пункттарындаалмашуу бюролору, ” сөздөрүмикрофинансылык компаниялар, микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелерисөздөрү менен, “талаптарга ылайыксөздөрүушулсөзү менен толукталсын

4.3 жана 4.6-пункттарындаалмашуу бюролорунун кардарларынадеген сөздөр “, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин кардарларынасөздөр менен толукталсын

4.14-пункталмашуу бюролорунундеген сөздөн кийин “, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелерининсөздөрү менен толукталсын

4.15-пунктундагыЮридикалык жактарсөздөрАлмашуу бюролорудегенге алмаштырылсын

4.16-пунктунун

биринчи абзацындаалмашуу бюролорунун жана алмашуу пункттарынынсөздөрүалмашуу пункттарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелерининдегенге алмаштырылсын

үчүнчү абзацтажана алмашуу бюролорудеген сөздөр “, алмашуу бюролору, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелеридегенге алмаштырылсын

4.17-пунктундагыже алмашуу пунктусөздөрү “, алмашуу пункту, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелеридеген сөздөргө алмаштырылсын”; 

4.19-пункттаже алмашуу бюросунасөздөрүалмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга, кредиттик союздарга, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринедегенге алмаштырылсын

4.20-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“4.20. Кызмат ордуна кассирди дайындоо жөнүндө буйрук (уруксат, токтом) чыгарылгандан кийин банктын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ыйгарым укуктуу адамы кассирди кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби менен тааныштырып чыгууга милдеттүү, андан кийин гана кассир менен жеке материалдык жоопкерчилик тууралуу келишим түзүлөт.”; 

- 5-главада

главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“5. Алмашуу пункттарында, алмашуу бюролорунда, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздарда, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринде жүргүзүлгөн операциялар боюнча отчет” ; 

5.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“5.1. Иш күнүнүн акырында чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу жөнүндө отчет таризделет

- банктар (алмашуу пункттары) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун алкагында

- адистештирилген финансы-кредит мекемелери ушул жобонун 2.3-пунктуна ылайык мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун алкагында

- микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар ушул жобонун 1-тиркемесине ылайык

- алмашуу бюролору ушул жобонун 2.3-пунктуна жана 5-тиркемесине ылайык.”; 

5.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“5.2. Микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу көлөмдөрү жөнүндө маалыматты Улуттук банкка отчеттук жумуш күндөн кийинки күндүн саат 09.00дон кечиктирбестен (модем байланышы жана курьер аркылуу) күн сайын сунуштап турушат. Алмашуу бюролору жана адистештирилген финансы-кредит мекемелери нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу көлөмдөрү жөнүндө маалыматты Улуттук банкка күнүнө эки жолу портал аркылуу сунушташат: алсак, отчеттук жумуш күндөн кийинки күнү саат 09.00дон кечиктирбестен - валюта курсун жана көлөмдөрүн көрсөтүү менен толук отчетту, саат 12.00дон кечиктирбестен көлөмү көрсөтүлбөстөн, курстары боюнча отчетту сунуштоого тийиш. Улуттук банк валютанын көлөмдөрү жана курстары жөнүндө маалыматты күнүнө бир нече жолу талап кылууга укуктуу.  

Банктар, алмашуу пункттары, алмашуу бюролору, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери отчетту электрондук түрдө Улуттук банкка берүү үчүн интернеттен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Мында, басып чыгарылган отчет жооптуу кызматкердин кол тамгасы менен күбөлөндүрүлөт, аталган мекеменин штапмы коюлат, хронологиялык тартипте көктөлүп, аталган мекемелерде сакталат.”; 

5.3-5.5-пункттар күчүн жоготкон катары таанылсын

5.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“5.6. Бир чет өлкө валютасын башкага алмаштыруу жөнүндө маалымат алмашуу бюролорунун, алмашуу пункттарынын, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин операцияларын каттоо боюнча журналында чагылдырылат, алар төмөнкү операциялар түрүндө (3-тиркеме)” келтирилген

- жогоруда аталган мекемелер тарабынан валютанын ушул түрүн сатып алуу курсу боюнча сомго бир чет өлкө валютасын сатып алуу;  

- жогоруда аталган мекемелер тарабынан валютанын ушул түрүн сатуу курсу боюнча сомго башка чет өлкө валютасын сатуу.”;  

- 7-главада

главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“7. Алмашуу бюролорунун, алмашуу пункттарынын, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын ишине көзөмөлдүк”; 

главанын бүтүндөй тексти боюнчамикрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардындеген сөздөрМФК, МКК, КСдегенге алмаштырылсын

7.4-пунктундагыже алмашуу бюросунандеген сөздөр “, МФК, МКК, КС, алмашуу бюролорунан”, ал эмимикрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын жедеген сөздөрМФКнын, МККнын, КСнын жанадегенге алмаштырылсын

- 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин

 

 

 

“1-тиркеме 

20___ -жылдын "___"_________ үчүн 

МФК, МКК, КСнын нак чет өлкө валютасы менен жүргүзгөн  

операциялары боюнча 

КҮНДӨЛҮК ОТЧЕТУ 

______________________________________________ 

(МФК, МКК КСнын аталышы

 

МФК, МКК, КСнын лицензиясынын номери  

_____________________________________________________________________ 

 

9:00 го чейин берилүүчү отчет 

Операциянын мазмуну  

Валюта 

USD 

EUR 

RU 

KZT 

UZS 

Башка валюта 

1. Күндүн башталышына карата калдык  

2. Бардыгы болуп, сатылып алынган валюта 

анын ичинен:  

коммерциялык банктардан 

резидент эместерден  

3. Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасына

4. Жана башка киреше 

5. Бардыгы болуп, сатылган валюта 

анын ичинен

коммерциялык банктарга 

резидент эместерге 

6.Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасына

7. Жана башка чыгаша  

8. Күндүн акырына карата калдык  

  

  

  

  

  

  

 

Эскертүү:  

Күндүн башталышына карата калдык” сабында нак чет өлкө валютасынын күндүн башталышына карата калдыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

Бардыгы болуп, сатылып алынган валюта” сабында сомго сатылып алынган чет өлкө валюатысынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

“Коммерциялык банктардан” сабында коммерциялык банктардан сомго сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

“Резидент эместерден” сабында резидент эместерден сомго сатылып алынган нак чет өлкө валюатысынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасына)” сабында сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт

“Жана башка киреше” сабында негизги статьялардын тизмесине камтылбаган операциялар боюнча келип түшкөн нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

Бардыгы болуп, сатылган валюта” сабында сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

“Коммерциялык банктарга” сабында банктарга сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

“Резидент эместерге” сабында резидент эместерге сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

“Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасына)” сабында сатылган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт

“Жана башка чыгаша” сабында негизги статьялардын тизмесине камтылбаган операциялар боюнча нак чет өлкө валютасынын чыгашасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“Күндүн акырына карата калдык” сабында күндүн акырына карата нак чет өлкө валютасынын калдыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт

МФК, МКК, КСнын жооптуу кызматкеринин кол тамгасы 

МФК, МКК, КСнын жооптуу кызмат адамынын кол тамгасы 

МФК, МКК, КСнын мөөрү (штампы).”. 

 

- 3-тиркемеде

“алмашуу бюросунун жооптуу кызматкеринин кол тамгасы” деген сөздөрдөн кийин “, алмашуу пунктунун, микрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын жана адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин” деген сөздөр менен толукталсын”; 

“Алмашуу бюросунун жетекчисинин кол тамгасы” деген сөздөр “Алмашуу бюросунун, алмашуу пунктунун, микрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын жана адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин жооптуу кызмат адамынын кол тамгасы” дегенге алмаштырылсын. 

Эскертүүлөрдүн 4-пунктунда “Юридикалык жактар” деген сөздөр “алмашуу бюролору” дегенге алмаштырылсын; 

- 4-тиркемеде “банктын, алмашуу бюросунун кызматкеринин кол тамгасы” сөздөрүмикрофинансылык компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын жана адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин” деген сөздөр менен толукталсын: 

- 5-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

 

5-тиркеме 

20__ -жылдын “___”_________ үчүн  

______________________________________________________ 

(алмашуу бюросунун аталышы)  

Алмашуу бюросунун нак чет өлкө валютасы менен жүргүзгөн операциялары боюнча  

КҮНДӨЛҮК ОТЧЕТУ 

Алмашуу бюросунун каттоо номери_____________________________ 

 

"Улуттук банкынын лицензиясынын номери

 

 

 

 

"Каттоо катынын номери

 

 

"Күнү

 

"Убактысы"  

"Региондун коду"  

 

 

 

 

 

"Кассалык аппараттын номери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саат 9:00 чейин берилүүчү отчет 

Валюта коду 

Күндүн башталышына карата калдык  

Сатып алуу курс (сом/чет өлкө валютасына

Сатып алуу көлөмү  

анын ичинде коммерциялык банктардан сатып алуу  

анын ичинде резидент эместерден сатып алуу  

Башка киреше 

Башка кирешелер боюнча түшүндүрмөлөр  

Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасына

Сатуу көлөмү  

анын ичинде коммерциялык банктарга сатуу  

анын ичинде резидент эместерге сатуу  

Башка чыгаша  

Башка чыгашалар боюнча түшүндүрмө  

Күндүн акырына карата калдык  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

№ 1 маалымдама  

  

  

 

  

  

  

№2 маалымдама 

  

 

  

  

  

№3 маалымдама  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кассалык аппараттын номери 

Күн ичиндеги биринчи чектин номери  

Күн ичиндеги акыркы чектин номери  

Эскертүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү

Валюта коду тилкесинде №1 маалымдамага ылайык валютанын сан түрүндө коду көрсөтүлөт

“Күндүн башталышына карата калдык” тилкесинде күндүн башталышына карата нак чет өлкө валютасынын калдыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“Сатып алуу көлөмү” тилкесинде сомго сатып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасына)” тилкесинде сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт.  

анын ичинде коммерциялык банктардан сатып алуу” тилкесинде коммерциялык банктардан сомго сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

анын ичинде резидент эместерден сатып алуу” тилкесинде резидент эместерден сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

Башка киреше” тилкесинде негизги статьялардын тизмесине кирбеген операциялар боюнча келип түшкөн нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“Башка кирешелер боюнча түшүндүрмөлөр” тилкесинде №2 маалымдамага ылайык операциялардын түрү көрсөтүлөт

“Сатуу көлөмүтилкесинде сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.    

“Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасына)” тилкесинде сатылган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт.  

“анын ичинде коммерциялык банктарга сатуу” тилкесинде банктарга сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“анын ичинде резидент эместерге сатуу” тилкесинде резидент эместерге сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“Башка чыгаша” графасында негизги статьялардын тизмегине кирбеген операциялар боюнча нак чет өлкө валютасынын чыгашасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“Башка чыгашалар боюнча түшүндүрмөлөр” тилкесинде 3 маалымдамага ылайык операциялардын түрлөрү көрсөтүлөт.  

“Күндүн акырына карата калдык” графасында күндүн акырына карата нак валюта калдыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

 

№1 маалымдама. Валюталар боюнча маалымдама (эл аралык классификатор)  

Код 

Шарттуу белгиси  

Валюта 

398 

KZT 

Казакстан теңге 

643 

RU 

Россия рубли 

840 

USD 

АКШ доллары 

860 

UZS 

Өзбек суму  

978 

EUR 

Евро 

 

№2 маалымдама. Башка кирешелер боюнча түшүндүрмө  

Код 

Операциянын аталышы 

11 

Жүгүртүү капиталын көбөйтүү үчүн карыздык акча каражаттарын тартуу  

22 

Жүгүртүү капиталын көбөйтүү үчүн өздүк акча каражаттарын тартуу  

33 

Мурда берилген насыялар (займ) боюнча акча каражаттардын келип түшүшү  

44 

Акча каражаттардын келип түшүүлөрүнүн башка түрлөрү  

 

№3 маалымдама. Башка чыгашалар боюнча түшүндүрмө  

Код 

Операциянын аталышы 

55 

Карыздык каражаттарды кайтаруу үчүн акча каражаттарды алуу  

66 

Жеке муктаждыкка карата акча каражаттарды алуу  

77 

Акча каражаттарды насыяга берүү  

88 

Операциялык чыгашалардын ордун жабууга карата акча каражаттарын алуу  

99 

Чыгашалардын башка түрлөрү  

 

Валюта курстарына мониторинг жүргүзүү үчүн отчеттун формасы  

12:00 отчет 

 

 

 

 

Валюта коду 

Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасына

Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасына

 

 

 

№ 1 маалымдама  

  

  

 

 

 

 

Эскертүү

«Валюта коду» тилкесинде №1 маалымдамага ылайык валютанын сан түрүндө коду көрсөтүлөт.  

“Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасына)» тилкесинде сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт.  

“Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасына)» тилкесинде сатылган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт.” 

 

- 6-тиркеме күчүн жоготкон катары таанылсын. 

8. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобонун

- бүтүндөй тексти боюнча

“терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» сөздөрүнө алмаштырылсын

“терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» сөздөрүнө алмаштырылсын

- 12.6-пунктунун 6-пунктчасындагы акчалардын «изин жашыруу» жана терроризмди каржылоо боюнча» деген сөздөр «, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» сөздөрүнө алмаштырылсын

- 6-тиркеменин I главасынын он бешинчи абзацындагы «акчалардын “изин жашыруу” жана терроризмди каржылоо» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) же террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында» дегенге алмаштырылсын

9. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча

«терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын

- 2-главанын 9-пунктунун л) пунктчасындагы «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

10. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 31-январындагы № 5/1 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" жобонун

- 2.4-пункту: 

бүтүндөй текст боюнча «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

бүтүндөй текст боюнча «акчалардын изин жашыруу жана терроризмди каржылоо менен күрөшүүдө» деген сөздөр «акчалардын изин жашыруу, терроризмди каржылоо жана массалык жок кылуу куралдарын жайылтууну каржылоого каршы аракеттенүү» дегенге алмаштырылсын

- 6-тиркеменин V главасынын Б) пунктундагы «акчалардын изин жашыруу» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

11. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы № 30/14 “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсын лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Адистештирилген финансы-кредит мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсын лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобонун: 

- 14-пункттун 7-пунктчасынын 3-абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын; 

- 4-тиркеменин V главасынын Б) пунктундагы «акчалардын изин жашырууга» сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

12. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы № 2/2 “Жеринде барып инспектордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Жеринде барып инспектордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө" нускоонун: 

- 1.8-пунктундагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» сөздөрүнө алмаштырылсын

- 1-тиркеменин VI бөлүгүнүн 47-пунктундагы “терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» сөздөрүнө алмаштырылсын

13. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 "Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоонун

- бүтүндөй тексти боюнча

«терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» сөздөрүнө алмаштырылсын

«терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 3-тиркеменин IV бөлүгүнүн

2-пунктундагы «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана терроризмди каржылоого каршы» сөздөрү «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында» дегенге алмаштырылсын

7-пунктундагы “кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттердин көрүлүшүнө жооптуу болуп дайындалган” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча саясатты ишке ашырууга катышкан” дегенге алмаштырылсын.  

14. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы № 16/2 "Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерге карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредиттик мекемелерге карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобонун

- бүтүндөй тексти боюнча «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын; 

- 1-тиркеменин 7-пунктундагы «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

15. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрындагы № 36/5 "Банк ишин тескөө боюнча убактылуу жетекчилиги жөнүндө" жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенБанк ишин тескөө боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө" жобонун

- 2.2-пунктунун экинчи абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

16. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы № 16/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө" жобонун

- бүтүндөй тексти боюнча «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашыруугадеген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

17. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/5 "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобонун

- бүтүндөй тексти боюнча «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)» деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

18. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө" жобонун

- 16-пунктунун жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«-кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү тиешелүү ченемдик укуктук актыларга ылайык, эмитенттин жана ал тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) тобокелдигин камтыган операцияларга катыштыгы бар же жоктугу көз карашынан, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жагында иш алып барган (2) кызмат адамынын берген корутундусу;»; 

- 2 -эскертүүдөгү «терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» дегенге алмаштырылсын. 

19. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 26-мартындагы № 13/4 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобонун

- 4.3-пунктунун алтынчы абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 5.1-пунктунун экинчи абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 4-тиркеменин экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого ылайык.». 

20. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы № 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун: 

- III-главасынын

3.13-пунктунун в) пунктчасындагы «акча каражаттардын "изин жашыруу" жана/же терроризмди каржылоо боюнча" деген сөздөр «, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо менен байланышкан» дегенге алмаштырылсын

21. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы № 34/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен банктардын операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоонун

- 1-главанын үчүнчү абзацындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

22. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы № 14/2Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаӊы редакциясы жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

- токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

“Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери жөнүндө”; 

- преамбуладагы «жаңы редакциясы» деген сөздөр алынып салынсын; 

-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“1. Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери бекитилсин (кошо тиркелет).”; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин

- 1.3.-2-пунктундагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

23. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 “Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун

- 1-тиркемесинин

1-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«1) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иштерди каржылоого каршы күрөшүү жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талаптарын эске алуу менен, микрофинансылык уюмдарда белгиленген форма боюнча таризделип, кардар тарабынан кол коюлган (топтук кредит үчүн - билдирмеге кошо жоопкерчиликтүү топтун ар бир мүчөсү тарабынан кол коюлат) кредит алуу үчүн сунушталган билдирме;» 

3-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

«1) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иштерди каржылоого каршы күрөшүү жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талаптарын эске алуу менен, микрофинансылык уюмдарда белгиленген форма боюнча таризделип, кардар тарабынан кол коюлган кредит алуу үчүн сунушталган билдирме;»; 

12-пунктундагы “терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” сөздөрү “кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого” дегенге алмаштырылсын”. 

24. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 “Кыргыз Республикасында пилоттук долбоордун алкагында ислам каржылоо принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасында пилоттук долбоордун алкагында ислам каржылоо принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобонун

- 3-бөлүмүнүн 8-пунктунун б) пунктчасындагы “терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

- 4өлүмдүн 1.1-пунктунун 8-пунктчасындагытерроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

25. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы №67/9 “Кыргыз Республикасынын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобонун

- 50-пунктунун 7-пунктчасындагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын»

- 55-пунктунун 1-пунктчасындагы терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

26. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 “Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобонун

- 8-пунктундагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын

27. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/8 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" жобонун

- 1.5-пунктундагы «терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөр «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого» деген сөздөргө алмаштырылсын