Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 24-февралындагы 10/4 

токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөмыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

- 2015-жылдын 9-декабрындагы  76/9 “Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндөжобону бекитүү тууралуу”; 

- 2015-жылдын 23-декабрындагы  78/26 “Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобону бекитүү тууралуу”. 

2. Юридика башкармалыгы

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.ДжДжусупов мырзага жүктөлсүн

 

 

Төрага ТАбдыгулов  

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 24-февралындагы  10/4 токтомуна 

тиркеме 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна 

өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы  76/9 “Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенМикрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндөжобонун

- 76-пунктундагыМКК/МКАнын документтерин кароого алган түзүмдүк бөлүмдүн ишиндеген сөздөркөзөмөл жана лицензиялоо маселесиндеген сөздөргө алмаштырылсын

- 4-тиркемедегиУлуттук банктын областтык башкармалыгынын начальнигидеген сөздөрУлуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги/өкүлчүлүктүн директорудеген сөздөргө алмаштырылсын

- 8 жана 10-тиркемелердеги

Улуттук банктын областтык башкармалыгынын начальнигидеген сөздөрУлуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги/өкүлчүлүктүн директорудеген сөздөргө алмаштырылсын

2. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы  78/26 “Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенМикрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобонун

- 23-пунктунун

6-пунктчасындагы

акчанын изин жашырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүдеген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүүдеген сөздөргө алмаштырылсын

терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)” деген сөздөракчанын изин жашырууга, терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуучу курал-жарактарды таркатууну каржылоогодеген сөздөргө алмаштырылсын

7-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин

“7) тизмеси кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жагында иш алып барган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгиленген, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга катышпаган жана акчанын изин жашырууга, терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуучу курал-жарактарды таркатууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана аларды жайылтуу боюнча эл аралык уюмдардын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткарбаган жана колдонбогон мамлекеттердин резидентинен болуп саналган жана/же ошол мамлекеттердин аймагында жашап жаткан жеке адамдар;”; 

- 25-пунктундагытерроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди каржылоогодеген сөздөр жана 35-пунктундагыТерроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого)” деген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүүдеген сөздөргө алмаштырылсын

- 55, 63 жана 107-пункттардагыорун басарыдеген сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүдеген сөздөр менен толукталсын

- 6-тиркеменин 5-пунктунун 2-пунктчасындагытерроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүдеген сөздөркылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүүдеген сөздөргө алмаштырылсын

- 7, 8, 9 жана 10-тиркемелердеги тиешелүү жөндөмөлөрдөгүорун басарыдеген сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүдеген сөздөр менен толукталсын

- 8 жана 10-тиркемелердегиЛицензия Улуттук банктын Төрагасынындеген сөздөркөзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алгандеген сөздөр менен толукталсын

- 9-тиркемедегиКөзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишиндеген сөздөркөзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелериндеген сөздөргө алмаштырылсын