Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 30-мартындагы 15/2 токтому  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы  5/7 “Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөмыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы  5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет). 

2. Токтом расмий жарыялангандан кийинки он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет

3. Юридика башкармалыгы

токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын

токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.ДжДжусупов мырзага жүктөлсүн

 

 

Төрага ТАбдыгулов 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 30-мартындагы 15/2  

токтомуна  

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы 5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы 5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндөжобону бекитүү тууралуутоктомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин

жогоруда аталган токтом менен бекитилгенБанк ишин лицензиялоо жөнүндөжобонун

- 6.4-пунктунан тышкары бүтүндөй текстиндегиотуз күнжанаотуз календардык күндеген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөбир айдегенге, ал эмиалтымыш күнжанаалтымыш календардык күндеген сөздөрэки айдегенге алмаштырылсын

- 1.14-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын

«Уюштуруучулар (акционерлер) Улуттук банктын талабы боюнча банк жана анын уюштуруучулары (акционерлери) менен жалпы кызыкчылыкка ээ жактар жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөн маалыматты сунуштоого милдеттүү.»; 

- 1.16-пунктундагыаманатдеген сөзжана көчмөдеген сөздөр менен толукталсын

- 1.20-пунктунун

14-пунктчасындагыкомпания үчүндеген сөздөр алынып салынсын;  

15-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин

«15) банктын туунду же көз каранды компанияларынын негизги ишине байланыштуу консультациялык жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.»; 

- 2.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 3.4-пунктунун 16-пунктчасынын а) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин

«а) банк дуушарланышы мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү жол-жоболору;»; 

- 4.5-пунктунун биринчи абзацындагыДиректорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн, Башкарманын төрагасынын, кредит ишине жооп берген төраганын орун басарынын (орун басарларынын), Аудит боюнча комитеттин төрагасынын, башкарма мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, кредит менен иш алып барган бөлүмдүн жетекчисинин жана ички аудит кызматынын жетекчисининдеген сөздөрушул жобонун 13.1-пунктунда көрсөтүлгөндегенге алмаштырылсын

- 4.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 5.8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«5.8. Минималдуу уставдык капитал түзүлгөндөн кийинки бир ай ичинде Улуттук банк банктын уставдык капиталынын түзүлүшүн текшерет

Банктын уставдык капитал өлчөмүнүн көбөйтүлүшүн текшерүү Улуттук банктын комплекстүү жана максаттуу текшерүүлөрүнүн алкагында жүргүзүлүшү мүмкүн.»; 

- 5.10-пунктунун

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

Банктын бардык катышуучуларынын (акционерлеринин) юридикалык иштерине жана банкты түзүүдө уставдык капиталды калыптандыруу, андан ары уставдык капитал өлчөмүн (төлөм документтерин, уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүүгө байланыштуу чечимдерин жана башка документтердин көчүрмөлөрүн кошо алганда) жана банк акционерлеринин курамын өзгөртүү боюнча баштапкы документтердин көчүрмөлөрүнө банк атайы номенклатуралык номер ыйгаруу менен өзүнчө көктөмөдө сактоого жана алар туруктуу сактоо мөөнөтүнө ээ болууга тийиш. Банк бул көктөмөлөрдүн талаптагыдай түзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылган жооптуу адамды аныкташы зарыл”; 

экинчи абзацтагыбир пайыздеген сөздөрбеш пайыздегенге алмаштырылсын

бешинчи абзацтагыбир жана андан жогору пайыздеген сөздөрбеш жана андан жогору пайыздегенге алмаштырылсын

алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин

«Улуттук банк түпкү бенефициарды аныктоо максатында, банктын уставдык капиталынын акцияларынын беш пайызынан жогорусуна ээ акционерлерден документтерди сунуштоону талап кылууга укуктуу.»;  

- 6.4-пункттун

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«6.4. Банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия, ушул жобонун 5.8-пункту аткарылгандан кийин, ошондой эле өтүнүч менен кайрылган жак Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын канааттандырган жана төмөнкү шарттардын аткарылгандыгын тастыктаган документтерди сунуштаган шартта Улуттук банк тарабынан отуз календардык күн ичинде берилет:»; 

- 9-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:  

«9) баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, өтүнүч менен кайрылган жактын акцияларынын эмиссиясы мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документтин болушу;»; 

-11-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:  

«11) лицензия үчүн мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө төлөгөндүгү жөнүндө документинин болушу;» 

төмөнкү мазмундагы 12-пунктча менен толукталсын

«12) ушул жобонун 7-главасында белгиленген, лицензия берүүдөн баш тартуу жана банкты ачууга алдын ала берилген уруксатты кайтарып алуу үчүн негиздердин болбошу.»; 

- 7.1-пунктунун 6-пунктчасындагытакталбагандеген сөзжана толук эмесдеген сөздөр менен толукталсын

- 7.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«7.3. Эгерде алдын ала уруксат берилгенден кийинки алты ай ичинде ушул жобонун 6-главасынын 6.4-пунктунда белгиленген шарттар аткарылбаса же сунушталган документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп бербесе, Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартууга укуктуу.»; 

- 8.4-пункт төмөнкү мазмундагы 6, 7-пунктчалар менен толукталсын

«6) “ислам терезесиаркылуу ислам каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия (кошумча лицензия) (34,35-тиркемелер

«7) электрондук акча чыгаруу боюнча операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия (кошумча лицензия, лицензияны берүү тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы 27/8 токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндөжободо жөнгө салынган.»; 

- 8.5-пункттагыжөнүндө документтерди сунуштоододеген сөздөр алынып салынсын

- 8.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 8.7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«8.7. Банктык лицензиялар жана ага карата чектөө баракчалары банктын Директорлор кеңешинин төрагасына же банк Башкармасынын төрагасына же болбосо сунушталган ишеним катка ылайык ыйгарым укуктуу адамга берилет.»; 

- 8.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 8.12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«8.12. Банкты кайра өзгөртүп түзүүдө, анын аталышы же калктуу пункт өзгөргөндүгүнө байланыштуу ал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда, ошондой эле банк жайгашкан калктуу пункттун аталышы өзгөртүлгөн шартта, лицензия алмаштырылууга (кайра тариздетилүүгө) тийиш. Лицензияны алмаштыруу үчүн банк көрсөтүлгөн маалыматтарды тастыктаган тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен банктык лицензияны алмаштыруу (кайрадан тариздөө) жөнүндө өтүнүч катты (өтүнүчтү) сунуштайт.»; 

- 8.14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«8.14. Улуттук банк Берилген банктык лицензиялардын реестрин жүргүзөт.»; 

- 8.15-пункттагыар бирдеген сөз алынып салынсын

- 8.16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«8.16. Мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө лицензия үчүн төлөнгөндүгүн тастыктаган документтер сунушталгандан кийинки беш жумуш күнү ичинде Улуттук банк лицензияны алмаштырууну жүзөгө ашырат.»; 

- 9.5-пункттун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин

«1) болжолдонгон операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу бардык тобокелдиктерди аныктоо, ага баа берүү, мониторинг жана контролдук жүргүзүү;»; 

- 10.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 10.12-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 10.13-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 10.14-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 10.15-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 10.16-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 11.2-пунктунун 4-пунктчасынын «б» пунктчасындагысалык органдарынынжана “, мамлекеттик салык кызматынын органдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн, жедеген сөздөр алынып салынсын

- 13.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“13.6. Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, банк Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтери иштен бошотулган шартта же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда банк чечим кабыл алган учурдан тартып бир жумуш күнү ичинде себебин көрсөтүү менен Улуттук банкка ал тууралуу маалымдоого милдеттүү

Ушул главанын 13.1-пунктунда көрсөтүлгөн калган кызмат адамдары иштен бошотулган шартта же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда үч жумуш күнү ичинде

Банктык операцияларды жүзөгө ашырууга түздөн-түз катышкан башка кызматкерлер эмгек мыйзамын бузууга жол бергендигинен улам банктын демилгеси боюнча иштен бошотулган учурда, банк чечим кабыл алынган учурдан тартып он жумуш күнү ичинде анын себебин көрсөтүү менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү.”; 

- 14.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«14.1. Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Аудит боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы он жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде эки жылдык иш тажрыйбасы болууга

2) талапка жооп бербеген иш аброюн тастыктаган фактылар болбоого

3) корпоративдик башкаруу, Улуттук банктын негизги ченемдик документтерин кошо алганда, банк мыйзамдары жагында билимге ээ болууга

4) банктын бизнес-планын жана анын өнүктүрүү стратегиясын билүүгө

5) жобонун ушул бөлүгүнүн 16-главасынын шарттарына кирбөөгө.

Мында, Директорлор кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү акыркы он жыл ичинде банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде эки жылдык иш стажына ээ болууга тийиш.

Ушул жобонун максаттарында жетекчи кызмат орду дегенден улам, иш чөйрөсү ушул жобонун 1.11-пунктуна туура келген финансы-кредит мекемесинин жана/же компаниянын жана/же финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү уюмдардын түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу жогоруда аталган уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндө иштеген учурлар иш стажына кошулбайт.»; 

- 15.1-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин

«2) төмөнкү бош турган кызмат ордуна талапкерлигин коюу үчүн акыркы беш жыл ичинде төмөнкүдөй иш стажы болууга тийиш

а) банк башкармасынын төрагасы, (банк-резидент эместин филиалынын жетекчиси) банк жана/же финансы системасында кеминде беш жыл, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда кеминде эки жыл

б) төраганын орун басарлары, башкарманын мүчөлөрү банк жана/же финансы системасында кеминде эки жыл

в) ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтер банк, финансы системасында жана/же ушул жобонун 1.11-пунктунда көрсөтүлгөн иштерге аудит жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө кеминде үч жыл

г) банктын кредиттик ишине, ислам принциптери боюнча каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескөөгө, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооптуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, “ислам терезесининжетекчиси жана тобокелдик-менеджери банк жана/же финансы системасында кеминде бир жыл.  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, аудитордук уюмда банктын ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтери кызмат ордунда айкалышта иштөөгө жол берилбейт.»; 

- 16.5-пункттагыбанк банктык мыйзамдарды сактабаган шарттадеген сөздөрушул жобонун 16.1-пунктунда көрсөтүлгөндеген сөздөргө алмаштырылсын

- 17.1-пункттун

биринчи абзацындагыКөзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгыдеген сөздөрУлуттук банкдегенге алмаштырылсын

- 4-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын

- 17.10-пункттагыалар жеткире иштеп чыгууга кайра жөнөтүлөтдеген сөздөржеткире иштеп чыгуу жана сын-пикирлерди четтетүү зарылчылыгы тууралуу кат жөнөтүлөтдеген сөздөргө алмаштырылсын

- 17.11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«17.11. Кыргыз Республикасынын резидентинин талапкерлигин макулдашуу жөнүндө чечим документтер макулдашууга берилген күндөн тартып бир ай ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын резидент эмесинин талапкерлигин кароо учурунда эки ай ичинде кабыл алынат.»; 

- 17.12-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 19.3-пункттун

8-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын

төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому болууга

2) акыркы он жыл ичинде банктарда жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде кеминде эки жылдык иш стажына ээ болууга.»; 

- 19.4-пункттун 4) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин

«4) филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери тууралуу маалымат (7-тиркеме);»; 

- 19.11-пункттагыфилиалдын жетекчисинин, башкы бухгалтердин белгиленген форма боюнча толтурулган анкетасын (17-тиркеме (сунуш-көрсөтмөнү берүүсүз))” деген сөздөрбелгиленген форма боюнча филиалдын жетекчиси, башкы бухгалтери тууралуу маалыматтар (7-тиркеме).” дегенге алмаштырылсын

- 20.3-пункттагы

Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгыдеген сөздөрУлуттук банкдегенге алмаштырылсын

- 21.2-пункттагы

Банктын өкүлчүлүгүдеген сөздөрКыргыз Республикасынын банк-резидентинин өкүлчүлүгүдегенге алмаштырылсын

- 3-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын

- 21.3-пунктунун

10-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын

- 21.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

“21.4. Кыргыз Республикасынын банк-резидентинен ушул жобонун 21.2-пунктунда каралган документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде жана банк-резидент эместен ушул жобонун 21.3-пунктунда каралган документтерди алган күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банк өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте каттоодон өткөртүү үчүн өтүнүч менен кайрылган банкка кат жөнөтөт.”; 

- 21.8-пункттагыжана жаңы жетекчинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасын сунуштоодеген сөздөр “21, 22-тиркемеге ылайык, жетекчи тууралуу маалыматты көрсөтүү менендегенге алмаштырылсын

- 21.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«21.9. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүн ачууга уруксат берүүдөн баш тартууга укуктуу

1) сунушталган документтер белгиленген талаптарга жооп бербесе

2) банк оффшордук аймактарда, ошондой эле жеңилдик берилген салык режимин сунуштаган жана (же) банктык көзөмөл органдарына маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү жана (же) берилиши каралбаган мамлекеттерде же аймактарда катталган болсо

3) банк отчеттук күнгө карата күндөлүк чыгымдарга дуушар болсо.»; 

- 22.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«22.9. Каттоодон өткөндүгү тууралуу катты алганга чейин аманат кассасы операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.»; 

- 22.10-пунктунун 6-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын

- 22.13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«22.13.Аманат кассасынын дареги өзгөргөн учурда банк ыйгарым укуктуу органдын аманат кассасынын жайлары белгиленген техникалык чыңдоо талаптарына ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусун алган күндөн тартып кеминде үч жумуш күнү ичинде ушул жобонун 22.10-пунктунун 2, 7-пунктчаларында каралган документтерди жана банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын аманат кассасынын дарегин өзгөртүү чечиминин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү.»; 

- 22.19-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 22.20-пункттагы экинчи сүйлөм алынып салынсын

- 24.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«24.6. Банктын өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген уставынын жаңы редакциясы банктык мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин күчүнө кирет»; 

- 25.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«25.1. Уставдын жаңы редакциясын макулдашуу үчүн банк акционерлердин жалпы жыйынында тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки бир айдын ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтөт

1) уставдын жаңы редакциясын кароого алуу жөнүндө өтүнүч кат

2) акционерлердин жалпы жыйынында уставдын жаңы редакциясын кабыл алуу (бекитүү) чечими камтылган, банк тарабынан талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн протоколу же анын көчүрмөсүн (2 нускада);  

3) 24-тиркемеге ылайык белгиленген формада уставга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн тексти (2 нускада); 

4) уставдын жаңы редакциясын (2 нускада).»; 

- 25.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«25.2 Улуттук банк жыйырма беш календардык күн ичинде сунушталган документтерди кароого алат жана эгерде алар ушул жобонун талаптарына туура келсе, банктын уставынын жаңы редакциясын кабыл алууга макул экендиги тууралуу катты юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт, ага банктын уставынын жаңы редакциясынын эки нускасы тиркелет, ал эми уставдык капитал өлчөмүн көбөйтүүдө баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каттын көчүрмөсүн жөнөтөт.»; 

- 25.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«25.3. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин банк Улуттук банкка жети жумуш күнү ичинде төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсү

- 26.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«26.3. Банк Уставга уставдык капитал боюнча өзгөртүүлөрдү киргизген учурда, Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштайт

1) уставдын жаңы редакциясын макулдашуу жөнүндө өтүнүч кат

2) банктын акционерлеринин жалпы жыйынында капитал өлчөмүн өзгөртүү жана уставдын жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө чечими камтылган протоколу же анын көчүрмөсү (2-нускада); 

3) уставдын жаңы редакциясы (2 нускада); 

4) акционерлердин тизмеси (4 жана 5-тиркеме); 

5) мурдагы эмиссиянын (чыгарылыштын) акцияларын чыгаруу жыйынтыгынын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү (2 нускада).»; 

- 26.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«26.6. Мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки жети жумуш күн ичинде банк Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

2) акциялардын чыгарылышын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү

3) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсү.»; 

- 26.7-пункттагы

таануу жана жыйынтыгы жөнүндө отчетту каттоодеген сөздөртаануу жана жыйынтыгын каттоодегенге алмаштырылсын

1-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин

«1) акциялар чыгарылышы жыйынтыгы каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү;»; 

- 27.4-пункттагы

- 1-пунктчадагыуставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду, жедеген сөздөр алынып салынсын

- 3-пунктчадагыуставга банктын фирмалык аталышын өзгөртүүгө тиешелүү өзгөртүүлөрдүн текстин (24-тиркеме), жедеген сөздөр алынып салынсын

- 27.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«27.6.Лицензияны алмаштырууну жүзөгө ашыруу үчүн банк мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөн күндөн кийинки жети жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштоого милдеттүү

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн

2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсүн

3) жаңы фирмалык аталышы көрсөтүлгөн банктык лицензияны алмаштырууга өтүнүч катты.»; 

- 27.10-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 28-1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«28-1.1. “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" мыйзамына ылайык банктын филиалын кайра каттоо үчүн негиз болуп саналган банктын филиалы жөнүндө жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш.  

Филиал жөнүндө жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу үчүн банк Директорлор кеңеши тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки беш жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтөт

1) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын кароого өтүнүч катты

2) Директорлор кеңешинин жыйынында филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын кабыл алуу чечими камтылган, банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн протоколду же анын көчүрмөсүн (2 нускада); 

3) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын (2 нускада).»; 

- 28-1.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«28-1.4. Филиалды мамлекеттик кайра каттоодон өткөргөндөн кийинки беш жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

2) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясынын банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.»; 

- 29.1-пункт төмөнкү абзац менен толукталсын

«Бул жободо банктарды мажбурлоо менен кайра өзгөртүп түзүү жол-жобосу каралган эмес.»; 

- 34.2-пункттагы

Кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө келишимдин долбоорундеген сөздөрДиректорлор кеңеши жана акционерлердин жалпы жыйыны тарабынан бекитилген,” деген сөздөр менен толукталсын

- 34.4-пункттагы биринчи сүйлөм алынып салынсын

- 34.9-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын

- 34.15-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«34.15. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда банкты өзгөртүп түзүү фактысын мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берүү чечими Улуттук банк тарабынан жобонун 34.14-пунктунда белгиленген, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жооп берген документтердин толук топтому сунушталгандан кийинки 25 календардык күн ичинде кабыл алынат.»; 

- 35.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«35.1. Акциялар Кыргыз РеспубликасынынАкционердик коом жөнүндөмыйзамында белгиленген тартипте алмаштырылат.»; 

- IX бөлүктүн аталышынын

биринчи сүйлөмүндөгүКайра өзгөртүп түзүүдеген сөздөрКайра каттоодегенге алмаштырылсын; “жана микрокредиттик компанияларды (МКК)” деген сөздөр алынып салынсын

- IX бөлүктүн текстиндегиМКК”, “жана МКК”, “/МККжанаже МККдеген сөздөр алынып салынсын

- 40, 41-главалардын текстиндегикайра өзгөртүп түзүүдеген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөкайра каттоодегенге алмаштырылсын

- 40-главанын аталышындагыкайра өзгөртүп түзүлүүгө ниеттенгендеген сөздөркайра каттоодон өтүүдөдегенге алмаштырылсын

- 40.1-пунктунун

- биринчи абзацтагыкайра өзгөртүп түзүлүүчүдеген сөздөркайра каттоодон өтүүчүдегенге алмаштырылсын;  

- 3-пунктчадагыбеш жылдеген сөздөрон жыл жана акыркы беш жыл ичинде лицензиянын негизинде депозиттерди тартуу операцияларын жүргүзгөндеген сөздөр менен толукталсын

- жобого карата эскертүүлөр алынып салынсын

- 7-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин

«7-тиркеме 

 

Банктын филиалынын жетекчиси/башкы бухгалтери тууралуу маалымат 

 

Аты-жөнү 

 

Туулган күнү жана жери  

 

Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, аяктаган жылы, диплом боюнча адистиги

 

Акыркы он жыл ичинде иштеген жери (компаниянын аталышы, ишке орношкон жана иштен бошонгон күндү көрсөтүү менен ээлеген кызмат орду

 

Кошумча маалымат 

 

»; 

- 12-тиркемедеги

- 2-пункттагычет өлкө валютасындагыдеген сөздөрбаалуу металлдар менендегенге алмаштырылсын

- 17-тиркемедеги 14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин

«14. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо кызмат адамы болгон компанияга карата

- административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок)_____________________________ 

- дисциплинардык чара колдонулса (ооба/жок) _________________________________ 

- мыйзамдарга ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/жок)__________________________________________. 

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган күнөөлөрдү жана дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди, жыйынтыктарды көрсөтүңүз: _____________________________.”;  

- 18-тиркеменин

кириш сөзү төмөнкү редакцияда берилсин:  

Банкка олуттуу катышкан же контролдукту жүзөгө ашырган акционерлер (жеке адамдар) тарабынан толтурулат”; 

1.12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

“1.12. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) болгон компанияга карата

- административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок)_____________________________ 

- дисциплинардык чара колдонулса (ооба/жок) _________________________________ 

- мыйзамдарга ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/жок)__________________________________________. 

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган күнөөлөрдү жана дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди, жыйынтыктарды көрсөтүңүз (анын ичинде токтотулган иш, алынып салынган күнөө, актоо өкүмү чыгарылса же кылмыш иши боюнча жоопкерчиликтен бошотулган учурларда): ___”; 

- 21-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин

 

«21-тиркеме 

 

Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш алып барган банк тарабынан толтурулат 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө 

БИЛДИРМЕ 

_______________________________________________________________________ 

(мекеменин фирмалык бланкында

Ушул аркылуу, _________________________________________________________ 

(өкүлчүлүктү ачып жаткан банктын толук аталышы жана лицензиясынын номери

___________________________________________________________ (* караңыз) (өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт

максатында

_______________________________________ (чечим кабыл алынган күн көрсөтүлөт

___________________________________________________________________  

(өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу чечим кабыл алган банктын башкаруу органынын аталышы

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүк ачуу (жабуу) чечими кабыл алынгандыгын билдирет: __________________________________________________________________ 

(өкүлчүлүктүн почта дареги, телефону, факсы көрсөтүлөт

 

Өкүлчүлүктүн жетекчиси тууралуу маалымат

 

Аты-жөнү 

 

Туулган күнү жана жери  

 

Паспорттук маалыматтары 

 

Жарандыгы 

 

Жашаган жери (паспорт боюнча

 

Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, бүтүргөн жылы, диплом боюнча адистиги

 

 

Тиркеме ____ барактан турат

  

Өкүлчүлүк ачуу (жабуу) жөнүндө чечим кабыл алган банктын органынын жетекчиси (кол тамгасы) аты-жөнү 

  

Мөөрү 

Эскертүү

(*) Бул маалыматтар өкүлчүлүктү ачып жаткан учурда келтирилет.»; 

 

- 22-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:  

«22-тиркеме 

Чет өлкө банкы тарабынан толтурулат 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктын өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө 

ӨТҮНҮЧ КАТЫ 

_______________________________________________________________________ 

(мекеменин фирмалык бланкында

Ушул аркылуу _________________________________________________________ 

(өкүлчүлүктү ачып жаткан банктын толук аталышы жана лицензиясынын номери

___________________________________________________________ максатында

(өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт

_______________________________________________________ чечими боюнча 

(өкүлчүлүктү ачуу тууралуу чечим кабыл алган банктын башкаруу органынын аталышы) ___________________________________________________________________ өкүлчүлүктү түзүүгө уруксат берүүңүздү өтүнөт

__________________________ (банктын аталышы) _______________________________ (чечим кабыл алынган күн көрсөтүлөт

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) ниетин билдирет

______________________________________________________________________ 

(өкүлчүлүктүн почта дареги, телефону, факсы

 

Өкүлчүлүктүн жетекчиси тууралуу маалымат

 

Аты-жөнү 

 

Туулган күнү жана жери 

 

Паспорттук маалыматтары  

 

Жарандыгы 

 

Жашаган жери (паспорт боюнча

 

Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, аяктаган жылы, диплом боюнча адистиги

 

  

Тиркеме ____ барактан турат

  

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө чечим кабыл алган банктын органынын жетекчиси, (кол тамгасы) аты-жөнү  

  

Мөөрү 

Эскертүү

(*) Бул маалыматтар өкүлчүлүктү ачып жаткан учурда келтирилет.»; 

- 23-тиркемедеги “операциялар тизмеси көрсөтүлөт” деген сөздөр төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын

«. Аманат кассасы ислам принциптеринин негизинде кредиттерди сунуштоодо /каржылоо боюнча операцияларды жүзөгө ашырууда банктын ислам принциптери боюнча кредиттик саясаты/каржылоо саясаты бекитилген күн жана номери, ошондой эле кредиттөөнү жүзөгө ашырган жооптуу кызматкердин кредиттөө жагында иш стажы/курстардан же такшалуудан өткөндүгү тууралуу маалымат көрсөтүлөт.»; 

- 25-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин

«25-тиркеме 

_____________________________ 

(банктын аталышы

_______________________________________ 

(эгерде эсеп филиалда ачылган болсо, филиалдын аталышы

дареги ____________ 

тел.: _____________ 

факс _____________ 

_____________________________________ (банктын аталышы) ______________________ (аты-жөнү) акча каражаттары тууралуу төмөнкү маалыматтары менен ______________(эсепти ачуу күнү) тартып, биздин банкта ачылган _______ эсептин ээси экендигин тастыктайт

1) ____ күнүнө карата эсеп боюнча калдыгы ________________ (сумма) 

2) акыркы жыл ичинде орточо баланс ________________ (сумма) 

3) эсеп түрү 

 

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү ___________ 

Банктын кызмат адамынын кол тамгасы ___________ 

 Күнү ____________________________»; 

 

- 27-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

“27-тиркеме 

Күнү 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

БИЛДИРМЕ 

 

Ушул аркылуу ____________________________________ (өтүнүч менен кайрылган банктын аталышы) Кыргыз Республикасынын аймагында _________________________ шаарында (филиалдын жайгашкан жерин кошумча көрсөтүү) филиал ачууга уруксат берүү өтүнүчү менен кайрылат

Бул бирдирмеге төмөнкүлөр тиркелет

1. ____ барактан турган анкета. 

2. ________________________________________________ тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт) тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет

3. __________________________________________________ тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт) тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет

4. __________________________________________________ тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт) тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет

5. Өтүнүч менен кайрылган банктын ыйгарым укуктуу органынын Кыргыз Республикасынын аймагында филиалды ачуу жөнүндө чечими

6. Өтүнүч менен кайрылган банктын уюштуруу документтеринин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

7. Өтүнүч менен кайрылган банктын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясынын көчүрмөсү

8. Банк, анын түзүмү, жетекчилери (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын мүчөлөрүнүн), башкарма мүчөлөрү (аткаруу органынын), акционерлер (ээлик кылуучулар) тууралуу жалпы маалымат. (Эгерде банк топтун бир бөлүгү болуп саналса - топ жөнүндө жана топко кирген компаниялар жөнүндө маалыматтар, топко кирген компаниялардын негизги иши тууралуу маалыматтар, ошондой эле финансылык абалы жөнүндө маалыматтар). 

9. Филиалдын алгачкы үч жылга каралган ишин жана банктын филиалын түзүүгө экономикалык негиздеме камтылган бизнес-планы

10. Аларды жүргүзүүгө филиал ыйгарым укуктуу болгон банктык операциялардын тизмесин кошо алганда, банктын филиалы жөнүндө жобо жана өтүнүч менен кайрылган банк тарабынан филиалды шайкеш көзөмөлдөөнү камсыз кылган жол-жоболор (чет өлкө банкынын башкы кеңсеси). 

11. Банктык көзөмөл органынын ____________________________ (түзүлгөн (катталган) өлкөнүн) өтүнүч менен кайрылган банктын банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензияга ээ экендиги жана Кыргыз Республикасынын аймагында филиал ачууга укуктуу экендиги жөнүндө кат жүзүндөгү тастыктамасы

12. Банктын филиалында иштеген кызмат адамдардын Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн тастыктаган маалымат

13. Филиал жайгашуучу имарат банктын кассалык түйүндөрүнө жана имараттарына карата коюлуучу техникалык жактан чыңдоо жана коопсуздук талаптарына ылайык келүүсү жөнүндө документтер

14. ________________________________________ (башка тиркелүүчү документтерди көрсөтүңүз). 

Көрсөтүлгөн маалыматтар анык экендигин тастыктайбыз

 

Ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы, мөөрү” 

- төмөнкү мазмундагы 34-тиркеме менен толукталсын

«34-тиркеме 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

 

“Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна  

N___/3 ЛИЦЕНЗИЯ  

__________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук аталышы

__________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын кыскартылган аталышы

__________________________________________________________________ 

(жайгашкан жери

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөндө келтирилген банк операцияларын улуттук валютада жана чет өлкө валютасында (чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы болгон шартта) жүзөгө ашыруу укугуна ээ

1.1. "Мудараба" бүтүмдөрү

1.2. "Шарика/Мушарака" бүтүмдөрү

1.3. "Мурабаха" бүтүмдөрү

1.4. "Иджара жана Иджара Мунтахийя Биттамлик" бүтүмдөрү

1.5. "Кард Хасан" бүтүмдөрү

1.6. "Истиснаа жана катар Истиснаа" бүтүмдөрү

1.7. "Гарантиялар" бүтүмдөрү

1.8. "Салам" бүтүмдөрү

1.9. "Документардык аккредитив" бүтүмдөрү

1.10. Ишеним боюнча жана гарантияланган сактоо бүтүмдөрү

1.11. Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын эсептерин ачуу жана жүргүзүү

1.12. Корреспонденттик мамилелерди өз алдынча түптөө

1.13. Кардардын жана банк-корреспонденттердин тапшырмасы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө

1.14. Төлөм карттарын кошо алганда, төлөм документтерин (чектер, башка документтер) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо

2. “Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчасы ушул лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат

Бул лицензия ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет 

Банк коммерциялык банктардын лицензияларынын реестрине киргизилген (жылы, айы, күнү). 

Бланктын сериясы ______________ №_______  

  

Төраганын орун басары/Башкарма мүчөсү»; 

- төмөнкү мазмундагы 35-тиркеме менен толукталсын

«35-тиркеме 

 

Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна  

(жылы, айы,күнү) берилген N ___/3 лицензияга карата 

ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ 

____________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук аталышы

 

Банктык операциянын катар номери 

Чектөөлөр белгиленсе 

Чектөө белгиленген күн 

Эскертүү 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

1.15. 

  

Бланктын сериясы _______________ N _______ 

  

Төраганын орун басары/Башкарма мүчөсү».