Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 11-апрелиндеги 17/5 

токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы 26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндөтоктомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу  

 

 

Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөмыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы 26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндөтоктомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 28-декабрындагы 41/7 “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер жөнүндө маалыматтар формасын бекитүү тууралуужобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөтоктомунун 2-4-пункттары күчүн жоготкон катары таанылсын

3. Төлөм системалары башкармалыгы отчеттук мезгилден кийинки чейректин алгачкы айынын 20сына чейин, чейрек сайын Улуттук банктын веб-сайтында республиканын коммерциялык банктарынын кызмат көрсөтүүлөрүнө өткөн чейректин акырына карата белгиленген тарифтер боюнча жыйынтык маалыматты башкармалык тарабынан иштелип чыккан формада жайгаштырып турсун

4. Юридика башкармалыгы

токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн

5. Токтом расмий жарыялангандан үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк ашкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги  17/5 токтомуна тиркеме 

 

Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын  2005-жылдын 25-августундагы 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын  2005-жылдын 25-августундагы 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:  

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жободо

- 4.3-пунктта «19-21» чейинки цифралар алынып салынсын

- 1-тиркемеде 

23 жана 25-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин

« 

№ 

Бөлүк 

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү 

Берүү   мөөнөтү 

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме 

23 

19-бөлүк 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер 

  

  

  

 

 

 

 

 

А. Банктардын башкы кеңселериндеги жана региондордогу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер   

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

Эгерде банктын башкы кеңсесинде жана региондордо тарифтер бирдей болсо, анда бирдиктүү отчет түзүлүп, региондор боюнча тарифтер отчетто көрсөтүлбөйт

А-1. “Акча которуулардын локалдык системасыкызмат көрсөтүүсүн чечмелөө 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

А-2. “Акча которуулардын эл аралык системаларыкызмат көрсөтүүсүн чечмелөө  

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

А-3. “Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системасыкызмат көрсөтүүсүн чечмелөө 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

А-4. "Элкарт" улуттук төлөм системасынын карттарыкызмат көрсөтүүсүн чечмелөө 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

А-5. “Эл аралык төлөм карттаркызмат көрсөтүүсүн чечмелөө  

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

А-6. "I. Маалымат үчүн" чечмелөө 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

  

В. Башкы кеңселердеги жана региондордогу кредиттердин түрлөрү боюнча пайыздык чендер  

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

Г. 1-тиркемеАталышы жана региондор боюнча филиалдардын саны” 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

25 

21-бөлүк 

Төлөмдөр жөнүндө маалымат  

 

 

 

А. Кардарлардын филиалдар ичиндеги чыгыш төлөмдөрү   

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

Б. Банктын ичиндеги филиалдар ортосундагы төлөмдөр 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

В. Банктын филиалдар боюнча банктар аралык төлөмдөрү 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

Г. Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча төлөмдөр 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

Г1. Электрондук төлөмдөр 

 Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

Д. Мамлекеттердин системаларынын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү акчалай которуулар 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

Е. Областтар жана Бишкек шаары боюнча системалардын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү акчалай которуулар 

Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

Ж. Өлкөлөр жана системалардын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр 

 Чейрек сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

З. Төлөм системасындагы төлөмдөрдүн саны жана көлөмү (которуулардын) тууралуу отчет 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

И. Төлөм системасы тарабынан иштетүүгө кабыл алынбаган төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмү тууралуу отчет 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

К. Системадагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

Л. Системадагы алдамчылык транзакциялар жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

 

 

М. Иш аброю жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин  

 

». 

 

- 2-тиркемеде: 

- 19-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет  

Банктын аталышы : _________________ 

Отчет берүүнүн мезгил аралыгы: ___________________ 

 

2-тиркеме  

 

19-БӨЛҮК   БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮ*   

 

А. Банктардын башкы кеңселериндеги жана региондордогу кызмат көрсөтүүлөр  

 

Код 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы 

Региондун 

коду 

валюта 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы** 

Тарифтердин өзгөрүү себептери 

Эскертүү 

KGS, 

min 

KGS, 

max 

%, 

min 

%, 

max 

1. 

Эсептешүү кассалык тейлөө   

 

1.1. 

Эсеп ачуу   

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

юридикалык жактар  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

жеке адамдар    

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

жеке ишкерлер  

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Эсепти тейлөө   

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Адамдар арасында эсепти тейлөө

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 

юридикалык жактар  

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 

жеке адамдар  

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 

Жеке ишкерлер  

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

Интернет-Банкинг  

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1 

юридикалык жактарга  

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 

жеке адамдар    

 

 

 

 

 

 

1.2.3 

Мобилдик-Банкинг 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1 

Коммерциялык уюмдар 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2 

Бюджеттик уюмдар  

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3 

Жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 

Эсептешүү-акчалай, чектик, аманаттык китепчелерди жана алардын түп нускаларын берүү   

 

 

 

 

 

 

1.2.5 

Эсеп боюнча көчүрмө берүү  

 

 

 

 

 

 

1.2.6 

Эсептин болушу жөнүндө маалым кат берүү  

 

 

 

 

 

 

1.2.7 

Эсеп боюнча түп нусканы, көчүрмөлөрдү жана аларга тиешелүү тиркемелерди берүү  

 

 

 

 

 

 

1.2.8 

Эсепти жабуу 

 

 

 

 

 

 

1.2.9 

Эсепти калыбына келтирүү  

 

 

 

 

 

 

1.2.10 

Эсепти кайра тариздөө  

 

 

 

 

 

 

1.2.11 

Терминал аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү  

 

 

 

 

 

 

1.2.11.1 

Эсептешүү эсебин толуктоо  

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2 

Карт боюнча эсепти толуктоо  

 

 

 

 

 

 

1.2.11.3 

Кредиттин ордун жабуу (эсептешүү эсебин толуктоо

 

 

 

 

 

 

1.2.12 

Эсептен нак акча каражатын берүү 

 

 

 

 

 

 

1.2.12.1 

мурда берилген суммалардын чегинде 

 

 

 

 

 

 

1.2.12.2 

мурда берилген суммалардан үстөк 

 

 

 

 

 

 

1.2.13 

Эмгек акы берүү   

 

 

 

 

 

 

1.2.14 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү   

 

 

 

 

 

 

1.2.15 

Нак акча каражаттарын кабыл алуу   

 

 

 

 

 

 

1.2.16 

Банкнотторду кайрадан эсептеп чыгуу жана ирилештирүү боюнча комиссия   

 

 

 

 

 

 

1.2.17 

Эскилиги жеткен купюраларды жаңысына алмаштыруу   

 

 

 

 

 

 

1.2.18 

Аманатка издөө салуу 

 

 

 

 

 

 

1.2.19 

Инкассация 

 

 

 

 

 

 

1.3 Эсептешүү эсеп боюнча нак эмес которуулар 

 

1.3.1 

Банктын ичинде которуулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 

Башка банктын кардарларынын пайдасына   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1 

юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 

жеке адамдар   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 

Шарттардын өзгөрүүсү, жокко чыгаруу, которууну кайтарып берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 

Банктык тапшырмалардын көчүрмөлөрүн өткөрүп берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 

Төлөм документтерин тариздөө 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 

Которуу боюнча суроо-талап 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 

Төлөмдөр боюнча тергөө жүргүзүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8 

Гросстук төлөмдөр  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 

Клирингдик төлөмдөр  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9.1 

Анын ичинде Интернет-банкинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.10 

Түздөн-түз дебеттөө  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Валюта операциялары  

 

1.4.1 Нак эмес валюта менен конверсиялык операциялар   

 

1.4.1.1 

сатып алуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2 

сатуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 

Валюталардын конвертациясы   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 

Банкноттордун аныктыгын текшерүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Документардык операциялар   

 

2.1 Аккредитивдер менен операциялар  

 

2.1.1 

Аккредитивди берүү (ачуу

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

Аккредитивди алдын ала авизовкалоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 

Аккредитивди авизовкалоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

Аккредитивдин шарттарынын өзгөрүүсүн авизовкалоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 

Аккредитивди тастыктоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 

Аккредитивдин шарттарынын өзгөрүүсү   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 

Документтерди кабыл алуу, текшерүү, иштеп чыгуу жана акцептөө үчүн комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 

Аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө чейин аккредитивди жокко чыгаруу  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9 

Аккредитив боюнча операциялар менен байланыштуу суроо-талаптар   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10 

Документтердеги дал келбестиктер үчүн комиссия    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11 

Аккредитивди которуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12 

Аккредитив боюнча төлөмдөр  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13 

Пайдаланылбаган аккредитивдер үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.14 

Аккредитив шарттарын пролонгациялоо   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Документардык инкассо   

 

2.2.1 

Инкассону авизовкалоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 

Документтерди инкассо боюнча тариздөө  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 

Инкассо боюнча нускоолордун өзгөрүүсү 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 

Инкассо боюнча операциялар менен байланыштуу суроо-талаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 

Төлөнбөгөн документтерди кайтарып берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 

Сатып алуучунун же анын банкынын пайдасына документтерди индоссирлөө   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 

Төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу максатында акчаларды которуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Гарантиялар   

 

2.3.1 

Гарантияларды берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Гарантияларды авизовкалоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 

Гарантияны берүү жана тастыктоо үчүн комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 

Гарантиялар боюнча тобокелдиктер үчүн комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 

Гарантия боюнча төлөм  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 

Гарантиянын шарттарын өзгөртүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 

Гарантияны тастыктоо   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8 

Суроо-талапты аткаруу   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9 

Мөөнөтү келип жеткенче гарантияны жокко чыгаруу  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10 

Тендерге катышуу үчүн гарантияларды берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11 

Гарантия боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12 

Гарантиянын мөөнөттөрүн узартуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Жол чектери менен операциялар   

 

2.4.1 

Сатуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 

Нак акчага айландыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 

Чектерди инкассалоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 

Кайтарылып берилген төлөнбөгөн чектер үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 

Траттын  негоциациясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 

Документтерди текшерүү үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 

Траттын  акцепти 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Баалуу кагаздар менен операциялар   

 

3.1 

Баалуу кагаздарды сатып алуу/сатуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Банкта векселдерди сактоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Банктын векселдери менен операциялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Банктын акциялары менен операциялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Баалуу кагаздар аукционуна катышуу үчүн документтерди иштеп чыгуу үчүн комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Кредиттерди берүү боюнча операциялар  

 

4.1 

Кредитти берүү, кредиттик линияны ачууга комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Кредит алууга документтерди тариздөө 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Кредиттин мөөнөтүн узартуу үчүн комиссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Эсепти ачуусуз которуу:  

 

5.1 Акча которуу системалары боюнча эсеп ачуусуз которуулар  

 

5.1.1 

Акча которуулардын локалдык системасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

Акча которуулардын эл аралык системасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдүн системалары боюнча которуулар  

 

5.2.1 

Чек ара аркылуу өтүүчү системалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Банктык төлөм карттарды тейлөө  

 

6.1 

"Элкарт" улуттук төлөм системасынын карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Эл аралык төлөм карттар  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 "E-Кардар" системасы боюнча тейлөө    

 

7.1 

Системаны туташтыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

Touch Memory бир комплектисинин наркы  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

Ай сайын төлөө   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Электрондук акча 

8.1 

Электрондук акчаны чыгаруу  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

Нак акчага айландыруу (электрондук акчанын ордун жабуу)  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 

Электрондук капчык ортосунда которуулар  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Башка кызмат көрсөтүүлөр  

Маалымат үчүн:   

 

9.1 

Ишеним катты берүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

Ксерокөчүрмө кызмат көрсөтүүлөрү  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 

Телекс кызмат көрсөтүүлөрү  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 

Кол тамга үлгүлөрүнүн бланктарын берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 

Банктарда баалуулуктарды сактоо (банк ячейкаларында

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 

Банк ячейкаларын ижарага алуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 

Брокердик кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 

Иш тажрыйбасынан/такшалуудан өтүүнү сунуштоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 

Өтүнүч катты тариздөө, аны которууга басып чыгаруу  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11 

Ишеним катты күбөлөндүрүү, басып чыгарууну тариздөө  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12 

Акциздик маркаларды сатуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.13 

Алмашуу бюролорун тейлөө  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.14 

Кардарлардын өтүнүчү боюнча маалым каттарды берүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Жогорудагы маалымат жалпыга жарыялануучу катары саналат, андыктан Улуттук банктын веб-сайтында жана Жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштыруу үчүн колдонулушу мүмкүн.  

**Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт  

Төрага____________________________ 

Башкы бухгалтер_______________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)__________________ 

 

А-1. «Акча которуулардын локалдык системалары» кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө 

5. Эсепти ачуусуз которуу 

5.1. Акча которуулар системасы боюнча эсепти ачуусуз которуулар  

5.1.1. Акча которуулардын локалдык системалары 

Акча которуулар системасынын аталышы  

Региондун коду 

Валюта 

Кызмат көрсөтүүнүн наркы** 

Тарифтердин өзгөрүү себептери  

Эскертүү  

KGS, 

min 

KGS, 

max 

%, 

min 

%, 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт  

Tөрага 

Башкы бухгалтер 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) 

А-2. “Акча которуулардын эл аралык системалары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө 

5. Эсепти ачуусуз которуу 

5.1. Акча которуулар системалары боюнча эсеп ачуусуз которуулар 

5.1.2. Акча которуулардын эл аралык системалары  

Акча которуулар системасынын аталышы 

Региондун коду 

Валюта 

Кызмат көрсөтүүнүн наркы** 

Тарифтердин өзгөрүү себептери 

Эскертүү 

KGS, 

min 

KGS, 

max 

%, 

min 

%, 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт  

Tөрага_____________ 

Башкы бухгалтер______________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)_____________ 

 

 

А-3. “Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системалары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө  

5. Эсепти ачуусуз которуу 

5.2. Чек ара аркылуу өтүүчү системалар боюнча которуулар  

5.2.1. Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системалары  

Акча которуулар системасынын аталышы 

Региондун коду 

Валюта 

Кызмат көрсөтүүнүн наркы** 

Тарифтердин өзгөрүү себептери 

Эскертүү 

KGS, 

min 

KGS, 

max 

%, 

min 

%, 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт  

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер_______________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) __________________ 

 

 

А-4. «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карты” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө  

6. Банктык төлөм карттарын тейлөө  

6.1. "Элкарт" улуттук төлөм системасынын карты 

Код 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы 

Төлөм карттын аталышы 

Региондун коду 

Валю-та 

Кызмат көрсөтүүнүн наркы** 

Тарифтердин өзгөрүү себептери 

Эскертүү 

KGS, 

min 

KGS, 

max 

%, 

min 

%, 

max 

6.1.1 

Эсепти ачуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 

Карттарды берүү   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1 

магниттик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 

чип түрүндө   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 

Транзакцияны жүргүзгөндүгү үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.1 

Өзүнүн банкынын инфраструктурасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.1.1 

нак акча алуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.1.2 

төлөмдөрдү өткөрүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.2 

Башка банктардын инфраструктурасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.2.1 

нак акча алуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.2.2 

төлөмдөрдү өткөрүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.3 

Жыл ичинде тейленгендиги үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.4 

Эсепке акча каражаттарын салуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.5 

Нак эмес которуулар боюнча келип түшкөн каражаттарды чегерүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 

Карттар боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.1 

Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.2 

Кошумча картты персоналдаштыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.2.1 

магниттик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.2.2 

чип түрүндө  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.3 

Жоголуп кеткен картты калыбына келтирүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.3.1 

магниттик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.3.2 

чип түрүндө 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.4 

Pin-кодду алмаштыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.5 

“Кара тизмеге”   киргизүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.6 

Картты блокировкалоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.7 

Картты блоктон чыгаруу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.8 

POS-терминалдардыорнотуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.9 

Эсеп-карттын орточо айлык калдыгына чегерилүүчү пайыздар (жылдык %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.10 

Овердрафттын пайыздык чени (суткалык %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.11 

Кине коюу маселесин кароого алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (картты кайтарып берүү, кине коюу маселесин кароо, материалдарды жана башкаларды талап кылуу үчүн комиссия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт  

 

Tөрага__________________ 

Башкы бухгалтер__________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) __________________ 

 

 

А-5. “Эл аралык төлөм карттар” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө  

6. Банктык төлөм карттарын тейлөө  

6.2. Эл аралык төлөм карттар  

Код 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы  

Төлөм карттын аталышы 

Региондун коду 

Валю-та 

Кызмат көрсөтүүнүн наркы** 

Тарифтердин өзгөрүү себептери 

Эскертүү  

KGS, 

min 

KGS, 

max 

%, 

min 

%, 

max 

6.2.1 

Эсепти ачуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 

Карттарды берүү   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.1 

магниттик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.2 

чип түрүндө 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 

Транзакцияны жүргүзүү үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.1 

Өзүнүн банкынын инфраструктурасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.1.1 

нак акча алуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.1.2 

төлөмдөрдү өткөрүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2 

Башка банктардын инфраструктурасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2.1 

нак акча алуу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2.2 

төлөмдөрдү өткөрүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3 

Жыл ичинде тейлөө үчүн комиссия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.4 

Эсепке акча каражаттарын салуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.5 

Нак эмес которуулар боюнча келип түшкөн каражаттарды чегерүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 

Карттар боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.1 

Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2 

Кошумча картты персоналдаштыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2.1 

магниттик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2.2 

чип түрүндө   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.3 

Жоголуп кеткен картты калыбына келтирүү   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.3.1 

магниттик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.3.2 

чип түрүндө   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.4 

Pin-кодду алмаштыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.5 

“Кара тизмегекиргизүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.6 

Картты блокировкалоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.7 

Картты блоктон чыгаруу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.8 

POS-терминалдардыорнотуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.9 

Эсеп-карттын орточо айлык калдыгына чегерилүүчү пайыздар (жылдык %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.10 

Овердрафттын пайыздык чени (суткалык %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.11 

Кине коюу маселесин кароого алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (картты кайтарып берүү, кине коюу маселесин кароо, материалдарды жана башкаларды талап кылуу үчүн комиссия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт  

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер____________________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________ 

 

 

А-6. «I. Маалымат үчүн» чечмелөө 

Код 

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы   

Региондун коду 

Валюта 

Min 

Эскертүү 

1 Эсептешүү эсебиндеги минималдуу калдык  

1.1 

юридикалык жактар 

 

 

 

 

1.2 

жеке адамдар  

 

 

 

 

2 Аманаттын минималдуу өлчөмү  

2.1 

юридикалык жактар 

 

 

 

 

2.2 

 

жеке адамдар    

 

 

 

 

 

 

 

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер____________________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________ 

 

 

Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер **  

1. Жеке адамдарга    

жылдык пайыздарда 

региондун коду 

Валюта 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер   

0-1 ай   

1-3 ай 

3-6 ай 

6-12 ай 

12 айдан жогору  

 

депозиттер 

кредиттер 

депозиттер 

 

кредиттер 

депозиттер 

 

кредиттер 

депозиттер 

кредиттер 

депозиттер 

кредиттер 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт  

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер____________________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________ 

 

 

Б.Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер **  

2. Юридикалык жактарга  

жылдык пайыздарда 

Региондун коду 

Валюта 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер   

0-1 ай   

1-3 ай 

3-6 ай 

6-12 ай 

12 айдан жогору  

депозиттер 

кредиттер 

депозиттер 

кредиттер 

депозиттер 

кредиттер 

депозиттер 

кредиттер 

депозиттер 

кредиттер 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

min 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт  

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер____________________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Башкы кеңселердеги жана региондордогу кредиттер боюнча пайыздык чендер  

 

жылдык пайыздарда 

 

Код 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы 

Региондун коду 

Валюта 

жылдык пайыздарда** 

Эскертүү 

min 

max 

Эл аралык кредиттик линиялардан тышкары, кредиттер   

 

 

 

 

 

1.1 

Ипотекалык кредитти кошо алганда, курулушка жана турак жайды сатып алууга кредиттер   

 

 

 

 

 

1.2 

Керектөө   

 

 

 

 

 

1.3 

Бизнести өнүктүрүүгө кредиттер   

 

 

 

 

 

Эл аралык кредиттик линиялар боюнча кредиттер   

 

 

 

 

 

2.1 

Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын микро жана чакан каржылоо боюнча программасы  

 

 

 

 

 

2.1.1 

Экспресс-кредиттер 

 

 

 

 

 

2.1.2 

Микрокредиттер  

 

 

 

 

 

2.1.3 

Чакан кредиттер  

 

 

 

 

 

2.2 

Башка эл аралык кредиттик линиялар боюнча кредиттер (агроөнөр жай секторун, Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясын, Азия өнүктүрүү банкын, KFW ж.б өнүктүрүүгө.) 

 

 

 

 

 

 

** Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт  

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер_______________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _______________________ 

 

Г. 1-тиркеме. Региондор боюнча филиалдардын саны жана анын аталышы  

 

Региондун коду 

Кеңсенин аталышы  

Филиалдардын саны  

 

Бишкек ш. (башкы кеңсе)Бишкек ш.   

 

 

Чүй областы  (филиалдар

 

 

Ысык-Көл областы (филиалдар

 

 

Талас областы (филиалдар

 

 

Нарын областы (филиалдар

 

 

Жалал-Абад областы  (филиалдар

 

 

Ош областы   

 

 

Баткен областы  (филиалдар

 

 

 

Tөрага___________________________ 

Башкы бухгалтер___________________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ___________________________ 

». 

 

- «Төлөмдөр жөнүндө маалымат» 21-бөлүктүн “Электрондук төлөмдөр” деп аталган Г1 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин

_________мезгил үчүн “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет”  

банктын аталышы _______________________ 

 

21ӨЛҮК. Төлөмдөр жөнүндө маалымат  

Г1. Электрондук төлөмдөр”   

  

Электрондук төлөмдөрдүн түрлөрү 

Кардарлардын саны 

Улуттук валютада 

Чет өлкө валютасында 

Транзак 

циялардын саны 

транзак-циялардын көлөмү 

транзакциялардын саны 

валютанын коду 

транзак-циялардын көлөмү 

  

1. 

Интернет-Банкинг 

 

 

 

 

 

 

  

Бишкек ш.   

 

 

 

 

 

 

  

Чүй областы   

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы   

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы   

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

Ош областы   

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы  

  

  

  

  

  

  

2. 

Мобилдик банкинг 

 

 

 

 

 

 

  

Бишкек ш.   

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы   

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы   

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы   

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

Ош областы   

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

3. 

Электрондук акча 

 

 

 

 

 

 

  

Бишкек ш.   

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы   

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы   

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы   

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

Ош областы   

   

  

  

  

  

  

  

Талас областы  

  

  

  

  

  

  

4. 

Башкалар  

 

 

 

 

 

 

  

Бишкек ш.   

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы   

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы   

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы   

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

Ош областы   

   

  

  

  

  

  

  

Талас областы  

  

  

  

  

  

  

5. 

Бардыгы болуп, төлөмдөр  

 

 

 

 

 

 

  

Бишкек ш.   

  

Чүй областы   

  

Баткен областы   

  

Жалал-Абад областы   

  

Ысык-Көл областы 

  

Нарын областы 

  

Ош областы   

  

Талас областы  

  

жыйынтыгында 

Tөрага____________________________ 

Башкы бухгалтер____________________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) ____________________________ 

 

 

- “Төлөмдөр жөнүндө маалымат” деген 21-бөлүктүн “___________төлөм системасында төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмдөрү жөнүндө отчет” деп аталган З бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин

 

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет  

 

21ӨЛҮК. “Төлөмдөр жөнүндө маалымат”  

З. “___________төлөм системасында төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмдөрү жөнүндө отчет”  

 

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы  

_________________________________ 

Күнү (жылы, айы

_________________________________ 

Төлөм системасынын аталышы 

_________________________________ 

Төлөм системасынын түрү  

_________________________________ 

Төлөм системасынын операторунун аталышы  

_________________________________ 

 

Валюта ____________ 

 

Күндөр  

(жылы/күнү/ айы

Валюта курсу 

Кириш/чыгыш төлөмдөрдүн (которуулардын) саны  

Кириш/чыгыш төлөмдөрдүн (которуулардын) көлөмү, валютанын миң бирдигинде  

  

  

 

 

  

  

 

 

Бардыгы болуп, ай ичинде

чет өлкө валютасында 

кириш 

 

 

чыгыш 

 

 

улуттук валютада 

кириш 

 

 

чыгыш 

 

 

 

 

 

 

Валюта  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Бардыгы болуп, ай ичинде

чет өлкө валютасында 

кириш 

 

 

чыгыш 

 

 

улуттук валютада 

кириш 

 

 

чыгыш 

 

 

 

Төрага____________________________ 

Башкы бухгалтер_______________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)__________________ 

 

- “Төлөмдөр жөнүндө маалымат” деп аталган 21-бөлүктүн “______ төлөм системасынын иш аброю жөнүндө маалымат” деген М 

бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:  

« мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет  

21-БӨЛҮК. Төлөмдөр жөнүндө маалымат  

М. “______ төлөм системасынын иш аброю жөнүндө маалымат” 

 

 

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы  

_________________________________ 

Күнү: (жылы, айы,)  

_________________________________ 

Төлөм системасынын аталышы 

_________________________________ 

Төлөм системасынын түрү 

_________________________________ 

Төлөм системасынын операторунун аталышы 

_________________________________ 

Жалпыга маалымдоо каражаттары  

Сот процесстери  

Кайрылуулар  

Жарыяланган күнү 

Жарыялоо №  

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын аталышы 

Макаланын кыскача мазмуну  

Макала (оң

терс

Доочу (аты-жөнү/кызматы

Жоопкер (аты-жөнү/кызматы

Талаш-тартыш предмети  

Ишти кароочу сот  

Соттун чечими жөнүндө маалымат  

Күнү  

кириш № 

Кайрылуунун кыскача мазмуну  

Белгиси (оң

терс

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрага____________________________ 

Башкы бухгалтер_______________________ 

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)__________________ 

».