Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/4 токтому 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.  

3. Юридика башкармалыгы: 

- Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.  

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/4 токтомуна 

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 30-ноябрындагы 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

«Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр» 1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

10000000  

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

11000000  

Салыктык кирешелер  

11100000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000  

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000 

Пайдага салык 

11113100 

Пайдага салык 

11113200 

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000 

Патенттин негизинде салык  

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11300000 

Менчикке салык  

11310000 

Мүлккө салык 

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100 

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык  

11311200 

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100 

Транспорттук каражаттарга салык 

11312110 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312120 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык  

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы  

11321100 

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы  

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы  

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар  

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС 

11411200 

ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411300 

ЕАЭС ке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000 

Сатуудан салык  

11412100 

Сатуудан салык  

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти  

11421120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Шараптар 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11421170 

Идишке куюлган пиво 

11421180 

Идишке куюлбаган пиво  

11421190 

Шарап материалдары 

11421200 

Тамеки буюмдары 

11421210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11421220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11421300 

Мунай продуктулары 

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдүү отун 

11421330 

Дизель отуну 

11421340 

Мазут 

11421350 

Май жана газ конденсаты 

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400 

Башка акциздик товарлар  

11421410 

Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар  

11421420 

Башка акциздик товарлар  

11422000 

ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11422100 

Алкоголдук продукция 

11422110 

Этил спирти  

11422120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11422130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11422140 

Шараптар 

11422150 

Коньяктар 

11422160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11422170 

Идишке куюлган пиво 

11422180 

Идишке куюлбаган пиво  

11422190 

Шарап материалдары 

11422200 

Тамеки буюмдары 

11422210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11422220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11422230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11422290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11422300 

Мунай продуктулары 

11422310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11422320 

Реактивдүү отун 

11422330 

Дизель отуну 

11422340 

Мазут 

11422350 

Май жана газ конденсаты 

11422360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11422400 

Башка акциздик товарлар  

11422410 

Башка акциздик товарлар  

11423000 

ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11423100 

Алкоголдук продукция 

11423110 

Этил спирти  

11423120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11423130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11423140 

Шараптар 

11423150 

Коньяктар 

11423160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11423170 

Идишке куюлган пиво 

11423180 

Идишке куюлбаган пиво  

11423190 

Шарапматериалдары 

11423200 

Тамеки буюмдары 

11423210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11423220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11423290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11423300 

Мунай продуктулары 

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11423320 

Реактивдүү отун 

11423330 

Дизель отуну 

11423340 

Мазут 

11423350 

Май жана газ конденсаты 

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11423400 

Башка акциздик товарлар  

11423410 

Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар  

11423420 

Башка акциздик товарлар  

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы  

11424100 

Алкоголдук продукция 

11424110 

Этил спирти  

11424120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11424130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11424140 

Шараптар 

11424150 

Коньяктар 

11424160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11424170 

Идишке куюлган пиво 

11424180 

Идишке куюлбаган пиво  

11424190 

Шарап материалдары 

11424200 

Тамеки буюмдары 

11424210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11424220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11424290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11424300 

Мунай продуктулары 

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11424320 

Реактивдүү отун 

11424330 

Дизель отуну 

11424340 

Мазут 

11424350 

Май жана газ конденсаты 

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11424400 

Башка акциздик товарлар  

11424410 

Башка акциздик товарлар  

11440000 

Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык  

11441000 

Бонустар 

11441100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11441110 

Мунай 

11441120 

Күйүүчү газдар 

11441130 

Көмүр 

11441190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11441200 

Металл пайдалуу кендер  

11441210 

Асыл металлдар 

11441220 

Сымап  

11441230 

Сурьма 

11441240 

Калай, вольфрам 

11441290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11441300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11441310 

Беттегич таштар 

11441320 

Курулуш куму 

11441330 

Гипс 

11441340 

Акиташ, курулуш ташы 

11441350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11441390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11441400 

Жер алдындагы суулар  

11441410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11441420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11441430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11441440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11442000 

Роялти 

11442100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11442110 

Мунай 

11442120 

Күйүүчү газ  

11442130 

Көмүр  

11442190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11442200 

Металл пайдалуу кендер  

11442210 

Асыл металлдар 

11442220 

Сымап  

11442230 

Сурьма 

11442240 

Калай, вольфрам 

11442290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11442300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11442310 

Беттегич таштар 

11442320 

Курулуш куму 

11442330 

Гипс 

11442340 

Акиташ, курулуш ташы 

11442350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11442390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11442400 

Жер алдындагы суулар  

11442410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11442420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11442430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11442440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11442490 

Дагы башка жер астындагы суулар 

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы опреация үчүн салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү  

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511100 

Кыргыз Республикасы ЕАЭС ге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511200 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511300 

Кыргыз Республикасын ЕАЭСке кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511400 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча бажылык төлөмдөр 

11511600 

Бажылык жыйынды төлөм 

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000 

Бажылык жыйымдар  

11513100 

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым 

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11515000 

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары токтотулган 

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516000 

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518000 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11518100 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521000 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521400 

Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11523000 

ЕАЭСтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523300 

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523400 

Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты  

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524300 

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524400 

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11600000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611100 

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары 

12000000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000 

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110200 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12110300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12110400 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү  

12120000 

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120100 

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120200 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12120300 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12120400 

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12130000 

Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12130100 

Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12130200 

Полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон башка) 

12130300 

Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 

12130400 

Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон тышкары) 

12130500 

Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча) 

12140000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12140100 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12150000 

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12150100 

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000 

Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12210000 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12210100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12220000 

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12220100 

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12230000 

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12230100 

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12300000 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310000 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310100 

Социалдык фонддун башка кирешелери 

12310200 

Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө  

12310300 

Регресс доолор боюнча төлөө  

12310400 

Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар  

12320000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12320100 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000 

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111000 

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн 

13111100 

Учурдагы  

13111200 

Капиталдык  

13120000 

Эл аралык уюмдардан  

13121000 

Эл аралык уюмдардан 

13121100 

Учурдагы  

13121200 

Капиталдык  

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13310000 

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

13311000 

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар  

13311100 

Категориялык гранттар 

13311200 

Теңөөчү гранттар 

13320000 

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321000 

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321100 

Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321200 

1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321300 

Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү дагы башка каражаттар 

13321400 

Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

13321500 

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар  

14000000 

Салыктык эмес кирешелер  

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар  

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча пайыздар 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14120000 

Дивиденддер жана пайда 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14122000 

Пайда  

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы  

14150000 

Ижара акысы 

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн акы 

14151200 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы  

14152200 

Жайыт ижарасы үчүн акы  

14152300 

Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы  

14152400 

Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы  

14152500 

Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы  

14152600 

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы 

14152700 

Токой ресурстарын пайдалануу акысы 

14152800 

Суу ресурстарын пайдалануу акысы 

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр 

14153000 

Мүлк ижарасы үчүн акы  

14153100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14153200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14153900 

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы  

14154000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы 

14154100 

Радиочастоттук полос тилкелерин колдонуу укугун өткөзүүдөгү түшүүлөр 

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14220000 

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000 

Төлөмдөр 

14221100 

Лицензия берүү акысы 

14221200 

Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы 

14221300 

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы 

14221400 

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы 

14221500 

Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв үчүн акы 

14221600 

Байланыш тармактарын өнүктүрүү үчүн акы 

14221700 

Радио жыштык спектрин жана/же номиналдарын берүү, таңдоо,узартуу жана колдонуу үчүн акы 

14221900 

Дагы башка төлөмдөр  

14222000 

Мамлекеттик алымдар 

14222100 

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222400 

Дагы башка мамлекеттик алымдар  

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым  

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14224000 

Жыйымдар 

14224100 

Жол жүрүүгө катышкан айдоочуларга жана автомототранспортко кирүү укугуна берилген жыйымдар 

14224200 

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 

14224300 

Автотранспорту токтотуу үчүн жыйым 

14224900 

Дагы башка жыйымдар 

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы  

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы  

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231500 

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы 

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 

Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200 

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы 

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы  

14232700 

Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы 

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы  

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы 

14233200 

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн акы 

14233300 

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы 

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы 

14233500 

Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чындоо үчүн санатордук-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы 

14233600 

Протездик-ортопедиалык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы  

14234000 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары  

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы  

14234200 

Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүүгө акы  

14234300 

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы 

14234400 

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин дубликатын берүү акысы  

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы 

14234600 

Сертификаттарды берүү акысы 

14234700 

Мамлекеттик каттоо акысы  

14234900 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүүбоюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик буюмдарын пробирлөө жана эн тамгалоо акысы  

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы  

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы 

14235400 

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы  

14235900 

Классификацияланбаган изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы 

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү  

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү акысы  

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жургүзүү акысы  

14236400 

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы  

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы  

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы  

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу  

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы  

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу  

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы  

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы  

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы  

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы  

14237700 

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы  

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы  

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы  

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы  

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы  

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы  

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы  

14238700 

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы  

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы  

14239000 

Дагы башка түшүүлөр 

14239100 

Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган чегерүүлөр 

14239200 

Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр 

14239300 

Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр 

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын келишимдин негизинде ведомстволор аралык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө акысы 

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр 

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык дагы башка түшүүлөр 

14300000 

Айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14310000 

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар  

14311000 

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар  

14311100 

Административдик айыптар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300 

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400 

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу акысы 

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар, конфискациялар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар, конфискациялар 

14321100 

Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар 

14321200 

Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар 

14321300 

Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар 

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14510000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511300 

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 

»; 

 

«Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» 2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгек акысы 

21100000 

Маяна 

21110000 

Маяна 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин маянасы 

21111100 

Негизги маяна 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин маянасы 

21112100 

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 

21210000 

Социалдык фондго төгүмдөр 

21211000 

Социалдык фондго төгүмдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго төгүмдөр 

21211200 

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр 

22000000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы 

22122900 

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Дагы башка мулктердун ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү 

22150000 

Дагы башка товардарды жана кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүү 

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүү 

22151400 

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары 

22152000 

Мулк абалын күтүү кызматы 

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы 

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу 

22153200 

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу 

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы  

22154900 

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 

22160000 

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында 

22161000 

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында 

22161100 

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында 

22170000 

Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу 

22171000 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171100 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу 

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды алуу 

22172000 

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар 

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар 

22180000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо 

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга жем алуу 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211300 

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221100 

Камсыз кылууларды алуу 

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу  

22230000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231100 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22240000 

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу 

22241000 

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу 

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн алуу 

22250000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу  

22260000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары 

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары 

22261300 

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка кызматтары 

22261400 

Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары 

22300000 

Коммуналдык кызматтар 

22310000 

Коммуналдык кызматтар 

22311000 

Коммуналдык кызматтар 

22311100 

Сууга акы  

22311200 

Электр энергиясына акы  

22311300 

Жылуулук энергиясына акы  

22311400 

Газга акы  

22350000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы  

22351000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы  

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы  

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24300000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211100 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25220000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар 

26100000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Эл аралык уюмдарга гранттар 

26210000 

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211900 

Дагы башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

26311100 

Категориялык гранттар 

26311200 

Теңештирүү гранттары 

26312000 

Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар 

26312100 

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешуулөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

26312200 

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

26312400 

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

26313000 

Субвенциялар 

26313100 

Социалдык фондго субвенциялар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр 

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

27111200 

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы 

27111300 

Аскер кызматчыларына пенсиялар 

27111400 

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар 

27111500 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар 

27111600 

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы 

27112000 

Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу 

27112100 

Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздүк камсыздандыруу 

27113000 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр 

27113100 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр 

27113200 

Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр 

27113300 

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр 

27114000 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк акы 

27114100 

Майыптар пенсиясына үстөк акы 

27114200 

Өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100 

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000 

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Чакан кредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27216000 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Стипендиялар 

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28220000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдерин аткаруу  

28231000 

Соттун чечимдерин аткаруу  

28231100 

Соттун чечимдерин аткаруу  

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар  

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

»; 

 

«Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр» 4-бөлүмүнүн 4214000 «Башка кызмат көрсөтүүлөр» тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

42151000  

Башка кызмат көрсөтүүлөр 

42151110  

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр 

42151210  

Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү 

42151310  

Коргоо кызмат көрсөтүүлөр 

42151410  

Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр 

42151510  

Банктык кызмат көрсөтүүлөр 

42151610  

Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр 

42151710  

Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр 

42151800  

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

42151810 

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

42151820 

Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруп берүүлөр 

42151900  

Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар 

42151910 

Курулуш жумуштары 

42151920 

Жол курулуш жумуштары 

42151930 

Турак үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды куруу 

42151940 

Кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө 

42151950 

Жарнама айланасындагы жана рыноктун түзүлүшүн билүү кызматтары 

42151960 

Гонорар 

42151990 

Башка категорияларга кирбей калгандар 

».