Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2016-жылдын 30-майындагы № 22/2 токтому  

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 6,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин. 

2. Токтом 2016-жылдын 31-майынан тартып күчүнө кирет.  

3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Жениш Н. мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов