Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2016 жылдын 15 июнундагы 25/1 токтому 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин

2005-жылдын 25-августундагы 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;  

2004-жылдын 21-июлундагы 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жөнүндө» нускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу»;  

2. Токтом 2016-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирет.  

3. Юридика башкармалыгы

токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4.  Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.ДжДжусупов мырзага жүктөлсүн

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 15-июнундагы 25/1токтомуна карата  

тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобонун

2-тиркемеси

- төмөнкү мазмундагы 9.А-1-бөлүк менен толукталсын

«9.А-1-бөлүк. 15 ири каржылоо булагы, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана ошол сыяктуу мекемелер) боюнча маалыматтар.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(миң сом

 

Аманатчынын*/кредитордун аты-жөнү  

Кредиттин/депозиттин** суммасы  

% чен 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим аяктаган күн*** 

Эскертүү (кошумча милдеттенме ж.б.у.с. болсо)  

кредит 

эсептешүү эсеби 

мөөнөттүү депозит 

талап боюнча төлөнүүчү депозит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 ири каржылоо булактары боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасы  

  

*кредиттер боюнча камсыздоо катары колдонулган депозиттер бул таблицада чагылдырылбайт.  

** отчеттук күнгө карата кредит же депозит боюнча (депозиттер боюнча талап боюнча төлөнүүчү, эсептешүү, мөөнөттүү эсептерге бөлүү менен) калдыгы көрсөтүлөт.  

*** талап боюнча төлөнүүчү депозиттер жана эсептешүү эсептери боюнча тилкелер (ячейка) бош калтырылат.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу________________ кол тамгасы: ____________  

»; 

 

- тиркеме төмөнкү мазмундагы 9. Б-1-бөлүк менен толукталсын

«9.Б-1-бөлүк. ______________ карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалыматтар*  

  (миң сом

№ 

Банктын аталышы 

Эсеп ачылган өлкө 

Бардыгы болуп (сом менен)  

Валютасы 

Анын ичинде  

 

РППУ 

номиналында 

сом түрүндө 

номиналында 

сом түрүндө 

 

 

10 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Отчетто валюталардын номиналында жана сом түрүндө калдыктарды чагылдырууга тийиш.  

 

Аткаруучу________________ кол тамга: »; ____________ 

  

  

 

- “Баланстан тышкаркы милдеттенмелер” деп аталган 15.5-бөлүктөгү 560-саптын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

«Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер»; 

- 18өлүк төмөнкү мазмундагы Е., Ж. жана З. бөлүкчөлөрү менен толукталсын

 

«E. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздардын ордун жабуунун эсебинен баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) тууралуу маалыматтар  

 

 

№ 

Карыз алуучунун аты-жөнү 

Кредит берилген күн 

Төлөө күнү 

Пайыздык чен 

Берилген кредиттин суммасы 

Күрөөнүн аталышы, жайгашкан жери жана ага ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Күрөөнүн кредит берилген учурга карата бааланган наркы  

Банктын башка менчигине кабыл алынган күрөө предметинин эсебинен карыз ордун жабуу тууралуу маалымат  

Кредиттин бардыгы болуп орду жабылган бөлүгү  

Кредиттин негизги суммасы боюнча 

Чегерилген пайыздар боюнча  

Чегерилген айыптык төлөмдөр боюнча  

Карызды кайтаруу боюнча чыгашалар  

номиналында (миң

миң сом 

номиналында (миң

миң сом 

номиналында (миң

(миң сом

номиналында (миң.) 

(миң сом

номиналында (миң

(миң сом

номиналында (миң

(миң сом

номиналында (миң

(миң сом

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(уландысы

Мүлктү банктын балансына кабыл алгандан/ачык тоорукта сатуудан кийин калган карыз калдыгы  

Банк тарабынан күрөө предметин банктын менчигине кабыл алуу күнү  

Кыймылсыз мүлктү соттук эмес тартипте/өз эрки боюнча банктын балансына өткөрүп берүү 

Кыймылсыз мүлктү соттун чечими боюнча банктын балансына кабыл алуу  

Күрөөнү өткөрүп жаткан карыз алуучунун ссудалык карыз калдыгы  

Карыз ордун жабууга кабыл алынган башка менчиктин абалы  

Банктын балансында катталган (РППУну кемитүү менен

Башка менчик боюнча РППУ 

Эскертүү (мисалы, банк тарабынан көрүлүүчү чаралар

Күрөө предмети банктын балансына кабыл алынган нарк 

Негизги сумма боюнча чечим (миң сом) 

Пайыздар, айыптык төлөмдөр, туумдар боюнча чечим (миң сом

Кыймылсыз мүлктү банктын балансына кабыл алгандан кийин сатып өткөрүү 

Андан кийин сатып алуу менен ижарага алуу  

Баланстык наркы (миң сом

номиналында (миң.) 

(миң сом

номиналында (миң.) 

(миң сом

Күнү 

Жаңы ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Сатуудан түшкөн сумма (миң.) 

Сатуудан түшкөн сумма (миң сом

Ижарачынын аты-жөнү  

Ижарага алуу мөөнөтү 

Ижарадан түшкөн сумма (номиналында) (миң)  

Ижарадан түшкөн сумма (миң.сом

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Аткаруучу________________ 

кол тамга: ____________ 

 

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекет үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалыматтар 

 

№ 

Кардардын аты-жөнү 

Уставдык капиталдагы мамлекеттин үлүшү 

Келишим түзүлгөн күн 

Келишим бүткөн күн  

Кардарлар тарабынан ачылган эсептердин саны  

Валютасы  

 

 

 

 

 

Кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктары (миң сом

Эсептешүү эсеби 

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча 

Мөөнөттүү депозиттер 

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча  

Бардыгы болуп (8+10+12) 

Ислам каржылоо принциптери боюнча бардыгы болуп (9+11+13) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бардыгы болуп 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аткаруучу________________ 

кол тамга: ____________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Маалымат иретинде: 

 

  

Эсептердин саны 

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча эсептердин саны  

Кардарлардын саны 

Алардын ичинен ислам принциби боюнча кардарлардын саны  

Сумма (миң сом

Анын ичинен суммасы (миң сом

1. Мамлекеттик ишканалар, анын ичинде: 

1.1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

  

  

  

1.2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

  

  

  

1.3. Мөөнөттүү депозиттер 

  

  

  

  

  

  

2. Мамлекет үлүш менен катышкан чарбалык субъекттер (2.1+2.2+2.3+2.4) 

2.1. Ачык акционердик коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

  

  

  

2.2. Жабык акционердик коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

  

  

  

2.3. Жоопкерчилиги чектелген коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

  

  

  

2.4. Мамлекет үлүш менен катышкан башка чарба жүргүзүүчү субъекттер, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери  

  

  

  

  

  

  

2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

  

  

  

3.Мамлекеттик бийлик органдары, анын ичинде: 

  

  

  

  

  

  

3.1 Эсептешүү эсептери 

  

  

  

  

  

  

3.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

  

  

  

3.4 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

  

  

  

4.Башкалар, анын ичинде: 

  

  

  

  

  

  

4.1 Эсептешүү эсептери  

  

  

  

  

  

  

4.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

  

  

  

4.3 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

  

  

  

I. Эсептешүү эсептери (1+2+3+4) 

  

  

  

  

  

  

II.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер (1+2+3+4) 

  

  

  

  

  

  

III. Мөөнөттүү депозит (1+2+3+4) 

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында (1+2+3+4) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

З. Колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чендер боюнча маалыматтар 

 

Кредиттер боюнча 

Депозиттер боюнча 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ислам каржылоо принциптери боюнча маалымат иретинде: 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу_______________ 

 

кол тамга: _______»; 

  

  

  

  

 

 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандартын аныктоо жөнүндөнускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандартын аныктоо жөнүндөнускоонун

- 5.3-пунктунун г) абзацы төмөнкү редакцияда берилсин

«г) активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер;»; 

Нускоого карата тиркеменин “Баланстан тышкаркы милдеттенмелер” деп аталган бөлүгүнүн 560-сабынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин

«Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер».