Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2016-жылдын 29-августундагы № 36/2 токтому  

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 6,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин. 

2. Токтом 2016-жылдын 30-августунан тартып күчүнө кирет.  

3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын токтом кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде Улуттук банктын расмий веб-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын. 

4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш