Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 28-сентябрындагы 

№40/3 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1.  Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан отуз күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

3. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 28-сентябрындагы 

№40/3 токтомуна 

тиркеме  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

- 11-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кагазга чыгарылган отчеттор Улуттук банкка белгиленген мөөнөттөрдө берилүүгө тийиш. Отчеттор, тиешелүүлүгүнө жараша 1-18, 26-27-бөлүктөрдү өз-өзүнчө конверттерге салып, чапталган түрдө берилиши зарыл. Конверт беттеринде Мезгили-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун тиешелүү бөлүктөрүнүн номерлери милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө тийиш.»; 

- 12-пункттун биринчи сүйлөмүндөгү «Финансы статистикасы жана маалымдоо  

башкармалыгы» деген сөздөр «Улуттук банк» деген сөзгө алмаштырылсын; 

- 15-пункттун: 

биринчи сүйлөмүндөгү «Башкы банк» деген сөздөр «банктын башкы офиси» дегенге алмаштырылсын; 

экинчи сүйлөмдөгү «Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы тарабынан белгиленет» деген сөздөр «Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү тарабынан белгиленет» дегенге алмаштырылсын; 

- 17-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«17. Жарыяланган финансылык отчет көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу менен бирге акционерлердин жыйынында бекитилгенден кийин эки жумуш күнү ичинде Улуттук банкка тапшырылууга тийиш.»; 

- 1-тиркеменин: 

9-бөлүгүнүн: 

Г, Д жана Е бөлүкчөлөрүндөгү тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «корпоративдик» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «жана мамлекеттик» деген сөздөр менен толукталсын; 

10-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар»; 

11-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Инсайдерлер тууралуу маалыматтар»; 

12-бөлүктүн аталышы «жана активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу» деген сөздөр менен толукталсын; 

2-тиркеме: 

- төмөнкү мазмундагы 9.А-1-бөлүк менен толукталсын: 

«9.А-1-бөлүк. 15 ири каржылоо булагы, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана башка ушул сыяктуу мекемелер) боюнча маалыматтар.  

 

(миң сом) 

№  

Аманатчынын*/кредитордун аты-жөнү  

Каржылоонун/депозиттин** суммасы  

Үстөк баа 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим аяктаган күн*** 

Эскертүү (кошумча милдеттенме ж.б.у.с. болсо)  

Каржылоо 

эсептешүү эсеби 

мөөнөттүү депозит 

талап боюнча төлөнүүчү депозит 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгы 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 ири каржылоо булактары боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасы  

 

  

* каржылоо боюнча камсыздоо катары колдонулган депозиттер бул таблицада чагылдырылбайт.  

** отчеттук күнгө карата каржылоо же депозит боюнча (депозиттер боюнча талап боюнча төлөнүүчү, эсептешүү, мөөнөттүү эсептерге бөлүү менен) калдыгы көрсөтүлөт.  

*** талап боюнча төлөнүүчү депозиттер жана эсептешүү эсептери боюнча тилкелер (ячейка) бош калтырылат.  

  

Аткаруучу:________________ кол тамгасы: _______ 

»; 

- тиркеме төмөнкү мазмундагы 9. Б-1-бөлүк менен толукталсын: 

«9.Б-1-бөлүк. ___ карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалыматтар*  

  (миң сом) 

№ 

Банктын аталышы 

Эсеп ачылган өлкө 

Бардыгы болуп (сом менен)  

Валютасы 

Анын ичинде  

РППУ 

номиналында 

сом түрүндө 

номиналында 

сом түрүндө 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

*Отчетто валюталар номиналында жана сом түрүндө калдыктар чагылдырылууга тийиш.  

Аткаруучу: ________________ кол тамгасы: ____________  

»; 

- 18-бөлүк төмөнкү мазмундагы Е., Ж. жана З. бөлүкчөлөрү менен толукталсын:«E. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыз ордун жабуунун эсебинен баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) тууралуу маалыматтар  

 

№ 

Кардардын/өнөктөштүн аты-жөнү 

Каржылоо берилген күн 

Төлөө күнү 

Үстөк баа 

Каржылоонун суммасы 

Күрөөнүн аталышы, жайгашкан жери жана ага ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Күрөөнүн каржылоо берилген учурга карата бааланган наркы  

Банктын башка менчигине кабыл алынган күрөө предметинин эсебинен карыз ордун жабуу тууралуу маалымат  

Каржылоонун бардыгы болуп орду жабылган бөлүгү  

Каржылоонун негизги суммасы боюнча 

Чегерилген үстөк баа боюнча  

Чегерилген айыптык төлөмдөр боюнча  

Карызды кайтаруу боюнча чыгашалар  

номиналында (миң

миң сом 

номиналында (миң

миң сом 

номиналында (миң

(миң сом) 

номиналында (миң.) 

(миң сом) 

номиналында (миң

(миң сом) 

номиналында (миң

(миң сом) 

номиналында (миң

(миң сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Мүлктү банктын балансына кабыл алгандан/ачык тоорукта сатуудан кийин калган карыз калдыгы  

Банк тарабынан күрөө предметин банктын менчигине кабыл алуу күнү  

Кыймылсыз мүлктү соттук эмес тартипте/өз эрки боюнча банктын балансына өткөрүп берүү 

Кыймылсыз мүлктү соттун чечими боюнча банктын балансына кабыл алуу 

 

Карыз ордун жабууга кабыл алынган башка менчиктин абалы  

Банктын балансында катталган (РППУну кемитүү менен) 

Башка менчик боюнча РППУ 

Эскертүү (мисалы, банк тарабынан көрүлүүчү чаралар) 

Күрөө предмети банктын балансына кабыл алынган нарк 

Негизги сумма боюнча чечим (миң сом) 

Үстөк баа, айыптык төлөмдөр, туумдар боюнча чечим (миң сом) 

Күрөөнү өткөрүп жаткан кардардын/өнөктөштүн ссудалык карыз калдыгы 

Кыймылсыз мүлктү банктын балансына кабыл алгандан кийин сатып өткөрүү 

Андан кийин сатып алуу менен ижарага алуу  

Баланстык наркы (миң сом) 

номиналында (миң.) 

(миң сом) 

номиналында (миң.) 

(миң сом) 

Күнү 

Жаңы ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Сатуудан түшкөн сумма (миң.) 

Сатуудан түшкөн сумма (миң сом) 

Ижарачынын аты-жөнү  

Ижарага алуу мөөнөтү 

Ижарадан түшкөн сумма (номиналында) (миң)  

Ижарадан түшкөн сумма (миң.сом) 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу:_______________ 

кол тамгасы: ____________ 

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекет үлүшкө ээ болгон чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалыматтар 

№ 

Кардардын/өнөктөштүн аты-жөнү 

Уставдык капиталдагы мамлекеттин үлүшү 

Келишим түзүлгөн күн 

Келишим бүткөн күн  

Кардарлар/өнөктөштөр тарабынан ачылган эсептердин саны  

Валютасы  

Кардарлардын/өнөктөштөрдүн эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктары (миң сом) 

Эсептешүү эсеби 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

 

Мөөнөттүү депозиттер 

Бардыгы болуп (8+9+10) 

10 

11 

 

 

  

  

  

   

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

Аткаруучу:______________ 

кол тамга: ____________ 

Маалымат үчүн: 

  

Эсептердин саны 

Кардарлардын саны 

Сумма (миң сом) 

1. Мамлекеттик ишканалар, анын ичинде: 

1.1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

1.2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

1.3. Мөөнөттүү депозиттер 

  

  

  

2. Мамлекеттин үлүшү бар чарбалык субъекттер (2.1+2.2+2.3+2.4) 

2.1. Ачык акционердик коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозиттер 

  

  

  

2.2. Жабык акционердик коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

2.3. Жоопкерчилиги чектелген коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

2.4. Мамлекеттин үлүшү барбашка чарба жүргүзүүчү субъекттер, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери  

  

  

  

2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

3.Мамлекеттик бийлик органдары, анын ичинде: 

  

  

  

3.1 Эсептешүү эсептери 

  

  

  

3.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

3.4 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

4.Башкалар, анын ичинде: 

  

  

  

4.1 Эсептешүү эсептери  

  

  

  

4.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

4.3 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

I. Эсептешүү эсептери (1+2+3+4) 

  

  

  

II.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер (1+2+3+4) 

  

  

  

III. Мөөнөттүү депозит (1+2+3+4) 

  

  

  

Жыйынтыгында (1+2+3+4) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Өздөштүрүлүп жаткан каржылоо жана депозиттерге тиешелүү максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалыматтар 

 

Каржылоо боюнча 

Депозиттер боюнча 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу:_______________ кол тамгасы: _______»;  

»; 

 

- «Чет өлкө валютасындагы операциялар боюнча отчет» деп аталган 22.Б-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Б. Нак чет өлкө валютасындагы операциялар боюнча отчет 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Көрсөткүчтөр 

АКШ доллары 

Евро 

Орус рубли  

Казак тенгеси 

Кытай юаны 

  

  

  

  

  

  

Күндүн башталышына карата калдык, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Агылып кирүү, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

анын ичинде: 

  

  

  

  

  

- Кардарлар эсебине каражаттардын келип түшүүсү 

  

  

  

  

  

- Кардарларга сунушталган каржылоонун ордунун жабылышы 

  

  

  

  

  

- Банктардын жана башка ФКМдердин эсептешүү (лоро) жана башка эсептерине түшүүлөр  

  

  

  

  

  

- Башка банктардагы эсептерден каражат алуу 

  

  

  

  

  

- Акча которуу системасы, пластик карттары, чектер ж.б. боюнча акча каражатынын түшүүсү (эсеп ачуусуз эле) 

  

  

  

  

  

- Бардыгы болуп, сатылып алынгандар 

  

  

  

  

  

(орточо алынган курс) 

  

  

  

  

  

алардын ичинен: 

  

  

  

  

  

- кардарлардан-резиденттерден :  

  

  

  

  

  

- алмашуу бюролорунан  

  

  

  

  

  

- кардарлардан-резидент эместерден 

  

  

  

  

  

- нак акчага айландыруу  

  

  

  

  

  

- конвертациялоо 

  

  

  

  

  

- башка агылып кирүү 

  

  

  

  

  

Валютанын агылып чыгуусу, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

анын ичинде: 

  

  

  

  

  

- Кардарлар эсебинен каражаттарды алуу 

  

  

  

  

  

- Кардарларды каржылоо 

  

  

  

  

  

- Башка банктардагы эсептерге каражат жайгаштыруу  

  

  

  

  

  

- Банктардын жана башка ФКМдердин эсептешүү (лоро) жана башка эсептеринен каражаттарды алуу 

  

  

  

  

  

- Акча которуу системасы, пластик карттар, чектер ж.б. боюнча каражат төлөп берүү (эсеп ачуусуз эле) 

  

  

  

  

  

- Бардыгы болуп, сатылгандары 

  

  

  

  

  

(орточо алынган курс) 

  

  

  

  

  

алардын ичинен: 

  

  

  

  

  

- кардарларга-резиденттерге:  

  

  

  

  

  

- алмашуу бюролоруна 

  

  

  

  

  

- кардарларга-резидент эместерге 

  

  

  

  

  

- Нак эмес акчага айландыруу 

  

  

  

  

  

- Конвертациялоо 

  

  

  

  

  

- Башка агылып чыгуулар 

  

  

  

  

  

Күндүн акырындагы калдык, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн:  

  

  

  

  

  

- Башкы кеңсенин филиалдар, аманат кассалары менен нак чет өлкө валютасындагы операциялары боюнча каражаттын түшүүсү  

  

  

  

  

  

- Башкы кеңсенин филиалдар, аманат кассалары менен нак чет өлкө валютасындагы операциялары боюнча каражаттын чыгымдалышы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Эскертүү: отчетто бардык чет өлкө валюталары менен операциялар чагылдырылат 

  

  

  

 

 

 

 

»; 

«Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча отчет» деп аталган 22-бөлүк төмөнкүдөй отчеттор формасы менен толукталсын: 

 

«Г. Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет   

 

Г. 1.1 Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет   

(бирдик)  

  

валюта сатып алуу 

валюта сатуу 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

Бардыгы болуп, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Г. 1.2 Коммерциялык банктардын 100 000 доллар эквивалентинен ашкан нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү боюнча отчет 

(бирдик)  

Сатып алуу 

Сатуу 

Көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Төлөм багытталган өлкө 

 

 

Д. Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү боюнча отчет    

 

Д. 1.1 Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү боюнча отчет    

(бирдик) 

  

валютаны сатып алуу 

валютаны сатуу 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

Бардыгы болуп, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Д. 1.2 Коммерциялык банктардын 100 000 доллар эквивалентинен ашкан нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү боюнча отчет  

(бирдик) 

 

сатып алуу 

сатуу 

көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Төлөм багытталган өлкө 

».