Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2016-жылдын 14-декабрындагы № 48/5 токтому  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2017-жылга каралган графиги жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2017-жылга каралган графиги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Экономика башкармалыгы: 

- токтомду Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешке, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн Аппаратына жөнөтсүн; 

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын. 

3. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 14-декабрындагы № 48/5 токтомуна  

тиркеме  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2017-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурумдун өткөрүү датасы* 

 

Маселенин аталышы 

27-февраль 

1. 2016-жылдын IV чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

27-март 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

29-май 

1. 2017-жылдын I чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

26-июнь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

28-август 

1. 2017-жылдын II чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

25-сентябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

27-ноябрь 

1. 2017-жылдын III чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

25-декабрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

*Эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурум өткөрүлгөн күн Кыргыз Республикасында жумуш күн эмес болсо, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт.