Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2014-жылдын 25-августундагы № 37/1 токтому  

 

 

 

 

 

 

Акча-кредит саясат жөнүндө отчет 

(Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 

2014-жылдын 2 чейреги 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, Экономика башкармалыгы тарабынан «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын 43-беренесине ылайык даярдалган «Акча-кредит саясатка тиешелүү отчетту (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 2 чейреги» менен токтом кылат: 

 

1. «Акча-кредит саясатка тиешелүү отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 2 чейреги» жактырылсын. 

1. 2014-жылдын 26-августунан тартып Улуттук банктын эсептик чен өлчөмү 6,50 пайыз өлчөмүндө белгиленсин (өзгөртүүсүз). 

2. Экономика башкармалыгы беш жумуш күнү ичинде «Акча-кредит саясатка тиешелүү отчетту (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 2 чейреги» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Президенттин Аппаратына, Өкмөттүн Аппаратына, Финансы министрлигине жана Экономика министрлигине жөнөтсүн. 

3. Экономика башкармалыгы «Акча-кредит саясатка тиешелүү отчеттун (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 2 чейреги» беш жумуш күнү ичинде Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, мырза Н. Женишке жүктөлсүн. 

 

Төрага Т. Абдыгулов