Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 25-октябрындагы  

№ 2017-П-09\45-9-(НПА) токтому  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Овернайт» кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-09/24-6-(НПА) «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/18 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда мамлекеттик баалуу кагаздарды сатуу эрежелерин бекитүү тууралуу” токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна. 

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага К. Кулматов 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 25-октябрындагы 

№ 2017-П-09\45-9-(НПА) 

токтомуна тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик  

укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бектитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобонун: 

- 3 пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 10 пунктунда «мамлекеттик баалуу кагаздарды» деген сөздөр «Улуттук банктын ноталарын» дегенге алмаштырылсын; 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобонун: 

- 5-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары (мындан ары  баалуу кагаздар) күрөө предмети болуп саналат.»; 

- жобонун жана ага карата тиркеменин (Бир күндүк кредит жөнүндө башкы келишим), Бир күндүк кредит жөнүндө башкы келишимге карата 1-тиркемесинин бүтүндөй тексти боюнча «мамлекеттик баалуу кагаздар» жана/же кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын. 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жөнүндө» жобонун: 

- 5-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары (мындан ары  баалуу кагаздар) күрөө предмети болуп саналат.»; 

- жобонун жана ага карата тиркеменин («Овернайт» кредити жөнүндө башкы келишим), «Овернайт» кредити жөнүндө башкы келишимдин 1-тиркемесинин бүтүндөй тексти боюнча «мамлекеттик баалуу кагаздар» жана/же кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын. 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобонун: 

- 5-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары (мындан ары  баалуу кагаздар) күрөө предмети болуп саналат.»; 

- жобонун жана анын тиркемесинин (Жети күндүк кредит жөнүндө башкы келишим), Жети күндүк кредит жөнүндө башкы келишимдин 1-тиркемесинин бүтүндөй тексти боюнча «мамлекеттик баалуу кагаздар» жана/же кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын. 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

- 29-пунктунун тогузунчу абзацында «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- 41-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары (мындан ары баалуу кагаздар);» 

- жобонун жана ага карата тиркеменин (Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишим), Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин 2, 5-тиркемелеринин бүтүндөй тексти боюнча «мамлекеттик баалуу кагаздар» жана/же кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын. 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобонун: 

- 14-пунктунун 1)-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары (мындан ары баалуу кагаздар);» 

- Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата күрөө келишиминин (Мамлекеттик баалуу кагаздар) (3-тиркеме): 

- аталышындагы «Мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- 1.2 пунктунда «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- 2.1.5 пунктчадагы (МКВ жана/же МКО) деген сөздөр алынып салынсын; 

- келишимдин бүтүндөй тексти боюнча кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын. 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-09/24-6-(НПА) «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобонун: 

- 14-пунктундагы «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын 

- 19-пункттун 1)-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары;». 

8. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/18 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- 13-пунктундагы «Мамлекеттик баалуу кагаздар (мындан ары - МБК)» деген сөздөр «Баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын; 

- Жобонун бүтүндөй тексти боюнча кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын

9. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө» эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- токтомдун аталышында, 1 жана 6-пункттарында кездешкен «Мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө» эрежелеринин: 

- аталышындагы «Мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- 1-пунктундагы «Мамлекеттик», «(мындан ары МБК)» деген сөздөр алынып салынсын; 

- эрежелердин бүтүндөй тексти боюнча кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын

эрежелердин 1-тиркемесинин: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «Мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын

эрежелердин 2-тиркемесинин: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «Мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын

эрежелердин 3-тиркемесинде: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «Мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча кыскартылган түрдө берилген «МБК» деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «баалуу кагаздар» дегенге алмаштырылсын

10. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- токтомдун аталышында, 1 жана 6-пункттарында кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- 2-пунктундагы «6-пунктуна ылайык» деген сөздөрдөн кийин «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» деген сөздөр алынып салынсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

-  аталышындагы «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

- жобонун бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын;  

жобонун 1-тиркемесинин: 

- аталышында жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

жобонун 2-тиркемесинин: 

- аталышында жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын. 

11. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- токтомдун аталышында, 1 жана 5-пункттарында кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)» жобонун: 

- аталышында жана анын бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын;  

жобонун 1-тиркемесинин: 

- аталышында жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөдө кездешкен «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын.