Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын 13-декабрындагы  

№ 2017-П-12/51-13-(НПА) 

токтому 

 

 

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин: 

-  Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартында № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна.  

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган, анын ичинде «ислам терезесине» ээ финансы-кредит уюмдары 2018-жылдын биринчи чейреги үчүн отчеттон тартып, кийинки отчетторун ушул токтом талабына ылайык тапшырылышын камсыз кылынсын. 

4. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен иштеп жаткан коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды, алардын бирикмелерин (ассоциацияларын), «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, «Ислам каржы ассоциациясы» жана «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмелерин, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

6. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы  

№ 2017-П-12/51-13-(НПА) 

токтомуна тиркеме 

 

 

Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө” жобонун:  

1) 1-тиремесинин 33-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

“ 

33   

29-бөлүк   

Депозиттер, кредиттер жана колдонулган пайыздык чендер жөнүндө отчет  

А. “Кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча карыз”.   

А-1. “Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо” 

Б. “Бир мезгил ичинде берилген кредиттер”.   

Б-1. Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо 

В. “Депозиттердин көлөмү”.   

Г. “Бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер”.  

Ай сайын   

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин   

   

”; 

2-тиркеменин: 

- “Депозиттер, кредиттер жана колдонулуучу пайыздык чендер жөнүндө отчет” деп аталган 29-бөлүк төмөнкү мазмундагы “Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо” деп аталган А-1-бөлүкчөсү менен толукталсын: 

“А-1. Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо” 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Тармактарды каржылоо 

ВАЛЮТАСЫ 

ОРДУН ЖАБУУ МӨӨНӨТҮ 

Жыйынтыгы  

№ 

0 - 1 ай 

1 - 3 ай 

3 - 6 ай 

6 - 12 ай 

1 3 жыл 

3 жылдан жогору 

Мөөнөтү өткөрүлгөн карыз 

  

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа,% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Өнөр жайы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жана комерциялык операциялар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдын жеке керектөөлөрүнө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызматкөрсөтүүлөр 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башкаларга  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Жыйынтыгында  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Анын ичинде реструктуризацияланган  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду: ____________ Аты-жөнү: __________ Кол тамгасы : ______». 

 

- төмөнкү мазмундагы “Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо” деп аталган Б-1 бөлүкчөсү менен толукталсын: 

“Б-1. Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо” 

№ 

ТАРМАКТАРДЫ КАРЖЫЛОО  

ВАЛЮТАСЫ 

СУНУШТАЛГАН МӨӨНӨТҮ  

Жыйынтыгында  

0 - 1 ай 

1 - 3 ай 

3 6 ай 

6 12 ай 

1 3 жыл 

3 жылдан жогору 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Өнөр жайы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жана комерциялык операциялар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдардын жеке керектөөлөрүнө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана  

башкаларга  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Жыйынтыгында  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду: _________ Аты-жөнү: __________ Кол тамгасы : ___________». 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

1) 2-тиркемесинин: 

- “Тартылган жана жайгаштырылган акча каражаттары жана пайдалануудагы сыйакы/кошулган баалар жөнүндө отчет” деп аталган 24-бөлүгүнүн “Мезгилдин акырына карата берилген каржылоо” деп аталган А-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“А. “Мезгилдин акырына карата берилген каржылоо” 

 

  

ТАРМАКТАРДЫ КАРЖЫЛОО  

ВАЛЮТАСЫ 

ОРДУН ЖАБУУ МӨӨНӨТҮ 

Жыйынтыгында 

№ 

0 - 1 ай 

1 - 3 ай 

3 - 6 ай 

6 - 12 ай 

1 - 3 жыл 

3 жылдан жогору 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 

  

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше% 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Өнөр жайы  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жана коммерциялык операциялар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдардын жеке керектөөлөрүнө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башкаларга 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Анын ичинде, реструктуризацияланган 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду : __________ Аты-жөнү : ____________ Кол тамгасы : ________”; 

 

- “Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо” деп аталган Б-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Б. “Бир мезгил ичинде берилген каржылоо” 

№ 

ТАРМАКТАРДЫ КАРЖЫЛОО  

ВАЛЮТАСЫ 

СУНУШТАЛГАН МӨӨНӨТҮ  

Жыйынтыгында  

0 - 1 ай 

1 - 3 ай 

3 - 6 ай 

6 - 12 ай 

1-3 жыл 

3 жылдан жогору 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше % 

Кирешелүүлүк коэффициенти,% 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Өнөр жайы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жана комерциялык операциялар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдардын жеке керерктөөлөрүнө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызматкөрсөтүүлөргө 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башкаларга 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Жыйынтыгында  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду: __________ Аты-жөнү: ________ Кол тамгасы : _______». 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

а) 2-тиркемесиндеги: 

“Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган 1-бөлүгүнүн: 

 

- “Милдеттенмелерди чечмелөө” деп аталган Е бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 10-графа менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, % менен” 

- “Каржылоо портфелин чечмелөө” деп аталган Ж бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Ж бөлүкчөсү. “Каржылоо портфелин чечмелөө” 

Продуктунун аталышы 

Бир кардарга сунушталган каржылоо суммасы 

Мөөнөттөр 

үстөк баа/киреше, % менен 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % менен 

Чегерүү ыкмасы 

мин. 

макс. 

мин. 

макс. 

мин. 

макс. 

мин.  

макс. 

калдыкка 

баштапкы баланска 

8  

10 

11 

Күрөөсүз топтук каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Күрөө алдында топтук каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Күрөөсүз жеке каржылоолор 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Күрөө алдында жеке каржылоолор 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Жана башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

БАРДЫГЫ БОЛУП 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызматы:________ Аты-жөнү:________ Кол тамгасы: _________»; 

  

  

“Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу маалымат” деп аталган 4-бөлүктүн: 

- “Сунушталган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган В бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин

“В. “Сунушталган каржылоо жөнүндө маалымат” 

 

 

 

№ 

  

Валютасы 

Сунушталган мөөнөтү 

Жыйынтыгында 

Тармактар боюнча каржылоонун түрү  

0 - 1 ай 

  

1 - 3 ай 

  

3 - 6 ай 

  

6 - 12 ай 

  

1 - 3 жыл 

  

3 жылдан жогору 

  

  

  

  

  

  

  

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, %% 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Өнөр жайы  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Айыл чарбасы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Транспорт 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Байланыш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Соода жана коммерциялык операциялар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Курулуш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Кыймылсыз мүлк (турак жай) сатып алуу 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Жеке адамдарга 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

10 

Финансы-кредит уюмдары тарабынан сунушталган каржылоо 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

11 

Жана башкаларга 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

12 

Кызмат көрсөтүүлөр 

Улуттук валютада 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

13 

Жыйынтыгында 

Улуттук валютада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

14 

Бардыгы болуп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Кызмат орду: __________ Аты-жөнү: ________ Кол тамгасы : _______”; 

 

- “Областтар боюнча сунушталган каржылоолор боюнча маалымат” деп аталган Г бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 9-графа менен толукталсын: 

“Орточо алынган кирешелүүлүк коэффициенти, % менен”; 

- “Каржылоо ыкмалары” деп аталган Д бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 5-графа менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, % менен”; 

- “Реструктуризацияланган активдер” деп аталган К бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Л. “Реструктуризацияланган активдер” 

 

Катар №  

Уюмдун аталышы/Кардардын аты-жөнү 

Реструктуризацияланган активдер жөнүндө маалымат 

Каржылоо келишими боюнча 

Реструктуризациялоо себеби 

Күндөлүк карыз 

Кошумча келишим боюнча 

Сунушталган күн 

Ордун жабуу күнү 

Сунушталган каржылоо суммасы  

Үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Максаты 

Негизги сумма 

Үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Туумдар  

Реструктуризациялоо күнү 

Ордун жабуу күнү 

Каржылоо суммасы 

Үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Мөөнөтү  

  

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду:____Аты-жөнү:____ Кол тамгасы:___”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат” деп аталган И бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“И бөлүкчөсү. “Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат” 

№ п.п. 

Уюмдун аталышы/ Кардардын аты-жөн 

Жалпы маалыматтар 

Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат 

Уюмдун адреси/ Кардардын катталгандыгы боюнча жашаган жери 

Телефон 

Каржылоо келишими боюнча 

Кардардын проблемасын кыскача баяндоо 

Күндөлүк карыз 

МФУнун кардардын карызын кайтарып алуу боюнча иш-аракети (пландары) 

Берилген күнү 

Төлөө күнү 

Каржылоо суммасы 

Отчеттук мезгилдин акырына карата үстөк баа, % 

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Максаты 

Негизги карызы 

Отчеттук мезгилдин акырына карата үстөк баа, % 

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Туумдар 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду:____Аты-жөнү:____ Кол тамгасы:___”; 

 

“Тобокелдиктер жөнүндө маалымат” деп аталган 8-бөлүгүнүн:  

- “Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат” деп аталган А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“А бөлүкчөсү. “Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат” 

№ 

Кардарлар тууралуу маалымат 

Кардардын аты-жөнү 

  

Бардыгы болуп: Кардардын карызы 

Тобу 

Каржылоо 

Үстөк баа/киреше, %  

кирешелүүлүк коэффициенти, %% 

Башка активдер 

Үстөк баа/киреше, %  

Бардыгы болуп 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер (күндөр) 

10 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

11 

бардыгы болуп: ири активдер 

  

  

  

12 

Бир кардарга берилген эң ири активдер 

  

  

  

  

 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: __________”; 

- “Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар” деп аталган Б бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Б бөлүкчөсү. “Аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар” 

№ 

Аффилирленген жактын аты-жөнү 

Операциянын суммасы 

Операциянын түрү 

Операциянын башталган күнү 

Операциянын аяктаган мөөнөтү жана күнү 

Үстөк баа/киреше, % түрүндө 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Күрөө 

Күрөөнүн ээси 

Операцияны жүргүзүү шарттары 

Эскертүү 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Кызматы:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: __________”; 

 

“Кызматкерлер менен келишилген бүтүмдөр жөнүндө маалымат” деп аталган 9-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

“9-бөлүк. “Кызматкерлер менен келишилген бүтүмдөр жөнүндө маалымат”  

№ 

Кызматкерлер тууралуу маалымат 

Кызматкердин аты-жөнү 

Бардыгы болуп: Кызматкердин карызы 

Тобу 

Каржылоо 

Үстөк баа/киреше, %  

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

Башка активдер 

Үстөк баа/киреше, %  

Баардыга болуп 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер (күндөр) 

10 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

16