Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 20-декабрындагы  

№ 2017-П-14\52-10-(НПА) 

токтому 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5 «Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунун  

3-пунктун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5 «Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунун 3-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен түзүмдүк бөлүмдөрдү тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш