Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 11-апрелиндеги  

№ 2018-П-13/12-1-(НПА) 

токтому 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 

актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзамынын 68-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин: 

- 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; 

- 2011-жылдын 21-декабрындагы №69/16 «Кассалык жүгүртүүлөр отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу. 

2. Токтом 2018-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, банктык эмес финансы-кредит уюмдарын, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 11-апрелиндеги  

№ 2018-П-13/12-1-(НПА)  

токтомуна тиркеме 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук  

актыларына өзгөртүүлөр 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктардын мезгил-мезгили менен берүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата тиркеменин бүтүндөй тексти боюнча кездешкен «Борбордук жүгүртүү кассасы» деген тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «Борбордук жүгүртүү касса тобу» дегенге алмаштырылсын; 

- 2-тиркеменин: 

33 жана 34-бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«33-БӨЛҮК 

АР БИР АЙ ҮЧҮН КАССАЛЫК ЖҮГҮРТҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

_____________ (жылдын) _______ (айы) 

(миң сом) 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45(*) - 48(*) 

Жыйынтыгында 

38, 39, 49(*) - 51(*) 

Баланс 

55-89, 95(*) - 100(*) 

Жыйынтыгында 

88, 89, 101(*) - 103(*) 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

кызматы 

кол тамгасы 

аты жөнү 

___________________ 

_______________ 

___________________ 

 

34-БӨЛҮК 

ЖУМАЛЫК КАССАЛЫК ЖҮГҮРТҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

_____________ (жылдын) «__» баштап «__» чейин _______ (айы) 

 

(миң сом) 

Банктын кодц 

Банк филиалынын аталышы 

Нак акчанын түшүүсү (символдордун жыйынтык суммалары 1-41, 45(*)-48(*)) 

Жума ичиндеги күндөр 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Бардыгы болуп 

  

Банктын кодц 

Банк филиалынын аталышы 

Нак акча берүүлөр (символдордун жыйынтык суммалары 55-91, 95(*)-100(*)) 

Жума ичиндеги күндөр 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

  

Банктын коду 

Банк филиалынын аталышы 

Коммерциялык банктардын кассаларындагы нак акча калдыгы  

Жума ичиндеги күндөр 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

(*) Улуттук банктын символдору.». 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 21-декабрындагы №69/16 «Кассалык жүгүртүүлөр отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- токтомдун кириш бөлүгүндөгү жана 1-пунктундагы «жаңы редакцияда» деген сөздөр алынып салынсын. 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кассалык жүгүртүүлөр отчету жөнүндө» жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча кездешкен «Борбордук жүгүртүү кассасы» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «Борбордук жүгүртүү касса тобу» дегенге алмаштырылсын; 

- 2.1-пунктунун а) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

- «а) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамда каралган Улуттук банктын нак акча жүгүртүү функциясын аткаруусу алкагында»; 

- 2, 3 жана 4-тиркемелер төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Кассалык жүгүртүүлөр  

отчету жөнүндө” 

жобого карата 

2-тиркеме 

 

Кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө маалыматтар 

________________________ 

(областтык башкармалык) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтыгында  

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтыгында 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кассалык жүгүртүүлөр 

отчету жөнүндө” 

жобого карата 

3-тиркеме 

 

Кассалык жүгүртүүлөрдү эсепке алуу ведомосту  

 

________________________ боюнча 

(областтык башкармалык) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

Жуманын күндөрү 

Ай ичиндеги күндөр (1-31) 

Түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45*-48* 

Жыйынты-гында 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйын-тыгында 

90,91,101*-103* 

Баланс 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кассалык жүгүртүүлөр  

отчету жөнүндө” 

жобосуна карата  

4-тиркеме 

 

Кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө маалыматтар 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын аталыштары 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».