Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2018-жылдын 15-августундагы  

№ 2018-П-14/33-5-(ПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобонун: 

- 5-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«банктык карттардан нак акча каражаттарын берүү

- бюджетке төлөмдөрдү кабыл алуу (айыптык төлөмдөр, салыктар, бажы жыйымдары)»; 

- 6-пунктунун: 

төртүнчү абзацындагы «жайылтуу» деген сөз «жайылтуу» дегенге алмаштырылсын; 

төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«банктык карттардан нак акча каражаттарын берүү

- бюджетке төлөмдөрдү кабыл алуу (айыптык төлөмдөр, салыктар, бажы жыйымдары).»; 

- 8-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 27-пунктунун экинчи абзацы «күн ичинде бир карт ээсинен» деген сөздөр менен толукталсын. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын ______________________  

№__________________________ токтомунун 2-бети 

 

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын. 

  

 

Төрага 

 

Т. Абдыгулов