Кайта келүү

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2019-жылдын 30-январындагы  

№ 2019-П-33/4-2-(НПА) токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин: 

- 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтому; 

- 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтому; 

- «2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- «2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- «2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 «Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому. 

 

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

 

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

 

4. Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компанияларды, микрокредиттик агенттиктерди, кредиттик союздарды, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» ЮЖБ, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААК, «Кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук ассоциациясы» ЮЖБ, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгын тескөөгө  алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2019-жылдын 30-январындагы  

№ 2019-П-33/4-2-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

токтомдун аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча «компаниялардын» деген сөз «уюмдарынын» дегенге алмаштырылсын;  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелеринин»: 

1) 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Эрежеде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган микрофинансылык уюмдардын иши жөнгө салынат»; 

2) 2.3.2- пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.3.2. Аманаттарды кабыл алууну жүргүзбөгөн МФКлар үчүн өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми. 

1) Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеминин мааниси минималдуу уставдык капиталдын 100% нан кем эмес деңгээлде болууга тийиш.  

2) Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

 

ӨК / УК * 100%, мында:  

 

ӨК  

-  

баалоо күнүнө карата МФКнын өздүк капиталы (ушул Эреженин 2.3.1-пунктуна ылайык);  

УК  

-  

ушул Эреженин 2.2.2-пунктуна ылайык, аманаттарды кабыл алууну жүргүзбөгөн МФКлар үчүн белгиленген минималдуу уставдык капитал»;  

3) 2.4-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.4-1. Аманаттарды кабыл алууну жүргүзбөгөн МФКлар, юридикалык жактардан жана жеке адамдардан МФКны уюштуруучулардан (акционерлерден) жана юридикалык жактардан каражаттарды карыз алууга укуктуу. 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык пунктка ашпоого тийиш.»; 

4) 2.4-2 жана 2.4-3 пунктулар күчүн жоготкон катары таанылсын; 

5) 2.5.4 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.5.4. Улуттук банктын алардын ишине карата коюлган талаптарынын МФК тарабынан аткарылбагандыгы, маалыматттарды бербей койгондугу же аларды өз учурда бербегендиги, ошондой эле такталбаган маалыматтарды бергендиги фактылары аныкталган учурда, Улуттук банк "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" мыйзамдарга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык аларга карата таасир этүү чараларын кабыл алууга укуктуу.»; 

6) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 2.7-пункт менен толукталсын: 

«2.7. Эгерде МФКнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмеси болсо, ошондой эле төмөнкү учурлардын биринде МФКнын ишинин туруктуулугуна коркунуч жаралган шартта, Улуттук банк МФКга дивиденддерди төлөөгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде: 

1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушуна алып келсе;  

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;  

3) өткөн жылдардын чыгашалары болгон учурда, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар актарылбаган учурда. 

Эскертүү: Үчүнчү жактар алдындагы МФКнын милдеттенмелери болуп, МФК менен байланышпаган юридикалык жактардан жана жеке адамдардан тартылган жана МФКнын негизги ишине багытталган акча каражаттары эсептелет.»; 

7) 4.2-пунктунун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин; 

«-микрофинансылык компаниянын бир кызматкеринин компания тарабынан сунушталган кредиттери боюнча максималдуу чогуу алгандагы карызы;»; 

8) 5.2.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Өздүк капиталдын минималдуу  ченеминин М1 маанисин минималдуу уставдык капиталдын өлчөмүнөн кеминде 100% деңгээлде сактап туруу зарыл.»; 

9) 5.7.2- пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.7.2. МФК кредит берген, МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы МФКнын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 5% ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

СЗС / ӨК * 100%  5%, мында:  

СЗС - МФК баалоо датасына карата кредит берген, МФК бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы;  

ӨК - МФКнын баалоо датасына карата өздүк капиталы

МФК бардык аффилирленген жана ал менен байланыштуу жактарга берилген бардык кредиттердин жана аларды алмаштыруучулардын жалпы суммасы МФКнын өздүк капиталынын 60% ашса, аффилирленген жана ал менен байланыштуу жактарга кредит берүүгө (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык) укуксуз.  

МФКнын кызмат адамдарына жана кызматкерлерине кредит берүү операциялары Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоодо көрсөтүлгөн талаптар сакталган шартта гана жүзөгө ашырылат.»; 

10) 5.10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.10. Аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырган МФК, юридикалык жактардан жана жеке адамдардан МФКны уюштуруучулардан (акционерлерден) жана юридикалык жактардан каражаттарды карыз алууга укуктуу. 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык пунктка ашпоого тийиш.»; 

11) 5.10.1, 5.10.2, 5.11, 5.11.1, 5.11.2 - пунктулары күчүн жоготкон катары таанылсын; 

12) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 6.8-пункт менен толукталсын:  

«6.8. Эгерде МФКнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмеси болсо, ошондой эле төмөнкү учурлардын биринде МФКнын ишинин туруктуулугуна коркунуч жаралган шартта, Улуттук банк МФКга дивиденддерди төлөөгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде: 

1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушуна алып келсе;  

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;  

3) өткөн жылдардын чыгашалары болгон учурда, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар актарылбаган учурда. 

 

Эскертүү: Үчүнчү жактар алдындагы МФКнын милдеттенмелери болуп, МФК менен байланышпаган юридикалык жактардан жана жеке адамдардан тартылган жана МФКнын негизги ишине багытталган акча каражаттары эсептелет.»; 

13) 7.5.1 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«7.5.1. МКК, анын ичинде дүң кредиттөөнү ишке ашырган МКК юридикалык жактардан жана жеке адамдардан МККны уюштуруучулардан (акционерлерден) жана юридикалык жактардан каражаттарды карыз алууга укуктуу. 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык пунктка ашпоого тийиш.»;  

14) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 7.7.1-пункт менен толукталсын: 

«7.7.1. МККнын өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми.  

1) Өздүк капиталдын минималдуу ченеминин маанисин минималдуу уставдык капиталдын өлчөмүнөн кеминде 100% деңгээлде сактап туруу зарыл.  

2) МКК өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

   

ӨК / УК * 100%, мында:  

   

ӨК  

-  

Баалоо датасына карата МККнын өздүк капиталы (ушул Эреженин 7.7-пунктуна ылайык);  

УК  

-  

МКК үчүн белгиленген минималдуу уставдык капитал.»; 

15) 7.9 -пунктунун төртүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Келишимдерди чет тилде тариздетүүгө мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.»; 

 

16) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 7.10-пункт менен толукталсын: 

«7.10. Эгерде МККнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмеси болсо, ошондой эле төмөнкү учурлардын биринде МККнын ишинин туруктуулугуна коркунуч жаралган шартта, Улуттук банк МККга дивиденддерди төлөөгө/пайданы бөлүштүрүүгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде: 

1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушуна алып келсе;  

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;  

3) өткөн жылдардын чыгашалары болгон учурда, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар актарылбаган учурда. 

 

Эскертүү: Үчүнчү жактар алдындагы МККнын милдеттенмелери болуп, МКК менен байланышпаган юридикалык жактардан жана жеке адамдардан тартылган жана МККнын негизги ишине багытталган акча каражаттары эсептелет.». 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген, «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

- 3.5-пунктунун: 

биринчи абзацындагы «6» деген сан «7» санына алмаштырылсын; 

пункт төмөнкү мазмундагы жыйырма экинчи абзац менен толукталсын: 

«7-бөлүк. МККнын экономикалык ченемдерин сактоо жөнүндө маалыматтар.»; 

- Жобого карата 1-тиркемеде: 

- «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деген таблицанын: 

- 2, 3 жана 4-саптар төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

 

МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1- февралына чейин  

Бөлүктөргө кошо тиркелет  

Чейректик  

Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо 

 

Айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар   

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1- февралына чейин  

Бөлүктөргө кошо тиркелет  

Чейректик  

Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо 

 

МКК/МКА боюнча базалык маалымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрүүзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери тууралуу маалыматтар 

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1- февралына чейин  

Бөлүктөргө кошо тиркелет  

Чейректик  

Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо 

»; 

- Жобого карата 2-тиркемеде: 

- «МКК/МКАлардын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариаттык кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар» деген бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

БАЙКОО ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР (ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ) 

 

№ 

Аты-жөнү 

Шайланган күнү  

Жумуш орду  

Кызмат орду  

Телефон  

Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү / БФКУда акцияларга ээлик кылуу үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү /башка компаниялардагы ээлик кылуу үлүшү / Компаниялардын аталышы  

Башка компаниялардын үлүшүнө кирген күнү /башка компаниялардагы акциялар үлүшүнүн сатып алынган күнү  

Кол тамгасынын үлгүсү  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

… 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

АТКАРУУ ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР (БАШКАРМАСЫ, ЖЕТЕКЧИЛИГИ)  

№ 

Аты-жөнү 

МКК/МКАлардын кызмат адамдарынын шайланган, дайындалган (кайра дайындалган) күнү  

Улуттук банк менен макулдашылган күнү  

Жумуш орду  

Кызмат орду  

Телефон 

Башка компанияларда ээлеген кызматы / 

Компаниялардын аталышы  

Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү / БФКУда 

 

акцияларга ээлик кылуу үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү /башка компаниялардагы ээлик кылуу үлүшү / Компаниялардын аталышы  

Башка компаниялардын үлүшүнө кирген күнү /башка компаниялардагы акциялар үлүшүнүн сатып алынган күнү  

Ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү (кураторлукка алынган иш чөйрөлөрү

Кол тамгасынын үлгүсү 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

… 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

УЮШТУРУУЧУЛАР/КАТЫШУУЧУЛАР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР (ЖЧК ЖАНА КООМДУК ФОНДУЛАР ҮЧҮН)  

№ 

Аты-жөнү / Аталышы 

Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү (%)  

Капиталга кирген күнү  

Жайгашкан өлкөсү  

Жумуш орду/ жайгашкан орду 

Иш чөйрөсү (башка компанияларда ээлеген кызматы) 

Жумуштагы, мобилдик телефон номери (номердин кодун кошо алганда)  

Башка ФКУлардын акцияларына катышуу үлүшү  

Акыркы бенефициар 

Кол тамгасынын үлгүсү  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

… 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

МКК/МКАЛАРДЫН АКЦИЯЛАРЫНЫН 1% АШЫГЫНА ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ АКЦИОНЕРЛЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР  

(АКЦИОНЕРДИК КООМДОР ҮЧҮН) 

№ 

Аты-жөнү/ Аталышы 

Үлүшү (%) 

Сатып алынган күнү 

Жайгашкан өлкөсү 

Жумуш орду/жайгашкан жери 

Иш чөйрөсү (башка компанияларда ээлеген кызматы) 

Жумуштагы, мобилдик телефон номери (номердин кодун кошо алганда) 

Башка ФКУлардагы акциялары (чет өлкөлүк же жергиликтүү ФКУ жана ээлик кылган үлүшү

Акыркы бенефициар 

Кол тамгасынын үлгүсү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР  

№ 

Аты-жөнү 

Шайланган күнү 

Улуттук банк менен макулдашылган күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими/макулдук кат) 

Жумуш орду 

Кызмат орду 

Телефон 

Башка компанияларда ээлеген кызматы / компаниялардын аталышы 

Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү/БФКУда акцияларга ээлик кылуу үлүшү 

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү /башка компаниялардагы ээлик кылуу үлүшү / Компаниялардын аталышы 

Башка компаниялардын капиталына кирген күнү /башка компаниялардагы акциялар үлүшүнүн сатып алынган күнү 

Кол тамгасынын үлгүсү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

- «МКК/МКАлардын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар» деген бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

МКК/МКАлардын АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР (эгерде бар болсо)  

№ 

Кызмат орду 

Аты-жөнү 

Улуттук банк менен макулдашылган күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук кат) 

Кызмат адамына отчет берүүчү кызматкерлердин саны  

Мобилдик телефон, (оператордун, шаардын кодун кошо алганда) 

 

 

Кол тамгасынын үлгүлөрү  

Башкы бухгалтер 

 

 

 

 

 

Ички аудитор 

  

  

  

 

 

Тобокелдик-менеджери 

  

  

  

 

 

Комплаенс-офицер 

  

  

  

 

 

Кредиттик ишке жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси  

  

  

  

 

 

Активдерди жана пассивдерди тескөөгө жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же функционалдык милдеттенмелери боюнча ага тең адам) 

  

  

  

 

 

Ислам принциптери боюнча каржылоого жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси  

  

  

  

 

 

«Ислам терезесинин» жетекчиси 

  

  

  

 

 

»; 

 

- «МКК/МКА боюнча базалык маалымат» деген бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

«МКК/МКА боюнча базалык маалымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрүүзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери тууралуу маалыматтар 

 

МКК/МКА БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ  

 

№ 

МКК/МКАнын толук аталышы  

Уюштуруу-укуктук формасы  

МКК/МКАнын дареги (айкын жана юридикалык) (шаар, көчөсү, үй номери, почта индекси) 

Күбөлүк/лицензиялар/кошумча лицензиялар берилген күнү (хронологиялык тартипте көрсөтүлөт, №, күнү

Күбөлүктөрдө/лицензияларда чектөөлөрдүн болушу/жоктугу  

Күбөлүктөрдө/лицензияларда чектөөлөрдүн тизмеси 

Тышкы аудит 

МКК 

/МКАнын интер 

неттеги веб-сайты 

Расмий жарыяланган байланыш:  

МКК/МКАнын кызматкерлери (кызматкерлердин жалпы саны) 

Акыркы тышкы аудит жүргүзүлгөн күнү  

Аудитордук компаниянын аталышы  

Телефон 

Факс 

Электрондук почта 

Штаттык тизим 

Келишим боюнча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛДАР/ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨР/ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМДӨР(КЕҢСЕЛЕР) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР  

№ 

Аталышы  

Дареги  

Жетекчиси  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

Бардыгы болуп саны  

  

  

  

 

ТУУНДУ ЖАНА АФФИЛИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР 

 

 

 

 

 

№ 

Компаниянын аталышы 

Жайгашкан өлкөсү  

Иштин түрү  

Туунду жана аффилирленген компаниялардын үлүшү (%)  

Туунду жана аффилирленген компаниядагы башка уюштуруучулардын/акционерлердин үлүшү жана аталышы  

Туунду жана аффилирленген компания боюнча стратегиялык пландар  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

УЧУРДА ИШТЕП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР 

№ 

Комитеттердин аталышы 

Курамы: 

Аты-жөнү/Позициясы 

Кызмат орду 

Улуттук банк менен макулдашылган күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук кат)  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

»; 

- «МККнын экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалыматтар» деп аталган 7-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

7-бөлүк. МККнын экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалыматтар 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы  

Белгилениши  

Ченемди эсептөө  

Ченемдин айкын мааниси  

Ченемдин белгиленген мааниси  

Белгиленген ченден четтөө 

МКК ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР  

 

МКК капиталынын шайкештигинин ченеми  

М2 

Өздүк капитал *100% 

  

  

15%дан кем эмес 

 

Өздүк актив 

МККнын өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми  

 

Өздүк капитал 

 

 

100%дан кем эмес 

 

Уставдык капитал *100% 

Аткаруу органдын жетекчиси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

_________ 

 

 

 

 

 

Аты-жөнү 

Кол тамгасы 

 

 

 

Башкы бухгалтер   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

_________ 

 

 

 

 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

Кол тамгасы 

 

 

 

»; 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

- Жобого карата 1-тиркемеде; 

-«Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деген таблицада:  

- 2, 3 жана 4-саптар төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

 

МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар   

Жыл сайын  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

13-бөлүккө тиркелет  

Чейректик  

Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо 

 

МФКнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар  

Жыл сайын  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

13-бөлүккө тиркелет  

Чейректик  

Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо 

 

МФКлар боюнча базалык маалымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрүүзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери жөнүндө маалыматтар 

Жыл сайын  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

13-бөлүккө тиркелет  

Чейректик  

Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо 

»; 

- Жобого карата 2-тиркемеде: 

- «МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариаттык кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар» деген бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

« 

МФКНЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН, БАШКАРМАСЫНЫН МҮЧӨЛӨРҮ, НЕГИЗГИ УЮШТУРУУЧУЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРИ) ЖАНА ШАРИАТТЫК КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР 

БАЙКОО ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ) 

№ 

Аты-жөнү 

Шайланган күнү  

Улуттук банк менен макулдашылган күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук кат) 

Жумуш орду  

Кызмат орду  

Телефон 

Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү / БФКМде акцияларга ээлик кылуу үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү /башка компаниялардагы ээлик кылуу үлүшү / Компаниялардын аталышы  

Башка компаниялардын капиталына кирген күнү /башка компаниялардагы акциялар үлүшүнүн сатып алынган күнү  

Кол тамгасынын үлгүсү  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

… 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

АТКАРУУ ОРГАНЫ (БАШКАРМА) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Аты-жөнү 

Милдетин аткаруучуну дайындоо күнү 

Улуттук банкта макулдашылган күн 

өзөмөл боюнча комитетинин чечими/ макулдук каты) 

Иштеген жери 

Кызмат орду 

Телефон номери 

Башка компанияларда ээлеген кызмат орду/Компаниялардын аталышы 

Компаниянын уставдык капиталынан үлүш/ БФКУда акцияларга ээлик кылуу үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/Башка компанияларда ээлик кылуу үлүшү/Компаниянын аталышы 

Башка компаниялардын капиталына кирүү күнү/Башка компаниялардагы акциялар үлүшү сатып алынган күн 

Ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү (тескөөгө алынуучу ишкердик чөйрөлөрү)  

Кол тамга үлгүсү 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

… 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

МФКнын 1% жогору АКЦИЯЛАРЫНА ЭЭЛИК КЫЛГАН МФКнын АКЦИОНЕРЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Аты-жөнү/ Аталышы 

Үлүшү (%)  

Сатып алуу күнү 

Түзүлгөн күн 

Иштеген жери/ Юридикалык дареги 

Иш багыты  

(башка компанияларда ээлеген кызмат орду) 

Иштеген жеринин телефон номери, мобилдик телефон номери (номеринин кодун кошо алганда) 

Башка ФКУлардагы акциялар 

(чет өлкөлүк же жергиликтүү ФКУ жана ээлик кылуу үлүшү

 

 

 

Акыркы бенефициар 

 

 

 

Кол тамга үлгүсү 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Аты-жөнү 

Шайлоо күнү 

Улуттук банк менен макулдашуу күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими/макулдук каты) 

Иштеген жери  

Кызмат орду 

Телефон номери 

Башка  

компанияларда ээлеген кызмат орду/ 

Компаниялардын аталышы 

Компаниянын уставдык капиталынан үлүш/ БФКУда акцияларга ээлик кылуу үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/Башка компанияларда ээлик кылуу үлүшү/Компаниянын аталышы 

Башка компаниялардын капиталына кирүү күнү/Башка компаниялардагы акциялар үлүшү сатып алынган күн 

Кол тамга үлгүсү 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

… 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

»; 

- «Компаниянын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

КОМПАНИЯНЫН АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР 

№ 

Кызмат орду  

Аты-жөнү (кызмат адамдын) 

Улуттук банк менен макулдашуу күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими/макулдук каты) 

Кызмат адамына отчет берүүчү кызматкерлердин саны  

Телефон, мобилдик телефон (оператордун, шаардын кодун кошо алганда) 

 

 

Кол тамга үлгүсү 

Башкы бухгалтер 

 

 

 

 

 

Ликвиддүүлүктү тескөө үчүн жооптуу адам 

 

 

 

 

 

Мфкнын бюджети үчүн жооптуу адам 

 

 

 

 

 

Мфкнын кредиттик иши үчүн жооптуу адам 

 

 

 

 

 

Аудит боюнча комитеттин төрагасы 

 

 

 

 

 

Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси 

 

 

 

 

 

Тобокелдик-менеджери 

  

  

  

 

 

Комплаенс-офицер 

  

  

  

 

 

Активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же болбосо өз функционалдык милдеттери менен ага тең адам) 

  

  

  

 

 

10 

Ислам принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси 

  

  

  

 

 

11 

«Ислам терезесинин» жетекчиси 

  

  

  

 

 

»; 

- «МФК тууралуу базалык маалымат» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«МФКлар боюнча базалык маалымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрүүзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери жөнүндө маалыматтар 

 

МФК БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

№ 

МФКнын толук аталышы 

МФКнын уюштуруу-укуктук формасы 

МФКнын дареги (айкын жайгашкан жана юридикалык дареги), (шаар, көчө, үй номери, почта индекси) 

Лицензия, кошумча лицензия берилген күн (хронологиялык тартипте көрсөтүлөт, №, күнү

Лицензияларда чектөөлөрдүн белгилениши 

(ооба/жок) 

Лицензияларда белгиленген чектөөлөрдүн тизмеги 

Тышкы аудит 

МФКнын Интернеттеги веб-сайты 

Расмий жарыяланган байланыш:  

МФКнын персоналы (кызматкерлердин жалпы саны) 

Уставдык капитал суммасы 

Жөнөкөй акциялар (31-декабрга карата абал боюнча) 

Артыкчылыктуу акциялар (31-декабрга карата абал боюнча) 

Акыркы тышкы аудит жүргүзүлгөн күн 

Аудитордук уюмдун аталышы 

Телефону 

Факсы 

Электрондук почтасы 

Штаттык бирдиги 

Келишим боюнча 

Жарыяланган  

Айкын салынган 

номиналы 

Саны  

Наркы  

Номиналы  

Саны  

Наркы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФКнын ФИЛИАЛДАРЫ/ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

№ 

Аталышы  

Дареги  

Жетекчи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

Бардыгы болуп, саны 

  

  

  

 

 

ТУУНДУ ЖАНА АФФИЛИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР 

 

 

№ 

Компаниянын аталышы 

Түзүлгөн өлкө  

Ишкердик түрү 

Копаниянын туунду жана аффилирленген компаниялардагы үлүшү (%) 

Туунду жана аффилирленген компаниялардагы башка уюштуруучулардын/акционерлердин үлүшү жана аталышы 

Туунду жана аффилирленген компанияларга карата стратегиялык пландар 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. 

 

 

 

 

 

УЧУРДА ИШ АЛЫП БАРЫП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР 

№ 

Комитеттин аталышы 

Курамы, 

аты-жөнү/позициясы 

Кызмат орду 

Улуттук банк менен макулдашуу күнүөзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук-каты) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

»; 

- «Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат» деген 10-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

  

10-бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы 

Белгилөө 

Ченемди эсептөө 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген ченемден четтөө 

  

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРПАГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР 

  

Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү 

  

  

  

100% кем эмес 

  

  

  

СК/УК*100% 

  

Инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 

  

  

  

30% жогору эмес 

  

  

СИ / СК * 100% 

  

Дүңүнөн каржылоону жүзөгө ашырган МФКнын ошол эле бир адамына берилүүчү каржылоонун максималдуу өлчөмү 

  

  

  

20% жогору эмес 

  

  

МК / СК * 100% 

 

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми 

 

СК / УК * 100% 

  

100% кем эмес 

 

  

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР 

  

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми 

М1 

СК / УК * 100% 

  

100% кем эмес 

  

  

Капитал шайкештигинин ченеми 

М2 

СК / СА * 100% 

  

8% кем эмес 

  

  

Бир карыз алуучуга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми 

М3 

СЗ / СК * 100% 

  

5% жогору эмес 

  

  

Ликвиддүүлүк ченеми 

М4 

ЛА / ОБ * 100% 

  

30% кем эмес 

  

  

Тартылган аманаттарды кайтаруу боюнча тобокелдикти чектөө ченеми 

М5 

К / В *100% 

  

100% кем эмес 

  

  

Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү 

  

СЗ Аф. жактар/СК*100% 

  

60% жогору эмес 

  

 

 

  

  

МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы 

  

СЗС / СК * 100% 

  

5% жогору эмес 

  

 

МФУга (1) инвестициялардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү, лизинг компаниялары жана банктар 

  

 СИ / СК * 100% 

  

30% жогору эмес 

 

 

Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын жалпы көлөмү 

 

 СИ / СК * 100% 

  

50% жогору эмес 

 

  

СЗС кызматкерлердин МФК алдында чогуу алгандагы карызы; 

  

СИ микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу алгандагы инвестициялар; 

  

СЗА аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы; 

  

СЗ юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү

(1) МФУ микрофинансылык уюм 

  

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани 

1 ай 

2 ай 

3 ай 

Бардыгы  

  

  

  

ЛА ликвиддүү активдер 

  

  

  

  

  

  

ОБ - милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

М4=ЛА/ОБ ченеми 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

  

  

  

»; 

- «Кардарларга берилген кредит тууралуу маалымат» деген 11-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

11-бөлүк. «Кардарларга берилген кредит тууралуу маалымат» 

 

Статьялар  

Өнөр жай  

Айыл чарбасы  

Даярдоо жана кайра иштетүү  

Соода жана ком. операциялар 

Кызмат көрсөтүүлөр 

Транспорт 

Байланыш 

Курулуш жана ипотека 

Жеке адамдарга кредиттер (керектөө кредиттери) 

Башка кредиттер 

Бардыгы болуп 

Базар  

Базардан тышкаркы опер. 

10 

11 

12 

13 

Республика боюнча 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Кардарлардын саны  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Портфелдин суммасы  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Кредиттин орточо өлчөмү  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ордун жабуу нормасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Орточо салмактанып алынган пайыздык чен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Улуттук валютада орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Чет өлкө валютасында орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Натыйжалуу орточо салмактанып алынган пайыздык чен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Улуттук валютада натыйжалуу орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Чет өлкө валютасында натыйжалуу орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттин максималдуу өлчөмү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кредиттин минималдуу өлчөмү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кредиттик шарттар (# айдан # айга чейин) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Ысык-Көл 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Талас 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Нарын 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Жалал-Абад 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Ош 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Баткен 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кардарлардын саны  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Портфелдин суммасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасына карата пайыздарда  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду:___________ аты-жөнү:________________ кол тамгасы: _____________________________ 

Кызмат орду:___________ аты-жөнү:________________ кол тамгасы: _____________________________ 

 

 

 

 

 

»; 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

1) 12-пункту төмөнкү мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтар менен толукталсын: 

«Эгерде кредит боюнча кепилдик берүү жалгыз камсыздоо болуп саналса, анда гаранттын же кепилдик берүүчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгүнө талдап-иликтөө сөзсүз жүргүзүлөт. 

Эгерде, кредит боюнча кепилдик берүү кошумча камсыздоо болуп саналса, анда МФУ кредит боюнча тобокелдиктерди эске алуу менен гаранттын же кепилдик берүүчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгүнө талдап-иликтөө жүргүзбөй коюшса болот.»; 

2) 36-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:  

«Кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды төлөө/ордун жабуу мөөнөтү кечиктирилгендиги үчүн кошумча төлөм (айыптык төлөм, туум) мөөнөтү кечиктирилген суммага жана айкын мөөнөтүнө жараша эсептелинет.»; 

3) Жобо төмөнкү мазмундагы 57-1 пункт менен толукталсын: 

«57-1. МФУ карызгердин-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкердин «проблемалуу кредити» боюнча күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобосун баштоо жөнүндө билдирме жөнөткөндөн 15 күн өткөндөн кийин, айыптык төлөмдөрдү, туумдарды чегерүүнү токтотууга тийиш.». 

4) Жобого карата 1-тиркемеде: 

- 1-пунктунун 6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6) ыйгарым укуктуу орган тарабынан айкын жашаган жеринен берилген маалым кат (МФУ талабы боюнча зарылчылыгына жараша);». 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:  

1) 3.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.3. 4-чейрек үчүн мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет жылдык отчет болуп саналат жана отчеттук жылдан кийинки жылдын 20-күнүнөн кечиктирилбестен Улуттук банкка тапшырылат.»; 

2) 3.4-пунктундагы «7» деген сан «9» деген санга алмаштырылсын; 

3) Жобого карата 1-тиркемеде: 

«Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деген таблица төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Бөлүктөрдүн № 

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү 

Сунуштоо мөөнөтү 

1  

Активдер  

Чейрек сайын  

Отчеттук чейрек аяктаган күндөн тартып 15 календардык күн ичинде 1,2 жана 3-чейректин отчеттору. 4-чейректин отчету жылдык отчет болуп саналат. Отчет Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки 20-күнүнөн кечиктирбестен сунушталат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  

Милдеттенмелер жана капитал  

1-3  

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

2  

Кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет  

3  

А. Кредиттик портфель боюнча маалымат.  

Б. Кредиттердин классификациясы. 

В. Финансы лизингинин классификациясы. 

Г. Кредиттик портфель. 

Д. Финансылык лизинг. 

Е. Тартылган каражаттар боюнча маалымат.  

4  

Кредиттик союздун ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат  

5  

А. Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымат.  

Б. Параллель кредиттер тууралуу маалымат.  

В. Реструктуризацияланган кредиттер.  

6  

А. Мөөнөттөргө бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү

Б. Суммаларга бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү

В. Отчеттук ай ичинде депозиттердин жылышы. 

Г. Минималдуу, орточо жана максималдуу депозиттердин өлчөмү

Д. Тартылган депозиттер боюнча пайыздык чен. 

7  

А. Отчеттук чейрек үчүн кредиттин ордун жабууга жана орду жабылган кредиттерге тиешелүү маалымат.  

Б. Кредиттик союздун курамы.  

В. Катышуучулар, карыз алуучулар жана аманатчылар.  

Г. Сактык пайдын жана кредиттин өлчөмү боюнча маалымат. 

Д. Кредиттик союздун жайгашкан орду жана иш алып барган аймагы тууралуу маалымат.  

Е. Сактык пайды алып салуу шарттары. 

Ж. Дивиденддер. 

З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар боюнча төлөө мөөнөтү 30 күн ичинде башталат).  

И. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат.  

К. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр. 

8  

Кредиттик союздун экономикалык ченемдерди сактоо тууралуу маалыматы  

А. Кредиттик союздун Байкоо кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү, Шариат кеңешинин катышуучулары (пай ээси) жана мүчөлөрү тууралуу маалымат.  

Б. Кредиттик союздун айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат.  

В. Кредиттик союз боюнча базалык маалымат (филиалдар жөнүндө маалымат, иштеп жаткан комитеттер, туунду жана аффилирленген компаниялар). 

Жыл сайын 

Чейрек сайын (чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо) 

»; 

4) Жобого карата 2-тиркеме: 

Жобо төмөнкү мазмундагы 9-бөлүк менен толукталсын: 

« 

9-бөлүк. А. КС Байкоо кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, катышуучулар (пай ээлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат  

 

БАЙКОО КЕҢЕШИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (эгерде бар болсо) 

 

 

 

№ 

Аты-жөнү 

Шайланган күнү 

Улуттук банк менен макулдашылган күн  

Иштеген жери  

Кызмат орду 

Телефон 

КС үлүштүк капиталынан сактык пайдын үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү/ башка компанияларда ээлик кылуудан үлүшү/ Компаниялардын аталышы  

Башка компаниялардын капиталына кирген күнү 

/Башка компаниялардын акцияларынын үлүшүн сатып алуу күнү  

Кол тамганын үлгүсү 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

… 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

АТКАРУУ ОРГАНЫ (БАШКАРМАСЫ, ЖЕТЕКЧИ) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

 

Аты-жөнү 

М.а. дайындалган күнү 

Улуттук банк менен макулдашылган күн 

Иштеген жери 

Кызмат орду 

Телефон 

Башка компанияларда ээлеген кызматы/ Компаниялардын аталышы 

КС үлүштүк капиталынан сактык пайдын үлүшү 

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү/ башка компанияларда ээлик кылуудан үлүшү/ Компаниялардын аталышы 

Башка компаниялардын капиталына кирген күнү 

/Башка компаниялардын акцияларынын үлүшүн сатып алуу күнү 

Ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү (кураторлукка алынган иш чөйрөсү

Кол тамганын үлгүсү 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

… 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

5% ашык ээлик кылган КАТЫШУУЧУЛАР (ПАЙ САЛУУЧУЛАР) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

 

Аты-жөнү 

КС үлүштүк капиталынан үлүшү (%) 

Үлүштүк капиталга кирген күнү  

Жайгашкан өлкө 

Иштеген жери  

Иштин түрү (башка компанияларда ээлеген кызматы) 

Иштеген жеринин, мобилдик телефон номери (номердин кодун кошо алганда) 

Катышуу үлүшү, башка ФКУдагы акциялары  

Акыркы 

бенефициар 

Кол тамганын үлгүсү 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

… 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

 

Аты-жөнү 

Шайланган күнү 

Улуттук банк менен макулдашылган күн  

Иштеген жери  

Кызмат орду 

Телефон 

Башка компанияларда ээлеген кызматы/ Компаниялардын аталышы  

КС үлүштүк капиталынан сактык пайынын үлүшү  

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү/ башка компанияларда ээлик кылуудан үлүшү/ Компаниялардын аталышы  

Башка компаниялардын капиталына кирген күнү/ башка компаниялардын акцияларынын үлүшүн сатып алуу күнү  

Кол тамганын үлгүсү 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

… 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

9-бөлүк. Б. КС айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат  

№ 

Кызмат орду 

Аты-жөнү 

Улуттук банк менен макулдашылган күн  

Кызмат адамына отчет берүүчү кызматкерлердин саны 

Телефон, мобилдик телефон (оператордун, шаардын кодун кошо алганда) 

 

 

Кол тамганын үлгүсү 

Ички аудитор/ ревизия комиссиянын мүчөлөрү 

  

  

  

 

 

Тобокелдик-менеджери 

  

  

  

 

 

Комплаенс-офицер 

  

  

  

 

 

Кредиттик иш үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси  

  

  

  

 

 

Активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же функционалдык милдеттери боюнча ага тең адам) 

  

  

  

 

 

Башкы бухгалтер 

  

  

  

 

 

Ислам принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси  

  

  

  

 

 

«Ислам терезесинин» жетекчиси 

  

  

  

 

 

 

9-бөлүк. В. КС боюнча базалык маалымат (филиалдар жөнүндө маалымат, иштеп жаткан комитеттер, туунду жана аффилирленген компаниялар) 

 

КРЕДИТТИК СОЮЗ БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

 

№ 

КСтин толук аталышы 

КСтин уюштуруу-укуктук формасы 

КСтин (айкын жана юридикалык) дареги (шаар, көчө, үйдүн номери, почта индекси) 

Күбөлүктөр/лицензиялар, кошумча лицензиялар берилген күн (хронологиялык тартипте көрсөтүлөт, №, күнү

Күбөлүктөрдө/лицензияларда чектөөлөрдүн болушу (ооба/жок) 

Күбөлүктөрдө/лицензияларда чектөөлөрдүн тизмеги 

КСтин интернеттеги веб-сайты 

Расмий жарыяланган байланыш: 

КС персоналы (кызматкерлердин жалпы саны) 

Телефон 

Факс 

Электрондук почта 

Штаттык бирдик 

Келишим боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиалдар жөнүндө маалымат 

№ 

Аталышы 

Дареги 

Жетекчи 

… 

Бардыгы болуп саны 

Туунду жана аффилирленген компаниялар  

 

 

 

 

 

№ 

Компаниянын аталышы 

Жайгашкан өлкөсү 

Иштин түрү 

Туунду жана аффилирленген компаниядагы компаниянын үлүшү (%) 

Башка уюштуруучулардын/акционерлердин аталышы жана алардын туунду жана аффилирленген компаниялардагы үлүшү 

Туунду жана аффилирленген компанияларга карата стратегиялык пландар 

 

 

 

 

Иштеп жаткан комитеттер 

№ 

Комитеттердин аталышы 

Курамы/ Аты-жөнү/ Позициясы 

Кызмат орду 

Улуттук банк менен макулдашылган күн  

 

 

 

 

». 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

1) 5.2.7-пункту төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын: 

«Кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды төлөө/ордун жабуу мөөнөтү кечиктирилгендиги үчүн кошумча төлөм (айыптык төлөм, туум) мөөнөтү кечиктирилген суммага жана айкын мөөнөтүнө жараша эсептелинет.»; 

2) 5.3.7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«5.3.7. Күрөө жөнүндө келишимге наркын көрсөтүү менен коюлуп жаткан мүлктүн толук тизмектелиши, ошондой эле сертификаттар, күбөлүктөр жана эгерде болгон болсо башка техникалык документтер кошо тиркелет. Күрөө жөнүндө келишим жазуу жүзүндө таризделүүгө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында катталууга тийиш. Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу жөнүндө келишим милдеттүү түрдө ыйгарым укуктуу органда мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш. 

Күрөө жөнүндө келишимдин түп нускаларынын саны ыйгарым укуктуу органда нотариалдык жактан күбөлөндүрүү жана каттоодон өтүү үчүн тараптардын санына шайкеш келүүгө тийиш.»; 

3) Жобо төмөнкү мазмундагы 7.3.4-пункт менен толукталсын: 

«7.3.4. Кредиттик союз карызгердин-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкердин «проблемалуу кредити» боюнча күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобосун баштоо жөнүндө билдирме жөнөткөндөн 15 күн өткөндөн кийин, айыптык төлөмдөрдү, туумдарды чегерүүнү токтотууга тийиш.»;  

4) Жобого карата 1-тиркемеде: 

II -главанын 6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күрөө жөнүндө келишимдин Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документтер.». 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 «Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүү киргизилсин: 

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

1) 20-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Бул пунктунун талаптары финансы-кредит уюмдары тарабынан кредит портфели күрөө катары сунушталган учурларга таркатылбайт.»; 

2) 21-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«21. ФКУ, кызмат көрсөтүүлөрүнөн керектөөчүлөрдү кредиттөө учурунда ак ниеттүүлүк, ачык-айкындуулук, тактык, карыз алуучуларга карата өнөктөштүк мамиле жасоо, алардын экономикалык таламдарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу, ошондой эле төмөнкү талаптардын сөзсүз аткарылышын камсыз кылуу сыяктуу жоопкерчилик менен кредиттөө принциптерин так сактоого милдеттүү:».