Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2019-жылдын 13-мартындагы 

№ 2019-П-07/10-3-(ДКП) токтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 68-беренесине жана Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому менен бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

 

1. 2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом 2019-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет. 

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2019-жылдын 13-мартындагы  

№ 2019-П-07/10-3-(ДКП) 

токтомуна карата тиркеме  

 

 

2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги 

 

 

Эсептик мезгил аралыгы 

Базалык мезгил аралыгы 

Мезгил аралыгынын узактыгы 

башталышы 

аягы 

башталышы 

аягы 

10.12.2018 

06.01.2019 

07.01.2019 

03.02.2019 

28 күн 

07.01.2019 

03.02.2019 

04.02.2019 

03.03.2019 

28 күн 

04.02.2019 

03.03.2019 

04.03.2019 

31.03.2019 

28 күн 

04.03.2019 

31.03.2019 

01.04.2019 

28.04.2019 

28 күн 

01.04.2019 

28.04.2019 

29.04.2019 

26.05.2019 

28 күн 

29.04.2019 

26.05.2019 

27.05.2019 

23.06.2019 

28 күн 

27.05.2019 

23.06.2019 

24.06.2019 

21.07.2019 

28 күн 

24.06.2019 

21.07.2019 

22.07.2019 

18.08.2019 

28 күн 

22.07.2019 

18.08.2019 

19.08.2019 

15.09.2019 

28 күн 

10 

19.08.2019 

15.09.2019 

16.09.2019 

13.10.2019 

28 күн 

11 

16.09.2019 

13.10.2019 

14.10.2019 

10.11.2019 

28 күн 

12 

14.10.2019 

10.11.2019 

11.11.2019 

08.12.2019 

28 күн 

13 

11.11.2019 

08.12.2019 

09.12.2019 

05.01.2020 

28 күн