Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын 

2019-жылдын 28-июнундагы 

№ 2019-П-12/34-3-(НПА) токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин: 

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө»; 

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»; 

- 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

 

2. Токтом 2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын «28» июнундагы 

№ 2019-П-12/34-3-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун: 

- 2.1-пунктунун 2.1.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.1.2. Өздүк (регулятивдик) капитал ушул нускоонун 3.10-пунктунда каралгандарды эске алганда Биринчи деңгээлдеги капитал болуп саналат.»; 

- 2.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.2. Баланстык активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча таразалап көрүүгө негизденген капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери.  

а) суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.1) кеминде 12% түзүүгө тийиш. Ал потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камды (резерв) кемитүү менен таза суммардык капиталдын тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган баланстык активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасына карата катышы катары аныкталат. Таза суммардык капитал Биринчи деңгээлдеги капитал жана Экинчи деңгээлдеги капитал суммасы катары аныкталат.  

б) биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.2) кеминде 6% түзүүгө тийиш. Ал потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камды (резерв) кемитүү менен биринчи деңгээлдеги капиталдын тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган баланстык активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасына карата катышы катары аныкталат. Биринчи деңгээлдеги капитал ушул нускоонун 3.6-пунктуна ылайык аныкталат.  

в) Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.3) кеминде 4,5% түзүүгө тийиш. Ал потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камды (резерв) кемитүү менен биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган баланстык активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасына карата катышы катары аныкталат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) банктардын ишинде орун алып жаткан тобокелдиктерге жана банктардын системалуу маанилүүлүгүнө баа берүүнүн негизинде капитал шайкештигинин коэффициенттеринин минималдуу өлчөмүн көбөйтүүгө укуктуу.»; 

- 2.3-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Левераж (К2.4) кеминде 8% түзүүгө тийиш.»; 

- 3-глава төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3. Капитал түзүмү 

3.1. Капитал негизин банктын толугу менен төлөнгөн уставдык капиталы түзөт. Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин стандарттарына ылайык, уставдык капитал бул «бардык өлкөлөрдүн банк тутуму үчүн жалпы болгон капиталдын негизги элементи; ал банктар тарабынан жарыяланган отчеттордо так чагылдырылат жана капиталдын шайкештигине рыноктук баа берүүгө негизденген база болуп саналат; ал банктын пайда алуу жана атаандашууга жөндөмдүүлүк көрсөткүчүн аныктоо үчүн чечүүчү мааниге ээ».  

3.2. Капиталдын курамына ал боюнча банк акционерлери тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенмелер жок уставдык капитал (жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялар) гана кирет. Акционерлер бул каражаттарды акцияларды үчүнчү жактарга өткөрүп берүү же сатуу аркылуу гана алышы мүмкүн. 

3.3. Банк өздүк акцияларды күрөө катары кабыл алууга укугу жок.  

3.4. Банктык көзөмөл максаттарында банктын иш процессинде келип чыгышы мүмкүн болгон чыгымдардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгү капиталды түзүүчүлөрдүн айырмалоочу белгиси болуп саналат. Ушул себептен капитал шайкештигине баа берүүдө капитал курамына айрым «капиталдык эмес» бухгалтердик эсептер камтылат (мисалы, «Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам» жана «Субординацияланган облигациялар жана башка карыздык милдеттенмелер»). 

3.5. Банктык капитал, капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттерин эсептөө максатында Биринчи деңгээлдеги капиталга жана Экинчи деңгээлдеги капиталга бөлүнөт.  

3.6. Биринчи деңгээлдеги капитал банктын күндөлүк ишинде чыгымдардын ордун жабууну камсыздоо үчүн зарыл. 

Биринчи деңгээлдеги капитал төмөнкү элементтерден турат: 

- Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдан; 

- Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталдан. 

3.7. Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын түзүмү төмөнкү элементтерден турат: 

1) «жөнөкөй акциялар» банк тарабынан чыгарылган, мыйзамдарда белгиленген шарттарга жооп берген жана толугу менен төлөнгөн жөнөкөй акциялар; 

2) «артыкчылыктуу кумулятивдик эмес акциялары» банк тарабынан чыгарылган, мыйзамдарда белгиленген шарттарга жооп берген жана толугу менен төлөнгөн, банктан дивиденддердин бөлүштүрүлүшүн талап кылбаган артыкчылыктуу акциялар. 

Дивиденддерди бөлүштүрүү милдеттүү болуп саналган жагдайлар/шарттар келип чыккан учурда мына ушундай артыкчылыктуу акциялар жана ошол акциялар боюнча номиналдан үстөк салынган капитал Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталда же Экинчи деңгээлдеги капиталда эске алынууга тийиш; 

3) «номиналдан үстөк салынган капитал» Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталда камтылган жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялардын сатуу баасы менен алардын эмиссия жыйынтыгы боюнча номиналдык наркы ортосундагы айырма. 

Номиналдан үстөк салынган капитал акционерлерге дивиденд түрүндө бөлүштүрүлбөйт жана ал банкта калат. 

Улуттук банктын кат жүзүндөгү макулдугу боюнча номиналдан үстөк салынган капитал уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча талапты сактоо максатында гана уставдык капиталды көбөйтүүдө колдонулушу мүмкүн; 

4) «банктын келечектеги керектөөсү үчүн кам» келечекте жана/же күтүүсүз жагдайларга каралган, салык төлөөдөн кийин пайданын эсебинен түзүлгөн кам; 

5) «өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымы)» жарыяланган дивиденддер эсептен чыгарылып, башка капиталдык эсептерге бөлүштүрүлүп, салык төлөнгөндөн кийин калган таза пайда (чыгым). 

3.8. Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталдын түзүмүнө төмөнкү элементтер кирет: 

1) «жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал» бул, жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан төлөнгөн уставдык капиталдан үстөк салынган каражаттар. Ал эми бул каражаттарды салуу зарылчылыгы Улуттук банктын өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи денгээлдеги капиталдын) минималдуу өлчөмү жана/же экономикалык ченемдер боюнча белгиленген талаптарын банк аткарбай койгон учурда жана/же аларды аткарбай коюу тобокелдигинин орун алышы, анын ичинде Улуттук банктын талаптарынын аткарылбай калышы жана/же уставдык капиталды Улуттук банк белгиленген мөөнөттө көбөйтүү зарылчылыгы шартында келип чыгат. Бул каражаттар банк жеке адамдар жана юридикалык жактар менен кайтарылып алынгыс (кандай болбосун жагдайда), мөөнөтү белгиленбеген шарттарда, ошондой эле банк банкроттук абалда калган учурда ошол каражаттар боюнча талаптар банктын акционерлеринин талаптарындай эле кезектүүлүктө канаттандырылып берилиши шартында сатылып алынышы эсебинен каражат салуу тууралуу келишим түзгөн шартта гана чегерилет. Кошумча капитал өлчөмү, банк ушул талаптар жана ченемдер боюнча минималдуу чекти (маанини) аткаруусу үчүн жетиштүү болууга тийиш. Кийинчерээк, жеке адамдар жана юридикалык жактар кошумча салган каражаттар жөнөкөй жана/же артыкчылыктуу акцияларга өзгөртүлүп, алардын ээлери сунушталган ошол каражат суммасына чыгарылган акцияларды талашсыз сатып алуу укугуна ээ болот; 

2) «капиталдын башка инструменттери» капиталдын сыяктуу эле, карыздык милдеттенмелер белгилерине ээ инструменттер. Аларга төмөнкүлөр кирет:  

а) Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар. Бул статьяда артыкчылыктуу акциялар алардын сатуу баасы менен номиналдык наркы ортосунда айырманы эске алуу менен көрсөтүлөт; 

б) «мөөнөтсүз субординацияланган карыз» мөөнөтсүз субординацияланган карыз инструменттери. 

Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталдын банк тарабынан эмитирленген инструменттери аларга карата белгиленген критерийлерге жооп берүүгө тийиш.  

3.8-1. Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал элементтери боюнча төмөнкү критерийлерге жооп берүүгө тийш: 

1) чыгарылган жана төлөнгөн болушу зарыл; 

2) субординацияланган болууга тийиш, башкача айтканда ушул инструменттер боюнча талаптар аманатчылардын, негизги кредиторлордун жана банктын субординацияланган карызы боюнча бардык кине коюулар канаттандырылгандан кийин акыркы болуп канаттандырылууга тийиш; 

3) инструмент банктын/банктын байланыштуу жактарынын милдеттенмелери боюнча камсыздоо же алардын гарантиясынан болууга тийиш эмес, ошондой эле укуктук же экономикалык мамилелерде талаптарды биринчи кезекте канааттандырууга банкты милдеттендириши мүмкүн болгон кандайдыр бир талаптарда/шарттарда камтылбоосу зарыл; 

4) мөөнөтсүз, б.а. төлөө күнү белгиленбеген болууга тийиш; 

5) эмитент тарабынан анын демилгеси боюнча кеминде беш жылды түзгөн минималдуу мөөнөт өткөндөн кийин гана сатылып алынышы же төлөнүшү мүмкүн. Мында: 

а) банк инструментти чыгарууда анын кайра сатылып алынышын болжолдоо менен кандайдыр бир аракеттерди көрүүгө тийиш эмес; 

б) төмөнкү учурларда гана сатып алууга/ төлөөгө жол берилет: 

- көрсөтүлгөн ошол инструментти алмаштыруу банк капиталы үчүн ишенимдүү болгон шарттарда ишке ашырылган болсо, инструментти ошондой эле же болбосо андан алда канча сапаттуу башка инструментке алмаштырууга; 

- Улуттук банктын капитал боюнча минималдуу талаптарын бузууга жол берилбейт; 

- Улуттук банктын алдын ала макулдугун алуу; 

6) негизги сумманын ордун жабуу (мисалы, сатып алуу же төлөп берүү ыкмасында) Улуттук банктын алдын ала макулдугу негизинде гана ишке ашырылууга тийиш. Банктар бул учурда Улуттук банк тарабынан макулдук берилет деп болжолдоого же үмүт артып күтүүгө тийиш эмес; 

7) дивиденддердин/пайыздарды төлөнүшүнө карата тандоо укугу: 

а) банк кандай болбосун учурда дивиденддерди/пайыздарды төлөөнү жокко чыгаруу укугуна ээ болууга тийиш; 

б) дивиденддерди жана төлөмдөрдү төлөөнү жокко чыгаруу чечиминин кабыл алынышы банктын милдеттенмелерди аткара албай калышы же төлөөгө жөндөмсүздүгү катары каралууга тийиш эмес; 

в) аткаруу мөөнөтүнүн келип жетишине жараша башка милдеттенмелерди төлөнбөгөн дивиденддер эсебинен аткаруу мүмкүнчүлүгү

г) дивиденддерди/төлөмдөрдү төлөөнү жокко чыгаруу, банкка карата чектөөлөрдүн белгиленишине алып келбөөгө тийиш. Ошондой эле, жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди төлөө боюнча чектөөлөр белгилениши мүмкүн; 

8) эгерде милдеттенмелердин мындай жогорулоосу мыйзам талаптарына ылайык төлөөгө жөндөмсүздүк белгиси болуп саналса, инструменттин бир бөлүгү милдеттенмелерде камтылышы мүмкүн эмес; 

9) банктын Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталынын коэффициенти 5,125% чейин төмөндөсө, анда банк ошол инструменттерди жөнөкөй акцияларга конвертациялоого же алар боюнча чыгымды бөлүштүрүү аркылуу ошол инструменттерди эсептен алып салуу укугуна ээ болууга тийиш.  

Эсептен алып салуу төмөнкүдөй натыйжаларга алып келиши мүмкүн: 

а) банкты жоюуда мындай инструменттер боюнча талаптарды кыскартуу; 

б) инструментти сатып алууда төлөнүүчү сумманы азайтуу; 

в) пайыздар/дивиденддер боюнча төлөмдөрдүн бөлүгүн же аларды толугу менен кыскартуу; 

10) банк да, банк ага контролдук кылган же олуттуу негизде таасир эткен байланыштуу жак да инструментти сатып ала албайт жана инструментти сатып алууга (анын ичинде кредит түрүндө акча каражатын бөлүү, алдын ала төлөө жана/же башка кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо аркылуу) түздөн-түз же кыйыр түрдө катышууга укугу жок. 

3.9. Экинчи деңгээлдеги капитал банк жоюлууга дуушар болгон жагдайда чыгым ордун жабууну камсыз кылуу үчүн зарыл. 

Экинчи деңгээлдеги капитал түзүмүн төмөнкү элементтер түзөт: 

1) «өтүп жаткан жылдын пайдасы» өтүп жаткан жылы алынган, салыкты төлөгөндөн киийн калган пайда; 

2) «жалпы камдар»: 

а) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга «жалпы» камдар; 

б) кредиттерден тышкары, башка активдерден потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга «жалпы» камдар. 

Экинчи деңгээлдеги капиталда камтылууга тийиш болгон ушул камдар, кредиттик тобокелдик деңгээли боюнча таразаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер наркынан максимум 1,25 пайыз чегинде чектелет; 

3) «баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар» сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайра баалоонун натыйжасы боюнча бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгым); 

4) «консолидациялоо учурунда чет өлкө валютасын кайрадан эсептөө боюнча кам» банктын чет өлкө туунду финансылык мекемесинин отчетторунун көрсөткүчтөрүн эсептеп чыгууда валюта курсунун өзгөрүүсүнөн улам келип чыккан катталган бойдон калган (реализацияланбаган) кирешелер (чыгымдар); 

5) капитал инструменттеринин жана банктын Директорлор кеңешинин өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк тарабынан Экинчи деңгээлдеги капитал курамына киргизилиши мүмкүн болгон карыздык инструменттер бөлүгү

6) Экинчи деңгээлдеги капиталда камтылган (Биринчи деңгээлдеги капитал курамына камтылбаган) акциялардын сатуу баасы менен эмиссия жыйынтыгы боюнча алардын номиналдык наркы ортосундагы айрыма. 

Экинчи деңгээлдеги капитал курамында камтылган инструменттер төмөнкү критерийлерге ылайык келүүгө тийиш: 

1) чыгарылган жана төлөнгөн болушу зарыл; 

2) субординацияланган болууга тийиш, башкача айтканда ушул инструменттер боюнча талаптар аманатчылардын, негизги кредиторлордун жана банктын субординацияланган карызы боюнча бардык кине коюулар канаттандырылгандан кийин акыркы болуп канаттандырылууга тийиш; 

3) инструмент банктын/банктын байланыштуу жактарынын милдеттенмелери боюнча камсыздоо же алардын гарантиясынан болууга тийиш эмес, ошондой эле укуктук же экономикалык мамилелерде талаптарды биринчи кезекте канааттандырууга банкты милдеттендириши мүмкүн болгон кандайдыр бир талаптарда/шарттарда камтылбоосу зарыл; 

4) төлөө мөөнөтү

а) минималдуу төлөө мөөнөтү кеминде беш жылды түзүүгө тийиш; 

б) капитал инструменттерин амортизациялоо төлөө мөөнөтү келип жеткенге чейинки калган беш жыл ичинде бирдей ченемде чегерүү ыкмасында жүргүзүлөт; 

в) сатып алууга кандайдыр бир өбөлгөлөрдү караштырууга тийиш эмес; 

5) беш жылды түзгөн минималдуу мөөнөт өткөндөн кийин жана Улуттук банктын алдын ала колдоосуна ээ болгон соң гана эмитент тарабынан сатылып алынышы же төлөнүшү мүмкүн. Мында: 

а) банк инструментти чыгарууда анын кайра сатылып алынышын болжолдоо менен кандайдыр бир аракеттерди көрүүгө тийиш эмес; 

б) төмөнкү учурларда гана сатып алууга/ төлөөгө жол берилет: 

- көрсөтүлгөн ошол инструментти алмаштыруу банк капиталы үчүн ишенимдүү болгон шарттарда ишке ашырылган болсо, инструментти ошондой эле же болбосо андан алда канча сапаттуу башка инструментке алмаштырууга; 

- Улуттук банктын капитал боюнча минималдуу талаптарын бузууга жол берилбейт; 

6) инвестор банкроттук жана жоюу учурларын эске албаганда, келечекте пландаштырылган төлөмдөрдү (пайыздык киреше же инструменттин негизги суммасы) мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укугу жок; 

7) банк да, банк ага контролдук кылган же олуттуу негизде таасир эткен байланыштуу жак да инструментти сатып ала албайт жана инструментти сатып алууга (анын ичинде кредит түрүндө акча каражатын бөлүү, алдын ала төлөө жана/же башка кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо аркылуу) түздөн-түз же кыйыр түрдө катышууга укугу жок. 

3.10. Таза суммардык капиталдын жетиштүүлүгүн (шайкештигин), Биринчи деңгээлдеги капиталдын, Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттери жана левераж коэффициентин эсептөөгө чейин Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдан төмөнкү элементтер эсептен алынып салынат: 

- өтүп жаткан жылдын чыгымы; 

- материалдык эмес активдер; 

- башка консолидацияланбаган банктарга жана финансы-кредит уюмдарына, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (акциялар же капиталда үлүштүк катышуу түрүндө). Эгерде банк ушул уюмдарга Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталды же Экинчи деңгээлдеги капиталды инвестициялаган болсо, анда ал инвестициялар тиешелүү капиталдан алынып салынат; 

- убакыт аралыгы боюнча айырмадан улам, кийинкиге калтырылган салыктык активдерди эске албаганда, келечекте алынуучу кирешеден көз каранды болгон, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) 12 негизинде эсептелген бардык кийинкиге калтырылган салыктык активдер. Кийинкиге калтырылган салыктык активдер эгерде ФОЭС-12 шарттары аткарылган болсо, кийинкиге калтырылган салыктык милдетенмелери менен эске алынууга тийиш; 

өздүк акцияларга түздөн-түз же кыйыр түрдө инвестициялар. Банк андан ары кыйла жогору баада сатуу үчүн өздүк акцияларды сатып алуу укугуна ээ. Буга акцияларды сатып алгандан кийин аларды андан ары сатып өткөрүү үчүн банк менен алдын ала келишим түзүлүп жана өздүк акцияларды сатып алуу чечими кабыл алынган күнгө чейинки беш жыл ичинде банк чыгашасыз иштеген шартта гана жол берилет. Банк бул акцияларды сатылганга чейин кемитип олтурат. 

Банктар бирдей ыкманы колдонуу менен Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталды эсептөөдө өздүк Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталга инвестицияларын алып салууга жана Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталды эсептөөдө Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга инвестицияларды алып салууга тийиш. 

Банктын капиталдык позициясынын жасалма жогорулашына алып келген капиталга өз ара кайчылаш ээлик кылуу толук көлөмдө эсептен чыгарылууга тийиш. Банктар башка банктардын, башка финансылык жана камсыздандыруу уюмдарынын капиталына мындай инвестициялар үчүн «алып салууга карата тиешелүү ыкманы» колдонууга тийиш. Бул, ал үчүн капитал банк өзү чыгарган сыяктуу эле квалификацияланган ошол эле капитал компонентине карата колдонулууга тийиш дегенди билдирет. 

3.11. Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана таза суммардык капиталдын отчеттук мезгилден кийинки айдын бирине карата абал боюнча мааниси капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын жана Улуттук банк тарабынан белгиленген башка экономикалык ченемдерди жана талаптарын эсептөө үчүн колдонулат. Мааниси отчеттук мезгил ичинде күндөлүк же ар жумалык негизде аныкталган экономикалык ченемдерди эсептөөдө отчеттук айдын бирине карата абал боюнча банктын таза суммардык капиталынын суммардык мааниси жана юридикалык жактар жана жеке адамдар белгиленген тартипте, отчет түзүү күнүнө карата салган шартта кошумча капитал колдонулат.»; 

- Нускоого тиркемеде:  

«Капитал жана капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенттери» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Капитал жана капитал жетиштүүлүгүнүн 

(шайкештиги) коэффициенттери 

 (миң сом) 

№ 

Статьялар 

Суммасы 

  

Биринчи деңгээлдеги капитал 

 

 

Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал 

 

710 

Жөнөкөй акциялар 

 

720 

Артыкчылыктуу кумулятивдик эмес акциялар (Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталга камтуу үчүн алгылыктуу) 

 

730 

Номиналдан үстөк салынган капитал  

 

740 

Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар 

750 

Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымы) 

760 

(-) Өтүп жаткан жылдын чыгымы 

770 

(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.) 

780 

(-) Консолидацияланбаган банктар, финансы-кредит уюмдарына жана финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (200.1 - 230.1-ст, 390-ст., 400-ст.) 

790 

(-) Кийинкиге калтырылган салыктык активдер 

800 

(-) Банктын өздүк акцияларына тике же кыйыр инвестициялар 

810 

Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал (710-800-ст. суммасы) 

 

Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал 

 

820 

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал  

830 

Артыкчылыктуу акциялар (Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталга камтуу үчүн алгылыктуу болбогондор) жана алардын номиналдык наркынан артыкча салынган сумма  

840 

Капиталдын башка инструменттери (ст.630) 

850 

(-) Өздүк Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

860 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (алгылыктуу болсо) 

870 

Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал (ст.820-860 суммасы) 

880 

Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги капитал (ст.810 и ст. 870 суммасы) 

 

Экинчи деңгээлдеги капитал 

 

890 

Өтүп жаткан жылдын пайдасы 

900 

Жалпы камдар (камтуу үчүн алгылыктуу болгондор) 

910 

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар 

920 

Консолидациялоо учурунда чет өлкө валютасын кайра эсептеп чыгуу боюнча камдар 

920.1 

Пайданы теңештирүүгө каралган кам 

 

920.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга каралган кам 

 

930 

Капиталдын бөлүгү жана Улуттук банк тарабынан экинчи деңгээлдеги капиталга камтуу үчүн колдоого алынган карыздык инструменттер 

940 

Экинчи деңгээлдеги капиталга камтылган (Биринчи деңгээлдеги капиталга камтылбаган) акциялардын сатуу баасы менен алардын эмиссия жыйынтыгы боюнча номиналдык наркы ортосундагы айырма 

 0 

950 

(-) Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

960 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (алгылыктуу болсо) 

970 

Бардыгы болуп, Экинчи деңгээлдеги капитал (ст.890-960 суммасы)  

980 

Бардыгы болуп, таза суммардык капитал (ст.880 и ст. 970 суммасы) 

990 

Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (ст. 980/ст.620) 

1000 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (ст.880/ст.620) 

 

1010 

Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (ст.810/ст.620) 

 

». 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун: 

- 3.1-пунктунун 3.1.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.1.2. Өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи деңгээлдеги капиталдын) минималдуу өлчөмү.»; 

- 3.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.2. Тобокелдик деңгээли боюнча таразаланган активдерге жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерге негизденген капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттери: 

- суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.1) 12% кем эмес; 

- биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.2) 6% кем эмес; 

- Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициент (К2.3) 4,5% кем эмес болууга тийиш.»; 

- 3.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.3. Левераж (К2.4) 8% кем эмес чекте болууга тийиш.»; 

- 8-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Банк менен байланыштуу болгон жана аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү»; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 

1-тиркеменин: 

биринчи таблицасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы, банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси) 

Белгилөөлөр 

Банктын ченемин жана капиталынын кошумча запасын эсептөөлөр («капитал буфери» индекси) 

Банктын ченеминин жана капиталынын кошумча запасынын айкын мааниси («капитал буфери» индекси) 

Банктын ченеминин жана капиталынын кошумча запасынын белгиленген мааниси («капитал буфери» индекси) 

Банктын белгиленген ченеминен жана капиталынын кошумча запасынан четтөөлөр («капитал буфери» индекси) 

Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктинмаксималдуу өлчөмү 

К1.1 

СЗ 

------ ---- 

ЧСК 

  

20% ашпаган чекте 

  

К1.2 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

15% ашпаган чекте 

  

К1.3 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

30% ашпаган чекте 

  

К1.4 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

15% ашпаган чекте 

  

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми  

К2.1 

ЧСК 

----- ---- 

ЧРА  

  

12% кем эмес 

  

К2.2 

КПУ 

------ ---- 

ЧРА 

  

6% кем эмес 

  

К2.3 

БКПУ 

------ ---- 

ЧРА 

 

4,5% кем эмес 

 

К2.4 

ЧСК 

----- ---- 

СА 

  

8% кем эмес  

  

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)  

К3.1 

ЛА 

----- ---- 

ОБ  

  

45% кем эмес 

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери индекси»)  

  

ЧСК 

----- ---- 

ЧРА  

  

__% кем эмес (мааниси көрсөтүлсүн) 

 

»; 

 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 

2-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2-тиркеме  

20___ж. ________карата абал боюнча  

20__ жылдын ___чейреги үчүн 

экономикалык ченемдердин  

сакталышы тууралуу 

МААЛЫМАТТАР 

___________________________ банкы 

 

Экономикалык ченемдердин жана банк капиталынын 

кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) талабынын 

аталышы 

Ченемдин белгиленген мааниси   

Ченемдин айкын мааниси  

Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.1) 

20% жогору эмес  

  

Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)  

15% жогору эмес  

  

Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү К1.3)   

30% жогору эмес  

  

Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.4) 

15% жогору эмес  

  

Суммардык капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.1) 

12% кем эмес  

  

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.2) 

6% кем эмес  

  

Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештик) коэффициенти (К2.3) 

4,5% кем эмес 

 

Левераж (К2.4)  

8% кем эмес  

  

Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3.1) 

45% кем эмес  

  

“Узун” ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (К4.2)  

20% жогору эмес  

  

“Кыска” ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (К4.3)  

20% жогору эмес  

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси) 

__% кем эмес 

(маанисин көрсөткүлө)  

 

Баалуу металлдар түрүндөгү “узун” ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (К4.5) 

20% жогору эмес 

 

Баалуу металлдар түрүндөгү  

“кыска” ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (К4.6) 

20% жогору эмес 

 

  

». 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык регулятивдик отчет жөнүндө» жобонун: 

- 1-тиркемесинин 13-18-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«  

13  

9-бөлүк  

Ири тобокелдиктер боюнча маалыматтар  

А. Эң эле ири тобокедиктер боюнча маалыматтар  

А-1. 15 ири каржылоо булактар боюнча маалымататр, анын ичинде ФКУлар жана мамлекеттки мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ж.б) 

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалыматтар  

Б-1. Банктардагы депозиттик эсептерге жайгаштырылган каражаттар боюнча маалыматтар  

Г. Брокерлер/дилерлер/депозитарийлер, тейлөөчү банк тууралуу маалыматтар 

Д. Корпоративдик мамлекеттик баалуу кагаздар тууралуу маалыматтар  

Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздары 

Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

«Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоого карата №1 тиркеме. 

 

«Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоого карата №2 тиркеме» 

 

18 

14- бөлүк  

Экономикалык ченемдердин/ көрсөткүчтөрдүн жана банктын капиталынын кошумча запасын колдоого алуу (индекс «капитал буфери») талаптарынын сакталышына тиешелүү маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобого карата №1 тиркеме 

 

 

А. Мөнөттүү депозиттер жана жеке адамдар алдындагы башка милдетенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу күндөлүк отчет (К5.1) 

Күн сайын 

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин 

  

 

 

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу отчет (К5.2) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

  

 

 

В. Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча отчет 

 

 

  

 

 

Г. Кыска мөөнөттүк ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы боюнча отчет (К3.2)  

Жума сайын 

Отчеттук жумадан кийинки жуманын биринчи жумуш күнү саат 9.00 чейин 

 

 

 

Д. Дароо сунушталган ликвиддүүлүк ченеминин сакталышына тиешелүү отчет (К3.3)  

Күн сайын  

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин 

 

 

 

Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттер көлөмүнө тиешелүү маалыматтар  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

 

 

»;  

 

- 2- тиркемесинин 9.А-1, 9.Б, 9.Б-1, 14 жана 14.В-бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

 

«20___ -жылдын «___» _______ 

карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет  

 

 

9.А-1-бөлүк. 15 ири каржылоо булактары боюнча маалыматтар, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, ж.б.)  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

(миң сом) 

№ 

Аманатчынын*/кредитордун аталышы 

Аманатчынын /кредитордун 

ИНН 

кредит/депозит суммасы** 

 

Кирешелүүлүктүн пайыздык чени/үстөк баасы/нормасы  

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим мөөнөтү бүткөн күн *** 

Эскертүү (милдеттенмелердин жүктөлүшү, ислам каржылоо принциптери боюнча, ж.б.) 

Кредит 

Эсептешүү эсеби  

Мөөнөттүү депозит 

Талап боюнча төлөнүүчү депозит  

Валютасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

15 ири каржылоо булактары боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасы  

 

 

 

0,0 

 

 

 

*каржылоо боюнча камсыздоо болуп саналган депозиттер, бул таблицада чагылдырылган эмес. 

 

** отчеттук күнгө карата (депозиттер боюнча талап боюнча төлөнүүчү, эсептешүү жана мөөнөттүү болуп бөлүнөт) каржылоо же депозит боюнча калдыгы көрсөтүлөт  

  

 

*** талап боюнча төлөнүүчү депозиттер жана эсептешүү эсептери боюнча ячейка бош бойдон калтырылат  

 

 

Аткаруучу: ___________________________ Кол тамгасы: ____________________________ 

 

 

 9.Б. БӨЛҮК. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

  

  

20__-жылдын «___» ____ карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

№ п/п 

Банктын 11 белгиден турган SWIFT-коду/Идентификациялык коду (банк эмес уюмдар үчүн ) 

Банктын аталышы / Юридикалык жактын аталышы (банк эмес уюмдар үчүн

Топ 

Орун алган өлкөсү 

Рейтинг агенттигинин аталышы 

Ыйгарылган рейтинги (эгерде, болсо) 

Рейтинг ыйгарылган күнү 

Валютасы 

 

Бардыгы болуп 

РППУ 

номиналында 

Сом түрүндө 

номиналында 

сом түрүндө 

10 

11 

12 

13 

1. 

 

Банк 1 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2. 

  

Банк 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Аткаруучу: ___________________________ Кол тамгасы: _______________________________________ 

Аты-жөнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-жылдын «___» ____ карата 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

9.Б-1 бөлүк. Банктардагы депозиттик эсептерде жайгаштырылган каражаттар боюнча маалыматтар  

  

  

 

  

  

  

(миң сом) 

 

 

Катар №  

Банктын аталышы  

Орун алган өлкө 

Рейтингдер 

Бардыгы болуп, Депозит суммасы  

Валютасы 

анын ичинде 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим мөөнөтү бүткөн күн  

Кирешелүүлүктүн пайыздык чени/нормасы  

Ченемди (көрсөткүч) эсептөөдө камтылган депозиттер К1.3  

Ченемди (көрсөткүч) эсептөөгө камтылган депозиттер К1.4 

Агенттиктин аталышы  

Ыйгарылган рейтинги  

номиналында 

Сом түрүндө 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу : ___________________________ Кол тамгасы : ________________ 

Аты-жөнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-жылдын «___» ____ карата  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

14өлүк 

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖАНА БАНК КАПИТАЛЫНЫН КОШУМЧА ЗАПАСЫНЫН («КАПИТАЛ БУФЕРИ» КӨРСӨТКҮЧҮ) КОЛДООГО АЛЫНЫШЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР 

Экономикалык ченемдердин жана банк капиталынын кошумча запасын («капитал буфери» индекси) колдоо талабынын аталышы 

Белгилениши 

Банктын ченемин жана капиталынын кошумча запасын эсептөө («капиталдын буфери» индекси) 

Банктын ченеминин жана капиталынын кошумча запасынын айкын мааниси («капиталдын буфери» индекси) 

Банктын ченеминин жана капиталынын кошумча запасынын белгиленген мааниси («капиталдын буфери» индекси) 

Банктын белгиленген ченеминен жана капиталынын кошумча запасынан четтөө («капиталдын буфери» индекси) 

Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата максималдуу тобокелдик өлчөмү 

К1.1 

СЗ 

------ ---- 

ЧСК 

  

20% ашпаган  

  

К1.2 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

15% ашпаган  

  

К1.3 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

30% ашпаган  

  

К1.4 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

15% ашпаган 

  

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми  

К2.1 

ЧСК 

----- ---- 

ЧРА 

  

12% кем эмес 

  

К2.2 

КПУ 

------ ---- 

ЧРА 

  

6% кем эмес  

  

К2.3 

БКПУ 

------ ---- 

ЧРА 

 

4,5% кем эмес 

 

К2.4 

ЧСК 

----- ---- 

СА 

  

8% кем эмес  

  

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)  

К3.1 

ЛА 

----- ---- 

ОБ  

  

45% кем эмес 

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери индекси»)  

  

ЧСК 

----- ---- 

ЧРА 

  

__% кем эмес (мааниси көрсөтүлсүн) 

 

Эскертүүлөр:  

 

КПУ Биринчи деңгээлдеги капитал 

БКПУ Биринчи деңгээлдеги базалык Капитал 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги орточо маани 

1-жума  

2-жума  

3-жума  

4-жума  

5-жума  

6-жума  

Бардыгы болуп 

ЛА - Ликвидүү активдер 

 

 

 

ОБ банктын милдеттенмелери 

 

 

 

КЗ ченеми +ЛА/ОБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу : ___________________________ Кол тамгасы : ________________ 

Аты-жөнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы боюнча отчет  

 

  

  

  

  

 

  

  

Белгилениши  

Айкын мааниси 

Белгиленген маани 

Айкын мааниси (шарттуу бирдик менен) 

Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

ЧСКнын 50% ашпаган чекте 

 

Банк менен аффилирленген жана байланыштуу жактар менен жүргүзүлгөн операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

ЧСКнын 60 % ашпаган чекте 

 

Ар бир банк эмес уюмга кандай болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

  

Өздүк (регулятивдик) капиталдын 60% ашпаган чекте 

 

Банктык жайларга (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

  

Төлөнгөн уставдык капиталдын 100% ашпаган чекте 

 

Башка мамлекеттердин өкмөттүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

 

ЧСК өлчөмүнүн 100% ашпаган чекте 

 

Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга банк инвестицияларынын максималдуу өлчөмү  

 

ЧСК өлчөмүнүн 50% ашпаган чекте 

 

  

  

 

  

  

  

  

 Аткаруучу: ______ Кол тамгасы: __________ Аты-жөнү___________________». 

 

 

- 14-бөлүк төмөнкү мазмундагы «14.Е.» бөлүгү менен толукталсын:  

 

«14.Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү жөнүндө маалымат  

 

Белгилөөлөр 

Айкын мааниси (%) 

Айкын мааниси  

(шарттуу бирдиктерде) 

Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү  

 

  

 

Аткаруучу: ______ Кол тамгасы: __________ 

 

Аты-жөнү___________________»; 

  

 

 

15-бөлүктүн «Капитал жана капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенттери» деп аталган 15.7-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«15.7-БӨЛҮК 

КАПИТАЛ ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЕТИШТҮҮЛҮГҮ (ШАЙКЕШТИГИ) КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ 

№ 

Статьялар 

Суммасы 

  

Биринчи деңгээлдеги капитал 

  

 

Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал 

 

710 

Жөнөкөй акциялар 

  

720 

Артыкчылыктуу кумулятивдик эмес акциялар (Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталга камтуу үчүн алгылыктуу болгондор) 

  

730 

Номиналдан үстөк салынган капитал  

  

740 

Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар 

750 

Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымы) 

0  

760 

(-) Өтүп жаткан жылдын чыгымы 

 0 

770 

(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.) 

780 

(-) Консолидацияланбаган банктар, финансы-кредит уюмдарына жана финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (200.1 - 230.1-ст, 390-ст., 400-ст.) 

790 

(-) Кийинкиге калтырылган салыктык активдер 

800 

(-) Банктын өздүк капиталдарына тике же кыйыр инвестициялар 

810 

Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал (710-800-ст. суммасы) 

 

Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал 

 

820 

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал  

830 

Артыкчылыктуу акциялар (Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталга камтуу үчүн алгылыктуу эмес) жана алардын номиналдык наркынан ашыкча салынган сумма 

840 

Капиталдын башка инструменттери (ст.630) 

850 

(-) Биринчи деңгээлдеги өздүк Кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

860 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (алгылыктуу болсо) 

870 

Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал (ст.820-860 суммасы) 

880 

Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги капитал (ст.810 и ст. 870 суммасы) 

 

Экинчи деңгээлдеги капитал 

 

890 

Өтүп жаткан жылдын пайдасы 

900 

Жалпы камдар (камтуу үчүн артыкчылыктуу болгондор) 

910 

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар 

920 

Консолидациялоо учурунда чет өлкө валютасын кайра эсептеп чыгуу боюнча камдар 

920.1 

Пайданы теңештирүүгө каралган кам 

 

920.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга каралган кам 

 

930 

Капиталдын бөлүгү жана Улуттук банк тарабынан экинчи деңгээлдеги капиталга камтуу үчүн колдоого алынган карыздык инструменттер 

940 

Экинчи деңгээлдеги капиталга камтылган (Биринчи деңгээлдеги капиталга камтылбаган) акциялардын сатуу баасы менен алардын эмиссия жыйынтыгы боюнча номиналдык наркы ортосундагы айырма 

 0 

950 

(-) Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

960 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар 

970 

Бардыгы болуп, Экинчи деңгээлдеги капитал (ст.890-960 суммасы)  

980 

Бардыгы болуп, таза суммардык капитал (ст.880 и ст. 970 суммасы) 

990 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (ст. 980/ст.620) 

1000 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (ст.880/ст.620) 

 

1010 

Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (ст.810/ст.620) 

 

».4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу» нускоонун: 

- 2-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

 

 

Банк -корреспонденттер жөнүндө маалымат 

  

  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 токтому менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу» нускоого карата 

2-тиркеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

№ п/п 

Банктын 11 белгиден турган SWIFT-коду/Идентификациялык коду (банк эмес уюмдар үчүн ) 

Банктын аталышы / Юридикалык жактын аталышы (банк эмес уюмдар үчүн

Топ  

Орун алган өлкөсү  

Рейтинг агенттигинин аталышы  

Ыйгарылган рейтинги (эгерде, болсо) 

Рейтинг ыйгарылган күн 

Валютасы 

 

Бардыгы болуп 

РППУ 

номиналында 

Сом түрүндө 

номиналында 

сом түрүндө 

10 

11 

12 

13 

1. 

 

Банк 1 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2. 

  

Банк 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Аткаруучу: ___________________________ Кол тамгасы: _______________________________________ 

Аты-жөнү».  

 

 

 

 

 

 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобонун: 

- 3 пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3. Банктарда натыйжалуу корпоративдик башкарууга өбөлгө түзгөн негизги компоненттеринен болуп төмөнкүлөр саналат:  

- банктын башкаруу органдары ортосунда ыйгарым укуктарды, компетенцияларды жана отчет берүүнү аныктоо, Директорлор кеңешинин жана банк Башкармасынын натыйжалуу иш алып баруу шартын уюштуруу;  

- банк ишин өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу жана бекитүү, ошондой эле анын жүзөгө ашырылышын контролдоо;  

- тобокелдиктерди тескөө жана таламдардын каршы келишине жол бербөө боюнча системаларды түзүү

- банктын жетекчилигине жана кызматкерлерине сый акы берүү ички документтерин бекитүү

- кесиптик этика стандарттарын аныктоо жана сактоо;  

- банк ишинин ачык-айкындуулугун камсыз кылуу.  

Эл аралык эсептешүүлөр банкынын (Швейцария) www.bis.org сайтында жайгаштырылган Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин сунуш-көрсөтмөлөрү, ошондой эле www.oecd.org сайтында жайгаштырылган Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмунун корпоративдик башкаруу принциптери банктарда жана банктык топтордо натыйжалуу корпоративдик башкаруунун методологиялык негизи болуп саналат.»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын: 

«3-1. Банктын Директорлор кеңеши жана Башкармасы аларга жүктөлгөн милдеттерге тиешелүү маселелер боюнча аналитикалык, маалымат берүү, маалымдоо материалдарын жана сунуш-көрсөтмөлөрдү даярдоо үчүн кеңешчилерди (адистерди, консультанттарды, эксперттерди ж.б.) ишке тартууга укуктуу.  

Кеңешчилердин иши кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча кызматтык нускоолордун/келишимдердин алкагында жүзөгө ашырылууга тийиш.  

Кеңешчилер банктын кызмат адамы болуп саналбайт жана банктын операциялык ишине (кредиттик ж.б.) катыша алышпайт. Кеңешчилердин корутундусу сунуш-көрсөтмө берүү мүнөзүнө ээ, ал эми Директорлор кеңеши, банк Башкармасы тарабынан кабыл алынган бардык чечимдер үчүн жоопкерчилик аталган органдарга жүктөлөт.»; 

- 10-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзацы менен толукталсын: 

«Банктын Директорлор кеңеши банк ишин стратегиялык жактан башкарууну жүзөгө ашырып, келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө жана ички контролдоо системасын уюштуруунун негизги принциптерин жана ыкмаларын аныктайт, банктын аткаруу органдарынын ишин контролдойт, ошондой эле башка негизги функцияларды аткарат.»; 

- 11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«11. Директорлор кеңешинин гана компетенциясына жана жоопкерчилигине кирген маселелер Мыйзамда аныкталган жана анда банктын стратегияларын жана саясаттарын аныктоо, ошондой эле натыйжалуу иштеген аткаруу органдарынын ишин жөнгө салуу, алардын иш-аракеттерин контролдоону камсыз кылуу милдети каралган.»; 

- 12-пунктунун: 

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди натыйжалуу тескөөнүн Улуттук банк белгиленген талаптарга жооп берген принциптерин жана ыкмаларын аныктоо;»; 

11-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн, комитеттеринин ишине баа берүүнүн негизинде иш натыйжалуулугунун деңгээлине, анын банкты өнүктүрүү муктаждыктарына (натыйжалуу башкаруунун кемчиликтерин аныктоо жана тиешелүү түзөтүүчү аракеттерди көрүү) дал келишин мезгил-мезгили менен (жыл ичинде кеминде бир жолу) аныктап туруу»; 

пункт төмөнкү мазмундагы он үчүнчү абзац менен толукталсын: 

«- банктын узак мөөнөттө каралган негизги иш багытын жана алардын көрсөткүчтөрүн белгилөө;»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 12-1-пункт менен толукталсын: 

«12-1. Банктын Директорлор кеңеши банк ичинде, ошондой эле аткаруу органдары менен банк кызматкерлери ортосунда таламдардын каршы келип калышын алдын алып, ага бөгөт коюуда негизги ролду ойноого тийиш. Банктын Директорлор кеңеши таламдардын каршы келүүсүн аныктап, ага жол бербөө, банк ишинин ачык-айкындуулугун, маалыматтын өз убагында жана толук чечмеленип берилишин, ошондой эле банк акционерлеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документтерден тоскоолдуксуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн жооптуу болуп саналат.»; 

- 18 -пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«18. Банк корпоративдик башкаруунун таасирин күчөтүү максатында башка комитеттерди да түзүүгө тийиш, атап айтканда: 

- Кредиттик комитет кредит, гарантия, милдеттенме, кепилдик берүү, ошондой эле маани-маңызы боюнча кредиттик операция болуп саналган жана өзүндө кредиттик жоготуу тобокелдигин камтыган башка активдерге жана милдеттенмелерге тиешелүү бардык маселелер боюнча чечимдерди кабыл алат.  

- Банктын активдерин жана пассивдерин тескөө комитети банктын балансынын жалпы түзүмүн контролдойт, активдер жана пассивдер түзүмүнө мониторинг жүргүзөт, ошондой эле Директорлор кеңеши тарабынан белгиленген активдерди жана пассивдерди тескөө саясатынын талаптарынын сакталышын камсыз кылат.  

Аталган комитеттердин иши Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген комитеттер тууралуу ички жоболорго ылайык жөнгө салынат.  

Банктагы бардык комитеттерде аталган комитеттердин төрагалары башчылык кылат.  

Комитеттерди алдын ала каралуучу маселе боюнча ар кандай ой-пикирлерди эске алуу менен кылдат талкууга алууга мүмкүндүк бергендей курамда аныктоо зарыл.»;  

- 23-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«23. Директорлор кеңеши, алып барган иши тобокелдиктерди контролдоо жана ал боюнча чараларды кабыл алууга байланыштуу болгон негизги кызматкерлер тизмесин аныктайт. 

Банктын негизги кызматкерлерине банк Башкармасынын мүчөлөрү, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери (иш багыты боюнча) жана банк тарабынан жүргүзүлгөн операциялар менен бүтүмдөрдү ишке ашырууга катышкан түзүмдүк бөлүмдөрдүн башка кызматкерлери кирет. Негизги кызматкерлер кабыл алынган чечим боюнча ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшүнө жараша дайындалат.»; 

- 25-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 33- пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

- «Комитеттин иши банктын негизги кызматкерлерин дайындоо жана аларга сый акынын төлөнүшүнө контролду күчөтүүгө багытталууга тийиш.»; 

- 36-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«36. Комитет, Директорлор кеңешинин кеминде үч мүчөсүнөн турууга жана алардын бири көз карандысыз болууга тийиш.»; 

- 37-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«37. Комитет, Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарды эске алуу менен банктын негизги кызматкерлеринин курамына талапкерлер боюнча Директорлор кеңешине сунуштарды берет.»; 

- 39-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«39. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө жана негизги кызматкерлерине сый акы төлөө банкта кабыл алынган ички ченемдик актыларга ылайык жүзөгө ашырылат.»; 

- 40-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«40. Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө жана негизги кызматкерлерине төлөнүүчү сый акы өлчөмү алардын натыйжалуу иш алып баруусуна өбөлгө түзүп, аларга дем берген жана компетенттүү, өз ишин жакшы билген кесипкөй адистерди ишке тартууга мүмкүнчүлүк түзгөн чекте аныкталууга тийиш. 

Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө кошумча сый акы өлчөмү финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча банк ишинин натыйжаларын, Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн аталган кеңештин ишине натыйжалуу катышуусун эске алуу менен акционерлердин жалпы жыйынында тиешелүү чечим кабыл алуу аркылуу аныкталат.»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 40-1-пункту менен толукталсын:  

«40-1. Сый акы төлөө системасы, сый акынын банктын иш натыйжаларына жана ошол натыйжаны камсыз кылууда банк кызматкерлеринин кошкон жеке салымына карата негиздүү катышта белгиленишин камсыз кыла алгандай деңгээлде аныкталууга тийиш.  

Банкта сый акы лимити да каралышы зарыл. Лимиттин түзүмүндө банктын ар башка деңгээлдеги кызмат адамдарына сый акы өлчөмүн пропорционалдуу негизде теңдештирүү шарты каралууга тийиш.»; 

- 42-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Сый акы өлчөмү кызматкер аткарган милдеттер көлөмүнө, ошондой эле орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктин түздөн-түз иш натыйжасына карата катышына жараша болууга тийиш.»; 

- 43-пунктунун:  

үчүнчү абзацындагы «төлөө критерийлеринин системасын» деген сөздөрдөн мурда «ачык айкын» деген сөздөр менен толукталсын;  

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«- сый акылардын (бонус) өлчөмүн, ошондой эле алардын лимиттерин;»; 

сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- сый акылардын (бонустардын) төлөнүшүнүн банк ишинин кирешелүүгүнө көз карандылыгы.»; 

- 6-главанын аталышындагы «комитетке» деген сөз «Комитетке» дегенге алмаштырылсын; 

- 51-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«51. Банктын корпоративдик катчысы банк акционерлеринин жалпы жыйынын ишин жана Директорлор кеңешинин күндөлүк негизде өз ара натыйжалуу иш алып баруусун камсыз кылат жана уюштурат (отурумдарды өткөрүү жана иш кагаздарын жүргүзүү), ошондой эле акционерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча банктын иш-аракетин координациялайт.»; 

- 53-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзацы менен толукталсын:  

«Корпоративдик катчы ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жетиштүү билим деңгээлине, тажрыйбага жана квалификацияга жана акционерлердин ишенимдүүлүгүнө ээ болууга тийиш . Корпоративдик катчы белгиленген тапшырмаларды аткаруу үчүн зарыл ыйгарым укуктар жана тиешелүү ресурстар менен камсыз болууга тийиш.»; 

- 56-пунктунун 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жооп берүүгө.»; 

- 61-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кадр саясаты жагында корпоративдик башкаруу банкта Дайындоолор жана сый акылар боюнча комитеттин түзүлүшүн, ошондой эле төмөнкүлөргө тиешелүү ички документтердин талаптарынын так сакталышын болжолдойт:».  

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

- 3-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Банктын тышкы аудити Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, финансылык отчеттун эл аралык стандарттары жана башка маалыматтарга ылайык финансылык отчеттун бардык олуттуу аспектилеринде анын аныктыгына болгон пайдалануучулардын ишениминин даражасын жогорулатуу максатында банк ишмердигинин көз кранды эмес текшерүүсү.»; 

- 30-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«30. Тышкы аудитор колдонулган финансылык отчеттун негизги көрүштөрүнө (финансылык отчеттун эл аралык стандарттарына) ылайык финансылык отчеттун бардык олуттуу аспектилеринде анын аныктыгына болгон пайдалануучулардын ишениминин даражасын жогорулоосун камсыздайт.».