Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2019-жылдын 10-июлундагы   

№ 2019-П-12/36-3-(НПА) токтому  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-11-12/55-6-(НПА) 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү туралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-11-12/55-6(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү туралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланшын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылшы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, микрокаржылоо уюмдарын, адистештирилген финансы-кредиттик мекеме «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун, кредиттик союздарды, кредиттик бюролорду, «Альянс» алмашуу бюролордун ассоциациясын», алмашуу бюролорун, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын «10» июлу  

№2019-П-12/36-3-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө» нускоонун: 

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1. Улуттук банк Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-215-беренелеринде, 216-берененин 1 жана 2-бөлүгүндө жана 243, 264-266-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароого алат.»; 

- 2-пункттун: 

1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«1) Көзөмөл блогунун түзүмдүк бөлүмдөрү - Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-211, 213, 215, 216 (1 жана 2-бөлүгүндө), 243, 264-266 беренелеринде каралган бузуулар үчүн;»; 

4-пунктчадагы «216» деген сан «(1 жана 2-бөлүгүндө)» деген сөздөрү менен толукталсын; 

- 5-пунктчадагы «216» деген сан «(1 жана 2-бөлүгүндө), 264» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3. Ушул Нускоонун 12-пунктунда каралган учурларды эске албаганда, Улуттук банктын Бузуулар жөнүндө иштерди кароого алган комиссиясы (мындан ары - Комиссия) бузуулар жөнүндө иштерди кароого алып, токтом кабыл алуу аркылуу тишелүү жаза чарасын колдонууга укуктуу. 

Комиссиянын жеке жана сандык курамы Улуттук банктын буйругу менен бекитилет. 

Комиссиянын Төрагасы жана анын мүчөлөрү жок учурда Улуттук банктын тиешелүү буйругуна ылайык кызмат абалы боюнча аларды алмаштырган башка адамдар комиссиянын ишине катышат. 

Комиссиянын көпчүлүк мүчөсү катышкан шартта, отурум укуктуу болуп саналат.»;  

- Нускоо төмөнкү мазмундагы 3-1 жана 3-2 пункттар менен толукталсын: 

«3-1. Комиссиянын чечими добуш берүү аркылуу кабыл алынат. Комиссиянын отурумуна катышкан көпчүлүк мүчөлөр добуш берген шартта, чечим кабыл алынган катары эсептелинет.  

3-2. Комиссиянын Төрагасы: 

- Комиссиянын отурумун ачат жана жүргүзөт; 

-  ишти кароо убактысын жана ордун дайындоо боюнча аныктама чыгарат (2 тиркеме); 

- кароого алынган иш боюнча материалдар ага ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан тариздетилген, протоколдор, ишке тиешелүү башка материалдар туура эмес/ талапка ылайыксыз түзүлгөн жана тариздетилген, кароого сунушталган материалдар толук берилбеген жана кароо учурунда аларды толуктоого мүмкүн болбогон учурларда, иштин жүрүшүндө толтурулган протоколдун жана башка материалдардын ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарылып берилиши боюнча аныктама чыгарат (4 тиркеме).»; 

- 4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4. Жеке жана юридикалык жактар бузууларды жасагандыгы үчүн Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-215, 216 (1 жана 2-бөлүгүндө), 243, 264-266-беренелеринин чегинде жоопкерчилик тартышат.»; 

- 11-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«11. Ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө протоколду ал түзүлгөн учурдан тартып бир күн ичинде бузуу фактыларынын далилдерин жана/же бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын түшүндүрмөсүн камтыган башка материалдар менен кошо Комиссиянын Төрагасынын кароосуна жиберет.»; 

- 13-пунктунун: 

биринчи абзацындагы «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр «Комиссия» дегенге алмаштырылсын;  

экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- мындай ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына киреби же жокпу, анын ичинде Комиссиянын кароосуна берилген материалдарда кылмыштуулук белгилеринин орун алышын териштирүү, бузуулар боюнча протоколду жана иш боюнча башка материалдарды тергөө же алгачкы текшерүү органына тапшыруу зарылчылыгы маселелери айкындалат;»; 

- Нускоо төмөнкү редакциядагы 13-1 пункт менен толукталсын: 

«13-1. Ишти кароого даярданууда ошондой эле, бузуулар боюнча иштерди кароого алууда Комиссия бузууларда кылмыштын же жоруктун белгилери бар деген тыянакка келсе, Комиссия иш боюнча материалдарды тергөө караштуулугуна ылайык тергөө же иликтөө органына өткөрүп берүү чечимин кабыл алып, бул боюнча тиешелүү аныктаманы чыгарат.»; 

- 14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14. Комиссия бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкүлөр боюнча чечим кабыл алууга укуктуу:  

- бул ишке тиешелүү адамдарды чакыруу, иш боюнча зарыл кошумча материалдарды талап кылуу, экспертиза дайындоо (3-тиркеме);  

- ишти кароону кийинкиге калтыруу (3-тиркеме);  

- эгерде тиешелүү ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирбесе, бузуулар жөнүндө протоколду жана башка материалдарды ведомствого караштуулугу боюнча 3 (үч) жумуш күн ичинде өткөрүп берүү (5-тиркеме); 

-  тергөөгө караштуулугуна ылайык материалдарды тергөө же иликтөө органына өткөрүп берүү (5-1- тиркеме); 

- Бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайлар орун алган учурларда Комиссия мүчөсүн четтетүү (6-тиркеме);  

- Бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайлар орун алган учурларда, иш боюнча кыскартуу (7-тиркеме).  

Ушул пункттун экинчи-бешинчи абзацтарында каралган чечимдер Комиссия тарабынан аныктама түрүндө (2-5-1-тиркеме), ал эми алтынчы-жетинчи абзацтары боюнча - токтом түрүндө (6-7-тиркеме) чыгарылат.»; 

- 15 жана 23-пункттарында «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «Комиссиянын мүчөсү» дегенге алмаштырылсын; 

- 16 жана 19-пункттарында «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «Комиссия Төрагасы» дегенге алмаштырылсын; 

- 17, 18 жана 21-пункттарында «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «Комиссия» дегенге алмаштырылсын; 

- 20-пункттагы «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр Комиссия» дегенге алмаштырылсын; 

- 22-пункттун: 

биринчи абзацындагы «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө «Комиссиянын бардык мүчөлөрү» дегенге алмаштырылсын; 

- 24-пункттун: 

биринчи абзацындагы «Ыйгарым укуктуу жак» деген сөздөр «Комиссия» дегенге алмаштырылсын; 

пункт төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын: 

«-туум чегерүү жөнүндө (9-тиркеме);»; 

- төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго Комиссиянын бузуулар жөнүндө ишти кароого катышкан бардык мүчөлөрү кол коюшат.»; 

- 30-пункттагы «0.05 пайызга» деген сөздөр «1 пайызга» дегенге алмаштырылсын; 

- 31-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Өлчөмүн көрсөтүү менен туум чегерүү, ошондой эле айып пулдун жана өндүрүлүп алынууга тийиш болгон жалпы сумма өлчөмү көрсөтүлгөн токтом, аткаруу өндүрүшүнө тиешелүү мыйзамдарга ылайык өндүрүп алууну ишке ашыруу үчүн сот аткаруучуларынын ишин уюштуруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлөт.»; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө» нускоо төмөнкү мазмундагы 5-1 - тиркеме менен толукталсын: 

«5-1 - тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколду жана иш боюнча башка материалдарды тергөө же иликтөө органына өткөрүп берүү жөнүндө 

АНЫКТАМА 

_______________________ 

    (чыгарылган жер) 

  

____-ж. «__»_______________ 

(чыгарылган күнү

  

Улуттук банктын Комиссиясы (мындан ары Комиссия) ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын 

                                                           аты-жөнү/жактын аталышы) 

____________________________________________________________________________ 

тарабынан ______________________________________________ 

бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                 (бузуу жөнүндө ишти кароодо, бул ишти кароо Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 97-беренесинде/ Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 211-беренесинде каралган жоруктардын белгилерин күбөлөндүргөн жагдайлар)  

 (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 308-беренесине ылайык 

төмөнкүнү аныктады: 

1. ________________________________________________________________________ 

                          (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                        аты-жөнү/жактын аталышы) карата 

20_____ ж. «__» __________ бузуу боюнча №_____ протоколду жана иш боюнча башка материалдарды________________________________________________________________  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын аймактык бөлүмүнүн аталышы) өткөрүп берсин.  

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(ты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

 

- 1-10 тиркемелер төмөнкү редакцияда берилсин: 

1-тиркеме 

Бузуу жөнүндө 

ПРОТОКОЛ 

_________________________ 

         (түзүлгөн орду) 

  

20__-ж. « __» ______________ 

  

  

__________________________ 

үзүлгөн убактысы) 

  

_____________________________________________________________________________ 

                      (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ыйгарым укуктуу бөлүмүнүн  

                                                 аталышы - мындан ары - Улуттук банк

______________________________________________________________________ атынан 

_____________________________________________________________________________ 

      (Улуттук банктын кызматкеринин(леринин) аты-жөнү, кызмат орду толугу менен

_____________________________________________________________________________ 

 (бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке жактардын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)  

Бузуу жасаган жак жөнүндө кошумча маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ________________________________ 

туулган күнү: _____________________________________ 

катталган жери: ______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ___________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн каттоо номери: ____________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: __________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

бузуу жасалган жердин дареги: __________________________________________________ 

бузуу жасалган күн жана убактысы: _____________________________________________ 

Бузуу жасагандыгын тастыктаган далилдер: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

бул, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин ____ беренесинин талабын бузуу болуп саналат. 

Бузуу жөнүндө ишти чечүү үчүн зарыл болгон башка маалыматтар (болгон болсо)__________________________________________________(мисалы кол коюудан баш тартуу, ага түрткү берген себептер ж.б.)_______________________________________ 

 

Протоколго төмөнкүлөр кошо тиркелет

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Күбөлөр жана жабыр тарткандар жөнүндө маалыматтар (болгон болсо): 

_____________________________________________________________________________ 

       (аты-жөнү толук, туулган күнү, жашаган/катталган жери, байланыш телефондору

 

Күбөлөр жана жабыр тарткандарга алардын Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган укуктары боюнча түшүндүрмө берилген. 

 

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын түшүндүрмөсү (эгерде, болсо): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Бузуу фактысына жана мага карата колдонулуп жаткан жаза чарасына макул эмесмин__________(бузуу жасаган жактын кол тамгасы) 

 

Бузуу фактысына жана мага карата колдонулуп жаткан жаза чарасына макулмун__________(бузууга жасаган жактын кол тамгасы) 

  

Улуттук банк тарабынан: 

 

(аты-жөнү

____________________ 

(кызмат орду) 

__________________________ 

(кол тамгасы) 

_____________________________ 

(аты-жөнү

____________________ 

(кызмат орду) 

__________________________ 

(кол тамгасы) 

  

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке  

тартылып жаткан жак (бузуу жасаган жактын бул тилкедеги кол тамгасы анын  

протоколдун ага тиешелүү нускасын  

алгандыгын күбөлөндүрөт): 

  

  

______________________________________ 

(аты-жөнү

______________________ 

(кызмат орду) 

_______________ 

(кол тамгасы) 

 

Эскертүү

1. Бузуулар жөнүндө протоколду түзүү алдында ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактардын ар бирине төмөнкү укуктарын түшүндүрүүгө милдеттүү

1) өкүлдүн жардамынан пайдалануу; 

2) түшүндүрмө берүү же түшүндүрмө берүүдөн жана суроолорго жооп берүүдөн баш тартуу; 

3) ыйгарым укуктуу органдын чечимине сотко даттануу. 

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын өтүнүчү боюнча ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери көрсөтүлгөн укуктардын ар бири боюнча кең-кесири түшүндүрмө берүүгө милдеттүү

 

1-1 тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча айып пул салуу жөнүндө 

ТОКТОМ 

(иш жасалган жеринде каралган учурда) 

_______________________ 

       (чыгарылган жери) 

  

20__-ж. "__" ________________ 

(чыгарылган күнү

  

Мен, _____________________________________________________________________________ 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ыйгарым укуктуу кызматкеринин аты-жөнү

 

_____________________________________________________________________________ 

  (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                               аты-жөнү/жактын аталышы, толугу менен

 

карата бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, 

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: _______________________________ 

туулган күнү: _________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ___________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жак болсо): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: ____________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: __________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

жана төмөнкү фактыны аныктоо менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

                             (ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу) 

бул, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренесин (беренелерин) бузуу болуп саналат: 

____________________________________________________________________________ 

                                     (талабы бузулган берене (беренелер) 

 

Жогоруда көрсөтүлгөндүн негизинде, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 310-беренесине ылайык, токтом кылам: 

 

1. Бузуу жасаган жакка карата (____________________) категориядагы_______________________________сом 

өлчөмүндө (суммасы сандар жана жазуу жүзүндө) айып пулду төлөө түрүндө жаза чарасы колдонулсун жана айып пул суммасы мамлекеттик  

бюджеттин пайдасына которулсун. 

 

Токтомдун көчүрмөсү бузууну жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет. 

  

Ыйгарым укуктуу кызматкер

________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

___________________ 

(кол тамгасы) 

  

Токтомдун көчүрмөсүн  

алдым 

____________________________________________________ 

(бузуу жасаган жактын бул талаага кол коюшу аныкталган бузуу жана өз ыктыяры менен айып пулду төлөөгө макулдугун билдирет) 

  

  

  

2-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иштин кароо убактысын жана ордун белгилөө жөнүндө  

АНЫКТАМА  

_______________________ 

       (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" _______________ 

(чыгарылган күнү

  

Мен,_________________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын комиссиясынын төрагасынын аты-жөнү)  

____________________________________________________________________________ 

                          (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                        аты-жөнү/жактын аталышы) 

____________________________________________________________________________ 

тарабынан бузуу жөнүндө № _____ материалдарды карап чыгып, 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                      (Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка  

                              ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузулган беренелер) 

аныктадым: 

 

1. Иш 20__-жылдын «__» _____________ ______________________ дареги боюнча кароо белгиленсин. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

______________________________ 

(аты-жөнү

________________________ 

(кызмат орду) 

_____________________ 

(кол тамгасы) 

  

  

  

3-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө ишти кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө 

АНЫКТАМА 

__________________________ 

          (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" ________________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия)  

___________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                         аты-жөнү/жактын аталышы

____________________________________________________________________________ 

тарабынан __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка  

 ченемдик укуктук актылардын талаптары бузулган беренелер)  

бузуу жөнүндө № ____иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

 (кийинкиге калтыруу жүйөлөрүн жана/же негиздерин чагылдыруу: тараптардын  

 өтүнүчтөрү, кошумча материалдарды талап кылуу зарылдыгы, кызыкдар  

жактарды ишке катышууга тартуу, экспертиза жүргүзүү ж.б.), 

 

аныктадым: 

 

1. № _____ ишти кароону кийинкиге калтырылсын (____-ж. "__" ___________ бузуу жөнүндө протокол). 

2. Ишти кароо 20__-жылдын "__" ____________белгиленсин. 

3. Кошумча документтер 20__-жылдын "__" ____________ чейинки мөөнөттө берилсин  

(зарылдыгына жараша). 

4. Ишти кароого катышууга __________________тартылсын (зарылдыгына 

жараша). 

5. _______________________________ экспертиза дайындалсын (зарылдыгына жараша).  

  

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

 

 

4-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча протоколду жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарып берүү жөнүндө 

АНЫКТАМА 

__________________________ 

         (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" __________________ 

(чыгарылган күнү

  

Мен,________________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын комиссиясынын төрагасы)  

____________________________________________________________________________ 

                                (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын  

                                                          аты-жөнү/жактын аталышы) 

тарабынан __________________________________________________________________ 

                   (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка  ченемдик укуктук актыларынын беренеси)  

бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

                (кароого алынган иш боюнча материалдар ага ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан тариздетилген, протоколдор, ишке тиешелүү башка материалдар туура эмес/ талапка ылайыксыз түзүлгөн жана тариздетилген, кароого сунушталган материалдар толук берилбеген жана кароо учурунда аларды толуктоого мүмкүн болбогон учурларда, иштин жүрүшүндө толтурулган протоколдун жана башка материалдардын ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарылып берилишин): 

 

аныктадым: 

 

1. № _____ иш боюнча протокол (иштин башка материалдар) аныкталган кемчиликтерди  

четтетүү үчүн ________________________________________ кайтарылып берилсин. 

                              (ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)  

2. ___________________________________________________________________________ 

                                        (ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы) 

Улуттук банкта бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоонун (мындан ары - Нускоо) 16-пунктунда каралган мөөнөттөрдө аныкталган кемчиликтерди четтетсин. 

3. _______________________________________ сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире 

                     (ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)  

иштелип чыккан материалдарды Нускоонун 16-пунктунда каралган мөөнөттө Комиссияга берсин. 

4. Ишти кароо 20__-жылдын "__" __________дайындалсын

  

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

 

  

 

 

5-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө 

АНЫКТАМА 

________________________ 

         (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" ______________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия)  

___________________________________________________________________________ 

    (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын  

                                                           аты-жөнү/жактын аталышы

____________________________________________________________________________ 

тарабынан бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(бузуу жөнүндө ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирбей тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар), 

жана________________________________________________________________________ 

                   (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин беренеси жана/же  

                                                              башка ченемдик акт)  

ылайык _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

бузуу жөнүндө ишти кароо _____________________________________________________________________________ (бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча кароого компетенттүү соттун, мамлекеттик органдын/жактын аталышы) компетенциясына кире тургандыгын белгилейт. 

 

Ошондон улам, Комиссия төмөнкүнү аныктады: 

 

1. ____________________________________________________________________тарабынан ( бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын  

                                               аты-жөнү/жактын аталышы)  

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протокол жана бузуу жөнүндө иштин башка материалдары 

_____________________________________________________________________________(бузуу жөнүндө ишти кароого компетенттүү сот,  

 мамлекеттик органдын/жактын аталышы) кароосуна өткөрүлүп берилсин. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

  

  

6-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча четтетүү жөнүндө  

ТОКТОМ 

 

______________________ 

      (чыгарылган жер) 

  

20__-ж. "__" _______________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия)  

___________________________________________________________________________ 

                             (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                             аты-жөнү/жактын аталышы

____________________________________________________________________________ 

тарабынан жасалган бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ишти кароо учурунда белгиленген, Комиссия мүчөсү Кыргыз Республикасы Бузуулар 

   жөнүндө кодексинин 323-беренесине ылайык, бул ишти карай албай  

   тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар

токтом кылат: 

 

1. _________________________________________________________________________ (өтүнүчтү берген жактын аты-жөнү/аталышы) 

_____________________________________________________________________карата 

(өтүнүч берилген жактын аты жөнү/аталышы) 

 

 

четтетүү жөнүндө өтүнүчү  

 

канааттандырылсын/четке кагылсын. 

 

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

  

  

 

7-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № __________ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө 

ТОКТОМ 

________________________ 

         (чыгарылган жер) 

  

____-ж. "__" ________________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары - Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                 аты-жөнү/жактын аталышы

тарабынан бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып, 

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: _________________________________________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери ___________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: ______________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ____________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: _________________________________________________________________ 

төмөнкүлөрдү аныктады 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузууга жөнүндө ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө  

кодексинин 302-беренесине ылайык, бул иш боюнча өндүрүштү  

токтотууну аныктаган жагдайларды чагылдыруу) 

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренесинин ___ пунктуна таянуу менен 

 

токтом кылат: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

   (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                          аты-жөнү/жактын аталышы)  

карата бузуу жөнүндө иш токтотулсун.  

 

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

Токтомдун көчүрмөсүн  

алдым 

___________________________________________ 

(бузуу жасаган жактын кол тамгасы/ 

тапшырылгандыгын тастыктаган почта квитанциясы) 

  

  

  

 

8-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча айып пул салуу жөнүндө 

ТОКТОМ  

(иш Комиссия тарабынан каралган учурда) 

 

___________________________ 

           (чыгарылган жер) 

  

20___-ж."__"_________________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

тарабынан бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, 

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: _________________________________________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ____________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

төмөнкү фактыны аныктаган: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                           (ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу) 

Бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөнкү беренесин  

(беренелерин) бузуу болуп саналат: 

_____________________________________________________________________________ 

                                       (талабы бузулган берене (беренелер)) 

 

Жогоруда көрсөтүлгөндүн негизинде токтом кылат: 

 

1. _____________________________________________________________________________   (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                 аты-жөнү/жактын аталышы

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин _____ беренеси (беренелерине) ылайык (____________________) категориядагы_______________________________сом 

өлчөмүндө (суммасы сандар жана жазуу жүзүндө) айып пулду төлөө түрүндө жаза чарасы колдонулсун жана айып пул суммасы мамлекеттик  

бюджеттин пайдасына которулсун. 

 

Токтом, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 332-беренесине ылайык  

ага карата даттануу түшпөгөн шартта, анын көчүрмөсү бузуу жасаган жакка тапшырылган же почта аркылуу  

жөнөтүлгөндөн 10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомго карата даттанууну кароо жыйынтыгы боюнча соттун чечими  

чыккан күнү ал дароо мыйзамдуу күчүнө кирет. 

  

Сотко даттануу жолдонгон беле ООБА/ЖОК 

(тиешелүүсүнүн астын сызып белгилөө зарыл) 

_________________________ сотунун 20_____ж. «___»___________ чечиминин негизинде күчүнө кирди. 

 

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

 

  

  

  

9-тиркеме 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө иш боюнча туум чегерүү жөнүндө  

ТОКТОМ 

_______________________ 

       (чыгарылган жер) 

  

20__ж."__"________________  

(чыгарылган күнү

 

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

тарабынан жасалган бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып,  

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: _________________________________________________________________ 

катталган жери: _______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери: __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ____________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

20___жылдын “___”__________________№_ протоколго карата___________айып пул салуу жөнүндө токтомдун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 342-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттүн бүтүшүнө байланыштуу  

 

токтом кылат: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

 

____-жылдын "__" ______ тартып "___-жылдын “___" ________ чейинки аралыкта өз учурунда төлөнбөгөн __________________ (_________________________) категориядагы 

айып пулдун суммасынан 1 (бир) пайызга барабар өлчөмүндө мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн______________ сом өлчөмүндөгү айып пул чегерилсин. Жыйынтыгында, чегерилген туумдун жалпы суммасы ____-жылдын "________"  

карата абал боюнча _________ (___________________)  

___________ сомду түзөт. 

 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 343-беренесине ылайык, 

________________________ (_________________________) сом өлчөмүндө чегерилген туум мамлекеттик бюджеттин пайдасына которулууга тийиш. 

 

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 

 

  

  

  

10-тиркеме 

 

20______ ж. «____» _____________ № ___ сериядагы протоколго карата бузуу жөнүндө ишти токтото туруу жөнүндө 

ТОКТОМ 

_______________________ 

        (чыгарылган жер) 

  

20__-ж. "__" ______________ 

(чыгарылган күнү

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары - Комиссия) 

_____________________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

 

тарабынан жасалган бузуу жөнүндө № ___ иштин материалдарын карап чыгып,  

бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча): 

паспорттук маалыматтар: ______________________________________________________ 

туулган күнү: ________________________________________________________________ 

катталган жери: ______________________________________________________________ 

айкын жашаган жери __________________________________________________________ 

байланыш маалыматтары: _____________________________________________________ 

иштеген жери (зарылдыгына жараша): ___________________________________________ 

бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар боюнча): 

Юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн катталган номери: _____________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________ 

юридикалык дареги: ___________________________________________________________ 

айкын дареги: ________________________________________________________________ 

төмөнкүлөрдү _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин  

  300-беренесине ылайык, ишти токтотууга негиз болгон, аныкталган  

 жагдайларды чагылдыруу) аныктаган. 

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 300-беренесинин ___ пунктуна таянуу менен, 

 

токтом кылат: 

 

1.____________ ________________________________________________________________ 

 (бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын  

                                                  аталышы/жактын аты-жөнү

карата бузуу жөнүндө иши токтотулсун. 

2.________________________(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы) бузуу жасаган жакты аныктап, табууга байланыштуу чараларды көрсүн. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

  

 Комиссиянын мүчөлөрү

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы) 

 

__________________________________ 

(аты-жөнү

_______________________ 

(кызмат орду) 

__________________ 

(кол тамгасы)