Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2019-жылдын 23-декабрындагы 

№ 2019-П-07/65-2-(ДКП) 

токтому 

 

 

 

 

 

 

 

2020-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 68-беренесине жана Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому менен бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. 2020-жылга милдеттүү кам түзүү графиги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом 2020-жылдын 6-январынан тартып күчүнө кирет. 

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага 

 

Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2019-жылдын 23-декабрындагы 

№ 2019-П-07/65-2-(ДКП) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

2020-жылга милдеттүү кам түзүү  

ГРАФИГИ 

 

 

Эсептешүү мезгил аралыгы 

Базалык мезгил аралыгы 

Мезгил аралыгынын узактыгы 

башталышы 

аякташы 

башталышы 

аякташы 

09.12.2019 

05.01.2020 

06. 01.2020 

02.02.2020 

28 күн 

06.01.2020 

02.02.2020 

03.02.2020 

01.03.2020 

28 күн 

03.02.2020 

01.03.2020 

02.03.2020 

29.03.2020 

28 күн 

02.03.2020 

29.03.2020 

30.03.2020 

26.04.2020 

28 күн 

30.03.2020 

26.04.2020 

27.04.2020 

24.05.2020 

28 күн 

27.04.2020 

24.05.2020 

25.05.2020 

21.06.2020 

28 күн 

25.05.2020 

21.06.2020 

22.06.2020 

19.07.2020 

28 күн 

22.06.2020 

19.07.2020 

20.07.2020 

16.08.2020 

28 күн 

20.07.2020 

16.08.2020 

17.08.2020 

13.09.2020 

28 күн 

10 

17.08.2020 

13.09.2020 

14.09.2020 

11.10.2020 

28 күн 

11 

14.09.2020 

11.10.2020 

12.10.2020 

08.11.2020 

28 күн 

12 

12.10.2020 

08.11.2020 

09.11.2020 

06.12.2020 

28 күн 

13 

09.11.2020 

06.12.2020 

07.12.2020 

03.01.2021 

28 күн