Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2020-жылдын 27-майындагы 

№2020-П-33/31-4-(НФКУ)  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-3-(НФКУ)  

«Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө»  

токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33\47-3-(НФКУ) «Кепилдик фонддорунун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кепилдик фонддорунун ишин жөнгө салуу эрежелеринин: 

1-тиркемеси ушул токтомго карата тиркемеге ылайык А1-1. таблицасы менен толукталсын. 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

-  токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгы ушул токтом менен «Кепилдик фонд» ачык акционердик коомун, «Кыргызстан банктарынын бирикмеси» юридикалык жактарынын бирикмесин жана коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2020-жылдын 27- майындагы 

№ 2020-П-33/31-4-(НФКУ) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

А1.1. Уюштуруучу/катышуучу катары аялдар саналган ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары каттоодон өткөн аялдарга берилген кепилдиктер боюнча кепилдик фондунун иши (кыскача отчет)  

  

  

Отчет түзүлгөн күн: 

  

  

  

Бишкек ш. 

Ош ш. 

Баткен областы 

Жалал-Абад областы 

Нарын областы 

Ош областы 

Талас областы 

Чүй областы 

Ысык-Көл областы 

Жыйынтыгында 

Бекитилген кепилдиктердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бекитилген кепилдиктердин суммасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бекитилген кепилдиктердин саны (отчеттук мезгил ичинде) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бекитилген кепилдиктердин суммасы (отчеттук мезгил ичинде) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Колдонуудагы кепилдиктердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Колдонуудагы кепилдиктердин суммасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кепилдиктерди камсыздоо алдында берилген кредиттердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кепилдиктерди камсыздоо алдында берилген кредиттердин суммасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткарылган кепилдиктердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткарылган кепилдиктердин суммасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Туризм 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жана башкалар