Кайта келүү

СУНУШТАРДЫН ЖАНА ЖООПТОРДУН РЕЕСТРИ 

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча  Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчет түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык жаңылоо, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтом долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жөнүндө  

 

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ  

(2021-жылдын 27-апрелиндеги ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында) 

Каттоо номери 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы  

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес