Кайта келүү

Талкууга сунушталган долбоорлор
(2019-ж. - 2021-ж.)


 1. " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору (ПРБО)
 2. "Мурабаха операциясын эсепке алуу тартибин бекитүү тууралуу" жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 3. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштар жана жооптор реестри
 4. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 6. "Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана алар тарабынан маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
 7. Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 8. Улуттук банк Башкармасынын "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу эсеп планын бекитүү тууралуу" токтом долбоору
 9. Улуттук банк Башкармасынын "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтом долбоору
 10. Сунуштар жана жооптор Реестри (2021-жылдын 24-августундагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)
 11. Сунуштар жана жооптор Реестри (2021-жылдын 23-августундагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)
 12. "Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 13. "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу долбоору
 14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоору
 15. Улуттук банк Башкармасынын "Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 16. Сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ ("Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө" жобонун долбооруна ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү боюнча 2021-жылдын 11-июнундагы билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)
 17. Сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ (ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 2021-жылдын 31-мартындагы билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)
 18. Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 19. Сунуштардын жана жооптордун реестри (2021-жылдын 7-июнундагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында)
 20. Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" долбоору
 21. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоор
 22. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 23. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдын 28-мартындагы №166/51-6 "Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоору
 24. "Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө" жобонун долбоору
 25. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө.
 26. Сунуштардын жана жооптордун реестри (2021-жылдын 6-майындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында)
 27. Сунуштардын жана жооптордун реестри (2021-жылдын 27-апрелиндеги ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында)
 28. Сунуштардын жана жооптордун реестри (2021-жылдын 30-апрелиндеги ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)
 29. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтом долбоору
 30. Сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ (2021-жылдын 27-апрелиндеги ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)
 31. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун жана алмашуу бюролордун иштерин лицензиялоо жана жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу 2021-жылдын 12-апрелиндеги билдирүү
 32. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбооруна карата маалымдама-негиздеме
 33. Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна карата маалымдама-негиздеме
 34. "Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө" жобонун долбоору
 35. "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө" жобонун долбоору
 36. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу 2021-жылдын 2-мартындагы билдирүү
 37. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу 2021-жылдын 2-мартындагы билдирүү
 38. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри 2021-жылдын 19-февралындагы иджара/иджара мутахийя биттамлик типтүү келишимдерди стандартташтыруу маселеси боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу билдирүү
 39. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри 2021-жылдын 19-февралындагы мурабаха операциясын эсепке алуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу билдирүү
 40. Операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 41. Кепилдик фондунун кепилдиги менен камсыздалган активтерди классификациялоого тиешелүү "Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 42. Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 43. Форс-мажордук кырдаал орун алган мезгил аралыгында коммерциялык банктардын чек ара аркылуу өтүүчү финансылык билдирүүлөрдү жөнөтүү жана алуу боюнча иш тартиби жөнүндө жобонун долбоору
 44. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) жана кредиттик тобокелдиктери маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселе боюнча кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу 2020-жылдын 16-декабрындагы билдирүү.
 45. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ 2020-ж. 8-декабрындагы таасир этүү чаралар боюнча ченемдик укуктук актыларынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселе кызыктар тараптардын сунуштарын кабыла алына тургандыгы жөнүндө билдирүү
 46. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 47. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун Реестри - 2020-ж. 4-декабрындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына электрондук документтерди кабыл алуу жана аралыктан тейлөө каналдары аркылуу насыялоонун чектерин жогорулатуу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуу таасирин талдоо алкагында кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын жөнүндө билдирүү
 48. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 49. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 50. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 51. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишиндеги бузуулар жөнүндө маалымдоо саясатын бекитүү тууралуу" токтом долбоору
 52. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоору
 53. Кредитти берүүдө күрөөнү баалоо боюнча талаптарды, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруу жана активдерди классификациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 54. Долбоор «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобо
 55. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 56. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 57. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарына карата таасир этүү чараларын колдонуу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 58. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
 59. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 60. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 61. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтом долбоору
 62. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 63. "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом долбоору
 64. "Атайын жөнгө салуу жөнүндө" жобонун долбоору
 65. Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 66. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 67. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун лицензиялоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 68. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 69. Реструктуризацияланган кредиттерди, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо боюнча КР Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 70. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 71. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 72. Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган концепциянын долбоор
 73. " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 74. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 токтому менен бекитилген "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр
 75. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 76. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 77. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 78. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 79. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 80. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 81. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 "Тике банктык көзөмөл жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 82. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 83. Долбоор "Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) "Убактылуу администрация жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 84. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 85. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" долбоору
 86. "Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 87. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын
 88. «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 89. Операциялык тобокелдиктер, левераж коэффициенти жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчтөрү маселеси боюнча Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору
 90. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 91. Долбоор Эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелери
 92. Долбоор Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
 93. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоору
 94. Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө жобо
 95. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларын өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүнүдө" долбоору
 96. "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин" долбоору
 97. "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун долбоору
 98. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоору (кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу алкагында)
 99. Кепилдик фонддорунун ишин жөнгө салуунун эрежелеринин долбоору
 100. "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жөнүндө жобонун" долбоору
 101. ИПФ боюнча баалуу металлдар менен операцияларын жүргүзүү тууралуу долбоор
 102. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 103. Долбоор Кыргыз Рспубликасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору, анын ичинде коммерциялык банктардын рыноктук тобокелдигин жана пайыздык чендин тобокелдигин тескөө тууралуу
 104. Долбоор "Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө" жобонун долбоору
 105. Долбоор "Төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү жана андагы тобокелдиктерди тескөө боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
 106. "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобонун долбоору
 107. Долбоор "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
 108. Долбоор "Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
 109. Улуттук банк Башкармасынын "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" жаңы редакциядагы токтом долбоору
 110. "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/10 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 111. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 112. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр
 113. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 "Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү
 114. "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобого өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу" долбоору
 115. Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомунун долбоору
 116. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын башка менчигине тиешелүү айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору
 117. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселеси боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорү киргизүү жөнүндө" долбоор
 118. Электрондук колтамгасын колдонуу тууралуу "Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору
 119. Долбоор "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 120. Долбоор "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө"
 121. Долбоор "Айыл чарбасын өнүктүрүүгө ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоону сунуштоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөр"
 122. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор" долбоор
 123. Банктардын капиталынын түзүмүн өзгөртүү суроосу боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
 124. "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобонун жана "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө" жобонун жаңы редакциясынын долбоору