Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна карата 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары токтом долбоору) Базель III эл аралык стандарттарын колдонууга киргизүүнүн алкагында мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун (мындан ары регулятивдик банктык отчет) формаларын «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобого ылайык келтирүү жана реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат алуу максатында иштелип чыкты. 

Мындан тышкары, токтом долбоорунда банктардын финансылык отчетторун чечмелөө жана баалуу металлдардын ачык позициясын эсептөө тууралуу тактоолор каралган. 

 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк 

Токтом долбоорунун алкагында реструктуризацияланган кредиттерди мөөнөтү өткөрүлгөн күндөр жана классификациялоо түрлөрү боюнча иликтөө максатында регулятивдик банктык отчеттун 6 жана 7-бөлүктөрүнө өзгөртүүлөр киргизилген.  

Мындан тышкары, токтом долбоорунда системалуу мааниге ээ банктардын ликвиддүүлүк деӊгээлин өлчөө жана аларга мониторинг жүргүзүү максатында регулятивдик банктык отчеттун 14-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Отчеттун формасында банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициент деӊгээли жөнүндө маалымат камтылат. Ошол эле учурда, регулятивдик банктык отчеттун 14.В «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарынын аткарылышы тууралуу отчет» бөлүгүнүн формасы оптималдаштырылган, отчеттун формасы банктын ири тобокелдиктеринин жалпы өлчөмү жана Улуттук банктын талаптарын эсептөө жөнүндө маалымат менен толукталган. 

Жогоруда көрсөтүлгөн отчеттордун жыйынтыгы катары көзөмөлдөө максатында реструктуризацияланган кредиттер, системалуу мааниге ээ банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициент деӊгээли жана Улуттук банктын айрым талаптары боюнча толук маалымат алуу саналат. 

Буга кошумча токтом долборунда пруденциалдык талаптарга ылайык, активдер боюнча түзүлгөн кам өлчөмүн чейрек сайын сунушталуучу финансылык отчетто чечмелөө, ошондой эле баалуу металлдар түрүндө ачык позицияларды эсептөө тууралуу тактоолор каралган.  

Токтом долбооруна ылайык өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына киргизилет: 

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобо

- 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоо; 

- 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын жана баалуу металлдар түрүндө ачык позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө» нускоо; 

- 2010-жылдын 12-мартындагы №6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобо; 

- 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобо.  

 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык натыйжалардын, коррупциялык кесепеттердин келип чыгышы мүмкүндүгүн болжолдоо 

Токтом долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт. 

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат   

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 22-беренелерине, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык, жарандардын жана юридикалык жактардын таламдары козголгон, ошондой эле ишкердик ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору коомдук талкуудан өтүүгө жана алардын жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүлүүгө тийиш.  

Токтом долбоору боюнча материалдар коомдук талкууга сунуштоо үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жайгаштырылат.  

  

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдоо   

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына каршы келбейт.  

  

6. Каржылоо зарылчылыгы жөнүндө маалымат   

Сунушталып жаткан токтом долбоорун кабыл алуу кошумча каражаттарды бөлүүнү талап кылынбайт. 

 

7. Жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөө жөнүндө маалымат   

Токтом долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Методикага ылайык жүргүзүлгөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долбоор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»; 

- 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын жана баалуу металлдар түрүндө ачык позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө» нускоо тууралуу»; 

- 2010-жылдын 12-мартындагы №6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

 

2. Токтом 2022-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомун, «Кепилдик фонд» ААКты, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага К. Боконтаев  

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2021-жылдын «_____» ____________ 

№ _____________________________ 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 4.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун 1-37-бөлүктөрүнүн электрондук версиялары Улуттук банкка өткөрүлүп берилет. Мында Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун 1-37-бөлүктөрүнүн электрондук версияларында электрондук кол тамга болууга тийиш. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун тиешелүү бөлүктөрүнө карата белгиленген форматтагы коштомо катка электрондук кол тамга коюулууга жана ал электрондук форматта сунушталууга тийиш.»; 

- 4.5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.5. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар табылса, толук эмес маалымат берилсе же болбосо формалар туура эмес толтурулса Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансалык отчетко төмөнкү саптарга чагылдыруу менен банкка отчетту корректировкалоо зарылчылыгы жөнүндө маалымдайт: 

- ар күндүк жана ар жумалык отчет үчүн 2 жумуш күнү ичинде; 

- ар айлык отчет үчүн 10 жумуш күнү ичинде; 

- чейректик отчет үчүн 10 жумуш күнү ичинде; 

- жарым жылдык отчет үчүн 15 жумуш күнү ичинде; 

- жылдык отчет үчүн 30 жумуш күнү ичинде. 

Корректировкаланган отчеттор банктын коштомо каты менен бирге Улуттук банктын билдирүүсүн алган күндөн тартып ар күндүк жана ар жумалык отчеттор 2 жумуш күнү ичинде жана бардык калган отчеттор 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш.»; 

- 1-тиркеменин: 

- 6-бөлүгү Д, Е, Ж, З бөлүкчөлөрү менен толукталсын жана таблицанын 10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

10 

6-бөлүк 

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген жана реструктуризацияланган активдер тууралуу маалымат    

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат 

Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында)   

В. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат 

Г. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында) 

Д. Реструктуризацияланган кредиттер тууралуу маалымат    

Е. Реструктуризацияланган кредиттер тууралуу маалымат  

(чет өлкө валютасында) 

Ж. «Ислам терезеси» алкагында реструктуризацияланган активдер тууралуу маалымат    

З. «Ислам терезеси» алкагында реструктуризацияланган активдер тууралуу маалымат  

(чет өлкө валютасында) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

»; 

- таблицанын 11-пунктунун 7-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

11 

7-бөлүк 

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо    

А. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында)   

В. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

Г. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында)   

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

»; 

- таблицанын 18-пунктунун 14-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

18 

14өлүк 

Экономикалык ченемдердин/ көрсөткүчтөрдүн жана банктын капиталынын кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) талаптарынын сакталышы жөнүндө маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме  

А. Жеке адамдар алдында мөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу күндөлүк отчет (К5.1)  

Күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00гө чейин  

  

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу отчет (К5.2)  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет  

  

  

  

Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет (К3.2)   

Жума сайын  

Отчеттук жумадан кийинки жуманын биринчи жумуш күнү саат 9.00гө чейин  

  

Д. Дароо ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет (К3.3)   

Күн сайын   

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00гө чейин  

  

Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттер көлөмү жөнүндө маалымат   

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 

 

 

Ж. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 

 

З. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 

 

 

И. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин сакталышы жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 

 

К. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин көрсөткүчү жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

»; 

- 20-пункттун 16-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

20 

16-бөлүк 

Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет  

Күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин 

«Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоого карата тиркеме;     Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө 

нускоо 

 

 

А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча ачык валюта позициялары жөнүндө күндөлүк отчет  

Б. Ачык валюта позициялары жөнүндө жыйынтыкталган күндөлүк отчет  

В. Баалуу металлдар түрүндө ачык позициялар жөнүндө күндөлүк отчет 

Г. Ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча баалуу металлдар түрүндө ачык позициялар жөнүндө күндөлүк отчет 

Д. Баалуу металлдар түрүндө ачык позициялар жөнүндө жыйынтыкталган күндөлүк отчет 

Күн сайын    

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин 

 

»; 

- 2-тиркемедеги: 

- 6-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«6.А БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ  

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

кредиттер 

10 

11 

12 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

 

 

6.Б БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

кредиттер  

10 

11 

12 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

 

6.В БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

активдер  

10 

11 

12 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

 

 

6.Г БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

БАРДЫГЫ БОЛУП (3 жана 4-тилкелердин суммасы) 

Күндөлүк (мөөнөтү өткөрүлбөгөн) активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

1 күндөн 29 күнгө чейин 

30 күндөн 59 күнгө чейин 

60 күндөн 89 күнгө чейин 

90 күндөн 119 күнгө чейин 

120 күндөн 179 күнгө чейин 

180 күндөн 359 күнгө чейин 

360 күн жана андан көп 

Бардыгы болуп чегербөө статусундагы  

активдер  

10 

11 

12 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Жыйынтыгында активдер 

 

 

 

 

«6.Д БӨЛҮК. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН КРЕДИТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча кредиттер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлгөн 

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган кредиттер 

 

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган кредиттер/ «0» нөлдүк төлөм 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган кредиттер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу кредиттер 

Канааттандырарлык кредиттер 

Байкоого алынган кредиттер 

Жалпы камдар  

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Бардыгы болуп 

0% 

2% 

Бардыгы болуп 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген пайыздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча кредиттер 

Статьянын аталышы 

Отчеттук мезгил 

Жылдын башынан баштап 

Суммасы 

РППУ 

Кредиттердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Кредиттердин саны 

Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча кредиттер: 

  

  

  

  

  

  

а) негизги карыз жана/же пайыздар боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен 

  

  

  

  

  

  

б) кредиттик келишимдин акыркы мөөнөтүн узартуу менен 

  

  

  

  

  

  

в) негизги карыз жана/же пайыздар боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу жана кредиттик келишимдин акыркы мөөнөтүн узартуу менен  

  

  

  

  

  

  

г) пайыздык ченди өзгөртүү 

  

  

  

  

  

  

д) валютаны конвертациялоо 

  

  

  

  

  

  

е) башка реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн  

  

  

  

  

  

  

Реструктуризацияланган кредиттердин суммасы, алар боюнча графикке ылайык өз убагында 3 төлөм жүргүзүлгөн (негизги сумма жана пайыздар) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

6.Е БӨЛҮК. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН КРЕДИТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча кредиттер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп мөөнөтү өткөрүлгөн,  

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган кредиттер 

 

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган кредиттер/ «0» нөлдүк төлөм 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чет өлкө валютасында классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган кредиттер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу кредиттер 

Канааттандырарлык кредиттер 

Байкоого алынган кредиттер 

Жалпы камдар  

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Бардыгы болуп 

0% 

2% 

Бардыгы болуп 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Банктарга жана финансы-кредит уюмдарына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген пайыздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча чет өлкө валютасындагы кредиттер  

Статьянын аталышы 

Отчеттук мезгил 

Жылдын башынан баштап 

Суммасы 

РППУ 

Кредиттердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Кредиттердин саны 

Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча кредиттер: 

  

  

  

  

  

  

а) негизги карыз жана/же пайыздар боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен 

  

  

  

  

  

  

б) кредиттик келишимдин акыркы мөөнөтүн узартуу менен 

  

  

  

  

  

  

в) негизги карыз жана/же пайыздар боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу жана кредиттик келишимдин акыркы мөөнөтүн узартуу менен  

  

  

  

  

  

  

г) пайыздык ченди өзгөртүү 

  

  

  

  

  

  

д) валютаны конвертациялоо 

  

  

  

  

  

  

е) башка реструктуризацияланган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн  

  

  

  

  

  

  

Реструктуризацияланган кредиттердин суммасы, алар боюнча графикке ылайык өз убагында 3 төгүм жүргүзүлгөн (негизги сумма жана пайыздар) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ж БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН АКТИВДЕР (каржылоо) ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ     

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча активдер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп,мөөнөтү өткөрүлгөн  

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган активдер 

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа/пайда боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган активдер/ «0» нөлдүк төлөм 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же үстөк баа/пайда боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа/пайда боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча реструктуризацияланган активдер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоого алынган активдер 

Жалпы камдар 

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Бардыгы 

0% 

2% 

Бардыгы 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга каржылоо жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген үстөк баа/пайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча активдер 

Статьянын аталышы 

Отчеттук мезгил 

Жылдын башынан баштап 

Суммасы 

РППУ 

Активдердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Активдердин саны 

Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча активдер: 

  

  

  

  

  

  

а) каржылоонун негизги суммасы жана/же үстөк баа/пайда боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен 

  

  

  

  

  

  

б) каржылоо келишиминин акыркы мөөнөтүн узартуу менен 

  

  

  

  

  

  

в) каржылоонун негизги суммасы жана үстөк баа/пайда боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу жана каржылоо келишиминин акыркы мөөнөтүн узартуу менен  

  

  

  

  

  

  

г) үстөк бааны/пайданы өзгөртүү  

  

  

  

  

  

  

д) валютаны конвертациялоо 

  

  

  

  

  

  

е) башка реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн  

  

  

  

  

  

  

Реструктуризацияланган активдердин суммасы, алар боюнча графикке ылайык өз убагында 3 төгүм жүргүзүлгөн (негизги сумма жана үстөк баа/пайда) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.З БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛАНГАН АКТИВДЕР (каржылоо) ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

1. Реструктуризациялоонун саны боюнча активдер (миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Мөөнөтү өткөрүлбөгөн  

Бардыгы болуп,мөөнөтү өткөрүлгөн  

1-29 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

30-59 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

60-89 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

90-119 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

120-179 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

180-269 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

270-364 күнгө чейин мөөнөтү өткөрүлгөн  

365 күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн  

Дисконт 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

Суммасы 

РППУ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Жыйынтыгында реструктуризацияланган активдер 

 

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

а) 1 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) 2 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) 3 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) 4 жолу реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) 5 жолу жана мындан көп жолу реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа боюнча төлөм каралбаган реструктуризацияланган активдер/ «0» нөлдүк төлөм 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма же үстөк баа боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3.Графиги боюнча отчеттук мезгилде негизги сумма жана үстөк баа боюнча төлөм каралган реструктуризацияланган активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификациялоо категориялары боюнча чет өлкө валютасындагы реструктуризацияланган активдер  

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоого алынган активдер 

Жалпы камдар 

  

Субстандарттык 

Шектүү  

  

Жоготуулар  

  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: активдердин саны 

Бардыгы болуп 

0% 

2% 

Бардыгы болуп  

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп 

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга каржылоо жана финансылык ижара: 

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

4. Башка реструктуризацияланган активдер, анын ичинде чегерилген үстөк баа/пайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча чет өлкө валютасындагы активдер  

Статьянын аталышы 

Отчеттук мезгил 

Жылдын башынан баштап 

Суммасы 

РППУ 

Активдердин саны 

Суммасы 

РППУ 

Активдердин саны 

Реструктуризациялоо түрлөрү боюнча активдер: 

  

  

  

  

  

  

а) каржылоонун негизги суммасы жана/же үстөк баа/пайда боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен 

  

  

  

  

  

  

б) каржылоо келишиминин акыркы мөөнөтүн узартуу менен 

  

  

  

  

  

  

в) каржылоонун негизги суммасы жана үстөк баа/пайда боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу жана каржылоо келишиминин акыркы мөөнөтүн узартуу менен  

  

  

  

  

  

  

г) үстөк бааны/пайданы өзгөртүү  

  

  

  

  

  

  

д) валютаны конвертациялоо 

  

  

  

  

  

  

е) башка реструктуризацияланган активдер 

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн  

  

  

  

  

  

  

Реструктуризацияланган активдердин суммасы, алар боюнча графикке ылайык өз убагында 3 төгүм жүргүзүлгөн (негизги сумма жана үстөк баа/пайда) 

  

  

  

  

  

  

»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«7.А БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп  

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар (ст.8+12) 

Нормалдуу кредиттер 

Канааттандырарлык кредиттер 

Байкоого алынган кредиттер 

Жалпы камдар 

Субстандарттык 

Шектүү  

Жоготуулар  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: ФОЭС боюнча камдар 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Бардыгы болуп 

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп  

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп  

15% 

25% 

6.1 

6.2 

6,3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1 

9.2 

10 

11 

12 

13 

14 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

 

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

 

а) өнөр жайга кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г) курулушка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

д) ипотекалык кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

е) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ж) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3. Бардыгы болуп кредиттер 

 

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

5. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган банктын башка менчиги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

6. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

7. Бардыгы болуп классификацияланууга тийиш болгон активдер 

 

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

  

 

 

 

 

 

 

7.Б БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар (ст.8+12) 

Нормалдуу кредиттер 

Канааттандырарлык кредиттер 

Байкоого алынган кредиттер 

Жалпы камдар 

Субстандарттык 

Шектүү  

Жоготуулар  

Атайы камдар 

Маалымат үчүн: ФОЭС боюнча камдар 

Маалымат үчүн: кредиттердин саны 

Бардыгы болуп  

1% 

2% 

2,5% 

Бардыгы болуп  

5% 

10% 

15% 

Бардыгы болуп 

15% 

25% 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3