Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»  

токтом долбооруна 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

1. Максаты жана милдети 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин лицензиялоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү жана аталган ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 2-сентябрындагы № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк  

Бул долбоор менен банк эмес финансы-кредит уюмдарына Кыргыз Республикасынын аймагында алардын ишин жүзөгө ашыруу үчүн Улуттук банктын уруксат документтерин (лицензияларын, күбөлүктөрүн) берүүнү жөнгө салуучу төмөнкү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобого;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/25 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобого;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 токтому менен бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы № 12/3 токтому менен бекитилген «Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо»; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы № 35/5 токтому менен бекитилген «Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо»; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-сентябрындагы № 40/5 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелери; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо»; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобо»; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 2019-П-33/55-1-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо»; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 токтому менен бекитилген «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобо. 

Көрсөтүлгөн документтерге жеке маалыматтар субъектинин Улуттук банкка берилүүчү жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугун алуу үчүн жогорудагы өзгөртүүлөрдү киргизүү болжолдонууда. 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» 2021-жылдын 2-сентябрындагы № 105 мыйзамы менен Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ислам банк иши жана каржылоо принциптерине негизделген операцияларды жүргүзүү бөлүгүндө өзгөртүүлөр сунушталууда. 

Кызмат адамдары башка банк эмес финансы-кредит уюмдарында да кызмат орундарын ээлеген банк эмес финансы-кредит уюмдарына карата тобокелдиктерге жол бербөө максатында, макулдашуусу кызыкчылыктардын кагылышына алып келе турган талапкерлерди макулдашуудан баш тартуу мүмкүнчүлүгү каралган. 

Уруксат берүүчү документтерди жана БФКУнун кызмат адамдарын макулдашуу жол-жоболорун жеңилдетүү үчүн, жөнгө салуучуга уруксат берүүчү документтерди кароодо жана кызмат адамдарын макулдашууда кошумча документтерди суроого мүмкүндүк берүүчү норманы киргизүү сунушталууда. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдарында кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салуунун колдонуу мөөнөтү боюнча чектөө коюлууда. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдарына кредиторлордун макулдугу менен ыктыярдуу жоюу жөнүндө чечим кабыл алууга уруксат берүү сунушталууда. 

Ошол эле уюмга жаңы мөөнөткө кайра шайланган кызмат адамдарын Улуттук банк менен макулдашуу боюнча талаптар алып салынат. 

Техникалык карама-каршылыктарды алып салуу максатында редакциялык өзгөртүүлөр киргизилет. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9 токтому менен бекитилген “Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр сунушталат:  

- эгерде акционердик коом түрүндө түзүлгөн микрокредиттик компанияда (мындан ары МКК) Директорлор кеңеши болсо, МККнын директорлор кеңешинин төрагасына жана мүчөлөрүнө минималдуу талаптарды белгилөө сунушталат. Бул өзгөртүү азыркы учурда Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында аткаруу органдарына жана бухгалтерлерге минималдуу талаптар каралгандыгы, ал эми байкоо органына кандайдыр-бир талаптар жок экендиги менен негизделет; 

- МККнын кошумча капиталына акча каражаттарын салуу тартиби белгиленген, анткени учурда кошумча капиталга акча каражаттарын салуу маселелери жөнгө салынбаган жана МКК кошумча капиталдын эсебинен уставдык капиталды көбөйтүүдө кыйынчылыктарга дуушар болууда. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын  

23-декабрындагы № 78/26 токтому менен бекитилген “Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого «КСКК» ААКтын жана микрофинансылык компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин билимин тастыктаган сертификаттар жана башка документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатын/лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынышы зарыл деген талап киргизилет, анткени бул орган билим берүү тармагында бирдиктүү саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы № 35/5 токтому менен бекитилген «Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо лицензияларга мамлекеттик кайра каттоого алып келүүчү жана алып келбеген өзгөртүүлөрдү Кыргыз Республикасынын «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын жоболоруна ылайык жөнгө салуу сунушталууда.  

Мындан тышкары, жарандардын жеке маалыматтарын сактоого карата талаптарды күчөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 28-сентябрындагы № 40/5 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелерине насыялык бюронун кредиттик маалыматты сактоону, иштеп чыгууну жана алмашууну камсыз кылуучу маалымат системаларынын Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашуусу жөнүндө талап киргизилүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

27-июлундагы № 40/4 токтому менен бекитилген «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобого кошумча алмаштыруу бюролоруна гана бериле турган каттоо тууралуу катты негизги алмашуу бюролору үчүн берүүнү жокко чыгарган өзгөртүүлөр киргизилүүдө

 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык натыйжаларды болжолдоо  

Токтом долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык натыйжаларга алып келбейт.  

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат  

Бул бөлүм боюнча маалымат коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча берилет. 

 

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдоо  

Сунушталып жаткан ченемдик укуктук актынын долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбейт. 

 

6. Каржылоо зарылдыгы боюнча маалымат  

Токтом долбоорун кабыл алууда мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылоо талап кылынбайт.  

 

7. Жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр жөнүндө маалымат  

Сунушталып жаткан токтом долбоору жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөөнү талап кылат, анткени ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган. Ушуга байланыштуу, бул токтомдун долбоорунун жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөө белгиленген тартипте иштелип чыккан.  

 

 

 

Долбоор 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

- 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/25 «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2016-жылдын 16-мартындагы № 12/3 «Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2016-жылдын 24-августундагы № 35/5 «Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2016-жылдын 28-сентябрындагы № 40/5 «Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу»; 

- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө»; 

- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу»; 

- 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 2019-П-33/55-1-(НФКУ) «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

2. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Бул токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомун, «Кепилдик фонд» ачык акционердик коомун, кредиттик бюролорду, турак жай-сактык кредиттик компанияларды, алмашуу бюролорун, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин жана «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага  

Башкарманын мүчөлөрү 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын «___»__________ 

№ ________________________ 

токтомуна карата  

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

27-июлундагы № 40/4 «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

1) преамбуласындагы мамлекеттик тилде «жеке адамдар жана» сөздөрү алынып салынсын; 

2) 8-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Кошумча алмашуу бюросу нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын кошумча алмашуу бюросу Улуттук банкта каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат алынгандан кийин гана жүзөгө ашырылат (5-тиркеме).»; 

3) төмөнкү мазмундагы 9-2-пункт менен толукталсын: 

«9-2. Өтүнүч ээси, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 12-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш.»; 

4) 14, 15 жана 16-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча, - өтүнүч ээсине нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия же кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат берилет. 

15. Кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат лицензияны алмаштырбайт жана өтүнүч ээсине алмашуу бюронун лицензиясы жок болсо нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугу берилбейт. 

16. Лицензия берүү/лицензия берүүдөн баш тартуу жана кошумча алмашуу бюросун каттоодон өткөртүү жөнүндө катты сунуштоо/баш тартуу чечими Улуттук банктын төрагасынын орун басары/көзөмөл жана лицензиялоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан өтүнүч кат жана ушул жобонун  

9-пунктунда көрсөтүлгөн документтер сунушталгандан кийинки 30 календардык күн ичинде кабыл алынат.»; 

5) 18 жана 19-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин: 

«18. Кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат акысыз берилет. 

19. Лицензия жана кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат өтүнүч ээси инсандыгын тастыктаган документти же өтүнүч ээси ыйгарым укук чегерген адам белгиленген талаптарга ылайык таризделген ишеним катты сунуштаган учурда берилет.»; 

6) 28-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«28. Алмашуу бюросунун дареги өзгөргөн шартта, лицензиат нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясын кайра тариздөө үчүн жаңы дарегин көрсөтүү менен Улуттук банкка кайрылуусу зарыл. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясын жаңы дарегин көрсөтүү менен кайра тариздөө үчүн лицензиат Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш: 

- алмашуу бюросунун дареги өзгөргөндүгүнө байланыштуу нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясын кайра тариздөө тууралуу өтүнүч катты; 

- ижара келишиминин көчүрмөсүн же алмашуу бюросу жайгашкан жаңы жайга менчик укугун тастыктаган, лицензиаттын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн документтин көчүрмөсүн; 

- мурунку дареги көрсөтүлгөн нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясынын түп нускасын.»; 

7) 31-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«31. Лицензиат кошумча алмашуу бюросун ачуу үчүн Улуттук банктын кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө катын алууга милдеттүү. Кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө катты алганга чейин кошумча ачылган алмашуу бюросу жайгашкан жайда нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө тыюу салынат.»; 

8) 43-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«43. Алмашуу бюролору нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу курсу жөнүндөгү маалыматтарды чагылдырган такталар менен жабдылуусу зарыл. Ар бир алмашуу бюросунда кардарларга көрүнөө жерде төмөнкү маалыматтар илинип турууга тийиш: 

- алмашуу бюросун ачкан юридикалык жактын аталышы; 

- алмашуу бюросунун лицензиясы (кошумча алмашуу пункттарында лицензиянын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү); 

- алмашуу бюросунун жетекчисинин аты-жөнү, кызматы; 

- алмашуу бюросун ачкан юридикалык жактын алмашуу бюросуна ишке тартылган кызматкерлеринин аты-жөнү

- алмашуу бюросунун иштөө режими; 

- кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат түп нускасы; 

- ушул Жобого карата 10-тиркемеге ылайык кардарлар үчүн маалыматтар жана аларды тейлөө тартиби. 

Алмашуу бюросунун иш аймагында лицензияда көрсөтүлгөн иштер гана жүзөгө ашырылууга тийиш.»; 

9) 44-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«44. Улуттук банк төмөнкү учурларда лицензия берүүдөн баш тартат: 

1) өтүнүч ээси лицензия алуу үчүн сунуштаган документтердеги маалыматтар так эмес болсо; 

2) экиден көп жолу - ушул жобого ылайык лицензия алуу үчүн талап кылынган документтер сунушталбаса/толук сунушталбаса жана/же белгиленген талаптарга жооп бербеген документтер сунушталса; 

3) лицензия берүү үчүн мамлекеттик алым төлөнбөсө

4) өтүнүч ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбесе; 

5) иштин бул түрүн жүзөгө ашырууга субъекттердин бул категориясына мыйзам актыларында тыюу салынса; 

6) алмашуу бюросунун жайы жана жабдуулары анын ушул Жобонун 3-бөлүгүндө белгиленген алмашуу бюролорунун иштөө шарттарына жана иш тартибине ылайык келбесе; 

7) акыркы 12 (он эки) айдын ичинде 2 (эки) жана андан көп жолу кассалык тартипти системалуу түрдө бузган учурда (эгерде колдонуудагы лицензиянын мөөнөтү бүтө элек болсо); 

8) эгерде өтүнүч ээси же өтүнүч ээсинин катышуучулары оффшордук аймактарда каттоодон өткөртүлсө же катышуучулары катары оффшордук аймактарда катталган аффилирленген жактары болсо же болбосо тизмеси Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда жашаган жеке адамдары болсо; 

9) эгерде өтүнүч ээси же өтүнүч ээсинин катышуучулары акчалардын изин жашырууга, терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуу куралдарын жайылтууну каржылоого каршы күрөшүү (ФАТФ) боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча өкмөттөр аралык уюмдун (топтун) сунуш-көрсөтмөлөрүн колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн аймагында каттоодон өтсө же жашаса жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга катышпаса, ошондой эле түзүүгө жана жаңыртып турууга жооптуу болуп эсептелген финансылык чалгындоо органы түзгөн адамдардын, топтордун жана уюмдардын тизмелеринде, Санкциялык тизмектерде өтүнүч ээсинин же болбосо өтүнүч ээсинин катышуучуларынын кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкан деген маалымат бар болсо. 

Эскертүү: колдонулган терминдерди Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык түшүнүү зарыл. 

10) өтүнүч ээсине карата иштин бул түрүн жүзөгө ашырууга тыюу салган соттун чечими болсо; 

11) акыркы үч жыл ичинде мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын, анын ичинде террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө мыйзам талаптары бузууга жол берилгендиги үчүн нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы кайтарылып алынган өтүнүч ээси жана/же анын кайсы болбосун катышуучусу кайталап кайрылган учурда (анын ичинде жаңы юридикалык жакты түзүү же башка юридикалык жактын уставдык капиталында катышуу аркылуу); 

12) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө жүгүртүлүүчү акча каражаттарын алуу булактары тууралуу маалымат ачык чечмеленип берилбесе;  

13) акча каражаттарын алуу булактары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келгендиги белгиленсе; 

14) юридикалык жак-өтүнүч ээсинин уюштуруучусунун/катышуучусунун жана/же алмашуу бюросунун жетекчисинин экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жол бергендиги үчүн алынып салынбаган жана тындырылбаган соттуулугу болсо; 

15) юридикалык жак-өтүнүч ээсинин уюштуруучусунун/катышуучусунун жана/же алмашуу бюросунун жетекчисинин нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө байланыштуу бузууларга жол бергендиги үчүн төлөнбөгөн карызы (айыптык төлөм) болсо; 

16) алмашуу бюросунун иши жана жайы ушул жобонун талаптарына ылайык келүүсүн текшерүүдө каршылык көрсөтүлсө

17) лицензиянын мөөнөтү аяктагандан кийин, анын ичинде Жобонун 9-1-пунктуна ылайык жаңы лицензия алуу үчүн документтерди тапшыруу учурунда же тиешелүү соттун чечими чыкканга чейин нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө

18) Улуттук банк тарабынан документтер каралып жаткан учурда, өтүнүч ээсинин бюджет боюнча карызы болсо.»; 

10) төмөнкү мазмундагы 44-1-пункту менен толукталсын: 

«44-1. Өтүнүч ээси ушул Жобонун 44-пунктунун 1-4, 6-8 жана 12-14-пунктчаларында көрсөтүлгөн негиздерди четтеткен шартта, кайталап сунушталган өтүнүч кат жалпы негиздер боюнча кароого алынат.»; 

11) 48-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«48. Лицензиянын аракети токтотулгандан кийинки 3 жумуш күнү ичинде лицензия берилген юридикалык жак лицензиянын түп нускасын жана кошумча алмашуу бюросу болсо кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө каттын түп нускасын Улуттук банкка берүүгө милдеттүү.»; 

12) 51-пунктта «ал каттоодон өткөндүгү тууралуу» сөздөрү «анын лицензиясында» сөздөрү менен алмаштырылсын; 

13) Жобого карата 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна  

№ ______ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__ жылдын «___» ____________ катталган 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

_____________________________________________________________________________ 

(Бишкек ш., Ош ш./областтын аталышы) 

_____________________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын аталышы) 

нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугун чегерет. 

Алмашуу бюросунун дареги: 

________________________________________________________________________. 

Алмашуу бюросу ушул лицензиянын негизинде жүгүртүү каражаттарынын эсебинен жана өз атынан төмөнкү алмашуу операцияларын жүргүзө алат: 

а) нак чет өлкө валютасын нак улуттук валютага сатып алуу; 

б) нак чет өлкө валютасын нак улуттук валютага сатуу. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы нак чет өлкө валюталарын алмашуу операциялары боюнча орун алган тобокелдиктерге жооп бербейт. 

Лицензия, анда чагылдырылган нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугун чегерет. 

Алмашуу бюросуна юридикалык жактардан жана жеке адамдардан мөөнөттүүлүк, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана кайтарымдуулук шарттарында акча каражаттарды тартууга; акча каражаттарын (чет өлкө же улуттук валютаны) мурда макулдашылган алмашуу курсу боюнча алдын-ала төлөө катары кабыл алууга; лицензияда түздөн-түз көрсөтүлбөгөн башка операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат. 

Лицензияда көрсөтүлбөгөн операциялар жүргүзүлгөн шартта, мыйзамдарда каралган тартипте жоопкерчиликке тартылат. 

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Бул лицензияда келтирилген укуктарды үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө болбойт. 

Лицензия ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет жана беш жыл бою колдонууда болот. 

 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

14) Жобого карата 5-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө 

КАТ 

 

Ушул аркылуу ____________________________________________________________ 

дареги боюнча жайгашкан кошумча алмашуу бюросу ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тарабынан  

(юридикалык жактын аталышы жана дареги) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(лицензия берилген күн жана лицензиянын мөөнөтү аяктаган күн) 

нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген №______ лицензиянын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ________ номеринде каттоодон өткөртүлгөндүгү тастыкталат. 

Кошумча алмашуу бюросу каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат жогоруда көрсөтүлгөн лицензияны колдонуу мезгил аралыгында гана жарактуу. 

 Каттын көчүрмөсү анык эмес катары саналат.  

 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызмат адамынын аты-жөнү)»; 

15) Жобого карата 10-тиркемедеги «жеке адамдын аты-жөнү же» сөздөрү алынып салынсын; 

16) Жобо төмөнкү редакциядагы 12-тиркеме менен толукталсын: 

«Субъекттин жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга  

МАКУЛДУГУ 

 

Калктуу пункт _______________________, 20____-жылдын “____”__________ 

 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү)  

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күн, ким тарабынан берилген) 

 

 

__________________________________ атынан иш алып барган ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, так түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

- банк мыйзамдарына ылайык жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер (өзгөртүлгөн болсо)); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтардын (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтардын (билим берүү мекемесинин аталышы, аны аяктаган жыл, билим алгандыгым жөнүндө документтин аталышы жана реквизиттери, билим алгандыгым жөнүндө документ боюнча квалификациям, даярдыктан өткөн багыт же адистик); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтардын; чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтардын; жашаган жеримдин дареги (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме же башка байланыш каналдары боюнча маалыматтардын; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтардын; эмгек жолума тиешелүү маалыматтардын (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтардын; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтардын, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтардын; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтардын, ошондой эле мүлк мүнөздөгү милдеттенмелериме тиешелүү маалыматтардын; сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун жүзөгө ашыруу максатында иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкөлөрдүн банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм жана Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын  

9-декабрындагы № 76/9 «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобонун: 

1) 7-пунктунда «Кард-Хасан» сөздөрү «Кард» сөзүнө алмаштырылсын; 

2) 11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«11. МКК/МКАнын ушул жобого ылайык Улуттук банкка берилген, бир нече барактан турган уюштуруу документтеринин же башка чечиминин түп нускасынын ар бири өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлуп, аларга МКК/МКАнын жетекчисинин же башка ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлууга жана МКК/МКАнын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө (бар болсо) тийиш. Мында, ыйгарым укук чегерилген адам мындай документтерге кол коюуга жана аларды Улуттук банкка берүүгө ыйгарым укуктары жөнүндө тиешелүү документтин көчүрмөсүн берүүгө тийиш.»; 

3) 17-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«17. МКК/МКА күбөлүк алуу үчүн (анын ичинде операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген МКК/МКА) анын жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) күбөлүк берүү жөнүндө өтүнүч (1-тиркеме);  

2) МКК/МКАлардын уюштуруучуларынын жалпы жыйынында кабыл алынган жана анда төмөнкүлөр камтылган чечимди (бир катышуучу болсо) же протоколун (катышуучулардын саны бирден жогору болсо) (эки нускада):  

- МКК/МКАны түзүү жөнүндө;  

- директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо/дайындоо жөнүндө (уюштуруучулук-укуктук формада түзүлүп жаткан МККда акционердик коом болгон учурда); 

- башкаруу органынын жетекчисин (жетекчилерин) (башкармалыктын байкоо жана аткаруу органдарынын жетекчисин) (мындан ары жетекчи) шайлоо/дайындоо тууралуу;  

- Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө (эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо);  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер жөнүндө;  

3) МКК/МКАнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечими:  

- башкы бухгалтерди (штаттык тизимде башкы бухгалтер кызмат орду каралбаса, башкы бухгалтердин укугу берилген бухгалтерди же чакырылган бухгалтерди) (мындан ары башкы бухгалтер) дайындоо жөнүндө;  

- кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальнигин (эгерде болгон болсо), ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдүн начальнигин/кызматкерин дайындоо тууралуу (эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо);  

- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдардын сакталышы боюнча ички контролдоо программасын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жооптуу кызматкерди дайындоо жөнүндө;  

- МКК/МКАнын уюштуруу түзүмү тууралуу (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр) алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү, баш ийүүсү); 

4) МКК/МКАны түзүү жөнүндө уюштуруу келишимин (катышуучулардын саны бирден жогору болсо) (эки нускада);  

5) МКК/МКАнын уставы (эки нускада);  

6) МКК/МКАнын директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Шариат кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн начальнигинин/кызматкеринин, кредиттөө боюнча түзүмдүк бөлүмдүн начальнигинин (көрсөтүлгөн органдар жана кызмат адамдары болсо), жетекчисинин, башкы бухгалтеринин анкеталарын (2-тиркеме), ошондой эле алардын ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган маалыматтар жана документтер;  

7) эгерде уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер) МКК/МКАнын уставдык капиталына Улуттук банк тарабынан МКК үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн 20 пайыздан жогору суммада акча каражаттарын салган болсо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген төмөнкүдөй маалыматтар камтылган документтерди:  

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкүлөр сунушталышы мүмкүн:  

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тастыкталган финансылык отчеттун, салык декларацияларынын же финансылык абал жөнүндө башка документтердин көчүрмөлөрү;  

- аудитордук корутундунун көчүрмөсү (эгерде болгон болсо же мындай талап мыйзамда белгиленген болсо);  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, уставдык капиталга салынган акча каражаттардын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер, ошондой эле алардын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;  

- юридикалык жактын ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;  

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкүлөр сунушталышы мүмкүн:  

- киреше тууралуу маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, акча каражаттарын, мүлктү ж.б. мурастап калууга укук, ошондой эле белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн алардын көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, уставдык капиталга салынган акча каражаттардын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер же алардын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;  

8) уюштуруучулардын (катышуучулардын) жеке адамдардын жана ушул пункттун 6-пунктчасында көрсөтүлгөн адамдардын паспортунун көчүрмөлөрү;  

9) уюштуруучулар (катышуучулар) юридикалык жактар тууралуу маалымат (уюштуруу документтеринин жана ошол юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган, юридикалык жак мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу документтин көчүрмөлөрү). 

Ушул пункттун 2 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринде уюштуруучу-жеке адамдардын кол тамгалары нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө, катышуучу-юридикалык жактын өкүлү болуп саналган ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамгалары юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталууга же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш. 

МКК/МКАлар, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 11-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун берүүгө тийиш. Мындай макулдук берилбеген учурда, ал документтерди, анын ичинде МКК/МКАлардын обочо түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин, башкы бухгалтерлерин, МККнын уюштуруучуларын (катышуучуларын, акционерлерин) жана МКАнын уюштуруучуларын (катышуучуларын) кошо алганда, МКК/МКАнын кызмат адамдарын макулдашуу маселелерине тиешелүү документтерди кароодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.»; 

4) 18-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«18. Күбөлүк/лицензия берүүнүн, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоонун, кызмат адамдарын макулдашуунун, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүүнүн алкагында Улуттук банк арыз ээлери тарабынан берилүүгө тийиш болгон уруксат документтерин берүү, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кылууга укуктуу.»; 

5) 21-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«21. МКК/МКАнын директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальнигинин, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүк начальнигинин/кызматкеринин (көрсөтүлгөн органдар жана кызмат адамдары болсо), жетекчиси жана башкы бухгалтери кызмат ордуна талапкерлер төмөнкүдөй минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү үчүн: 

а) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

б) тиешелүү сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган корпоративдик башкаруу чөйрөсүн билүүсү;  

2) жетекчи үчүн:  

а) жогорку билиминин жана банктарда же финансы-кредит уюмдарда 2 (эки) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (орто-кесиптик билими болгон учурда);  

б) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

в) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МКК/МКАнын жетекчиси үчүн - тиешелүү сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө билиминин болушу;  

3) башкы бухгалтер үчүн:  

а) экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билиминин же бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндө 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (экономика жана финансы тармагында орто-кесиптик билими болсо);  

б) талапкердин бухгалтердик эсепке алуу боюнча окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатынын же башка документтин болушу;  

в) МКК/МКАнын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган башкы бухгалтери үчүн - Ислам финансы институттары үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмунун (AAOIFI) стандарттары чөйрөсүндө билиминин болушу;  

4) кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальниги жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн начальниги/кызматкери үчүн:  

а) экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билиминин же банктарда же финансы-кредит уюмдарда кредиттөө (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) бөлүмүндө 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (экономика жана финансы тармагында орто-кесиптик билими болсо);  

б) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

в) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн начальниги/кызматкери үчүн - бул багытта окуудан ийгиликтүү өткөндүгү жөнүндө тиешелүү сертификаттар же документтер менен тастыкталган ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө билиминин болушу.»; 

6) 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«22. Улуттук банк төмөнкү учурларда МКК/МКАнын директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, жетекчисинин, башкы бухгалтеринин, кредиттөө бөлүмүнүн начальнигинин, Шариат кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн начальнигинин/кызматкеринин кызмат ордуна талапкерлердин белгиленген минималдуу талаптарга жооп бербөөсүн аныктай алат: 

а) Улуттук банктын анын төмөнкүлөргө катыштыгы бар деп тааныган бир же бир нече чечимдеринин болушу:  

- банктык жана микрофинансылык ишти жөнгө салган мыйзам талаптарын, анын ичинде Улуттук банк тарабынан финансы-кредит уюмга карата лицензиянын жана күбөлүктүн кайтарып алынышын жана акыркы 3 (үч) жыл ичинде убактылуу администрациясынын киргизилишин кошо алганда, таасир этүү чараларынын (эгерде мындай таасир этүү чаралары, анын ичинде кызмат адамын административдик жоопкерчиликке тартуу бир эле маселе боюнча бир гана жолу колдонулган учурда, финансы-кредит уюм аткарылгандыгы тууралуу отчет берген, текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча финансы-кредит уюмга багытталган кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү жана жазма буйрууларды эске албаганда) колдонулушуна алып келген Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол берген катары;  

- финансы-кредит уюмунун алгылыксыз банктык тажрыйбага тартылышын шарттаган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар катары;  

б) талапкер Кыргыз Республикасынын же башка мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын алгылыксыз ишкердик аброюна ээ экендигин тастыктаган кат жүзүндөгү маалыматынын болушу;  

в) талапкер жооптуу болгон иш чөйрөсүндө мыйзам бузуулар орун алгандыгын тастыктаган Кыргыз Республикасынын жөнгө салуучу органдарынын текшерүү материалдарынын болушу;  

г) талапкерге ишкердиктин бул түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечиминин болушу; 

д) Улуттук банктын баасы боюнча талапкерди макулдашуу кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе; 

е) эгерде талапкер кызмат ордуна ылайыктуу экендигин аныктоонун алкагында Улуттук банктан зарыл документтерди сунуштоо жөнүндө талап (талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күндөн тартып 10 (он) күндүн ичинде талапкер аларды бербесе.»; 

7) төмөнкү мазмундагы 22-1 жана 22-2-пункттар менен толукталсын: 

«22-1. Ушул Жобонун 21 жана 26-пункттарында көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкер ылайык келбеген учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан билдирме-кат алган учурдан тартып он жумуш күндөн ашпаган мөөнөттө кызмат ордунан бошотулууга тийиш. 

22-2. Төмөндө көрсөтүлгөн фактылар бар болсо талапкер МКК/МКАда ушул Жобонун 21 жана 26-пунктарында көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок: 

- ушул Жобонун 22-пунктунун «а» пунктчасында тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою; 

- ушул Жобонун 22-пунктунун «б» пунктчасында талапкердин талаптагыдай эмес ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттенүү (аракеттенбей коюу) фактыларын аныктаган чечимди кабыл алган күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою; 

- ушул Жобонун 22-пунктунун «в» пунктчасында текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жөнгө салуучу орган тарабынан бузуу фактысын аныктаган расмий документтерди каттаган күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою.»; 

8) 26-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«26. Шариат кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү төмөнкү минималдуу талаптарга ылайык келүүгө тийиш:  

1) жогорку билими тууралуу дипломунун; Төрага үчүн - Укук жана/же финансылык ишкердик боюнча Шариат жагында жогорку билими жөнүндө дипломунун болушуна;  

2) ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында окуудан ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу сертификаттар жана башка документтер менен тастыкталган билиминин жана Улуттук банктын негизги ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык мыйзам чөйрөсүндө билиминин болушу;  

3) ушул Жобонун 22-пунктундагы шарттарга туура келбеши.  

4) Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир коммерциялык банктын жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдардын Шариат кеңешинин мүчөлөрү боло алышат.»; 

9) төмөнкү мазмундагы 26-1-пунктту менен толукталсын: 

«26-1. Шариат кеңешинин төрагасы ушул пунктта белгиленген талаптарга кошумча, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун Шариат кеңешинде кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга, же болбосо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча окутуу же изилдөө чөйрөсүндө (илимий иштер, статьялар, баяндамалар ж.б.) 4 (төрт) жылдан кем болбогон иш тажрыйбага ээ болууга тийиш.»; 

8) 38-пунктунун 3-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

9) төмөнкү мазмундагы 42-1, 42-2 жана 42-3-пункттар менен толукталсын: 

«42-1.  Улуттук банк менен МКК/МКАнын филиалы/өкүлчүлүгү жөнүндө жобого сунушталган өзгөртүүлөрдү (жаңы редакциясын бекитүүнү) макулдашуу үчүн МКК/МКА Улуттук банкка жайгашкан дареги боюнча төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) МКК/МКАнын филиалы/өкүлчүлүгү жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө өтүнүч;  

2) МКК/МКАнын ыйгарым укуктуу органынын тиешелүү чечими жана мындай чечимдин мөөр менен тастыкталган көчүрмөсү

3) жобо жана жобонун көчүрмөсү (МКК/МКАнын мөөрү менен тастыкталган). 

42-2. Улуттук банк 10 (он) жумуш күнү ичинде ушул Жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди карайт. Документтер ушул Жобонун талаптарына ылайык келген шартта жана четке кагуу үчүн негиздер жок учурда, Улуттук банк ушул жобонун 42-1-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында белгиленген документтердин түп нускаларын кошо тиркөө менен МКК/МКАга филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берет. 

42-3. Филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүдөн кийинки  

10 (он) календардык күн ичинде МКК/МКА Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:  

1) МКК/МКАнын мөөрү менен тастыкталган, филиалды / өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;  

2) МКК/МКАнын мөөрү менен тастыкталган, филиалды / өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө белги коюу менен Филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөсүн.  

Улуттук банк филиалды / өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө маалыматты реестрге киргизет.»; 

10) 44-пункттун 4 жана 5-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) уставдык капиталын көбөйткөн шартта - өтүнүч кат сунуштаган күнү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы эсепте уставдык капиталды көбөйтүүнүн эсебине толук өлчөмдө акча каражаттарынын салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен көчүрмө), мында уставдык капиталды бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүү эске алынбайт.  

Мында, уставдык капиталды көбөйтүү эсебине багытталган акча каражаттарынын суммасы кошумча капитал эсебинде эсепке алынууга тийиш жана ал МКК/МКА тарабынан толугу менен кайра каттоодон өткөнгө чейин негизги уставдык максаттарда гана (кредиттөө, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу) пайдаланылышы мүмкүн.  

Эгерде капитал:  

- уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер) тарабынан салынган кошумча капиталдын эсебинен көбөйтүлсө - кошумча капитал катары акча каражаттарын салуу жана мындай капиталдын кайтарылып алынгыстыгы жөнүндө келишим/макулдашуу/чечим (бир катышуучу болсо), Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктагы эсептешүү эсебинен ошол акча каражаттар салынгандыгы жөнүндө көчүрмө сунушталат;  

- аудит өткөрүлгөндөн кийин бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүлсө уюштуруучулардын (катышуучулардын, акционерлердин) жалпы жыйынын бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен уставдык капиталды көбөйтүү жөнүндө чечими сунушталат;  

5) ушул жобонун 17-пунктунун 7-пунктчасында белгиленген документтер тизмегине ылайык (бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен уставдык капиталды көбөйтүүнү эске албаганда), уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер), анын ичинде жаңы катышуучулар/акционерлер тарабынан МККнын уставдык капиталына Улуттук банк тарабынан МКК үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 20% жогору суммада акча каражаттарын салууда акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалымат камтылган документтер;»; 

11) төмөнкү мазмундагы 44-1-пункт менен толукталсын: 

«44-1. Кошумча капиталга каражаттарды салууну пландаштырган МКК Улуттук банкка кошумча капиталга каражаттарды салуу ниети жөнүндө билдирмени жана каражаттарды алуу булактары жөнүндө маалыматтарды камтыган документтерди жөнөтүүгө милдеттүү

Улуттук банк биринчи абзацта көрсөтүлгөн документтерди 5 (беш) жумуш күнү ичинде карайт. Карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча МККга кошумча капиталга каражаттарды салууга макулдук берүү же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, каражаттардын келип чыгуу булагын аныктоо мүмкүн эместиги жөнүндө катты жөнөтөт.  

Улуттук банктын макулдугун алгандан кийин МКК кошумча капиталга акча каражаттары салынган күнү коммерциялык банктагы эсепте акча каражаттары толук көлөмдө болушун тастыктаган документти берүүгө милдеттүү.»; 

12) 74-пункттун 3 жана 4-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3) ушул Жобонун 21 жана 26-пункттарында көрсөтүлгөн кызмат адамдары белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбеген учурда;  

4) ушул Жободо каралган же ушул Жобонун 18-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан талап кылынган документтер толук көлөмдө сунушталбаса;»; 

13) 77-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«77. 1) Эгерде бул операциялар МККга берилген лицензияда көрсөтүлгөн болсо, ал төмөнкү банктык операцияларды кошумча жүзөгө ашыра алат:  

а) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугун сатып алуу (факторинг); 

Эскертүү: Шариат стандарттарына ылайык, аларда риба (пайыздык чендер) элементтери камтылгандыгына байланыштуу карыздык милдеттенмелер менен соода жүргүзүүгө тыюу салынат. 

б) банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөр - микрокредиттик компанияда кардарларга эсеп ачуусуз эле;  

в) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу жана сатууну. 

2) Үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугун сатып алуу (факторинг) «ислам терезесинин» алкагында жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган МКК үчүн уруксат берилбейт.»; 

14) 78-пункттун 1-пунктчасындагы «, 9» саны алынып салынсын; 

15) 82-пункттун биринчи абзацындагы «, 10» саны алынып салынсын; 

16) 88 жана 89-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин: 

«88. МКК/МКА анын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын, акционерлеринин) чечими боюнча жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн. 

89. Эгерде МКК/МКА кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит уюмдары алдында бардык милдеттенмелерин аткарбаса, мында МКК/МКАны ыктыярдуу тартипте жоюуга кредиторлордун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу Улуттук банкка берилген учурларды кошпогондо, анын ыктыярдуу тартипте жоюлуу чечимин кабыл алуусуна жол берилбейт.»; 

17) 91-пункттагы (1) Эскертүү алынып салынсын; 

18) төмөнкү мазмундагы 91-1-пункт менен толукталсын: 

«91-1. Ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечимине ылайык МКК/МКА катары юридикалык жактын иши токтотулганда, микрофинансылык ишти ишке ашыруусуз юридикалык жак катары ишкердикти улантууга ниеттенген МКК/МКА уюштуруу документтерине тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүү менен аталышындагы «микрокредиттик компания» / «микрокредиттик агенттик, МКК/МКА» сөздөрдү алып салуу менен аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алууга милдеттүү

Улуттук банктан макулдук алуу ушул Жобонун 7-главасында каралган тартипке ылайык ишке ашырылат. 

Ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн чечим кабыл алынган учурда МКК/МКА ушул Жобонун 44-пунктунда каралган документтер менен бирге Улуттук банктын уруксат берүү документтеринин түп нускасын тапшырууга жана уруксат берүү документтеринде каралган операцияларды ишке ашырууну токтотууга милдеттүү.»; 

19) Жобого карата 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Өтүнүчтүн үлгүсү 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

_________________________________________________________________________ 

(толук аталышы жана юридикалык дареги) 

микрокредиттик компанияга / микрокредиттик агенттикке; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга ниеттенген микрокредиттик компанияга/микрокредиттик агенттикке; «ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга ниеттенген микрокредиттик компанияга/микрокредиттик агенттикке каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк берүүнү өтүнөт.  

Уюштуруучулар жөнүндө маалымат:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Жетектөөчү кызматтагы кызматкерлердин тизмеси (Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Шариат кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык бөлүмдүн начальнигинин/кызматкеринин, кредиттик бөлүмдүн начальнигинин (аталган органдардын же кызмат адамдар болсо), жетекчинин, башкы бухгалтердин аты-жөнү):  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Жетекчинин кол тамгасы  

 

 20___-жылдын «___» _______________»; 

20) Жобого карата 8-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

_____ ЛИЦЕНЗИЯ  

 

Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, калкты иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу, ишкердикти өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү жана калкка социалдык колдоо көрсөтүү үчүн микрокаржылоо боюнча пайдаланууга мүмкүн болгон кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу максатында түзүлгөн  

_____________________________________________________________________________ 

(микрокредиттик компаниянын толук аталышы) 

_____________________________________________________________________________ 

(кыскартылган аталышы) 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамына ылайык, төмөндө келтирилген операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу:  

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________. 

Лицензия ага кол койгондон күндөн тартып күчүнө кирет.  

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун сунуштайт.  

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт.  

Лицензия 20___-жылдын «____» ______________ каттоодон өткөртүлгөн. 

  

Мөөрү  

  

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

20) Жобого карата 9 жана 10-тиркемелер күчүн жоготкөн катары таанылсын. 

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын  

23-декабрындагы № 78/25 «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

1) 33-пункттагы жана Жобого карата 8-тиркемедеги «Кард-Хасан» сөздөрү «Кард» дегенге алмаштырылсын; 

2) төмөнкү мазмундагы 10-1-пункт менен толукталсын: 

«10-1. Кредиттик союздар, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 10-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун берүүгө тийиш.»; 

3)  13-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«13. Эгерде Улуттук банкка ушул жободо белгиленген же ушул Жобонун 17-1-пунктуна ылайык талап кылынган документтер толук эмес көлөмдө сунушталса же болбосо документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе, Улуттук банк ушул жобонун талаптарына ылайык документтерди кароо мөөнөтү ичинде себептерин жазуу жүзүндө көрсөтүү менен аларды жеткире иштеп чыгуу үчүн кайтарып бере алат.»; 

4) төмөнкү мазмундагы 17-1-пункт менен толукталсын: 

«17-1. Лицензиялоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүүнүн алкагында Улуттук банк өтүнүч ээлери тарабынан берилүүгө тийиш болгон лицензиялоо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кыла алат.»; 

5) 21-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, анын ичинде кредиттик союздардын ишин жөнгө салган, ошондой эле активдерди жана пассивдерди тескөө, кредиттөө жана күрөөнү өндүрүү чөйрөсүндө Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүгө тийиш. Көрсөтүлгөн чөйрөдөгү билими тиешелүү сертификаттар жана/же аталган багыттарда 1 (жыл) жылдан кем эмес иш стажы жок болгон учурда, ушул багытта окутуудан өткөндүгү тууралуу башка документтер менен тастыкталууга тийиш.»; 

6) төмөнкү мазмундагы 23-1-пункт менен толукталсын: 

«23-1. Ушул Жобонун 20-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкер ылайык келбеген учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан билдирүү-кат алган учурдан тартып он жумуш күнү ичинде кызмат ордунан бошотулууга тийиш.»; 

7) 24-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«24. Кредиттик союздун ушул Жобонун 20-пунктунда белгиленген кызмат адамдары төмөнкү учурларда кызмат адамдары катары боло албайт, эгерде: 

1) «Кредиттик союздар жөнүндө» мыйзамдын 18-1-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүнүн талаптарына ылайык келбесе; 

2) ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу талаптарга жооп бербесе; 

3) соттун талапкерге карата ишкердиктин бул түрү менен алектенүүгө тыюу салган жана/же аны экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жана/же кызматтык кылмыштарга жол бергендигин тааныган чечими болсо; 

4) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын талапкердин алгылыксыз ишкердик аброюн ырастаган чечими, корутундусу, текшерүү материалдары болсо; 

5) буга чейин Улуттук банк тарабынан колдонулган таасир этүү чараларынын алкагында талапкерди четтетүү жана алмаштыруу жөнүндө Улуттук банктын чечими болсо; 

6) финансы-кредит уюмунун лицензиясын/күбөлүгүн кайтарып алууга жана/же төлөөгө жөндөмсүздүгүнө алып келген мыйзам талаптарын бузгандыгы үчүн талапкерди күнөөлүү деп тааныган Улуттук банктын чечими болсо; 

7) Улуттук банктын баасы боюнча талапкерди макулдашуу кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе; 

8) талапкердин кызмат ордуна ылайыктуулугун аныктоонун алкагында Улуттук банк тарабынан талап кылынган документтерди талап (талаптын электрондук версиясы) түшкөн күндөн тартып 10 (он) күн ичинде бербесе.»; 

8) төмөнкү мазмундагы 24-1-пункт менен толукталсын: 

«24-1. Төмөндө көрсөтүлгөн фактылар бар болсо талапкер кредиттик союзда ушул Жобонун 20-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок: 

- ушул Жобонун 24-пунктунун 3-пунктчасында соттун чечиминде көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде, соттун чечиминде мөөнөт жок болсо соттуулугу жоюлган күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою; 

- ушул Жобонун 24-пунктунун 4-пунктчасында талапкердин алгылыксыз ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) жол бергендиги фактысын аныктаган чечим кабыл алган күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою; 

- ушул Жобонун 24-пунктунун 5 жана 6-пунктчаларында Улуттук банктын чечими кабыл алынган күндөн тартып (төрт) жыл бою.»; 

9) төмөнкү мазмундагы 28-1-пункт менен толукталсын: 

«28-1. Лицензия берүү жөнүндө чечимдер кредиттик союздарды көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.»; 

10) төмөнкү мазмундагы 63-1-пункт менен толукталсын: 

«63-1. Кредиттик союз телефон, факс номерлери, электрондук дареги өзгөргөндөн тартып 10 (он) календардык күн ичинде Улуттук банкка ошол өзгөрүүлөр тууралуу маалымдоого милдеттүү.»; 

11) төмөнкү мазмундагы 66-1-пункт менен толукталсын: 

«66-1. Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир коммерциялык банктын жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдардын Шариат кеңешинин мүчөлөрү боло алышат.»; 

12) 80-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«80. Кредиторлордун кредиттик союзду өз ыктыярдуу тартипте жоюуга нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугун Улуттук банкка сунуштоо учурларын эске албаганда, кредиттик союз кредиторлору, анын ичинде финансы-кредит уюмдары алдында бардык милдеттенмелерин аткарбаса, өз ыктыярдуу тартипте жоюлуу чечимин кабыл алуусуна жол берилбейт.»; 

13) Жобого карата 5, 6, 7 жана 8-тиркемелериндеги «Улуттук банктын Төрагасынын буйругу менен ыйгарым укук чегерилген адам (Улуттук банктын областтык башкармалыгынын/өкүлчүлүгүнүн начальниги/директору)» сөздөрү «Улуттук банктын башкармалыгынын начальниги / областтык башкармалыгынын начальниги / өкүлчүлүгүнүн директору)» сөздөрүнө алмаштырылсын; 

14) Жобо төмөнкү мазмундагы 10-тиркеме менен толукталсын: 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга  

субъекттин макулдугу 

 

Калктуу пункт ________________________, 20____-жылдын “__”___________ 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

__________________________________________________ атынан иш алып барган 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, толук түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

- банк мыйзамдарына ылайык жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер) (өзгөртүлгөн болсо); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтарга (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтарга (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтарга, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтарга, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтарга; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтарга; эмгек жолума тиешелүү маалыматтарга (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтарга; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтарга, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтарга; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтарга, ошондой эле мүлктүк милдеттенмелерге тиешелүү маалыматтарга, сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруусу (анын ичинде кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү, кредиттик союздун ишмердигин кеңейтүү) максатында иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын  

23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

1) 7, 9-пункттардыг жана Жобого карата 8, 10-тиркемелердеги «Кард-Хасан» сөздөрү «Кард» сөзүнө алмаштырылсын; 

2) 9-пунктта жана Жобого карата 8, 10-тиркемелердеги «шарика/мушарака мунтахийа биттамлик» сөздөрү «Кемүүчү мушарака» сөздөрүнө алмаштырылсын; 

3) 8-пункттун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугун сатып алуу (факторинг)»; 

4) төмөнкү мазмундагы 15-1 жана 15-2-пункттар менен толукталсын: 

«15-1. Лицензия берүүнүн (лицензиядагы чектөөлөрдү алып салуунун), МФКнын ишмердигин кеңейтүү, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоонун, кызмат адамдарын макулдашуунун, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүүнүн алкагында Улуттук банк арыз ээлери тарабынан берилүүгө тийиш болгон лицензиялоо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кыла алат. 

15-2. МФК, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 16-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш.»; 

5) төмөнкү мазмундагы 19-1-пункт менен толукталсын: 

«19-1. МФК телефон, факс номерлери, электрондук дареги өзгөргөндөн тартып 10 (он) календардык күн ичинде Улуттук банкка ошол өзгөрүүлөр тууралуу маалымдоого милдеттүү.»; 

6) 27-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2) микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банктык жана корпоративдик тескөө мыйзамдар чөйрөсүндө билими ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына / лицензиясына ээ билим берүү мекемесинен алынган окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификат же башка документ менен тастыкталууга;»; 

7) төмөнкү мазмундагы 28-1-пункт менен толукталсын: 

«28-1. Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир коммерциялык банктын жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдардын Шариат кеңешинин мүчөлөрү боло алышат.»; 

7)  31-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«31. Башкарманын төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуларына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

1) жогорку билимдүү болууга; 

2) төмөнкүдөй иш стажы болууга: 

а) МФКнын Башкармасынын төрагасы - банктык жана/же финансылык системада кеминде 3 (үч) жылдык, анын ичинде жетекчилик кызмат ордунда - кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасы болууга. 

Ушул пункттун максаттарында жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда каралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун жана/же компаниянын жана/же финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндө ишкердикти жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн эмес кызматты түшүнүү зарыл. Мында, жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланыштуу бөлүмдөрүндө иштеген иши кирбейт; 

б) Башкарма мүчөлөрү - банктык жана/же финансылык системада кеминде 2 (эки) жылдык иш тажрыйбасы болууга; 

в) башкы бухгалтер, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчиси - банктык жана/же финансылык системада талапкер дайындалып жаткан кызмат ордуна окшош кызматта (бухгалтердин, комплаенс-офицердин, кредиттик түзүмдүн жетекчисинин, ислам банк иши жана каржылоо / “ислам терезеси” принциптерине ылайык каржылоо түзүмүнүн жетекчисинин, тиешелүүлүгүнө жараша активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жоопкерчиликтүү бөлүмдүн жетекчисинин, ички аудит кызматынын жетекчисинин) кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасы болууга; 

3) банктардын жана микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган, тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкаруу мыйзамдар чөйрөсүндө билими ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына / лицензиясына ээ билим берүү мекемесинен алынган окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификат же башка документ менен тастыкталууга. 

«Ислам терезесине» ээ МФКнын Башкармасынын мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Башкармасынын мүчөлөрү, «ислам терезеси» жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн жетекчиси ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө тиешелүү сертификатка жана/же документтерге ээ болууга тийиш. 

Талапкердин иш тажрыйбасы эмгек китепчесинин көчүрмөсү же башка документтер менен тастыкталат.»; 

8) 32-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Башкы бухгалтер кызматына талапкер ушул Жобонун 31-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча, анын Эл аралык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук стандарттары жагында билимин тастыктаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган сертификатка ээ болууга тийиш.»; 

9) 33-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ушул Жобонун 31-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык аудит жана финансылык отчеттуулук стандарттары тармагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган сертификатка ээ болууга тийиш.»; 

10) 35-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«35. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иштери үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) ушул Жобонун 31-пунктунун талаптарына кошумча терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү тармагында окуудан өткөндүгү тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган сертификатка ээ болууга тийиш.»; 

11) 37-пункту төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«Ошол эле МФКда Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин жана Башкарманын мүчөсү (тиешелүүлүгүнө жараша) кызматына жаңы мөөнөткө кайра шайланган/дайындалган Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин жана Башкарманын төрагалары Улуттук банк менен макулдашуудан өтпөйт. 

Мында Улуттук банкка кайра шайлоо/дайындоо жөнүндө билдирме жөнөтүлүүгө тийиш.»; 

12) 43 жана 43-1-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«43.  Улуттук банк төмөнкү учурларда ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тартууга укуктуу: 

1) талапкерге карата финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган соттун чечими болсо; 

2) ал адам мүлккө, экономикалык иш-аракеттерди жүргүзүү тартибине каршы кылмыш ишине жол бергендиги үчүн жана/же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштуу иштер үчүн соттолуп, ал жоюлса; 

3) эгерде талапкерлер иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган (жөнгө салынган) банктын жана/же финансы-кредит уюмунун кызмат адамы болсо жана натыйжада банктын жана/же финансы-кредит уюмунан лицензия (күбөлүк) кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар деп тааныган Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, Улуттук банктын жазма буйруулары жана башка актылары болсо; 

4) талапкерлер «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдарынын жана ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе; 

5) талапкер төмөнкүлөргө катышкан катары таанылган Улуттук банктын корутундусу, чечими же башка актылары (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, жазма буйруктары, текшерүү жөнүндө отчеттор ж.б.) болсо:  

а) банкка/финансы-кредит уюмуна убактылуу администрация режимин киргизүүгө себеп болгон аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катышкандыгы жөнүндө;  

б) алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катышкандыгы жөнүндө;  

в) Кыргыз Республикасынын финансы, экономика жана чарба чөйрөсүндө мыйзам талаптарын бузууга жол берген болсо;  

6) жөнгө салуучу органдардын текшерүү ишинин жыйынтыгы боюнча талапкер жооптуу болгон ишкердик чөйрөлөрүндө финансылык жана/же административдик проблемалар келип чыккандыгын тастыктаган материалдар болсо;  

7) баарлашуунун жыйынтыгы боюнча талапкер иштөөнү болжолдогон чөйрөдө билими жетишсиз экендигин тастыктаган алгылыксыз жыйынтыгы болсо;  

8) талапкер жүйөлүү себептерсиз баарлашууга экиден көп жолу келбей койсо; 

9) Улуттук банктын баасы боюнча талапкерди макулдашуу кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе; 

10) талапкерди кызмат ордуна макулдашуунун алкагында Улуттук банк тарабынан талап кылынган документтер сунушталбаса; 

11) талапкер банк мыйзамдарына ылайык алгылыксыз ишкердик аброюна ээ эмес жана ажыраган катары эсептелсе. 

43-1. Төмөнкү пункттарда белгиленген фактылар аныкталган учурда, талапкер ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:  

- ушул Жобонун 43-пунктунун 2-пунктчасында соттолгондугу алынып салынган же тындырылган күндөн тартып 7 (жети) жыл ичинде;  

- ушул Жобонун 43-пунктунун 3-пунктчасында жана 5-пунктчасынын үчүнчү абзацында («б») тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 5 (беш) жыл ичинде;  

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын экинчи абзацында («а») бузууга жол берүү фактысы жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 7 (жети) жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын төртүнчү абзацында («в») бузууга жол берүү фактысы жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жыл ичинде;  

- ушул Жобонун 43-пунктунун 6-пунктчасында текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жөнгө салуучу орган тарабынан бузууга жол берүү фактысын аныктаган расмий документтерди каттаган күндөн тартып 3 (үч) жыл ичинде;  

- ушул Жобонун 43-пунктунун 11-пунктчасында талапкердин алгылыксыз ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) жол берүү фактысын аныктаган чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жыл бою;»; 

13) төмөнкү мазмундагы 43-2-пункт менен толукталсын: 

«43-2. Улуттук банк МФКнын кызмат адамын макулдашуудан баш тарткан учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан макулдашуудан баш тартуу жөнүндө кат алган учурдан тартып он жумуш күнү ичинде кызмат ордунан бошотулууга тийиш.»; 

14) 98 жана 99-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«98. МФКнын аталышынын өзгөрүшү:  

1) МФКнын аталышынын өзгөрүшү Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш. МФКнын аталышы өзгөргөн учурда анын лицензиясы (кошумча лицензиясы) алмаштырылууга (кайра таризделүүгө) тийиш.  

Жаңы аталышын макулдашуу үчүн Улуттук банкка төмөнкүлөр берилүүсү зарыл:  

- анын уюштуруу-укуктук формасын камтыган болжолдуу толук жана кыскартылган аталышы менен МФКнын аталышын өзгөртүү тууралуу өтүнүч кат;  

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол аталыштын Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жоктугун ырастоосу, ошондой эле фирмалык аталыштарды коргоо жагында мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталыштардын мамлекеттик реестринде аталган аталыштын жоктугун ырастоосу.  

Улуттук банк 1 (бир) ай ичинде чечим кабыл алып, МФКнын болжолдонуп жаткан жаңы аталышын макулдашуунун жыйынтыгы тууралуу жоопту МФКга жөнөтөт.  

2) МФКнын жаңы аталышы Улуттук банк менен макулдашылган учурда, МФКнын акционерлери акционерлердин жалпы жыйынында анын аталышын өзгөртүү жана МФКнын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат.  

3) Акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- МФКнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө МФКнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүч катты;  

- акционердин МФКнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

- уставдын жаңы редакциясы жана анын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн). 

Улуттук банк 15 (он беш) календардык күн ичинде үчүнчү жана төртүнчү абзацтарында каралган, сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга анын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет. 

4) МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөөгө өтүнүч кат; 

- МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;  

- МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия (кошумча лицензия) берүү үчүн мамлекеттик алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ; 

- берилген лицензиянын (кошумча лицензиянын) түп нускасы. 

99. МФКнын жайгашкан жеринин өзгөрүшү:  

1) МФКнын жайгашкан жерин өзгөртүү ушул Жобонун 93-95-пункттарына ылайык макулдашылат жана ал мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүлүүгө тийиш. 

Мамлекеттик кайра каттоодон өтүү үчүн МФК кайра каттоодон кийинки 10 (он) календардык күн ичинде лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө үчүн Улуттук банкка ушул Жобонун 98-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн документтерди берет. 

2) МФКнын жайгашкан жери өзгөрүп, бирок мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү талап кылынбаса, МФКнын ыйгарым укуктуу органы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 (он) календардык күн ичинде МФК ушул Жобонун 93-пунктунун 4-5-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтерден тышкары Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү

- лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө жөнүндө арыз; 

- МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө жөнүндө чечиминин көчүрмөсү

- юридикалык жактарды каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлгөн, МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн МФКнын тастыктоочу билдирмесинин көчүрмөсү

- МФКнын мурда берилген лицензиясынын (кошумча лицензиясынын) түп нускасы.»; 

15) төмөнкү мазмундагы 99-1 жана 99-2-пункттар менен толукталсын: 

«99-1. Документтер толугу менен сунушталып, алар мыйзам талаптарына ылайык келген учурда, Улуттук банк МФКнын жайгашкан жери жана/же аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө жөнүндө түшүндүрмө берүү менен лицензияны алмаштырат жана реестрге өзгөртүү киргизилгендиги жөнүндө жазууну чагылдырат. 

99-2. МФКнын лицензиясы кайра таризделгенден кийинки 2 (эки) күн ичинде МФК жайгашкан жери жана/же аталышы өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.»; 

16) 138-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«138. МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөн кредиттик союз МФКга кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылганга чейинки 2 (эки) жыл ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде аманаттарды кабыл алуу боюнча ишти жүзөгө ашырган учурда, МФК лицензиясын алган күндөн тартын 2 (эки) жыл ичинде аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна кошумча лицензия алышы мүмкүн.»; 

17) 140-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2) ушул Жободо каралган же ушул Жобонун 15-1-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан талап кылынган документтер толук көлөмдө берилбесе. Мындай кемчиликтер четтетилгенден кийин документтер жалпы негизде кароого алынат;»; 

18) 144-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«144. МФКны ыктыярдуу тартипте жоюуга кредиторлордун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу Улуттук банкка берилген учурларды кошпогондо, МФК аманатчылар жана кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит уюмдары алдында бардык милдеттенмелерин аткарбаса анын ыктыярдуу тартипте жоюлуу чечимин кабыл алуусуна жол берилбейт.»; 

19) Жобого карата 7-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Микрофинансылык компаниянын айрым банк операцияларын улуттук валютада жүргүзүү укугуна 

№ ________ ЛИЦЕНЗИЯ 

20___-жылдын «____» _____________ 

 

«___________________________________» (толук аталышы) микрофинансылык компаниясы Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн,  

МФКнын юридикалык дареги: 

________________________________________________________________________ 

Кыскартылган аталышы: ___________________________________________________ 

1. Бул лицензия төмөнкү айрым банк операцияларын жүзөгө ашырууга уруксат берет: 

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында кабыл алуу; 

3) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугун сатып алуу (факторинг); 

4) банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле; 

5) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

2. Айрым банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат. 

Бул лицензия ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.  

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун сунуштайт. 

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт. 

 

Мөөр 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү

 

 

Айрым банктык операцияларды 

улуттук валютада жүргүзүү укугуна  

20___-жылдын «____» __________берилген  

№ _______ лицензияга карата 20___-жылдын «___» ______________ 

№ ______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ 

 

 

«____________________________________________» микрофинансылык компаниясы 

(толук аталышы) 

 

Банктык операциянын катар номери 

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок) 

Чектөөлөр күчүнө кирген күн 

Эскертүү 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Мөөр 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

20) Жобого карата 8-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Микрофинансылык компаниянын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна/«ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна 20__-жылдын «___» ______________ 

№ ________ ЛИЦЕНЗИЯ 

 

«__________________________________________________________________________», 

(толук аталышы) 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания,  

МФКнын юридикалык дареги:  

_____________________________________________________________________________ 

Кыскартылган аталышы: _______________________________________________________ 

Бул лицензия ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөнкү операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырууга уруксат берет:  

1. Төмөнкү бүтүмдөр боюнча каржылоо:  

1) Мудараба»;  

2) «Шарика/мушарака» жана «Кемүүчү мушарака»;  

3) «Мурабаха»;  

4) «Иджара» жана «Иджара мунтахийя биттамлик»;  

5) «Кард» (микрокаржылоо берүү үчүн гана);  

6) «Гарантиялар»;  

7) «Салам»; 

2. кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, аманаттарды «мудараба» бүтүмү боюнча жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу; 

3. банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле; 

4. бир карыз алуучуга микрокаржылоонун максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

Айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.  

Бул лицензия ага кол коюлгандан тартып күчүнө кирет.  

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун сунуштайт. 

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт. 

 

Мөөр 

 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү) » 

 

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна/«ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна  

20__-жылдын «____» ______________ берилген 

№ _______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ 

20__-жылдын «___» _______________ 

 

«________________________________________________» микрофинансылык компаниясы 

(толук аталышы) 

 

Банктык операциянын катар номери 

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок) 

Чектөөлөр күчүнө кирген күн 

Эскертүү 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Мөөр 

 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

21) Жобого карата 9-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Микрофинансылык компаниянын айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна 

№ _______ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын «___» _______________ 

«________________________________________________» микрофинансылык компаниясы 

(толук аталышы) 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн,  

МФКнын юридикалык дареги:______________________________________________ 

Кыскартылган аталышы: __________________________________________________ 

1. Бул лицензия төмөнкү айрым банк операцияларын жүзөгө ашырууга уруксат берет:  

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;  

3) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугун сатып алуу (факторинг); 

4) банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле; 

5) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

2. Айрым банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат. 

Бул лицензия ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.  

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун сунуштайт. 

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт. 

 

Мөөр  

 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү

 

 

Айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна  

20__-жылдын «__» ____________ берилген № ______ лицензиясына карата  

20__-жылдын «___» ______________ 

№ ______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ 

 

«________________________________________________» микрофинансылык компаниясы (толук аталышы) 

Банктык операциянын катар номери 

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок) 

Чектөөлөр күчүнө кирген күн 

Эскертүү 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Мөөр 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

22) Жобого карата 10-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Микрофинансылык компаниянын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна/«ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна 

20__-жылдын «__» __________ 

№ _________ ЛИЦЕНЗИЯ 

 

 

«________________________________________________» микрофинансылык компаниясы  

(толук аталышы)  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн, 

МФКнын юридикалык дареги:___________________________________________________ 

Кыскартылган аталышы: ________________________________________________________ 

Бул лицензия ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөнкү операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырууга уруксат берет:  

1. Төмөнкү бүтүмдөр боюнча каржылоо:  

1) «Мудараба»;  

2) «Шарика/мушарака» жана «Кемүүчү мушарака»;  

3) «Мурабаха»;  

4) «Иджара» жана «Иджара мунтахийя биттамлик»;  

5) «Кард» (микрокаржылоо берүү үчүн гана);  

6) «Гарантиялар»;  

7) «Салам».  

2. кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, аманаттарды «мудараба» бүтүмү боюнча жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу; 

3. банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле; 

4. бир карыз алуучуга микрокаржылоонун максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

Айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.  

Бул лицензия ага кол коюлгандан тартып күчүнө кирет.  

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун сунуштайт. 

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт. 

 

Мөөр  

 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору  _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

 

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна/«ислам терезесинин» алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна  

20__-жылдын «___» _____________ берилген 

№ _______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ 

20__-жылдын «___»  _____________ 

 

«________________________________________________» микрофинансылык компаниясы 

(толук аталышы) 

 

Банктык операциянын катар номери 

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок) 

Чектөөлөр күчүнө кирген күн 

Эскертүү 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

Мөөр 

Башкармалыктын начальниги / 

областтык башкармалыктын начальниги /  

Улуттук банктын  

өкүлчүлүгүнүн директору _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

23) Жобо төмөнкү мазмундагы 16-тиркеме менен толукталсын: 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга  

субъекттин макулдугу 

 

Калктуу пункт ________________________, 20____-жылдын “__”___________ 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

__________________________________________________ атынан иш алып барган 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, толук түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

- банк мыйзамдарына ылайык жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер) (өзгөртүлгөн болсо); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтарга (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтарга (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтарга, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтарга, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтарга; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтарга; эмгек жолума тиешелүү маалыматтарга (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтарга; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтарга, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтарга; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтарга, ошондой эле мүлктүк милдеттенмелерге тиешелүү маалыматтарга, сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруусу максатында (анын ичинде кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү, акцияларды сатып алуу, микрофинансылык компаниянын ишмердигин кеңейтүү) иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы № 12/3 «Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо: 

1) төмөнкү мазмундагы 17-1-пункт менен толукталсын: 

«17-1. Адистештирилген финансы мекемеси, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 7-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш.»; 

2) Жобого карата 4 жана 5-тиркемелердеги «Төраганын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү» сөздөрү «Башкармалыктын начальниги» сөздөрүнө алмаштырылсын; 

3) Жобо төмөнкү мазмундагы 7-тиркеме менен толукталсын: 

 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга  

субъекттин макулдугу 

 

Калктуу пункт ________________________, 20____-жылдын “__”___________ 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

__________________________________________________ атынан иш алып барган 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, толук түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

- банк мыйзамдарына ылайык жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер) (өзгөртүлгөн болсо); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтарга (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтарга (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтарга, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтарга, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтарга; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтарга; эмгек жолума тиешелүү маалыматтарга (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтарга; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтарга, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтарга; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтарга, ошондой эле мүлктүк милдеттенмелерге тиешелүү маалыматтарга, сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруусу максатында (анын ичинде кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү, адистештирилген финансы мекемесинин ишмердигин кеңейтүү) иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын  

24-августундагы № 35/5 «Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

1) 9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9. Насыялык бюро телефон, факс номерлери, электрондук дареги өзгөргөндөн тартып 5 (беш) календардык күн ичинде Улуттук банкка ошол өзгөрүүлөр тууралуу маалымдоого милдеттүү.»; 

2) төмөнкү мазмундагы 11-1 жана 11-2-пункттар менен толукталсын: 

«11-1. Насыялык бюро, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 5-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш. 

11-2. Насыялык бюронун ушул жобого ылайык Улуттук банкка берилген, бирден ашык барактан турган нускасынын ар бири өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлуп, аларга насыялык бюронун жетекчисинин колу коюлууга жана насыялык бюронун мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө (бар болсо) жана тастыкталууга (тастыктоо жөнүндө мыйзам талаптары болсо) тийиш.»; 

3) 29-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Насыялык бюронун лицензиясында мамлекеттик кайра каттоону шарттаган маалыматтар өзгөртүлгөн учурда, насыялык бюронун тиешелүү органы тарабынан чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) календардык күн ичинде насыялык бюро лицензияны кайра тариздетүү үчүн төмөнкү документтерди Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү:»; 

4) төмөнкү мазмундагы 29-1-пункту менен толукталсын: 

«29-1. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүүгө алып келген насыялык бюронун лицензиясындагы өзгөрүшүнө байланыштуу лицензияны кайра тариздөө ушул Жобонун 41-пунктуна ылайык макулдашылып жана ушул Жобонун 29-пунктунун биринчи, экинчи, төртүнчү, бешинчи абзацтарында жана 42-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди аталган пунктарда каралган мөөнөттөргө ылайык берилгенден кийин ишке ашырылат.»; 

5) Жобонун 2-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Насыялык бюронун ишкердикти жүзөгө ашырууга 

20___-жылдын «___» ___________ № ____ 

ЛИЦЕНЗИЯСЫ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: 

_________________________________________________ 

насыялык бюронун толук аталышы 

_________________________________________________ 

насыялык бюронун кыскартылган аталышы 

_________________________________________________ 

насыялык бюронун юридикалык дареги 

насыялык бюрого Кыргыз Республикасынын «Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө» Мыйзамына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык насыялык маалымат алмашуу ишин жүзөгө ашырууга укук чегерет. 

Лицензия ажыратылгыс, мөөнөтсүз болуп саналат. 

Ушул лицензияда каралган укуктар үчүнчү жактарга берилүүгө тийиш эмес. 

  

Башкармалыктын начальниги _______________ _______________________  

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү)»; 

6) Жобо төмөнкү мазмундагы 5-тиркеме менен толукталсын: 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга  

СУБЪЕКТТИН МАКУЛДУГУ 

 

Калктуу пункт, күнү 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(фамилиясы, аты, атасынын аты) 

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

инсандыгын күбөлөндүргөн документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү) (ким тарабынан берилген) 

(ишенимдүү өкүлдөр үчүн) 

__________________________________________________ атынан иш алып барган 

(фамилиясы, аты, атасынын аты) 

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

инсандыгын күбөлөндүргөн документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү

берилди _________________________________________________________________ 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча билип туруп төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштетүүгө (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык); 

- банк мыйзамдарына жана насыялык маалымат алмашуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: фамилияма, атыма жана атамдын атына (өзгөртүлгөн болсо) (мурдагы аты-жөнүм өзгөрткөн күн жана ага түрткү берген себептер); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтардын (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтардын (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтардын, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтардын, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтардын; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтардын; эмгек жолума тиешелүү маалыматтардын (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтардын; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтардын, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтардын; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтардын, ошондой эле мүлк мүнөздөгү милдеттенмелериме тиешелүү маалыматтардын, сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк насыялык маалымат менен алмашуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда жана банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруусу максатында (кызмат адамдары жөнүндө маалымат жөнөтүүдө, уставдык документтерге өзгөртүү киргизүүдө) иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын  

28-сентябрындагы № 40/5 «Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелеринин»: 

1) төмөнкү мазмундагы 13-1-пункту менен толукталсын: 

«13-1. Насыялык бюро чек ара аркылуу насыялык маалымат алмашуу каралган эл аралык макулдашуунун долбоорун Улуттук банкка макулдашуу үчүн жиберүүгө милдеттүү

Көрсөтүлгөн эл аралык макулдашуулардын долбоорлоруна Улуттук банктын сунушталган долбоор менен макулдугу жөнүндө катын алгандан кийин кол коюулуушу мүмкүн.»; 

2) төмөнкү мазмундагы 14-1-пункту менен толукталсын: 

«14-1. Насыялык маалыматтын топтолуусун, сакталуусун, иштелип чыгуусун жана алмашуусун камсыз кылган насыялык бюронун маалыматтык системалары Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашуусу тийиш.». 

 

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын  

15-июнундагы № 2017-П-12/25-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда, банк эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелеринин»: 

1) преамбула «Кредиттик союздардын финансы компаниясы» ААКсында» сөздөрүнөн кийин «, кепилдик фонддордо» сөздөрү менен толукталсын. 

 

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын  

15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо: 

1) төмөнкү мазмундагы 11-1-пункту менен толукталсын: 

«11-1. Компания, жеке адамдар жана юридикалык жактар, ушул Жободо каралган документтер менен бирге Жобонун 9-тиркемесине ылайык, жеке маалыматтары Улуттук банкка берилүгө тийиш болгон адамдардын ошол жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш.»; 

2) 25-пункттун 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) Аудит боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкер финансылык отчеттуулуктун жана аудиттин эл аралык стандарттары тармагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тууралуу аталган багыттар боюнча окуудан өткөндүгү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган билимине ээ болушу милдеттүү.»; 

3) 26-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«26. Башкарманын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтердин, ички аудит кызматынын жетекчиси (түзүмдүк бөлүм жок болгон шартта - ички аудитор), кредиттөө/каржылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, ислам банк иши жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү боюнча түзүмдүк бөлүмдүн («ислам терезеси») жетекчиси, комплаенс-контролдоо кызматынын жетекчиси кызмат ордуларына талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

1) жогорку билимге ээ болуу;  

2) финансы-кредит уюмдарынын ишин, тобокелдикти тескөөнү жана корпоративдик башкарууну жөнгө салган мыйзамдардын кредиттик союздардын ишине тиешелүү маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган билимге ээ болушу; 

3) төмөнкү иш тажрыйбасы болушу:  

а) Башкарманын төрагасынын кызмат ордуна талапкер - финансы-кредит системасында кеминде үч жыл, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда - кеминде бир жыл;  

б) Башкарма мүчөсүнүн кызмат ордуна талапкерлер - финансы-кредит системасында кеминде эки жыл;  

в) башкы бухгалтер кызмат ордуна талапкер - финансы-кредит системасында кеминде бир жыл бухгалтер катары;  

г) ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна талапкер - финансы-кредит системасында кеминде үч жыл, анын бир жылы ички аудитордук кызматтын жетекчиси же аудитор катары;  

д) кредиттөө/каржылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү боюнча түзүмдүк бөлүмдүн («ислам терезеси») жетекчиси кызмат ордуна талапкер - финансы-кредит системасында кеминде бир жыл ылайыгына жараша кредиттөө боюнча түзүмдүк бөлүмдүн же ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү боюнча түзүмдүк бөлүмдүн («ислам терезеси») жетекчиси катары;  

е) комплаенс-контролдоо кызматынын жетекчиси кызмат ордуна талапкер - финансы-кредит системасында кеминде бир жыл комплаенс-офицер катары;  

4) башкы бухгалтер кызмат ордуна талапкер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган тиешелүү сертификаттар менен тастыкталган бухгалтердик эсепке алуу жана финансы отчеттуулуктун эл аралык стандарттары жагында билимге ээ болуусу зарыл;  

5) Ички аудит кызматынын жетекчиси - Кыргыз Республикасынын аудит боюнча мыйзамдары тууралуу билимине ээ болууга, аудиттин эл аралык стандарттарын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынган тиешелүү сертификаттар жана башка документтер менен тастыкталган финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын билүү менен аны ишинде колдонуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болууга; 

6) Компаниянын Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна талапкер дайындалганга чейинки акыркы үч жыл ичинде кредиттик союздун катышуучусу же кредиттик союздун кызмат адамы болбоого тийиш.»; 

4) төмөнкү мазмундагы 32-1-пункту менен толукталсын: 

«32-1. Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир коммерциялык банктын жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдардын Шариат кеңешинин мүчөлөрү боло алышат.»; 

5) төмөнкү мазмундагы 42-1-пункту менен толукталсын: 

«42-1. Ушул жобонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыра алат. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол тамга коет жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн.  

Баарлашуунун жүрүшүндө талапкерге анын банк мыйзамдары, Компаниянын иши жөнүндө билимине баа берүү үчүн суроолор, ошондой эле талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кандай болбосун башка суроолор, анын ичинде, бирок булар менен гана чектелбестен, талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, ишкердик жана туугандык байланышы жөнүндө суроолор берилет.»; 

6) 43 жана 44-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«43. Компанияда ошол эле кызматка жаңы мөөнөткө шайланган Директорлор кеңешинин жана Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылбайт. 

Компанияда ылайыгына жараша Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөсү кызматына жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин жана Башкарманын төрагалары Улуттук банк менен макулдашуудан өтпөйт. 

Ошол эле учурда Улуттук банкка кайра шайлоо жөнүндө билдирме жөнөтүлүүсү тийиш. 

44. Улуттук банк ушул Жобонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат ордуна талапкерлерден (мындан ары - талапкерлер) баш тарта алат, эгерде:  

1) соттун чечими менен талапкерлердин финансы-кредит системасында иштөөсүнө тыюу салган айыптоочу өкүм чыгарылган болсо;  

2) талапкерлерге карата экономика чөйрөсүндө жана/же кызматтык иш боюнча кылмыштуулукка жол бергендиги үчүн айыптоочу өкүм чыгарылган болсо;  

3) эгерде талапкерлер иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган (жөнгө салынган) банктын жана/же финансы-кредит уюмунун кызмат адамы болсо жана натыйжада банктын жана/же финансы-кредит уюмунун лицензиясы (күбөлүгү) кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар деп тааныган Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, Улуттук банктын жазма буйруктары жана башка актылары болсо;  

4) анык эмес жана/же атайы бурмаланган маалымат тапшырылса;  

5) талапкер банк мыйзамдарына ылайык кынтыксыз кызматтык аброю жок же жоготту деп эсептелсе;  

6) талапкерлер «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамынын жана ушул Жобонун талаптарына жооп бербесе. 

7) Улуттук банктын баасы боюнча талапкерди макулдашуу кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе; 

8) талапкерди кызмат ордуна макулдашуу алкагында Улуттук банк тарабынан суралган документтерди талапкер суроо-талап (суроо-талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күндөн кийинки 10 (он) күндүн ичинде бербесе; 

9) баарлашууда талапкердин иштөө болжолдонгон чөйрөгө тиешелүү билими жетишсиз экендигин тастыктаган жыйынтык чыгарылса;  

10) талапкер баарлашууга жүйөөлүү себептерсиз (ооруп калуу, иш сапарда болуу, шаарда жок болуу ж.б.) экиден көп жолу келбей койсо.»;  

7) төмөнкү мазмундагы 44-1-пункту менен толукталсын: 

«44-1. Төмөнкү пункттарда белгиленген фактылар аныкталган учурда, талапкер ушул Жобонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:  

- ушул Жобонун 44-пунктунун 2-пунктчасында соттолгондугу алынып салынган же жоюлган күндөн тартып 7 (жети) жыл ичинде;  

- ушул Жобонун 44-пунктунун 3-пунктчасында тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 7 (жети) жыл ичинде;  

- ушул Жобонун 44-пунктунун 4-пунктчасында бузуу фактысы аныкталган күндөн тартып 1 (бир) жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 44-пунктунун 5-пунктчасында талапкердин алгылыксыз ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттерди (аракетсиздикти) жасоо фактысын аныктаган чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жыл ичинде.»; 

8) Жобонун 1, 2, 4 и 5-тиркемелеринде «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү» сөздөрү «Башкармалыктын начальниги» сөздөрүнө алмаштырылсын; 

9) Жобо төмөнкү мазмундагы 9-тиркеме менен толукталсын: 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга  

СУБЪЕКТТИН МАКУЛДУГУ 

 

Калктуу пункт _______________________, 20____-жылдын “____”__________ 

 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү)  

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күн, ким тарабынан берилген) 

 

 

__________________________________ атынан иш алып барган ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, толук түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

- банк мыйзамдарына ылайык, жеке өзүм берүүгө тийиш болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер) (өзгөртүлгөн болсо); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтарга (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтарга (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтарга, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтарга, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтарга; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтарга; эмгек жолума тиешелүү маалыматтарга (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтарга; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтарга, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтарга; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтарга, ошондой эле мүлктүк милдеттенмелерге тиешелүү маалыматтарга, сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруусу үчүн (кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү, «КСКК» ААК ишмердигин кеңейтүү) иштеп чыгууга сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын  

14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

1) 5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5. Алмашуу бюросу валюталарды алмашуу ишин лицензиянын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин эле токтотууга укуктуу. Мында алмашуу бюросу 3 (үч) жумуш күнү ичинде бул иш багытын токтотуу себептери көрсөтүлгөн катты жана лицензиянын түп нускасын Улуттук банктын кароосуна берүүгө тийиш. 

Кошумча алмашуу бюросун ачкан алмашуу бюросу кошумча алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө катты да берүүгө тийиш.»; 

2) 8-пунктунун 18, 19, 20, 21 жана 22-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«18) МФК, МКК, КС, адистештирилген финансы мекемелеринин нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы (түп нускасы) болууга тийиш. Кошумча алмашуу бюросунда каттоодон өткөндүгү жөнүндө каттын түп нускасы жана аны ачкан юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн алмашуу бюросунун лицензиясынын көчүрмөсү болууга тийиш; 

19) алмашуу бюросунун / кошумча алмашуу бюросунун, МФК, МКК, КС, адистештирилген финансы мекемелеринин ар бир кызматкери менен эмгек келишим жана материалдык жоопкерчилик тууралуу келишим түзүлүшү зарыл; 

20) лицензиянын аракети токтотулган шартта, анын түп нускасы 3 жумуш күнү ичинде тапшырылууга тийиш. Кошумча алмашуу бюросун ачкан алмашуу бюросу кошумча алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө катты да тапшыруусу зарыл; 

21) алмашуу бюросунун / кошумча алмашуу бюросунун, МФК, МКК, КС, адистештирилген финансы мекемелеринин жайгашкан дареги, телефон номери өзгөргөн учурда, ал тууралуу 3 жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка билдирүүгө

22) алмашуу бюросу лицензиясынын колдонуу мөөнөтү бүткөндө, ошондой эле дареги өзгөргөн шартта алмашуу бюросунун лицензиясын же кошумча алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө катты кайра тариздегенге чейин операцияларды ишке ашырууну токтотуп турууга тийиш;»; 

3) 40-1-пункттунда «8-1» саны «5» санына алмаштырылсын; 

4) Жобо төмөнкү мазмундагы 5-тиркеме менен толукталсын: 

«Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан алмашуу бюросунун жүгүртүү каражаттарынын келип чыгуу булактары катары сунушталуучу документтердин болжолдуу тизмеги:  

1) Юридикалык жактар:  

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тастыкталган бухгалтердик баланстын, киреше жана чыгаша боюнча отчеттордун көчүрмөлөрү же;  

өтүнүч кат ээси тарабынан күбөлөндүрүлгөн финансылык отчеттун, декларациянын же анын финансылык абалы тууралуу башка документтердин көчүрмөлөрү;  

- аудитордук корутундунун көчүрмөсү (эгерде бул талап мыйзамда белгиленген болсо);  

2) Жеке адамдар - маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, акча-каражаттарды, мүлктү ж.б. мурастап алуу укуктары.  

3) алмашуу бюросунун жүгүртүү каражаттарынын Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан тыюу салынбаган келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.  

Улуттук банкка ушул жобого ылайык сунушталуучу жана бирден көп барактан турган документтердин ар бир бети өз-өзүнчө болууга, номер коюлууга, көктөлүүгө, тиешелүү түрдө кол коюлууга жана күбөлөндүрүлүүгө тийиш, документтерди басмакана ыкмасында басылып чыккан китепче түрүндө да сунуштаса болот.  

Чет тилде сунушталуучу документтер же алардын көчүрмөлөрү кыргыз жана/же орус тилдерине которулуп, белгиленген тартипте күбөлөндүрүлүүгө тийиш.». 

 

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын  

9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобо: 

1) төмөнкү мазмундагы 8-1-пункту менен толукталсын: 

«8-1. Кепилдик фонд, жеке адамдар жана юридикалык жактар, ушул Жободо каралган документтер менен бирге Жобонун 6-тиркемесине ылайык, жеке маалыматтары Улуттук банкка берилүгө тийиш болгон адамдардын ошол жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш.»; 

2) төмөнкү мазмундагы 22-1-пункт менен толукталсын:  

«22-1. Ушул жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыра алат. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол коет жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн.  

Баарлашуунун жүрүшүндө талапкерге анын банк мыйзамдары, кепилдик фонддун ишмердиги жөнүндө билимине баа берүү үчүн суроолор, ошондой эле талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кандай болбосун башка суроолор, анын ичинде, бирок булар менен гана чектелип калбастан, талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, ишкердик жана туугандык байланышы жөнүндө суроолор берилет.»; 

3) 25-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«25. 1) Ушул жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары шайланган/дайындалган күндөн тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде, ошондой эле кызмат адамдарынын курамына өзгөртүүлөр киргизилген шартта кепилдик фонду жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен кызмат адамдары шайлангандыгы/дайындалгандыгы же өзгөртүүлөр киргизилгендиги тууралуу билдирме берүүгө милдеттүү:  

а) кепилдик фонддун ыйгарым укуктуу башкаруу органынын шайлоо/дайындоо жөнүндө чечими (кепилдик фонддун мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү); 

б) белгиленген форма боюнча анкеталар (2-тиркеме); 

в) ушул главага ылайык ар бир кызмат адамы үчүн талап кылынган башка документтер. 

2) Ошол эле кепилдик фондунда ошол эле кызмат ордунда жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин, Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш эмес. 

Ошол эле кепилдик фонддо Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөсү кызматына жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин жана Башкарманын төрагалары Улуттук банк менен макулдашуудан өтпөйт. 

Ошол эле учурда Улуттук банкка кайра шайлоо жөнүндө билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш. 

3) Улуттук банктын туунду кепилдик фонддорунда Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлерди макулдашууда, бул кызмат орундарына талапкерлер Улуттук банктын кызматкерлери болуп саналса, 2-тиркеменин формасы боюнча анкетаны сунуштоо менен чектелет жана алар ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп берүүгө тийиш. Сунушталган документтерге карата сын-пикирлер түшпөгөн жана талапкер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү макулдук берүү жөнүндө чечим кабыл алат жана ушул Жободо белгиленген мөөнөттө талапкерге макулдук берилгендиги жөнүндө катты кепилдик фондго жөнөтөт.»; 

4) 28-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«28. Улуттук банк төмөнкү учурларда ушул жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына кызмат адамдарын макулдашуудан баш тартууга укуктуу, эгерде: 

1) талапкерлерге карата экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине же кызматтык иш боюнча кылмышка жол бергендиги үчүн, анын ичинде белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир ишкердикти жүргүзүү укугунан ажыратуу менен айыптоо өкүмү чыгарылса; 

2) талапкер мурда Улуттук банк тарабынан лицензияланган (иши жөнгө салынган) банкта же башка финансы-кредит уюмунда кызмат ордун ээлеген жана ага карата Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин алардын кандайдыр бир аракеттеринин (аракеттенбей коюусунун) натыйжасында ошол банктын же башка финансы-кредит уюмунун лицензиясы (күбөлүгү) кайтарылып алынгандыгы таанылган чечими, Улуттук банктын жазма буйруктары же башка актылары болсо; 

3) талапкерлер «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдардын жана ушул Жобонун, анын ичинде кынтыксыз ишкердик аброй боюнча талаптарына жооп бербесе; 

4) Улуттук банктын талапкердин төмөнкү иштерге катыштыгы бар экендигин тааныган корутундусу, чечими же башка актылары болсо (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, жазма буйруктар, текшерүү жыйынтыгы боюнча отчет ж.б.): 

а) анын натыйжасында банктын/финансы-кредит уюмунун лицензиясы (эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү) кайтарылып алынышын же болбосо убактылуу администрация режиминин киргизилишин шарттаган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар экендиги жөнүндө

б) алгылыксыз же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катыштыгы бар экендиги жөнүндө

в) финансы, экономика жана/же чарба иши чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жана башка укукка жатпаган иштерге жол берсе; 

6) талапкер соттун чечими боюнча башка иш чөйрөсүндө кынтыксыз иш аброюнан ажыратылса; 

7) жөнгө салуучу органдардын ошол талапкер жооптуу болгон иш участкаларында финансылык жана/же административдик проблемалар келип чыккандыгын тастыктаган текшерүү материалдары бар болсо; 

8) талапкер кызмат ордуна макулдашуунун алкагында Улуттук банк тарабынан суралган документтерди бербесе; 

9) баарлашууда талапкердин иштөө болжолдонгон чөйрөгө тиешелүү билими жетишсиз экендигин тастыктаган жыйынтык чыгарылса;  

10) талапкер баарлашууга жүйөөлүү себептерсиз (ооруп калуу, иш сапарда болуу, шаарда жок болуу ж.б.), 2 (экиден) көп жолу келбей койсо.»; 

5) төмөнкү мазмундагы 28-1-пункту менен толукталсын:  

«28-1. Төмөндө белгиленген фактылар аныкталган учурда талапкер ушул Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын кепилдик фонддо ээлөөгө укугу жок: 

- ушул Жобонун 28-пунктунун 4 «а», 4 «б» пунктчасында - бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 4 (төрт) жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 28-пунктунун 4 «в», 7 пунктчасында - бузууга жол берүү фактысын аныктаган чечим кабыл алынган күндөн тартып 4 (төрт) жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 28-пунктунун 6-пунктчасында - тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 4 (төрт) жыл ичинде.»; 

6) Жобо төмөнкү мазмундагы 6-тиркеме менен толукталсын: 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга  

СУБЪЕКТТИН МАКУЛДУГУ 

 

 

Калктуу пункт _______________________, 20____-жылдын “____”__________ 

 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү)  

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күн, ким тарабынан берилген) 

 

 

__________________________________ атынан иш алып барган ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, так түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

-кепилдик фонддордун иш чөйрөсү боюнча  мыйзамдарга жана банк мыйзамдарына ылайык, жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер (өзгөртүлгөн болсо)); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтардын (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтардын (билим берүү мекемесинин аталышы, аны аяктаган жыл, билим алгандыгым жөнүндө документтин аталышы жана реквизиттери, билим алгандыгым жөнүндө документ боюнча квалификациям, даярдыктан өткөн багыт же адистик); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтардын; чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтардын; жашаган жеримдин дареги (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме же башка байланыш каналдары боюнча маалыматтардын; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтардын; эмгек жолума тиешелүү маалыматтардын (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтардын; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтардын, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтардын; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтардын, ошондой эле мүлк мүнөздөгү милдеттенмелериме тиешелүү маалыматтардын; сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддун иш чөйрөсүндөгү мыйзамдарда жана банк мыйзамдарында каралган уруксат берүү жол-жобосун ишке ашыруу максатында (кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү, кепилдик фонддун ишмердигин кеңейтүү) иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкөлөрдүн банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм жана Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын  

1-ноябрындагы № 2019-П-33/55-1-(НФКУ) «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген « Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

1) 6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«6. ТСККнын ушул Жобонун талаптарына ылайык Улуттук банкка берилген, бир барактан ашык нускасынын ар бири өзүнчө көктөлүүгө, номерленип, аларга ТСККнын жетекчисинин колу коюлууга жана ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө (бар болсо) жана тастыкталууга (тастыктоо жөнүндө мыйзам талаптары болсо) тийиш.»; 

2) төмөнкү мазмундагы 6-1 жана 6-2-пункттары менен толукталсын:  

«6-1. Лицензия берүүнүн, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоонун, кызмат адамдарын макулдашуунун, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүүнүн алкагында Улуттук банк арыз ээлери тарабынан берилүүгө тийиш болгон лицензиялоо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кыла алат. 

6-2. ТСКК, жеке адамдар жана юридикалык жактар, ушул Жободо каралган документтер менен бирге Жобонун 12-тиркемесине ылайык, жеке маалыматтары Улуттук банкка берилүүгө тийиш болгон адамдардын ошол жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо берүүгө тийиш.»; 

3) 25-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«2) ушул Жободо каралган же ушул Жобонун 6-1-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан суралган документтер толук көлөмдө берилбесе. Мындай мүчүлүштүктөр четтетилген учурда документтер жалпы негиздер боюнча каралат;»; 

4) 59-пунктунун 3-пунктчасында «2 жана 3» сандары «1 жана 2» сандарына алмаштырылсын; 

5) 67-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«67. Башкарманын төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, тобокелдик менеджеринин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуларына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

1) жогорку билимдүү болууга; 

2) төмөнкүдөй эмгек стажына ээ болууга: 

- ТСККнын Башкармасынын төрагасы банк жана/же финансы системасында кеминде үч жылдык, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда кеминде эки жылдык; 

- Башкарма мүчөлөрү банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызматтарда кеминде эки жылдык; 

- башкы бухгалтер экономика/финансы/банк иши чөйрөсүндө жогорку билими жана акыркы 3 (үч) жыл ичинде банк же финансы системасында, анын кеминде 1 (бир) жылы бухгалтер катарында иш тажрыйбасы болууга; 

- тобокелдик менеджери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери банк жана/же финансы системасында кеминде 2 (эки) жылдык, анын кеминде 1 (бир) жылы талапкер дайындалып жаткан кызмат ордуна окшош кызматта (тиешелүүлүгүнө жараша бухгалтердин, комплаенс-офицердин, кредиттик бөлүмдүн жетекчисинин, активдерди жана пассивдерди тескөөгө жооптуу бөлүмдүн жетекчисинин, ички аудит кызматынын жетекчисинин) иш тажрыйбасына ээ болууга; 

3) банктардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салган мыйзамдар жана тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкаруу маселелери боюнча билими болууга жана алар бул багыттарда окутуудан өткөндүгү жөнүндө документтер менен тастыкталууга тийиш.»; 

6) төмөнкү мазмундагы 70-1-пункт менен толукталсын:  

«70-1. Ушул Жобонун 65, 67, 68, 69 жана 70-пункттарында көрсөтүлгөн багыттар боюнча кызмат адамдарынын окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана башка документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатын / лицензиясын алган билим берүү мекемелеринен алынышы зарыл.»; 

7) төмөнкү мазмундагы 71-1-пункт менен толукталсын:  

«71-1. Ошол эле ТСККда ошол эле кызмат ордунда жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин, Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылуудан өтпөйт. 

ТСККда Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөсү кызматына жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин жана Башкарманын төрагалары Улуттук банкка макулдашуудан өтпөйт. 

Ошол эле учурда Улуттук банкка кайра шайлоо жөнүндө билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш.»; 

8) төмөнкү мазмундагы 73-1-пункт менен толукталсын:  

«73-1. Ушул жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыра алат. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол коюшат жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн.  

Баарлашуунун жүрүшүндө талапкерге анын банк мыйзамдары, ТСККлардын ишмердиги жөнүндө билимине баа берүү үчүн суроолор, ошондой эле талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кандай болбосун башка суроолор, анын ичинде, бирок булар менен гана чектелбестен, талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, ишкердик жана туугандык байланышы жөнүндө суроолор берилет.»; 

9) төмөнкү мазмундагы 75-1-пункт менен толукталсын:  

«75-1. ТСККнын кызмат ордуна макулдашуудан Улуттук банк баш тарткан учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан макулдашуудан баш тартуу жөнүндө кат алган учурдан тартып он жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө кызмат ордунан бошотулууга тийиш.»; 

10) 77-пункту төмөнкү мазмундагы 7, 8, 9 жана 10-пунктчалар менен толукталсын:  

«7) Улуттук банктын баасы боюнча талапкерди макулдашуу кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе; 

8) талапкер башка финансы-кредиттик уюмдарда же атаандаш рыноктордо иштеген уюмдарда кызмат ордун ээлесе; 

8) талапкерди кызмат ордуна макулдашуу алкагында Улуттук банк тарабынан суралган документтерди талапкер суроо-талап (суроо-талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күндөн кийинки 10 (он) күндүн ичинде бербесе; 

9) баарлашууда талапкердин иштөө болжолдонгон чөйрөгө тиешелүү билими жетишсиз экендигин тастыктаган жыйынтык чыгарылса;  

10) талапкер баарлашууга жүйөөлүү себептерсиз (ооруп калуу, иш сапарда болуу, шаарда жок болуу ж.б.) экиден көп жолу келбей койсо.»;  

11) 78-пункту төмөнкү мазмундагы абцаз менен толукталсын:  

«- ушул Жобонун 77-пунктунун 1-пунктчасында талапкердин талаптагыдай эмес ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттерди (аракетсиздикти) жасоо фактысын аныктаган чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жыл бою.»; 

12) 94-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«94. Эгерде ТСКК катышуучулардын жана кредиторлордун, анын ичинде финансы-кредит уюмдарынын алдында бардык милдеттенмелерин аткарбаса, ТСККны ыктыярдуу тартипте жоюуга кредиторлордун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу Улуттук банкка берилген учурларды кошпогондо, анын ыктыярдуу тартипте жоюлуу чечимин кабыл алуусуна жол берилбейт.»; 

13) Жобо төмөнкү мазмундагы 12-тиркеме менен толукталсын: 

«Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга 

СУБЪЕКТТИН МАКУЛДУГУ 

 

 

Калктуу пункт _______________________, 20____-жылдын “____”__________ 

 

Мен, ____________________________________________________________________ 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү)  

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күн, ким тарабынан берилген) 

 

 

__________________________________ атынан иш алып барган ишенимдүү өкүлдөр үчүн 

(аты-жөнү

_________________________________________________________________________ 

дареги боюнча жашаган, 

Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ сериясы ______ № ______ 

(документтин түрү

________________________________________________________________негизинде 

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын) 

_________________________________________________________________ берилген 

(берилген күнү, ким тарабынан берилген) 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, толук түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем: 

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына); 

- турак жай-сактык кредиттик компаниялардын иши боюнча мыйзамдарга жана банк мыйзамдарына ылайык, жее өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына Улуттук банк тарабынан берилишине). 

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнүмө (мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер) (өзгөртүлгөн болсо); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтарга (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтарга (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтарга, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтарга, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтарга; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтарга; эмгек жолума тиешелүү маалыматтарга (аскердик кызмат өтөө, эки ишти айкалышта аткаруу, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтарга; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтарга, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтарга; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтарга, ошондой эле мүлктүк милдеттенмелерге тиешелүү маалыматтарга, сүрөтүмдүн берилишине да тиешелүү болуп саналат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк турак жай-сактык кредиттик компаниялардын иши боюнча мыйзамдарда жана банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруу максатында (кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү, ТСКК ишмердигин кеңейтүү) иштеп чыгуу үчүн сунуштайм. 

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм. 

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт. 

  

20__-ж. «___» _________________ 

 

___________________ 

Кол тамгасы                                                        Аты-жөнү». 

 

 

«Банк эмес финансы-кредит уюмдарына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат документтерин берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбооруна 

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА 

 

№ 

Колдонуудагы редакция 

Сунушталган редакция 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 токтом менен бекитилген Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө жобо 

7. 

Улуттук банктын тиешелүү күбөлүгүнүн негизинде МКК/МКА, жеке адамдардан жана/же юридикалык жактардан «Кард-Хасан» жана «Мудараба» бүтүмдөрү боюнча акча каражаттарын тартууну эске албаганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышы мүмкүн. 

Улуттук банктын тиешелүү күбөлүгүнүн негизинде МКК/МКА, жеке адамдардан жана/же юридикалык жактардан «Кард» жана «Мудараба» бүтүмдөрү боюнча акча каражаттарын тартууну эске албаганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышы мүмкүн. 

11. 

МКК/МКАнын ушул жобого ылайык Улуттук банкка берилген, бир нече барактан турган уюштуруу документтеринин же башка чечиминин түп нускасынын ар бир өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлуп, аларга МКК/МКАнын жетекчисинин же башка ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлууга тийиш. Мында, ыйгарым укук чегерилген адам мындай документтерге кол коюуга жана аларды Улуттук банкка берүүгө ыйгарым укуктары жөнүндө тиешелүү документтин көчүрмөсүн берүүгө тийиш. 

МКК/МКАнын ушул жобого ылайык Улуттук банкка берилген, бир нече барактан турган уюштуруу документтеринин же башка чечиминин түп нускасынын ар бир өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлуп, аларга МКК/МКАнын жетекчисинин же башка ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлууга жана МКК/МКАнын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө (бар болсо) тийиш. Мында, ыйгарым укук чегерилген адам мындай документтерге кол коюуга жана аларды Улуттук банкка берүүгө ыйгарым укуктары жөнүндө тиешелүү документтин көчүрмөсүн берүүгө тийиш. 

17. 

МКК/МКА күбөлүк алуу үчүн (анын ичинде операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген МКК/МКА) анын жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) күбөлүк берүү жөнүндө өтүнүч (1-тиркеме);  

2) МКК/МКАлардын уюштуруучуларынын жалпы жыйынынан чечимди (бир катышуу болсо) же протоколун (катышуучулардын саны бирден жогору болсо) (эки нускада):  

- МКК/МКАны түзүү жөнүндө чечим;  

- башкаруу органынын жетекчисин (жетекчилерин) (башкармалыктын байкоо жана аткаруу органдарынын жетекчисин жана анын орун басарын) (мындан ары текст боюнча - жетекчи) шайлоо/дайындоо тууралуу чечим;  

- Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө чечим (эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо);  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, башка маселелер жөнүндө;  

3) МКК/МКАнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечими:  

- башкы бухгалтерди (штаттык тизимде башкы бухгалтер кызмат орду каралбаса, башкы бухгалтердин укугу берилген бухгалтерди же чакырылган бухгалтерди) (мындан ары текст боюнча - башкы бухгалтер) дайындоо жөнүндө;  

- кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальнигин (эгерде болгон болсо), ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдүн начальнигин/кызматкерин дайындоо тууралуу (эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо);  

- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдардын сакталышы боюнча ички контролдоо программасын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жооптуу кызматкерди дайындоо жөнүндө;  

- МКК/МКАнын уюштуруу түзүмү тууралуу (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр) алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү, баш ийүүсү); 

4) МКК/МКАны түзүү жөнүндө уюштуруу келишимин (катышуучулардын саны бирден жогору болсо) (эки нускада);  

5) МКК/МКАнын уставы (эки нускада);  

6) МКК/МКАнын жетекчисинин, башкы бухгалтеринин, кредиттөө боюнча түзүмдүк бөлүмдүн начальнигинин (эгерде болгон болсо) анкеталарын (2-тиркеме), ошондой эле алардын ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган маалыматтар жана документтер;  

Эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо, анда Шариат кеңешинин Төрагасынын, мүчөлөрүнүн жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн начальнигинин/кызматкеринин анкетасы да сунушталат (2-тиркеме).  

7) эгерде уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер) МКК/МКАнын уставдык капиталына Улуттук банк тарабынан МКК үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн 20 пайыздан жогору суммада акча каражаттарын салган болсо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген төмөнкүдөй маалыматтар камтылган документтерди:  

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкүлөр сунушталышы мүмкүн:  

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тастыкталган финансылык отчеттун, салык декларацияларынын же финансылык абал жөнүндө башка документтердин көчүрмөлөрү;  

- аудитордук корутундунун көчүрмөсү (эгерде болгон болсо же мындай талап мыйзамда белгиленген болсо);  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, уставдык капиталга салынган акча каражаттардын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер, ошондой эле алардын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;  

- юридикалык жактын ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;  

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкүлөр сунушталышы мүмкүн:  

- киреше тууралуу маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, акча каражаттарын, мүлктү ж.б. мурастап калууга укук, ошондой эле белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн алардын көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, уставдык капиталга салынган акча каражаттардын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер, ошондой эле алардын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

8) уюштуруучулардын/катышуучулардын - жеке адамдардын жана ушул пункттун 6-пунктчасында көрсөтүлгөн адамдардын паспортунун көчүрмөлөрү;  

9) уюштуруучулар (катышуучулар) - юридикалык жактар тууралуу маалымат (уюштуруу документтеринин жана ошол юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган, юридикалык жак мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу документтин көчүрмөлөрү). 

Ушул пункттун 2 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринде уюштуруучу-жеке адамдардын кол тамгалары нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө, катышуучунун - юридикалык жактын өкүлү болуп саналган ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамгалары юридикалык жактын мөөрү менен бекемделүүгө же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш. 

МКК/МКАлар, жеке адамдар жана юридикалык жактар, ушул Жободо каралган документтер менен бирге Жобонун 11-тиркемесине ылайык, жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын ошол жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо сунуштоого тийиш. Жогорудагы макулдук берилбеген учурда, ал документтерди, анын ичинде МКК/МКАлардын обочо түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин, башкы бухгалтерлерин, МККнын уюштуруучуларын (катышуучуларын, акционерлерин) жана МКАнын уюштуруучуларын (катышуучуларын) кошо алганда, МКК/МКАнын кызмат адамдарын макулдашуу маселелерине тиешелүү документтерди кароодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. 

МКК/МКА күбөлүк алуу үчүн (анын ичинде операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген МКК/МКА) анын жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) күбөлүк берүү жөнүндө өтүнүч (1-тиркеме);  

2) МКК/МКАлардын уюштуруучуларынын жалпы жыйынынан чечимди (бир катышуу болсо) же протоколун (катышуучулардын саны бирден жогору болсо) (эки нускада):  

- МКК/МКАны түзүү жөнүндө чечим;  

- Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо/дайындоо жөнүндө (акционердик коом уюштуруучулук-укуктук формасында түзүлүп жаткан МККда бар болгон учурда); 

- башкаруу органынын жетекчисин (жетекчилерин) (башкармалыктын байкоо жана аткаруу органдарынын жетекчисин) (мындан ары - жетекчи) шайлоо/дайындоо тууралуу чечим;  

- Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө чечим (эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо);  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, башка маселелер жөнүндө;  

3) МКК/МКАнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечими:  

- башкы бухгалтерди (штаттык тизимде башкы бухгалтер кызмат орду каралбаса, башкы бухгалтердин укугу берилген бухгалтерди же чакырылган бухгалтерди) (мындан ары - башкы бухгалтер) дайындоо жөнүндө;  

- кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальнигин (эгерде болгон болсо), ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдүн начальнигин/кызматкерин дайындоо тууралуу (эгерде МКК/МКА операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга ниеттенген болсо);  

- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдардын сакталышы боюнча ички контролдоо программасын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жооптуу кызматкерди дайындоо жөнүндө;  

- МКК/МКАнын уюштуруу түзүмү тууралуу (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр) алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү, баш ийүүсү); 

4) МКК/МКАны түзүү жөнүндө уюштуруу келишимин (катышуучулардын саны бирден жогору болсо) (эки нускада);  

5) МКК/МКАнын уставы (эки нускада);  

6) МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн начальнигинин/кызматкеринин, кредиттөө боюнча түзүмдүк бөлүмдүн начальнигинин (көрсөтүлгөн органдар жана кызмат адамдары болсо) жетекчисинин, башкы бухгалтеринин, анкеталарын (2-тиркеме), ошондой эле алардын ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган маалыматтар жана документтер;  

7) эгерде уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер) МКК/МКАнын уставдык капиталына Улуттук банк тарабынан МКК үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн 20 пайыздан жогору суммада акча каражаттарын салган болсо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген төмөнкүдөй маалыматтар камтылган документтерди:  

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкүлөр сунушталышы мүмкүн:  

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тастыкталган финансылык отчеттун, салык декларацияларынын же финансылык абал жөнүндө башка документтердин көчүрмөлөрү;  

- аудитордук корутундунун көчүрмөсү (эгерде болгон болсо же мындай талап мыйзамда белгиленген болсо);  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, уставдык капиталга салынган акча каражаттардын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер, ошондой эле алардын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;  

- юридикалык жактын ал тарабынан күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;  

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкүлөр сунушталышы мүмкүн:  

- киреше тууралуу маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, акча каражаттарын, мүлктү ж.б. мурастап калууга укук, ошондой эле белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн алардын көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, уставдык капиталга салынган акча каражаттардын келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер, ошондой эле алардын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

8) уюштуруучулардын/катышуучулардын - жеке адамдардын жана ушул пункттун 6-пунктчасында көрсөтүлгөн адамдардын паспортунун көчүрмөлөрү;  

9) уюштуруучулар (катышуучулар) - юридикалык жактар тууралуу маалымат (уюштуруу документтеринин жана ошол юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталган, юридикалык жак мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу документтин көчүрмөлөрү). 

Ушул пункттун 2 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринде уюштуруучу-жеке адамдардын кол тамгалары нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө, катышуучунун - юридикалык жактын өкүлү болуп саналган ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамгалары юридикалык жактын мөөрү менен бекемделүүгө же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш. 

МКК/МКАлар, жеке адамдар жана юридикалык жактар, ушул Жободо каралган документтер менен бирге Жобонун 11-тиркемесине ылайык, жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын ошол жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун кошо сунуштоого тийиш. Жогорудагы макулдук берилбеген учурда, ал документтерди, анын ичинде МКК/МКАлардын обочо түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин, башкы бухгалтерлерин, МККнын уюштуруучуларын (катышуучуларын, акционерлерин) жана МКАнын уюштуруучуларын (катышуучуларын) кошо алганда, МКК/МКАнын кызмат адамдарын макулдашуу маселелерине тиешелүү документтерди кароодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. 

18. 

Улуттук банк ушул жобонун 17-пунктунун 7-пунктчасында белгиленген документтерге кошумча уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кылуу укугуна ээ. 

Күбөлүк/лицензия берүүнүн, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоонун, кызмат адамдарын макулдашуунун, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүүнүн алкагында Улуттук банк арыз ээлери тарабынан берилүүгө тийиш болгон уруксат документтерин берүү, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кылууга укуктуу. 

21. 

МКК/МКАнын жетекчиси жана башкы бухгалтери, кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальниги (эгерде болгон болсо) жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүк начальниги/кызматкери (эгер болгон болсо) кызмат ордуна талапкерлер төмөнкүдөй минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) жетекчи үчүн:  

а) жогорку билиминин жана банктарда же финансы-кредит уюмдарда 2 (эки) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (орто-кесиптик билими болгон учурда);  

б) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

в) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МКК/МКАнын жетекчиси үчүн - тиешелүү сертификаттар же документтер менен тастыкталган ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө билиминин болушу;  

2) башкы бухгалтер үчүн:  

а) экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билиминин же бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндө 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (экономика жана финансы тармагында орто-кесиптик билими болсо);  

б) талапкердин бухгалтердик эсепке алуу боюнча окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатынын же башка документтин болушу;  

в) МКК/МКАнын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган башкы бухгалтери үчүн - ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмдарынын (AAOIFI) стандарттарына тиешелүү билиминин болушу;  

3) кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальниги жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн начальниги/кызматкери үчүн (эгер болгон болсо):  

а) экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билиминин же банктарда же финансы-кредит уюмдарда кредиттөө (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) бөлүмүндө 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (экономика жана финансы тармагында орто-кесиптик билими болсо);  

б) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

в) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн начальниги/кызматкери үчүн - бул багытта окуудан ийгиликтүү өткөндүгү жөнүндө тиешелүү сертификаттар же документтер менен тастыкталган ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө билиминин болушу 

МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальнигинин, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүк начальнигинин/кызматкеринин өрсөтүлгөн органдар жана кызмат адамдары болсо), жетекчиси жана башкы бухгалтери кызмат ордуна талапкерлер төмөнкүдөй минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү үчүн: 

а) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

б) тиешелүү сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган корпоративдик башкаруу чөйрөсүн билүүсү;  

2) жетекчи үчүн:  

а) жогорку билиминин жана банктарда же финансы-кредит уюмдарда 2 (эки) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (орто-кесиптик билими болгон учурда);  

б) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

в) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МКК/МКАнын жетекчиси үчүн - тиешелүү сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө билиминин болушу;  

2) башкы бухгалтер үчүн:  

а) экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билиминин же бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндө 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (экономика жана финансы тармагында орто-кесиптик билими болсо);  

б) талапкердин бухгалтердик эсепке алуу боюнча окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатынын же башка документтин болушу;  

в) МКК/МКАнын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган башкы бухгалтери үчүн - ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмдарынын (AAOIFI) стандарттарына тиешелүү билиминин болушу;  

3) кредиттөө боюнча бөлүмдүн начальниги жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн начальниги/кызматкери үчүн (эгер болгон болсо):  

а) экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билиминин же банктарда же финансы-кредит уюмдарда кредиттөө (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) бөлүмүндө 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасынын болушу (экономика жана финансы тармагында орто-кесиптик билими болсо);  

б) Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдардын ишине тиешелүү мыйзамдарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүүсү;  

в) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн начальниги/кызматкери үчүн - бул багытта окуудан ийгиликтүү өткөндүгү жөнүндө тиешелүү сертификаттар же документтер менен тастыкталган ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө билиминин болушу. 

22. 

Улуттук банк төмөнкү учурларда МКК/МКАнын жетекчисинин, башкы бухгалтеринин, кредиттөө бөлүмүнүн начальнигинин, Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн начальнигинин/кызматкеринин кызмат ордуна талапкерлердин белгиленген минималдуу талаптарга жооп бербөөсүн аныктай алат: 

а) Улуттук банктын анын төмөнкүлөргө катыштыгы бар деп тааныган бир же бир нече чечимдеринин болушу:  

- Банктык жана микрофинансылык ишти жөнгө салган мыйзам талаптарын, анын ичинде Улуттук банк тарабынан финансы-кредит уюмга карата лицензиянын жана күбөлүктүн кайтарып алынышын жана акыркы 3 (үч) жыл ичинде убактылуу администрациясынын киргизилишин кошо алганда, таасир этүү чараларыдын (эгерде мындай таасир этүү чаралары, анын ичинде кызмат адамын административдик жоопкерчиликке тартуу бир эле маселе боюнча бир гана жолу колдонулган учурда, финансы-кредит уюм аткарылгандыгы тууралуу отчет берген, текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча финансы-кредит уюмга багытталган кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү жана жазма буйрууларды эске албаганда) колдонулушуна алып келген Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол берген катары;  

- финансы-кредит уюмун алгылыксыз банктык же финансылык тажрыйба катары классификацияланган иштерге;  

б) Кыргыз Республикасынын же башка мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын талапкердин алгылыксыз ишкердик аброюна ээ экендигин тастыктаган кат жүзүндөгү маалыматынын болушу;  

в) Кыргыз Республикасынын жөнгө салуучу органдарынын талапкер жооптуу болгон иш чөйрөсүндө финансылык же административдик көйгөйлөр орун алгандыгын тастыктаган текшерүү материалдарынын болушу;  

г) талапкердин ишкердиктин бул түрү менен алектенүүсүнө тыюу салган сот чечиминин болушу.  

Улуттук банк төмөнкү учурларда МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, жетекчисинин, башкы бухгалтеринин, кредиттөө бөлүмүнүн начальнигинин, Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн начальнигинин/кызматкеринин кызмат ордуна талапкерлердин белгиленген минималдуу талаптарга жооп бербөөсүн аныктай алат: 

а) Улуттук банктын анын төмөнкүлөргө катыштыгы бар деп тааныган бир же бир нече чечимдеринин болушу:  

- банктык жана микрофинансылык ишти жөнгө салган мыйзам талаптарын, анын ичинде Улуттук банк тарабынан финансы-кредит уюмга карата лицензиянын жана күбөлүктүн кайтарып алынышын жана акыркы 3 (үч) жыл ичинде убактылуу администрациясынын киргизилишин кошо алганда, таасир этүү чараларыдын (эгерде мындай таасир этүү чаралары, анын ичинде кызмат адамын административдик жоопкерчиликке тартуу бир эле маселе боюнча бир гана жолу колдонулган учурда, финансы-кредит уюм аткарылгандыгы тууралуу отчет берген, текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча финансы-кредит уюмга багытталган кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү жана жазма буйрууларды эске албаганда) колдонулушуна алып келген Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол берген катары;  

- финансы-кредит уюмун алгылыксыз банктык же финансылык тажрыйба катары классификацияланган иштерге;  

б) Кыргыз Республикасынын же башка мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын талапкердин алгылыксыз ишкердик аброюна ээ экендигин тастыктаган кат жүзүндөгү маалыматынын болушу;  

в) Кыргыз Республикасынын жөнгө салуучу органдарынын талапкер жооптуу болгон иш чөйрөсүндө мыйзам бузуулар орун алгандыгын тастыктаган текшерүү материалдарынын болушу;  

г) талапкердин ишкердиктин бул түрү менен алектенүүсүнө тыюу салган сот чечиминин болушу. 

д) Улуттук банктын баасы боюнча талапкерди макулдашуу кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе; 

е) талапкер кызмат ордуна ылайыктыгын аныктоо алкагында Улуттук банк тарабынан суралган документтерди суроо-талап (суроо-талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күндөн тартып 10 (он) күндүн ичинде бербеши. 

22-1. 

 

Ушул Жобонун 21 жана 26-пунктарында көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкер ылайык келбеген учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан билдирме-кат алган учурдан он жумушчу күндөн ашык эмес мөөнөттө кызмат ордунан бошотулууга тийиш. 

22-2. 

 

Төмөндө көрсөтүлгөн фактылар бар болсо талапкер МКК/МКАда ушул Жобонун 21 жана 26-пунктарында көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укуксуз: 

- ушул Жобонун 22-пунктунун а» пунктчасында тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою; 

- ушул Жобонун 22-пунктунун «б» пунктчасында талапкердин талаптагыдай эмес ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттерди (аракетсиздикти) жасоо фактыларын аныктаган чечимди кабыл алган күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою; 

- ушул Жобонун 22-пунктунун «в» пунктчасында текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жөнгө салуучу орган тарабынан бузуу фактысын аныктаган расмий документтерди каттаган күндөн тартып 4 (төрт) жыл бою. 

26. 

Шариат кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү төмөнкү минималдуу талаптарга ылайык келүүгө тийиш:  

1) жогорку билими тууралуу дипломунун; Төрага үчүн - Укук жана/же финансылык ишкердик боюнча Шариат жагында жогорку билими жөнүндө дипломунун болушуна;  

2) ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында окуудан ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу сертификаттар жана башка документтер менен тастыкталган билиминин жана Улуттук банктын негизги ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык мыйзам чөйрөсүндө билиминин болушу;  

3) ушул Жобонун 22-пунктундагы шарттарга туура келбеши.  

Шариат кеңешинин төрагасы ушул пунктта белгиленген талаптарга кошумча, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун Шариат кеңешинде кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга, же болбосо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча окутуу же изилдөө чөйрөсүндө (илимий иштер, статьялар, баяндамалар ж.б.) 4 (төрт) жылдан кем болбогон иш тажрыйбага ээ болууга тийиш.  

Шариат кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү төмөнкү минималдуу талаптарга ылайык келүүгө тийиш:  

1) жогорку билими тууралуу дипломунун; Төрага үчүн - Укук жана/же финансылык ишкердик боюнча Шариат жагында жогорку билими жөнүндө дипломунун болушуна;  

2) ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында окуудан ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу сертификаттар жана башка документтер менен тастыкталган билиминин жана Улуттук банктын негизги ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык мыйзам чөйрөсүндө билиминин болушу;  

3) ушул Жобонун 22-пунктундагы шарттарга туура келбеши; 

4) Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир коммерциялык банктын жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдардын Шариат кеңешинин мүчөлөрү боло алышат..  

 

 

Шариат кеңешинин төрагасы ушул пунктта белгиленген талаптарга кошумча, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун Шариат кеңешинде кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга, же болбосо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча окутуу же изилдөө чөйрөсүндө (илимий иштер, статьялар, баяндамалар ж.б.) 4 (төрт) жылдан кем болбогон иш тажрыйбага ээ болууга тийиш. 

38. 

МКК/МКАнын филиалы жана өкүлчүлүгү жөнүндө жободо төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:  

1) филиалдын жана өкүлчүлүктүн аталышы жана жайгашкан орду;  

2) филиалды жана өкүлчүлүктү түзгөн МКК/МКАнын аталышы жана жайгашкан орду;  

3) филиалдын жана өкүлчүлүктүн иштөө мөөнөтү;  

4) филиалдын жана өкүлчүлүктүн иш максаты жана ыйгарым укуктары;  

5) филиалдын жана өкүлчүлүктүн жетекчисинин ыйгарым укуктары;  

6) филиалдын жана өкүлчүлүктүн ишин токтотуу шарттары.  

Филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө жобо МКК/МКАнын ыйгарым укук чегерилген башкаруу органы тарабынан бекитилет жана ага МКК/МКАнын жетекчисинин колу коюлат.  

МКК/МКАнын филиалы жана өкүлчүлүгү жөнүндө жободо төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:  

1) филиалдын жана өкүлчүлүктүн аталышы жана жайгашкан орду;  

2) филиалды жана өкүлчүлүктү түзгөн МКК/МКАнын аталышы жана жайгашкан орду;  

3) күчүн жоготту;  

4) филиалдын жана өкүлчүлүктүн иш максаты жана ыйгарым укуктары;  

5) филиалдын жана өкүлчүлүктүн жетекчисинин ыйгарым укуктары;  

6) филиалдын жана өкүлчүлүктүн ишин токтотуу шарттары.  

Филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө жобо МКК/МКАнын ыйгарым укук чегерилген башкаруу органы тарабынан бекитилет жана ага МКК/МКАнын жетекчисинин колу коюлат.  

42-1. 

 

Улуттук банк менен МКК/МКАнын филиалы/өкүлчүлүгү жөнүндө жобого сунушталган өзгөртүүлөрдү (жаңы редакциясын бекитүүнү) макулдашуу үчүн МКК/МКА Улуттук банкка жайгашкан дареги боюнча төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) МКК/МКАнын филиалы/өкүлчүлүгү жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө өтүнүч;  

2) МКК/МКАнын ыйгарым укуктуу органынын тиешелүү чечими жана мындай чечимдин мөөр менен тастыкталган көчүрмөсү

3) жобо жана жобонун көчүрмөсү (МКК/МКАнын мөөрү менен тастыкталган). 

42-2. 

 

Улуттук банк 10 жумуш күнү ичинде ушул Жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди карайт. Документтер ушул Жобонун талаптарына ылайык келген шартта жана четке кагуу үчүн негиздер жок учурда, Улуттук банк ушул жобонун 42-1 пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында белгиленген документтердин түп нускаларын кошо тиркөө менен МКК/МКАга филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берет. 

42-3. 

 

Филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүдөн кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МКК/МКА Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:  

1) МКК/МКАнын мөөрү менен тастыкталган, филиалды / өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;  

2) МКК/МКАнын мөөрү менен тастыкталган, филиалды / өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө белги коюу менен Филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөсүн.  

Улуттук банк филиалды / өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө маалыматты реестрге киргизет. 

44. 

Уюштуруу документтерине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду макулдашуу үчүн МКК/МКА анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч (6-тиркеме);  

2) МКК/МКАнын ыйгарым укук чегерилген башкаруу органынын уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечиминин түп нукскасы жана МКК/МКАнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

3) уюштуруу келишиминин (катышуучулар/уюштуруучулар курамы өзгөргөн шартта) жана уставдын жаңы редакциясынын түп нускасы, ошондой эле алардын МКК/МКАнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;  

4) уставдык капиталын көбөйткөн шартта - өтүнүч кат сунуштаган күнү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы эсепте уставдык капиталды көбөйтүүнүн эсебине толук өлчөмдө акча каражаттарынын салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен көчүрмө), мында уставдык капиталды бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүү эске алынбайт.  

Мында, уставдык капиталды көбөйтүү эсебине багытталган акча каражаттарынын суммасы кошумча капитал эсебинде эсепке алынууга тийиш жана ал МКК/МКА тарабынан толугу менен кайра каттоодон өткөнгө чейин негизги уставдык максаттарда гана (кредиттөө, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу) пайдаланылышы мүмкүн.  

Эгерде капитал:  

- Уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер) тарабынан салынган кошумча капиталдын эсебинен кө