Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2019-жылдын 23-декабрындагы 

№ 2019-П-06\65-3-(ВД)  

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2020-жылга карата  

ИШ ПЛАНЫ 

 

№ 

Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунушталган маселелердин кыскача мазмуну 

Өткөрүү мөөнөттөрү 

I. Жалпы маселелер 

1.  

Улуттук банк Башкармасынын иш планы жана анын маалымат отурумдарын өткөрүү планы жөнүндө

Чейрек 

сайын 

2.  

Улуттук банктын 2019-жыл үчүн жылдык отчету жөнүндө.  

I чейрек 

3.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2019-жыл үчүн финансылык отчетун бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

4.  

Эл аралык камдардын 2019-жылы тескөөгө алынышы боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

5.  

Улуттук банктын Ички аудит кызматынын 2019-жыл үчүн ишинин отчету тууралуу. 

I чейрек 

6.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жана мурдагы мезгилдердеги ишине жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы тууралуу 

I чейрек 

7.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансылык отчетуна жүргүзүлгөн тышкы аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы тууралуу. 

I чейрек 

8.  

Улуттук банктын ички контролдоо системасынын 2019-жылдагы ишине баа берүү боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

9.  

«Керемет Банк» ААКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

I чейрек 

10.  

«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

I чейрек 

11.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2019-жыл үчүн финансылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча ЖЧК «Делойт и Туш» аудит уюмунун сунуш-көрсөтмөлөрү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

II чейрек 

12.  

Аудит боюнча комитеттин 2019-жыл үчүн отчету тууралуу. 

II чейрек 

13.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарынын 2019-үчүн отчеттору. 

II чейрек 

14.  

«Гарантиялык фонд» ААКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

II чейрек 

15.  

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

II чейрек 

16.  

Аудит боюнча комитеттин 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчету тууралуу. 

III чейрек 

17.  

Улуттук банктын Аудит боюнча комитетинин мүчөсүн дайындоо жөнүндө

III чейрек 

18.  

Улуттук банктын бюджеттерин 2020-жылдын  

I жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча корректировкалоо тууралуу. 

III чейрек 

19.  

2020-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчетунун түзүмү жана аны даярдоо боюнча иш программасы жөнүндө

IV чейрек 

20.  

Улуттук банктын 2021-жылга кирешелер жана чыгашалар бюджети жөнүндө

IV чейрек 

21.  

Улуттук банктын 2021-жылга өнүктүрүү бюджети жөнүндө

IV чейрек 

22.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылга каралган иш планы жөнүндө

IV чейрек 

23.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эл аралык камдарды тескөө боюнча 2021-жылга каралган инвестициялык саясатын бекитүү тууралуу. 

IV чейрек 

II. Акча-кредит саясаты боюнча маселелер 

24.  

Акча-кредит саясаты жөнүндө (акча-кредит саясаты жөнүндө отчет, акча кредит саясатынын сценарийлери, Улуттук банктын эсептик чен өлчөмү, отурумдун пресс-релизи).  

24-февраль, 

25-май, 

24-август, 

30-ноябрь 

25.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын эсептик чен өлчөмү тууралуу. 

27-январь, 

30-март, 

29-июнь, 

28-сентябрь 

26.  

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет тууралуу. 

II чейрек 

IV чейрек 

27.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда сатып алынуучу алтындын өлчөмү жөнүндө

IV чейрек 

28.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылга карата акча-кредит саясаты жөнүндө билдирүүсү тууралуу. 

IV чейрек 

29.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банктын 2021-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү тууралуу. 

IV чейрек 

30.  

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү отурумдарынын 2021-жылга каралган графиги жөнүндө

IV чейрек 

III. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын ишин көзөмөлдөө жана пруденциалдык жөнгө салуу нормалары тууралуу 

31.  

Коммерциялык банктардын Убактылуу администраторлорунун отчету тууралуу. 

Ай сайын 

32.  

Убактылуу администраторлордун чыгашалар сметасын макулдашуу тууралуу. 

Убактылуу администрация режимин киргизүүгө жана мөөнөтүн узартууга жараша 

33.  

Коммерциялык банктарга баалуу металлдар менен банктык операцияларды жүргүзүүгө, электрондук акчаларды чыгарууга уруксат берүү жана «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды улуттук жана/же чет өлкө валюталарында жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө 

Өтүнүч кат келгенине жараша 

34.  

Банктык лицензиядагы чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө (уруксат берилген банктык операциялар тизмесинде) тууралуу. 

Өтүнүч кат келгенине жараша 

35.  

Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөанктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруу жана операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарда кредиттик тобокелдикти тескөө бөлүгү боюнча). 

I чейрек 

36.  

Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын корпоративдик башкаруусу боюнча жана «ислам терезесине» ээ банктар тарабынан финансылык отчетту түзүү боюнча). 

I чейрек 

37.  

Кыргыз Республикасынын системалуу мааниге ээ коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын тизмеси жөнүндө

IV чейрек 

IV. Төлөм системасы боюнча маселелер 

38.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы  

№ 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I чейрек 

39.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) «Убактылуу администрация жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I чейрек 

40.  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдарда кассалык операциялардын аткарылышы боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

VI. Нак акча жүгүртүү боюнча маселелер 

41.  

Коллекциялык монеталарынын эскиздерин бекитүү жөнүндө

I чейрек 

42.  

«Улуу жеңишке 75 жыл» күмүш жана жез-никель коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрүү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

II чейрек  

43.  

«Күрөш» күмүш жана жез-никель коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрүү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

III чейрек  

44.  

«Элдик апрель революциясына 10 жыл» коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрүү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

III чейрек 

45.  

Алтындан даярдалган өлчөнгөн куймаларды бөлүштүрүү жана сатуу жөнүндө

IV чейрек  

46.  

Кыргызстандын коллекциялык монеталарын 2021-жылга карата чыгаруу планын бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

47.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2021-жылы монетардык эмес алтынды сатып алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

V. Улуттук банктын ички иштерин уюштуруу боюнча маселелер жана башка маселелер 

48.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2020-жыл үчүн финансылык отчетуна аудит жүргүзүү үчүн тышкы аудиторду тандоо боюнча сынак өткөрүү жөнүндө

I чейрек 

49.  

«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын 2019-жыл ичинде аткарган иши жана финансылык отчету жөнүндө» отчет тууралуу. 

I чейрек 

50.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Эсеп саясатынын жаңы редакциясын бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

51.  

Улуттук банктын 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча таза пайданы бөлүштүрүү жөнүндө

II чейрек 

52.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2019-жыл ичинде аткарган ишине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү аткаруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

III чейрек 

53.  

2019-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жүргүзүлгөн инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча Инвентаризация жүргүзүү комиссиясынын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу боюнча иш-чаралар планына мониторинг жүргүзүү жөнүндө

III чейрек 

54.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин 2021-жылга карата окутуу планы жөнүндө

IV чейрек 

55.  

2021-жылга карата кадрлар резерви жөнүндө

IV чейрек 

56.  

2020-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жүргүзүлгөн ар жылдык инвентаризациянын жыйынтыгы жөнүндө

IV чейрек