Кайта келүү

"Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна 

САЛЫШТЫРУУ ТАБЛИЦА 

 

№  

Колдонуудагы редакция 

Сунушталган редакция 

  

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси, 1-бөлүк 

Жок 

50-1-берене. Виртуалдык активдер 

1. Виртуалдык актив катары криптография каражаттарын жана компьютердик эсептөөлөрдү колдонуу менен электрондук санарип формасында түзүлгөн маалыматтардын жыйындысы, ошондой эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарды күбөлөндүрүүнүн электрондук санарип формасы таанылат. 

2. Виртуалдык актив жарандык жүгүртүүнүн өз алдынча объектиси болушу да, ошондой эле мүлктүк же мүлктүк эмес укуктарды, анын ичинде жарандык укуктун башка объектилерине талап кылуу укугун да күбөлөндүрүшү мүмкүн. 

3. Виртуалдык активдер түшүнүгү жана түрлөрү, ошондой эле виртуалдык активдерди жүгүртүү өзгөчөлүктөрү виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат. 

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси 

348-берене. Милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты колдонуунун жалпы шарттары 

 

1. Милдеттүү патенттин негизиндеги салык (ушул главада мындан ары - салык) ишкердиктин төмөнкү түрүнө болгон мамиледе милдеттүү негизде төлөнөт: 

1) муниципалдык мончолорду эске албаганда сауна, мончо кызматы; 

2) бильярд кызматы; 

3) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

4) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

5) акча алмаштыруу бюросунун кызматы; 

6) дискотека жана түнкү клубдар кызматы; 

7) сутка бою иштөөчү автотуруктардын кызматы; 

8) ломбарддар кызматы; 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү

12) (КР 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр. 

14) айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр. 

Милдеттүү патенттин шарттарында экспорттолууга жаткан айыл чарба продукциясынын түрлөрүнүн тизмегин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт. 

Бий аянтчаларын бергендиги үчүн белгилүү акы же акча каражаттарынын кандай болбосун алдын ала белгиленген суммасын алуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү деп түшүнүлөт. 

 

348-берене. Милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты колдонуунун жалпы шарттары 

 

1. Милдеттүү патенттин негизиндеги салык (ушул главада мындан ары - салык) ишкердиктин төмөнкү түрүнө болгон мамиледе милдеттүү негизде төлөнөт: 

1) муниципалдык мончолорду эске албаганда сауна, мончо кызматы; 

2) бильярд кызматы; 

3) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

4) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

5) акча алмаштыруу бюросунун кызматы; 

6) дискотека жана түнкү клубдар кызматы; 

7) сутка бою иштөөчү автотуруктардын кызматы; 

8) ломбарддар кызматы; 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү

12) (КР 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр. 

14) айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр; 

15) криптовалюталарды алмаштыруу операторлорунун кызмат көрсөтүүлөрү

Милдеттүү патенттин шарттарында экспорттолууга жаткан айыл чарба продукциясынын түрлөрүнүн тизмегин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт. 

Бий аянтчаларын бергендиги үчүн белгилүү акы же акча каражаттарынын кандай болбосун алдын ала белгиленген суммасын алуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү деп түшүнүлөт. 

349-берене. Салык салуунун объекти, салыктык база жана салыктын ставкасы 

 

1. Салыкты эсептөө үчүн салык салуу объектиси болуп ушул Кодекстин 348-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген экономикалык ишкердиктин түрлөрү эсептелет. 

2. Салыктын суммасын эсептөө үчүн төмөнкүдөй салыктык база жана салыктын ставкасы колдонулат: 

Ишкердиктин түрлөрү 

Салыктык база 

Салыктык мезгилдеги салыктын ставкасы 

1) сауналардын, мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 сауна, мончо, жалпы аянты: 

  

  

150 кв.м чейин 

30000 сом 

  

150 кв.м ашык 

50000 сом 

2) бильярд кызмат көрсөтүүлөрү 

1 стол 

10000 сом 

3) КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

4) КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

5) акча алмаштыруу бюросунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 лицензияланчу объект 

20000 сом 

6) дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 дискотека, түнкү клуб 

100000 сом 

7) сутка бою автотуруктардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 токтоочу орун 

100 сом 

8) ломбарддар кызмат көрсөтүүлөрү 

1 объект 

15000 сом 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

2000 сом 

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

5000 сом 

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жарнама тактасы 

5000 сом 

12) КР 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жуугуч-орун 

4000 сом 

14) айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

1 автомашина жүгү менен, салмагы: 

4 тоннага чейин 

4 тоннадан 8 тоннага чейин 

8 тоннадан 12 тоннага чейин 

12 тоннадан жогору 

  

 

300 сом 

600 сом 

900 сом 

2000 сом 

349-берене. Салык салуунун объекти, салыктык база жана салыктын ставкасы 

 

1. Салыкты эсептөө үчүн салык салуу объектиси болуп ушул Кодекстин 348-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген экономикалык ишкердиктин түрлөрү эсептелет. 

2. Салыктын суммасын эсептөө үчүн төмөнкүдөй салыктык база жана салыктын ставкасы колдонулат: 

Ишкердиктин түрлөрү 

Салыктык база 

Салыктык мезгилдеги салыктын ставкасы 

1) сауналардын, мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 сауна, мончо, жалпы аянты: 

  

  

150 кв.м чейин 

30000 сом 

  

150 кв.м ашык 

50000 сом 

2) бильярд кызмат көрсөтүүлөрү 

1 стол 

10000 сом 

3) КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

4) КР 2012-жылдын 25-июлундагы № 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

5) акча алмаштыруу бюросунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 лицензияланчу объект 

20000 сом 

6) дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 дискотека, түнкү клуб 

100000 сом 

7) сутка бою автотуруктардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 токтоочу орун 

100 сом 

8) ломбарддар кызмат көрсөтүүлөрү 

1 объект 

15000 сом 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

2000 сом 

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

5000 сом 

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жарнама тактасы 

5000 сом 

12) КР 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

13) услуги по мойке автотранспортных средств 

1 мойко-место 

4000 сомов 

14) айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

1 автомашина жүгү менен, салмагы: 

4 тоннага чейин 

4 тоннадан 8 тоннага чейин 

8 тоннадан 12 тоннага чейин 

12 тоннадан жогору 

  

 

300 сом 

600 сом 

900 сом 

2000 сом 

15) криптовалюталарды алмаштыруу операторлорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 лицензияланган объект 

20000 сом 

 

 

 

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 

5-берене. Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар 

1. Ушул Мыйзамда финансылык мекемелер деп төмөнкү юридикалык жактар түшүнүлөт: 

1) ипотекалык компаниялар (уюмдар); 

2) коммерциялык банктар; 

3) кредиттик союздар; 

4) лизингдик компаниялар (уюмдар); 

5) күрөөканалар; 

6) микрофинансылык уюмдар (микрокредиттик агенттиктер, микрокредиттик компаниялар, микрофинансылык компаниялар, адистештирилген финансылык-кредиттик мекемелер); 

7) топтолмо пенсиялык фонддор; 

8) алмаштыруу бюролору; 

9) электрондук акчаларды колдонуу менен эсептешүү системасынын операторлору; 

10) кайра камсыздандыруу уюмдары жана брокерлер; 

11) төлөм уюмдары; 

12) почта байланышынын ишканалары; 

13) баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары; 

14) ссудалык-аманат турак жай-курулуш кассалары; 

15) камсыздандыруу уюмдары (камсыздандыруучулар); 

16) камсыздандыруу брокерлери; 

17) товардык биржалар; 

18) электрондук акчалардын эмитенттери жана агенттери (дистрибьюторлор). 

5-берене. Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар 

1. Ушул Мыйзамда финансылык мекемелер деп төмөнкү юридикалык жактар түшүнүлөт: 

1) ипотекалык компаниялар (уюмдар); 

2) коммерциялык банктар; 

3) кредиттик союздар; 

4) лизингдик компаниялар (уюмдар); 

5) күрөөканалар; 

6) микрофинансылык уюмдар (микрокредиттик агенттиктер, микрокредиттик компаниялар, микрофинансылык компаниялар, адистештирилген финансылык-кредиттик мекемелер); 

7) топтолмо пенсиялык фонддор; 

8) алмаштыруу бюролору; 

9) электрондук акчаларды колдонуу менен эсептешүү системасынын операторлору; 

10) кайра камсыздандыруу уюмдары жана брокерлер; 

11) төлөм уюмдары; 

12) почта байланышынын ишканалары; 

13) баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары; 

14) ссудалык-аманат турак жай-курулуш кассалары; 

15) камсыздандыруу уюмдары (камсыздандыруучулар); 

16) камсыздандыруу брокерлери; 

17) товардык биржалар; 

18) электрондук акчалардын эмитенттери жана агенттери (дистрибьюторлор)

19) криптовалюталарды алмаштыруу операторлору 

 

Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат 

берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 

2-берене. Ушул Мыйзамды колдонуу чөйрөсү 

1. Ушул Мыйзам иштин, аракеттердин, операциялардын айрым түрлөрүн, анын ичинде чектелген мамлекеттик ресурстарды пайдалануу боюнча (мындан ары - иш) лицензиялоону жүзөгө ашыруу менен байланышкан аткаруу бийлик органдарынын, жеке жана юридикалык жактардын ортосунда келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат. 

2. Ушул Мыйзам лицензиялардын жана уруксаттардын толук тизмегин белгилейт. 

3. Ушул Мыйзамдын колдонулушу төмөмкүлөргө жайылтылбайт: 

1) жеке жана (же) юридикалык жактардын ортосунда түзүлгөн келишимдердин алкактарында лицензияларды жана уруксаттарды берүү менен байланыштуу жарандык-укуктук мамилелерге; 

2) мамлекеттик каттоо тутумуна; 

3) квалификацияны жана кесипкөйлүк көндүмдөрдү баалоо тутумуна; 

4) техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндө ылайыктуулукту баалоо жаатына. 

4. Ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн иштин түрлөрүн лицензиялоонун тартиби ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ага карама-каршы келбеген бөлүгүнө ылайык жүзөгө ашырылат. 

Лицензияларды берүү, токтотуп туруу, токтотуу (кайра чакырып алуу/жокко чыгаруу) тартибин кошуп алганда, банктардын, каржы-кредиттик уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынуучу башка жактардын ишин лицензиялоонун тартиби жана өзгөчөлүктөрү, ошондой эле лицензиялык талаптар, лицензиялык контролдоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө, төлөм, микрокаржылык иш жөнүндө, кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө, кредиттик союздардын, турак жай-сактык кредиттик компанияларынын иши жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүндөгү башка жактардын иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет. 

Лицензияларды берүү, узартуу, токтотуп туруу, токтотуу, өткөрүп берүү тартибин, ошондой эле лицензиялоо, лицензиялык контролдоо, жыйымдарды жана төлөмдөрдү алып коюу шарттарын кошуп алганда, жер казынасын пайдалануу укуктарын лицензиялоонун тартиби Кыргыз Республикасынын жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

Тышкы соода чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоонун өзгөчөлүктөрү тышкы соода ишин жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Евразия экономикалык бирлигинин лицензиялоо чөйрөсүндөгү укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга ылайык белгиленет. 

Радиожыштык спектрин пайдаланууга лицензиялоо, радиоэлектрондук каражаттарды пайдалануу укугуна жыштык ыйгаруу тартиби, анын ичинде лицензияларды берүү, узартуу, токтотуп туруу, токтотуу, ажыратуу тартиби, ошондой эле лицензиялык талаптар, лицензиялык контролдоо, лицензиялык жыйымдарды жана төлөмдөрдү алуу Кыргыз Республикасынын электр байланышы чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

Жумуш берүүчүлөрдүн арыздары боюнча чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга берилүүчү жумушка уруксаттарды жана Кыргыз Республикасынын жарандарын анын чегинен тышкары эмгекке орноштурууга уруксаттарды берүүнүн, узартуунун, токтотуп туруунун, жокко чыгаруунун, колдонулушун токтотуунун өзгөчөлүктөрү жана тартиби, ошондой эле уруксатты алуунун, төлөмдөрдү алууга контролду жүзөгө ашыруунун шарттары Кыргыз Республикасынын тышкы эмгек миграциясы чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

5. Евразия экономикалык коомдоштугунун алкагында үчүнчү мамлекеттер менен соодада Евразия экономикалык бирлигинин катышуучу-мамлекеттери тарабынан ташып келүүгө же ташып кетүүгө тыюу салуулар же чектөөлөр колдонулган товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген товарларды ташып келүүгө, ташып кетүүгө, транзитине карата Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга ылайык, тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары жана чектөөлөр колдонулат. 

2-берене. Ушул Мыйзамды колдонуу чөйрөсү 

1. Ушул Мыйзам иштин, аракеттердин, операциялардын айрым түрлөрүн, анын ичинде чектелген мамлекеттик ресурстарды пайдалануу боюнча (мындан ары - иш) лицензиялоону жүзөгө ашыруу менен байланышкан аткаруу бийлик органдарынын, жеке жана юридикалык жактардын ортосунда келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат. 

2. Ушул Мыйзам лицензиялардын жана уруксаттардын толук тизмегин белгилейт. 

3. Ушул Мыйзамдын колдонулушу төмөмкүлөргө жайылтылбайт: 

1) жеке жана (же) юридикалык жактардын ортосунда түзүлгөн келишимдердин алкактарында лицензияларды жана уруксаттарды берүү менен байланыштуу жарандык-укуктук мамилелерге; 

2) мамлекеттик каттоо тутумуна; 

3) квалификацияны жана кесипкөйлүк көндүмдөрдү баалоо тутумуна; 

4) техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндө ылайыктуулукту баалоо жаатына. 

4. Ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн иштин түрлөрүн лицензиялоонун тартиби ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ага карама-каршы келбеген бөлүгүнө ылайык жүзөгө ашырылат. 

Лицензияларды берүү, токтотуп туруу, токтотуу (кайра чакырып алуу/жокко чыгаруу) тартибин кошуп алганда, банктардын, каржы-кредиттик уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынуучу башка жактардын ишин лицензиялоонун тартиби жана өзгөчөлүктөрү, ошондой эле лицензиялык талаптар, лицензиялык контролдоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө, төлөм, микрокаржылык иш жөнүндө, кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө, кредиттик союздардын, турак жай-сактык кредиттик компанияларынын иши жөнүндө, криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүндөгү башка жактардын иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет. 

Лицензияларды берүү, узартуу, токтотуп туруу, токтотуу, өткөрүп берүү тартибин, ошондой эле лицензиялоо, лицензиялык контролдоо, жыйымдарды жана төлөмдөрдү алып коюу шарттарын кошуп алганда, жер казынасын пайдалануу укуктарын лицензиялоонун тартиби Кыргыз Республикасынын жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

Тышкы соода чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоонун өзгөчөлүктөрү тышкы соода ишин жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Евразия экономикалык бирлигинин лицензиялоо чөйрөсүндөгү укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга ылайык белгиленет. 

Радиожыштык спектрин пайдаланууга лицензиялоо, радиоэлектрондук каражаттарды пайдалануу укугуна жыштык ыйгаруу тартиби, анын ичинде лицензияларды берүү, узартуу, токтотуп туруу, токтотуу, ажыратуу тартиби, ошондой эле лицензиялык талаптар, лицензиялык контролдоо, лицензиялык жыйымдарды жана төлөмдөрдү алуу Кыргыз Республикасынын электр байланышы чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

Жумуш берүүчүлөрдүн арыздары боюнча чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга берилүүчү жумушка уруксаттарды жана Кыргыз Республикасынын жарандарын анын чегинен тышкары эмгекке орноштурууга уруксаттарды берүүнүн, узартуунун, токтотуп туруунун, жокко чыгаруунун, колдонулушун токтотуунун өзгөчөлүктөрү жана тартиби, ошондой эле уруксатты алуунун, төлөмдөрдү алууга контролду жүзөгө ашыруунун шарттары Кыргыз Республикасынын тышкы эмгек миграциясы чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

5. Евразия экономикалык коомдоштугунун алкагында үчүнчү мамлекеттер менен соодада Евразия экономикалык бирлигинин катышуучу-мамлекеттери тарабынан ташып келүүгө же ташып кетүүгө тыюу салуулар же чектөөлөр колдонулган товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген товарларды ташып келүүгө, ташып кетүүгө, транзитине карата Евразия экономикалык бирлигинин укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга ылайык, тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары жана чектөөлөр колдонулат. 

15-берене. Лицензияланууга тийиш болгон иштин түрлөрү 

Иштин төмөнкү түрлөрү лицензияланууга тийиш: 

 

1) электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу, экспорттоо жана импорттоо (энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануунун натыйжасында алынган электр энергиясын өндүрүүнү, ошондой эле 1000 кВт чейин кубаттуулукта жеке пайдалануу үчүн энергиянын кандай болбосун булактарынан электр энергиясын өндүрүүнү албаганда); 

2) жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу (энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануунун натыйжасында алынган электр энергиясын өндүрүүнү, ошондой эле жеке пайдалануу үчүн энергиянын кандай болбосун булактарынан жылуулук энергиясын өндүрүүнү албаганда); 

3) өсүмдүктүн чийки затынан биоэтанолду өндүрүштүк көлөмдө өндүрүүнү жана аны сатууну албаганда, мунайды жана жаратылыш газын кайра иштетүү

4) жаратылыш газын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу; 

5) этил спиртин өндүрүү жана жүгүртүү

6) алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү (өндүрүү же сатуу максатында сактоо, дүң жана чекене сатуу); 

7) жеке медициналык мекемелер жана жеке ишкерлер тарабынан жүзөгө ашырылуучу медициналык иш (жеке медициналык мекемелерде же болбосо жеке ишкерлерде жалданып же эмгек келишими боюнча иштеген медицина кызматкерлеринин ишин албаганда); 

8) фармацевттик иш; 

9) ветеринария жаатындагы адистештирилген ишканаларда вакциналарды жана сывороткаларды даярдоо жана сатуу; 

10) патогендиктин II тобундагы микроорганизмдер менен иштөө

11) электр байланышы жаатындагы иш (ички же жабык тармактардын операторлорун жана кызматтарын кошпогондо); 

Караңыз: "Электр жана почта байланышы жаатындагы ишти лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы N 746 токтому. 

12) почта байланышы жаатындагы иш; 

13) маалыматтарды берүү жаатындагы иш (буга ички же жабык тармактардын операторлорун жана кызматтары кирбейт); 

14) (КР 2017-жылдын 4-майындагы № 75 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

15) шаар куруу, турак жай, коомдук жана өндүрүштүк имараттардын жана курулуштардын (I, II, III категориядагы объекттердин) долбоордук-изилдөө иштери; 

16) жеке турак үйлөрдү (I, II, III категориядагы объекттерди) куруудан тышкары курулуш-куроо иштери; 

17) автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу (жеңил таксилерди албаганда); 

18) автомобиль транспорту менен эл аралык жүк ташуулар; 

19) аба транспорту менен жүргүнчүлөрдү жана (же) жүктөрдү ташуу; 

20) аба кемелерин техникалык тейлөөнү жана (же) оңдоону албаганда, учуп келүүдө же учуп кетүүдө аэропорттордо (аэродромдордо) аба кемелерин жер үстүндө тейлөө

21) суу транспорту менен жүргүнчүлөрдү жана (же) жүктөрдү ташуу; 

22) ушул Мыйзамдын 2-беренесинин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацына ылайык банктык операцияларды жүргүзүү

23) кредиттик союздардын иши; 

24) микрокаржылык компаниялардын иши; 

25) күрөөканалардын иши; 

26) чет өлкөлүк накталай валюта менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

26-1) кредиттик бюронун иши; 

26-2) турак жай-сактык кредиттик компанияларынын иши; 

27) маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү жүргүзүү ыкмаларына негизделген төлөм тутумдары аркылуу өзүнүн ишинин натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына кабыл алуу жана эсептерди жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүү

28) бул процессингдик, клирингдик борбордун төлөм тутумунун катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептери боюнча каржылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштетүү жана берүү боюнча кызматтарды көрсөтүү

29) (КР 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

30) кесиптик лотереяны уюштуруу боюнча иш; 

31) уулуу заттардын (анын ичинде чек аралык) өндүрүш калдыктарын, анын ичинде радиоактивдүү заттардын өндүрүш калдыктарын ташуу; 

32) аскердик багыттагы продукцияларды иштеп чыгуу, өндүрүү жана сатуу (курал-жарак, аскердик техника, аскердик-техникалык мүлк, документтер, интеллектуалдык иштин натыйжалары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аскердик багыттагы продукцияларга кирген аскердик-техника жаатындагы маалыматтар) жана аскердик багыттагы кызмат көрсөтүүлөр (курал-жарактарды, аскердик техниканы оңдоо, модернизациялоо, утилизациялоо, ошондой эле аларды ташуу, берүү жана сактоо боюнча иштер); 

33) өнөр жай багытындагы жарылуучу материалдарды өндүрүү, колдонуу, жок кылуу; 

34) жарылуучу заттарды жана буюмдарды (анын ичинде пиротехникалык) сатуу; 

35) куралдарды жана ок-дарыларды жасап чыгаруу, оңдоо, сатуу; 

36) баңги заттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду иштеп чыгаруу, өндүрүү, даярдоо, кайра иштетүү, сактоо, берүү, сатуу, сатып алуу, пайдалануу, соода жүргүзүү жана бөлүштүрүү

37) адвокаттык иш; 

38) жеке нотариалдык иш; 

39) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу өмүрдү ыктыярдуу топтомо менен камсыздандыруу; 

40) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу өзүн ыктыярдуу камсыздандыруу; 

41) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу мүлктү ыктыярдуу камсыздандыруу; 

42) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу жоопкерчиликти ыктыярдуу камсыздандыруу; 

43) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу камсыздандыруунун милдеттүү түрлөрү

44) кайра камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу камсыздандыруунун милдеттүү жана ыктыярдуу түрлөрү боюнча кайра камсыздандырууга кирүүчүлөр; 

45) мамлекеттик эмес пенсиялык фонддун иши; 

46) баалуу кагаздар рыногунда соода уюштуруу; 

47) баалуу кагаздар рыногундагы брокердик иш; 

48) баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү

49) баалуу кагаздардын рыногундагы депозитардык иш; 

50) баалуу кагаздар рыногундагы дилердик иш; 

51) инвестициялык фонддун иши; 

52) инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу; 

53) аудитордук иш; 

54) банкроттук процессинин жол-жоболорун жүзөгө ашыруучу администраторлордун иши; 

55) өрткө каршы автоматика каражаттарын долбоорлоо, куроо, жөндөө жана оңдоо; жыгач конструкцияларды жана күйө турган театралдык экспозициялык жабдууларды оттон коргоо; 

56) билим берүү иши (мектепке чейинки, жалпы баштапкы, жалпы негизги жана жалпы орто билим берүү, мектептен тышкаркы билим берүү программаларын жүзөгө ашыруучу мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарынан башка); 

57) тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү куралдардын жана аскер техникасынын, ошондой эле аскердик багыттагы башка продукциялардын импорту, экспорту; 

58) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү, Кыргыз Республикасынын контролдонуучу продукциясынын улуттук контролдук тизмесине киргизилген товарлардын импорту, экспорту, реэкспорту; 

59) камсыздандыруу брокеринин иши; 

60) актуардык иш. 

15-берене. Лицензияланууга тийиш болгон иштин түрлөрү 

Иштин төмөнкү түрлөрү лицензияланууга тийиш: 

 

1) электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу, экспорттоо жана импорттоо (энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануунун натыйжасында алынган электр энергиясын өндүрүүнү, ошондой эле 1000 кВт чейин кубаттуулукта жеке пайдалануу үчүн энергиянын кандай болбосун булактарынан электр энергиясын өндүрүүнү албаганда); 

2) жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу (энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануунун натыйжасында алынган электр энергиясын өндүрүүнү, ошондой эле жеке пайдалануу үчүн энергиянын кандай болбосун булактарынан жылуулук энергиясын өндүрүүнү албаганда); 

3) өсүмдүктүн чийки затынан биоэтанолду өндүрүштүк көлөмдө өндүрүүнү жана аны сатууну албаганда, мунайды жана жаратылыш газын кайра иштетүү

4) жаратылыш газын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу; 

5) этил спиртин өндүрүү жана жүгүртүү

6) алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү (өндүрүү же сатуу максатында сактоо, дүң жана чекене сатуу); 

7) жеке медициналык мекемелер жана жеке ишкерлер тарабынан жүзөгө ашырылуучу медициналык иш (жеке медициналык мекемелерде же болбосо жеке ишкерлерде жалданып же эмгек келишими боюнча иштеген медицина кызматкерлеринин ишин албаганда); 

8) фармацевттик иш; 

9) ветеринария жаатындагы адистештирилген ишканаларда вакциналарды жана сывороткаларды даярдоо жана сатуу; 

10) патогендиктин II тобундагы микроорганизмдер менен иштөө

11) электр байланышы жаатындагы иш (ички же жабык тармактардын операторлорун жана кызматтарын кошпогондо); 

Караңыз: "Электр жана почта байланышы жаатындагы ишти лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы N 746 токтому. 

12) почта байланышы жаатындагы иш; 

13) маалыматтарды берүү жаатындагы иш (буга ички же жабык тармактардын операторлорун жана кызматтары кирбейт); 

14) (КР 2017-жылдын 4-майындагы № 75 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

15) шаар куруу, турак жай, коомдук жана өндүрүштүк имараттардын жана курулуштардын (I, II, III категориядагы объекттердин) долбоордук-изилдөө иштери; 

16) жеке турак үйлөрдү (I, II, III категориядагы объекттерди) куруудан тышкары курулуш-куроо иштери; 

17) автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу (жеңил таксилерди албаганда); 

18) автомобиль транспорту менен эл аралык жүк ташуулар; 

19) аба транспорту менен жүргүнчүлөрдү жана (же) жүктөрдү ташуу; 

20) аба кемелерин техникалык тейлөөнү жана (же) оңдоону албаганда, учуп келүүдө же учуп кетүүдө аэропорттордо (аэродромдордо) аба кемелерин жер үстүндө тейлөө

21) суу транспорту менен жүргүнчүлөрдү жана (же) жүктөрдү ташуу; 

22) ушул Мыйзамдын 2-беренесинин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацына ылайык банктык операцияларды жүргүзүү

23) кредиттик союздардын иши; 

24) микрокаржылык компаниялардын иши; 

25) күрөөканалардын иши; 

26) чет өлкөлүк накталай валюта менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

26-1) кредиттик бюронун иши; 

26-2) турак жай-сактык кредиттик компанияларынын иши; 

27) маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү жүргүзүү ыкмаларына негизделген төлөм тутумдары аркылуу өзүнүн ишинин натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына кабыл алуу жана эсептерди жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүү

28) бул процессингдик, клирингдик борбордун төлөм тутумунун катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептери боюнча каржылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштетүү жана берүү боюнча кызматтарды көрсөтүү

29) (КР 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 74 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

30) кесиптик лотереяны уюштуруу боюнча иш; 

31) уулуу заттардын (анын ичинде чек аралык) өндүрүш калдыктарын, анын ичинде радиоактивдүү заттардын өндүрүш калдыктарын ташуу; 

32) аскердик багыттагы продукцияларды иштеп чыгуу, өндүрүү жана сатуу (курал-жарак, аскердик техника, аскердик-техникалык мүлк, документтер, интеллектуалдык иштин натыйжалары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аскердик багыттагы продукцияларга кирген аскердик-техника жаатындагы маалыматтар) жана аскердик багыттагы кызмат көрсөтүүлөр (курал-жарактарды, аскердик техниканы оңдоо, модернизациялоо, утилизациялоо, ошондой эле аларды ташуу, берүү жана сактоо боюнча иштер); 

33) өнөр жай багытындагы жарылуучу материалдарды өндүрүү, колдонуу, жок кылуу; 

34) жарылуучу заттарды жана буюмдарды (анын ичинде пиротехникалык) сатуу; 

35) куралдарды жана ок-дарыларды жасап чыгаруу, оңдоо, сатуу; 

36) баңги заттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду иштеп чыгаруу, өндүрүү, даярдоо, кайра иштетүү, сактоо, берүү, сатуу, сатып алуу, пайдалануу, соода жүргүзүү жана бөлүштүрүү

37) адвокаттык иш; 

38) жеке нотариалдык иш; 

39) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу өмүрдү ыктыярдуу топтомо менен камсыздандыруу; 

40) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу өзүн ыктыярдуу камсыздандыруу; 

41) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу мүлктү ыктыярдуу камсыздандыруу; 

42) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу жоопкерчиликти ыктыярдуу камсыздандыруу; 

43) камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу камсыздандыруунун милдеттүү түрлөрү

44) кайра камсыздандыруучу уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу камсыздандыруунун милдеттүү жана ыктыярдуу түрлөрү боюнча кайра камсыздандырууга кирүүчүлөр; 

45) мамлекеттик эмес пенсиялык фонддун иши; 

46) баалуу кагаздар рыногунда соода уюштуруу; 

47) баалуу кагаздар рыногундагы брокердик иш; 

48) баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү

49) баалуу кагаздардын рыногундагы депозитардык иш; 

50) баалуу кагаздар рыногундагы дилердик иш; 

51) инвестициялык фонддун иши; 

52) инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу; 

53) аудитордук иш; 

54) банкроттук процессинин жол-жоболорун жүзөгө ашыруучу администраторлордун иши; 

55) өрткө каршы автоматика каражаттарын долбоорлоо, куроо, жөндөө жана оңдоо; жыгач конструкцияларды жана күйө турган театралдык экспозициялык жабдууларды оттон коргоо; 

56) билим берүү иши (мектепке чейинки, жалпы баштапкы, жалпы негизги жана жалпы орто билим берүү, мектептен тышкаркы билим берүү программаларын жүзөгө ашыруучу мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарынан башка); 

57) тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү куралдардын жана аскер техникасынын, ошондой эле аскердик багыттагы башка продукциялардын импорту, экспорту; 

58) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү, Кыргыз Республикасынын контролдонуучу продукциясынын улуттук контролдук тизмесине киргизилген товарлардын импорту, экспорту, реэкспорту; 

59) камсыздандыруу брокеринин иши; 

60) актуардык иш; 

61) криптовалюталарды алмаштыруу операторлорунун иши.