Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” 

мыйзам долбооруна карата 

салыштырма таблица 

Колдонуудагы редакция 

(алмашылып жаткан нормалар кара тамгалар менен белирген, алынып салынган нормалар чийилген) 

Сунушталып жаткан редакция 

(киргизилген толуктоолор кара тамгалар менен берилген) 

“Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө” мыйзам 

1-статья. Негизги түшүнүктөр 

Бул Мыйзамда колдонулган түшүнүктөр буларды билдирет: 

"Полномочиелүү банктар" - бул чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү укугуна Кыргызстандын Банкынын лицензиясын алышкан банктар. 

"Алмашуу бюросу" - бул накталай чет өлкө валютасы менен Кыргызстан банкынын лицензиясына ылайык жүзөгө ашырылуучу алмаштыруу операцияларын жүргүзүү үчүн юридикалык жак тарабынан түзүлгөн, атайын жабдылган пункт. 

өлөө каражаттары" - бул накталай акчалар (банкноттор, тыйындар, жол чектери жана башка мүмкүн болуучу төлөө каражаттары), ошондой эле накталай эмес төлөө каражаттары (төлөө) поручениелери, аккредитивдер, төлөө талап-поручениелери, аккредитивдер, төлөө талап-поручениелери жана эл аралык банк практикасында кабыл алынган башка мүмкүн болуучу төлөө каражаттары). 

үнүмдүк төлөөлөр" - бул салымдар боюнча дивиденддер жана зайымдар үчүн проценттерди төлөөнү кошуп алганда товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү импорттоого төлөөлөр. 

"Капиталдык которуу" - салымдар зайымдар жана башка инвестициялар боюнча операцияларды кошуп алганжа капиталды импорттоо жана экспорттоо, ошондой эле чет өлкө валютасы жана аны чагылдырган баалуу кагаздар менен болгон бардык операциялар. 

"Спот-алмашуу курсу" - чет өлкө валютасы полномочиелүү банктарга дароо эки күндүн ичинде сатуу үчүн ошондой эле ушул эле мөөнөттүн ичинде дароо акчалай же башка каражаттар менен эсептешүү үчүн сатылган курсту билдирет. 

"Резиденттер": 

1) Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, анын ичинде убактылуу чет өлкөлөрдө жүргөн адамдар. Кыргыз Республикасында туруктуу жашап калган чет өлкө адамдары иммиграция болгондугу тууралу тийиштүү органдарга кабарлагандан кийин гана резидент боло алышат; 

2) Кыргыз Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар; 

3) Чет өлкөдө жайгашкан, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык жана башка расмий өкүлчүлүктөрү

4) Кыргыз Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн чет өлкөлөрдүн юридикалык жактарынын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

5) Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жайгашкан юридикалык жактарынын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

"Резидент эместер" - бул резидент болуп эсептелбегендер. 

"Каражаттар" - банктардагы, счеттордогу жана аманаттардагы акча каражаттары. 

"Валюталык баалуулуктар" - ээси валютага алмаша алган алтын жана башка балуу металлдар, ошондой эле башка каражаттар. 

1-статья. Негизги түшүнүктөр 

Бул Мыйзамда колдонулган түшүнүктөр буларды билдирет: 

"Полномочиелүү банктар" - бул чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү укугуна Кыргызстандын Банкынын лицензиясын алышкан банктар. 

 

 

 

 

 

өлөө каражаттары" - бул накталай акчалар (банкноттор, тыйындар, жол чектери жана башка мүмкүн болуучу төлөө каражаттары), ошондой эле накталай эмес төлөө каражаттары (төлөө) поручениелери, аккредитивдер, төлөө талап-поручениелери, аккредитивдер, төлөө талап-поручениелери жана эл аралык банк практикасында кабыл алынган башка мүмкүн болуучу төлөө каражаттары). 

үнүмдүк төлөөлөр" - бул салымдар боюнча дивиденддер жана зайымдар үчүн проценттерди төлөөнү кошуп алганда товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү импорттоого төлөөлөр. 

"Капиталдык которуу" - салымдар зайымдар жана башка инвестициялар боюнча операцияларды кошуп алганжа капиталды импорттоо жана экспорттоо, ошондой эле чет өлкө валютасы жана аны чагылдырган баалуу кагаздар менен болгон бардык операциялар. 

"Спот-алмашуу курсу" - чет өлкө валютасы полномочиелүү банктарга дароо эки күндүн ичинде сатуу үчүн ошондой эле ушул эле мөөнөттүн ичинде дароо акчалай же башка каражаттар менен эсептешүү үчүн сатылган курсту билдирет. 

"Резиденттер": 

1) Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, анын ичинде убактылуу чет өлкөлөрдө жүргөн адамдар. Кыргыз Республикасында туруктуу жашап калган чет өлкө адамдары иммиграция болгондугу тууралу тийиштүү органдарга кабарлагандан кийин гана резидент боло алышат; 

2) Кыргыз Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар; 

3) Чет өлкөдө жайгашкан, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык жана башка расмий өкүлчүлүктөрү

4) Кыргыз Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн чет өлкөлөрдүн юридикалык жактарынын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

5) Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жайгашкан юридикалык жактарынын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

"Резидент эместер" - бул резидент болуп эсептелбегендер. 

"Каражаттар" - банктардагы, счеттордогу жана аманаттардагы акча каражаттары. 

"Валюталык баалуулуктар" - ээси валютага алмаша алган алтын жана башка балуу металлдар, ошондой эле башка каражаттар. 

9-статья. Чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу 

Резиденттер жана резидент эместер чет өлкө валюталарын полномочиелүү банктардан жана алмашуу бюролорунан тоскоолсуз сатып алууга жана сатууга укуктуу. 

Эгерде сумма "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген чектик суммадан ашык болсо, чет өлкө валютасын сатып алууну же сатууну жүзөгө ашыруучу адамдар ким экендигин ырастоочу документти көрсөтүүгө милдеттүү

9-статья. Чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу 

Резиденттер жана резидент эместер чет өлкө валюталарын полномочиелүү банктардан жана кредиттик союздардан, адистештирилген финансы-кредит мекемелеринен, микрофинансылык жана микрокредитик компаниялардантоскоолсуз сатып алууга жана сатууга укуктуу. 

Эгерде сумма "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген чектик суммадан ашык болсо, чет өлкө валютасын сатып алууну же сатууну жүзөгө ашыруучу адамдар ким экендигин ырастоочу документти көрсөтүүгө милдеттүү

12-статья. Валюталык операцияларды жүзөгө ашырууга чектөөлөр 

Жеке жана юридикалык жактар менен кесипкөй негизде жүргүзүлүүчү чет өлкө валютасындагы операцияларды Кыргызстандын банкынын лицензиясынын негизинде ыйгарым укуктуу банктар, алмашуу бюролору, кредиттик союздар, адистешкен финансы-кредиттик мекемелер, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар гана жүзөгө ашырууга укуктуу. Чет өлкө валютасындагы операциялардын тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталат

Улуттук жана чет өлкөлүк накталай валютанын ортосундагы бир жолку алмашуу операцияларына чек коюлбайт. 

Ыйгарым укуктуу банктар, алмашуу бюролору, кредиттик союздар, адистешкен финансы-кредиттик мекемелер, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген чектик суммадан ашкан чет өлкө валютасын жеке жактар менен алмашуу боюнча операцияларды, жеке жак инсандыгын ырастаган документти көрсөткөндө гана жүзөгө ашырышат. 

12-статья. Валюталык операцияларды жүзөгө ашырууга чектөөлөр 

Жеке жана юридикалык жактар менен кесипкөй негизде жүргүзүлүүчү чет өлкө валютасындагы операцияларды Кыргызстандын банкынын лицензиясынын негизинде ыйгарым укуктуу банктар, кредиттик союздар, адистешкен финансы-кредиттик мекемелер, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар гана жүзөгө ашырууга укуктуу. Операциялардын тизмеги, операцияларды, анын ичинде нак жана нак эмес улуттук жана/же чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу (алмаштыруу) операцияларын жүргүзүү тартиби жана шарттары, ушул мыйзамга ылайык чет өлкө валютасындагы операцияларды жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу адамдарга карата коюлуучу талаптар Кыргыз Банкы тарабынан аныкталат

Улуттук жана чет өлкөлүк накталай валютанын ортосундагы бир жолку алмашуу операцияларына чек коюлбайт. 

Ыйгарым укуктуу банктар, кредиттик союздар, адистешкен финансы-кредиттик мекемелер, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген чектик суммадан ашкан чет өлкө валютасын жеке жактар менен алмашуу боюнча операцияларды, жеке жак инсандыгын ырастаган документти көрсөткөндө гана жүзөгө ашырышат. 

V бөлүм 

 Полномочиелүү банктарды жана алмашуу борборлорунун иш-аракеттерин лицензиялоо 

V бөлүм 

 Лицензиялоо 

17-статья. Полномочиелүү банктарды лицензиялоо 

Кыргызстандын Банкы алмашуу бюролорунда өзү белгилеген тартипте жана шартта чет өлкө валютасында операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияларды берет. 

17-статья. Лицензиялоо 

Кыргыз Банкы банктарга, кредиттик союздарга, адистештирилген финансы-кредит мекемелерине, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга өзү белгилеген тартипте жана шартта чет өлкө валютасында операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияларды берет. 

18-статья. Алмашуу бюролоруна лицензияларды берүү 

Кыргызстандын Банкы алмашуу бюролоруна өзү белгилеген тартипте жана шартта алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берет. 

 

19-статья. Лицензияларды кайтарып алуу 

Кыргызстан Банкы ушул Мыйзамдын жана Кыргызстан Банкынын нормативдик актыларынын талаптарын полномочиелүү банктар жана алмашуу бюролору сактабаган учурда чет өлкө валютасында жүргүзүүгө берилген лицензияларды кайтарып алууга же болбосо аны чектөөгө укуктуу. 

19-статья. Лицензияларды кайтарып алуу 

Кыргызстан Банкы ушул Мыйзамдын жана Кыргызстан Банкынын нормативдик актыларынын талаптарын полномочиелүү банктар жана кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялартарабынан сактабаган учурда чет өлкө валютасында жүргүзүүгө берилген лицензияларды кайтарып алууга же болбосо аны чектөөгө укуктуу. 

20-статья. Талаш-тартыштарды чечүүнүн тартиби 

Полномочиелүү банктар, алмашуу бюролору жана башка жактар Кыргызстан Банкы тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча сотко даттана алат. 

20-статья. Талаш-тартыштарды чечүүнүн тартиби 

Полномочиелүү банктар жана башка жактар Кыргызстан Банкы тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча сотко даттана алат. 

21-статья. Чет өлкө валюталары менен жүргүзүлгөн операциялар туу ралу мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик 

Ушул Мыйзамдын жана Кыргызстан Банкынын нормативдик актыларынын талаптарын аткарбагандык же болбосо туура эмес аткаруу үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 

Көзөмөлдө боюнча өз полномочиелеринен аша чапкан Кыргызстан Банкы, полномочиелүү банктар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 

21-статья. Чет өлкө валюталары менен жүргүзүлгөн операциялар туу ралу мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик 

Ушул Мыйзамдын жана Кыргызстан Банкынын нормативдик актыларынын талаптарын аткарбагандык же болбосо туура эмес аткаруу үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 

Көзөмөлдө боюнча өз полномочиелеринен аша чапкан Кыргызстан Банкы, полномочиелүү банктар,кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси 

348-берене. Милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты колдонуунун жалпы шарттары 

1. Милдеттүү патенттин негизиндеги салык (ушул главада мындан ары - салык) ишкердиктин төмөнкү түрүнө болгон мамиледе милдеттүү негизде төлөнөт: 

1) муниципалдык мончолорду эске албаганда сауна, мончо кызматы; 

2) бильярд кызматы; 

3) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

4) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

5) акча алмаштыруу бюросунун кызматы; 

6) дискотека жана түнкү клубдар кызматы; 

7) сутка бою иштөөчү автотуруктардын кызматы; 

8) ломбарддар кызматы; 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү

12) букмекердик же тотализатордук кызмат көрсөтүүлөр. 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр. 

Бий аянтчаларын бергендиги үчүн белгилүү акы же акча каражаттарынын кандай болбосун алдын ала белгиленген суммасын алуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү деп түшүнүлөт. 

2. Милдеттүү патенттик негизде салык төлөөчү уюмдар жана жекече ишкерлер (ушул главада мындан ары - салык төлөөчүлөр) салыктын төмөнкү түрлөрүн эске албаганда ушул Кодексте белгиленгендей салык төлөшөт. 

1) Кирешеге карата салык; 

2) Салык салынуучу берүүлөргө карата КНС; 

3) Соодага карата салык. 

3. Салык төлөөчүлөр жалданган жумушчулардын эмгек акысынан киреше салыгын эсептөөдө жана төлөөдө ишкердүүлүк чөйрөсү менен алектенген, милдеттүү патент алууга тийиш болгон ар бир жалданма жумушчуга ай сайын жети эсептик көрсөткүч өлчөмүндө патент алып берүүгө милдеттүү

348-берене. Милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты колдонуунун жалпы шарттары 

1. Милдеттүү патенттин негизиндеги салык (ушул главада мындан ары - салык) ишкердиктин төмөнкү түрүнө болгон мамиледе милдеттүү негизде төлөнөт: 

1) муниципалдык мончолорду эске албаганда сауна, мончо кызматы; 

2) бильярд кызматы; 

3) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

4) (КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) 

5)күчүн жоготту 

6) дискотека жана түнкү клубдар кызматы; 

7) сутка бою иштөөчү автотуруктардын кызматы; 

8) ломбарддар кызматы; 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү

12) букмекердик же тотализатордук кызмат көрсөтүүлөр. 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр. 

Бий аянтчаларын бергендиги үчүн белгилүү акы же акча каражаттарынын кандай болбосун алдын ала белгиленген суммасын алуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү деп түшүнүлөт. 

2. Милдеттүү патенттик негизде салык төлөөчү уюмдар жана жекече ишкерлер (ушул главада мындан ары - салык төлөөчүлөр) салыктын төмөнкү түрлөрүн эске албаганда ушул Кодексте белгиленгендей салык төлөшөт. 

1) Кирешеге карата салык; 

2) Салык салынуучу берүүлөргө карата КНС; 

3) Соодага карата салык. 

3. Салык төлөөчүлөр жалданган жумушчулардын эмгек акысынан киреше салыгын эсептөөдө жана төлөөдө ишкердүүлүк чөйрөсү менен алектенген, милдеттүү патент алууга тийиш болгон ар бир жалданма жумушчуга ай сайын жети эсептик көрсөткүч өлчөмүндө патент алып берүүгө милдеттүү

349-берене. Салык салуунун объекти, салыктык база жана салыктын ставкасы 

1. Салыкты эсептөө үчүн салык салуу объектиси болуп ушул Кодекстин 1-бөлүгүндө белгиленген экономикалык ишкердиктин түрлөрү эсептелет. 

2. Салыктын суммасын эсептөө үчүн төмөнкүдөй салыктык база жана салыктын ставкасы колдонулат: 

Ишкердиктин түрлөрү 

Салыктык база 

Салыктык мезгилдеги салыктын ставкасы 

1) сауналардын, мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 сауна, мончо, жалпы аянты: 

  

 

150 кв.м чейин  

30000 сом 

 

150 кв.м ашык 

50000 сом 

2) бильярд кызмат көрсөтүүлөрү 

1 стол 

10000 сом 

3) КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

4) КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

5) акча алмаштыруу бюросунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 лицензияланчу объект 

20000 сом 

6) дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 дискотека, түнкү клуб 

100000 сом 

7) сутка бою автотуруктардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 токтоочу орун 

100 сом 

8) ломбарддар кызмат көрсөтүүлөрү 

1 объект 

15000 сом 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

2000 сом 

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

5000 сом 

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жарнама тактасы 

5000 сом 

12) букмекердик же тотализатордук кызмат көрсөтүүлөрү 

1-пункт ставкаларды (кассаны) кабыл алуу 

20000 сом 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жуугуч-орун 

4000 сом 

3. Ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн ставкалардын чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитеттери менен биргеликте жылына бир жолудан ашырбастан салыктын ставкаларын көрсөтүлүүчү кызматтардын объекттеринин жайгашкан ордун жана/же наркын эске алуу менен өзгөртүүгө укуктуу. 

4. Эгер салык төлөөчү милдеттүү патенттин негизинде салык салынчу ишкердиктин эки же андан ашык түрүн айкалыштырса, салыктын ставкасы иштин ар бир түрүнө өзүнчө колдонулат. 

349-берене. Салык салуунун объекти, салыктык база жана салыктын ставкасы 

1. Салыкты эсептөө үчүн салык салуу объектиси болуп ушул Кодекстин 1-бөлүгүндө белгиленген экономикалык ишкердиктин түрлөрү эсептелет. 

2. Салыктын суммасын эсептөө үчүн төмөнкүдөй салыктык база жана салыктын ставкасы колдонулат: 

Ишкердиктин түрлөрү 

Салыктык база 

Салыктык мезгилдеги салыктын ставкасы 

1) сауналардын, мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 сауна, мончо, жалпы аянты: 

  

 

150 кв.м чейин  

30000 сом 

 

150 кв.м ашык 

50000 сом 

2) бильярд кызмат көрсөтүүлөрү 

1 стол 

10000 сом 

3) КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

4) КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту 

5)күчүн жоготту 

 

 

6) дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 дискотека, түнкү клуб 

100000 сом 

7) сутка бою автотуруктардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 токтоочу орун 

100 сом 

8) ломбарддар кызмат көрсөтүүлөрү 

1 объект 

15000 сом 

9) чач тарачтардын жана сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

2000 сом 

10) менчик стоматологиялардын кызмат көрсөтүүлөрү 

1 орундук кресло 

5000 сом 

11) жарнама такталарын ижаралоо кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жарнама тактасы 

5000 сом 

12) букмекердик же тотализатордук кызмат көрсөтүүлөрү 

1-пункт ставкаларды (кассаны) кабыл алуу 

20000 сом 

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

1 жуугуч-орун 

4000 сом 

3. Ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн ставкалардын чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитеттери менен биргеликте жылына бир жолудан ашырбастан салыктын ставкаларын көрсөтүлүүчү кызматтардын объекттеринин жайгашкан ордун жана/же наркын эске алуу менен өзгөртүүгө укуктуу. 

4. Эгер салык төлөөчү милдеттүү патенттин негизинде салык салынчу ишкердиктин эки же андан ашык түрүн айкалыштырса, салыктын ставкасы иштин ар бир түрүнө өзүнчө колдонулат. 

Кыргыз Республикасынын “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы 

2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулган негизги терминдер жана түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкү негизги терминдер жана түшүнүктөр колдонулат: 

... 

маалымат берүүчү жактар (ушул Мыйзамга карата) - акча каражаттары же мүлк менен операцияларды же бүтүмдөрдү жүзөгө ашыруучу юридикалык жана/же жеке жак: 

- банктар (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда); 

- финансылык уюмдар жана мекемелер (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда): 

кредиттик уюмдар (мекемелер) жана алардын филиалдары; 

кредиттик кошуундар; 

камсыздандыруу/кайра камсыздандыруу уюмдары; 

баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары; 

ипотекалык компаниялар; 

пенсиялык активдерди башкаруу боюнча компаниялар; 

лизингдик (финансылык) компаниялар; 

кесиптик негизде, анын ичинде эсеп ачпастан акча которуунун адистештирилген системалары боюнча акча каражаттарын же баалуулуктарды которуу боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар; 

кесиптик негизде чет өлкө валютасын сатып алуу же сатуу же конвертация менен алектенүүчү жактар (алмаштыруу бюросу)

күрөөканалар жана сатып алуу кеңселери; 

товардык биржалар; 

- финансылык эмес коммерциялык түзүмдөр: 

букмекердик кеңсе жана тотализатор сыяктуу оюн-зоок жайлар; 

лотереяларды уюштуруучу жана өткөрүүчү жактар; 

мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор; 

кыймылсыз мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу же кыймылсыз мүлктү алып-сатуу бүтүмдөрүн жүзөгө ашырууда ортомчулук кызмат көрсөтүүчү уюмдар (риэлторлор) жана агенттер (брокерлер); 

кардар менен накталай ар кандай операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашырган учурда, кымбат баалуу металлдар менен асыл таштар жана алардан жасалган зер буюмдары менен (жана ушундай зер буюмдардын сыныктары менен) операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар; 

- акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу башка жактар: 

ишеним башкаруусу, анын ичинде трасттык компаниялар (баалуу кагаздар рыногундагы кесипкөй ишмердүүлүктөн башкасы) боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар; 

кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды документке негиздеп тастыктоочу же каттоочу уюмдар; 

акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруучу почталык жана телеграфтык байланыш уюмдары. 

 

2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулган негизги терминдер жана түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкү негизги терминдер жана түшүнүктөр колдонулат: 

... 

маалымат берүүчү жактар (ушул Мыйзамга карата) - акча каражаттары же мүлк менен операцияларды же бүтүмдөрдү жүзөгө ашыруучу юридикалык жана/же жеке жак: 

- банктар (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда); 

- финансылык уюмдар жана мекемелер (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда): 

кредиттик уюмдар (мекемелер) жана алардын филиалдары; 

кредиттик кошуундар; 

камсыздандыруу/кайра камсыздандыруу уюмдары; 

баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары; 

ипотекалык компаниялар; 

пенсиялык активдерди башкаруу боюнча компаниялар; 

лизингдик (финансылык) компаниялар; 

кесиптик негизде, анын ичинде эсеп ачпастан акча которуунун адистештирилген системалары боюнча акча каражаттарын же баалуулуктарды которуу боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар; 

кесиптик негизде чет өлкө валютасын сатып алуу же сатуу же конвертация менен алектенүүчү жактар; 

күрөөканалар жана сатып алуу кеңселери; 

товардык биржалар; 

- финансылык эмес коммерциялык түзүмдөр: 

букмекердик кеңсе жана тотализатор сыяктуу оюн-зоок жайлар; 

лотереяларды уюштуруучу жана өткөрүүчү жактар; 

мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор; 

кыймылсыз мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу же кыймылсыз мүлктү алып-сатуу бүтүмдөрүн жүзөгө ашырууда ортомчулук кызмат көрсөтүүчү уюмдар (риэлторлор) жана агенттер (брокерлер); 

кардар менен накталай ар кандай операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашырган учурда, кымбат баалуу металлдар менен асыл таштар жана алардан жасалган зер буюмдары менен (жана ушундай зер буюмдардын сыныктары менен) операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар; 

- акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу башка жактар: 

ишеним башкаруусу, анын ичинде трасттык компаниялар (баалуу кагаздар рыногундагы кесипкөй ишмердүүлүктөн башкасы) боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар; 

кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды документке негиздеп тастыктоочу же каттоочу уюмдар; 

акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруучу почталык жана телеграфтык байланыш уюмдары.