Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» жаңы редакциядагы токтом долбооруна карата  

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

1. Максаты жана милдеттери 

Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» (мындан ары - Жобонун долбоору) токтом долбоору кызмат адамдарга карата талаптарды, акционерлер/уюштуруучулар жөнүндө маалымат алуу жана төлөм системасынын маанилүүлүгүн аныктоо үчүн критерийлерге жараша уставдык капиталды жогорулатуу талаптарын күчөтүү максатында иштелип чыккан.  

Сунушталган документтерди кароо жана ишкердикти жүзөгө ашырууга лицензия берүү/берүүдөн баш тартуу Улуттук банктын ушул долбоорго ылайык негизги милдети болуп саналат: 

а) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу кабыл алууга жана өткөрүүгө, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча; 

б) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо боюнча. 

 

2. Баяндоочу бөлүк 

Ченемдик укуктук актынын жарымынан көбүнө өзгөртүүлөр киргизилгендигине байланыштуу Жобонун долбоору жаңы редакцияда сунушталды.  

Негизги өзгөртүүлөр жана толуктоолор: 

1. Өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жак-резидент эместердин пайдасына кабыл алуу жана жүргүзүү кызматтарын сунуштоо ишин жүзөгө ашырууда уставдык капиталды 10 000 000 (он миллион) сомдон кем эмес суммага көбөйтүү

Эгерде төлөм уюму же төлөм системасынын оператору Кыргыз Республикасынын төлөм системасын көзөмөлдөө (оверсайт) саясатында белгиленген маанилүүлүк критерийлерине ылайык 12 (он эки) жана андан ашык айлардын жыйынтыгы боюнча маанилүү, системалык жактан маанилүү төлөм системасы/маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдери катары таанылса, анда уставдык капитал төлөм системасынын маанилүүлүк деңгээлине жараша белгиленет: 

Уставдык капитал төмөнкү өлчөмдөн кем эмес белгиленет: 

- 200 000 000 (эки жүз миллион) сом, эгерде төлөм системасы системалык жактан маанилүү катары таанылса; 

- 50 000 000 (элүү миллион) сом, эгерде төлөм системасы маанилүү катары таанылса; 

- 20 000 000 (жыйырма миллион) сом, эгерде төлөм уюму же төлөм системасынын оператору маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдери катары таанылса. 

Төлөм системасы боюнча комитет төлөм системасынын маанилүүлүгү жөнүндө чечими тууралуу лицензиатка билдирген күндөн тартып алты ай ичинде төлөм уюму же төлөм системасынын оператору банкка акча каражаттарды салууга тийиш. 

Уставдык капиталды көбөйтүү, Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөл (оверсайт) боюнча саясатта белгиленген маанилүүлүк критерийлерине ылайык баа берүү жана төлөм системаларына карата чечим кабыл алуудан кийин жүзөгө ашырылат. 

2. Уюштуруучулардын/акционерлердин төлөө уюмунун жана төлөм системасынын операторунун аткаруу органына талапкерди сунуштоо боюнча жоопкерчилиги. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү боюнча талаптар. 

4. Ишкердикти жүргүзүүгө документтерди сунуштоодо төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун уюштуруучулары/акционерлери жөнүндө маалыматтар анкеталарда көрсөтүлүүгө тийиш. 

5. Лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер: эгерде аткаруу органынын мүчөлөрү Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп бербесе же Улуттук банктын корутундусу боюнча алмаштырылбаса. Эгерде уюштуруучу/акционер лицензия алгандан кийин Улуттук банкка билдирүүсүз жана макулдашуусуз кызмат адамдардын ишин аткарса, Улуттук банк таасир этүү чараларын колдонууга, анын ичинде лицензияны кайтарып алууга укуктуу.  

6. Аткаруу органынын мүчөлөрү төмөндө келтирилген критерийлерге кирбөөгө тийиш: 

1) талапкерлерге карата соттун чечими боюнча төлөм, банк, финансы системаларында жана/же маалыматтык система/коопсуздук тармагында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылбоого тийиш;  

2) талапкерлер мурда Улуттук банк тарабынан лицензияланган уюмда кызмат адамы болуп саналса жана Төлөм системасы боюнча комитеттин, Көзөмөл боюнча комитеттин талапкерге карата төмөнкүлөрдү тааныган чечими же Улуттук банктын корутундусу, чечими же башка актылары болсо (Төлөм системасы боюнча комитеттин чечими, жазма буйруктар, текшерүү жөнүндө отчеттор ж.б.): 

а) алардын натыйжасында уюмда атайы режим киргизилген, Улуттук банктын лицензиясынын аракети убактылуу токтотулган же кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар болсо;  

б) алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катыштыгы бар болсо.  

Ошондой эле, Жобонун долбоору Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирилген.  

 

3. Социалдык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, экономикалык жана коррупциялык натыйжаларды болжолдоолор 

Жобонун долбоорун кабыл алуу бүтүндөй өлкө үчүн алгылыктуу социалдык-экономикалык натыйжаларды шарттайт, анткени бул толуктоолор Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга багытталган.  

Токтом долбоорунда укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык натыйжаларды чектеген нормалар камтылган эмес, анткени долбоордо каралган норманы колдонууга киргизүү натыйжалуу, ишенимдүү жана коопсуз төлөм системасын камсыз кылуу үчүн жооптуу кызмат адамдарынын жоопкерчилик тартуусуна мүмкүндүк берет. 

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат 

Жобонун долбоору Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү, ошондой эле «Төлөм системасынын операторлорунун ассоциациясы KG», «Байланыш операторлорунун ассоциациясы» жана «Кыргызстан банктарынын бирикмеси» юридикалык жактар бирикмелеринен турган жумушчу топтун курамы менен макулдашылган («Демир банк» ЖАК). 

 

5. Долбоордун мыйзам актыларына ылайык келүүсүн иликтөө 

Сунушталып жаткан токтом долбоору Кыргыз Республикасынын учурда колдонулуп жаткан мыйзам актыларынын нормаларына каршы келбейт.  

 

6. Каржылоо зарылчылыгы тууралуу маалымат  

Токтом долбоорунун нормаларын ишке ашыруу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык каражаттарды талап кылбайт. 

 

7. Жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр жөнүндө малымат 

Жобонун долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 559 «Ишкер субъекттердин ишине ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоонун методикасын бекитүү жөнүндө» токтомунун талаптарына ылайык иштелип чыккан.  

 

 

 

Долбоор 

 

«Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:  

- Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-14/53-8-(ПС) «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо тууралуу» токтому

- Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) Айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө» токтомунун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомдун 1-пунктун сегизинчи пунтктчасын.  

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн  

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен төлөм уюмдарын жана төлөм системаларынын операторлорун, «KG төлөм системасынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Байланыш операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКты жана коммерциялык банктарды тааныштырсын.  

6. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

  

  

Долбоор  

 

«Төлөм уюмдарынын жана төлөм системасынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» 

жобо 

 

1-БӨЛҮК 

ТӨЛӨМ УЮМДАРЫ, ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫНЫН ОПЕРАТОРЛОРУ ЖАНА АЛАРДЫН УЮШТУРУУЧУЛАРЫ/АКЦИОНЕРЛЕРИ 

 

1-глава 

Жалпы жоболор 

1. «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системасынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо (мындан ары Жобо) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) төлөм уюмдарына жана төлөм системасынын операторлоруна төмөнкү иш багыттары боюнча лицензия берүү тартиби аныкталган: 

1) өз иш натыйжасы болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу кабыл алууга жана өткөрүүгө, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо; 

2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо. 

Жободо ошондой эле төлөм уюмдарына жана төлөм системасынын операторлоруна жана алардын кызмат адамдарына карата талаптар белгиленген. 

2. Төлөм уюму жана төлөм системасынын оператору акционердик коомдун же жоопкерчилиги чектелген коомдун уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт, алар өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына дал келүүчү уюштуруу документтеринин негизинде жүзөгө ашырат, жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банктын лицензиясынын негизинде өз ишин жүргүзөт. 

3. Улуттук банк тарабынан берилүүчү лицензия мөөнөтсүз, ажыратып алынгыс болуп саналат жана аны үчүнчү жакка берүүгө болбойт.  

4. Төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун лицензиясы үчүн төлөнүлгөн мамлекеттик алымдын өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат. 

5. Лицензиаттардын Кыргыз Республикасынын аймагында мурда түзүлгөн же түзүлүп жаткан финансы-кредит уюмдарынын жана башка төлөм уюмдарынын жана\же төлөм системасынын операторунун аталыштарына окшош же аларды алмаштырып алгыдай бирдей аталышты колдонуусуна жол берилбейт. 

6. Лицензиаттар тиешелүү ыйгарым укуктуу башкаруу органы чечим кабыл алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка бардык өзгөрүүлөр, анын ичинде уставдык капитал өлчөмүнүн өзгөргөндүгү, уюмда акцияларды/катышуу үлүшүн сатып алуу/сатуу, жоюу же кайра өзгөртүп түзүү, аткаруу органынын, байкоо органынын/директорлор кеңешинин, уюштуруучулар курамынын, айкын жайгашкан жеринин жана юридикалык дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу (көчүрмөлөрдү/протоколдук чечимдердин көчүрмөлөрүн жана башка тастыктоочу документтерди кошо тиркөө менен) маалымдоого милдеттүү.  

7. Ушул жобонун талаптары бузулган учурда Улуттук банк төлөм уюмуна жана төлөм системасынын операторуна жана алардын кызмат адамдарына карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.  

 

2-ГЛАВА 

Терминдер жана аныктамалар 

 

8. Ушул жобонун алкагында төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат: 

Өтүнүч ээси ушул жобого ылайык төлөм уюмунун жана/же төлөм системасынын операторунун ишин жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алуу өтүнүчү менен Улуттук банкка кайрылган акционердик коом/жоопкерчилиги чектелген коом. 

Лицензиат - Улуттук банктан тиешелүү ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алган төлөм уюму жана/же төлөм системасынын оператору.  

Кызмат адамдары байкоо органы (Директорлор кеңеши каралган учурда), башкармалыктын аткаруу органынын мүчөлөрү жана/же төлөм уюмунун жана/же төлөм системасынын операторунун күндөлүк ишин жетекчиликке алган, өз функционалдык милдеттери боюнча аларга теңдештирилген адамдар. 

Төлөм уюмдары жана/же төлөм системасынын операторлору менен байланыштуу жактар: 

1) төлөм уюмунун жана/же төлөм системасынын операторунун (юридикалык жактын) кызмат адамдары же алардын жакын туугандары; 

2) төлөм уюмунун жана/же төлөм системасынын операторунун капиталында тике же кыйыр түрдө олуттуу катышкан жана/же контролдукту жүзөгө ашырган башка юридикалык жактар же жеке адамдар;  

3) ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн юридикалык жактар боюнча башкармалыктын байкоо жана аткаруу органынын мүчөлөрү жана алардын жакын туугандары; 

4) ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн жеке адамдардын жакын туугандары; 

5) ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн жактар, олуттуу катышуучудан болгон жана/же контролдукту жүзөгө ашырган башка юридикалык жактар; 

 

 

3-ГЛАВА 

Уставдык капитал 

9. Төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун уставдык капиталы коммерциялык банктагы банктык эсепке салынган акционерлердин (уюштуруучулардын)/катышуучулардын акча каражаттарынын эсебинен улуттук валютада гана түзүлөт.  

Уставдык капиталды негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эсебинен түзүүгө тыюу салынат. Улуттук банк тарабынан лицензия берүү/берүүдөн баш тартуу чечими кабыл алганга чейин уставдык капиталды түзүү максатында салынган акча каражаттарды колдонууга тыюу салынат.  

10. Төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун капиталынын негизин толугу менен төлөнүлгөн уставдык капитал түзөт. Капиталдын курамына, ал боюнча төлөм уюму же төлөм системасынын оператору анын акционерлери (уюштуруучулары)/катышуучулары тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенмелерге ээ эмес уставдык капитал гана кирет. 

11. Уставдык капиталдын өлчөмү төмөнкүлөрдү түзөт: 

- төлөм уюму үчүн кеминде 2 000 000 (эки миллион) сом. 

- төлөм системасынын оператору үчүн кеминде 1 000 000 (бир миллион) сом; 

Өтүнүч ээси эки лицензия алууга документтерди тапшырган учурда, уставдык капитал кеминде 3 000 000 (үч миллион) сомду түзүүгө тийиш. 

12. Өз иш натыйжасынан болуп саналбаган товарлар үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактар-резидент эместердин пайдасына кабыл алуу жана жүргүзүү кызматтарын сунуштоо ишин жүзөгө ашырууда төлөм уюмунун уставдык капиталы кеминде 10 000 000 (он миллион) сом өлчөмүндө болууга тийиш. 

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Бирдиктүү казына эсебине чегерилүүгө тийиш болгон төлөөчүлөрдүн салык төлөө, жыйым топтоо жана төлөмдөрү боюнча акча каражаттарын кабыл алууда төлөм уюму кеминде 10 000 000 (он миллион) сом өлчөмүндө уставдык капиталга ээ болууга тийиш. 

Ушул пункттун талабы коммерциялык банк менен агенттик макулдашуунун негизинде салык төлөө, жыйым топтоо жана төлөмдөрү боюнча төлөөчүлөрдүн акча каражаттарын кабыл алууну жүзөгө ашырган төлөм уюмдарына таркатылбайт.  

14. Эгерде төлөм уюму же төлөм системасынын оператору Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/4 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын төлөм системасын көзөмөлдөө (оверсайт) саясатында белгиленген маанилүүлүк критерийлерине ылайык, 12 (он эки) жана андан ашык айдын жыйынтыгы боюнча системалык жактан маанилүү/маанилүү төлөм системасы/маанилүү кызмат көрсөтүүлөр провайдери катары таанылса, анда уставдык капитал төлөм системасынын маанилүүлүк деңгээлине жараша белгиленет: 

Уставдык капитал төмөнкү өлчөмдө белгиленет: 

- 200 000 000 (эки жүз миллион) сом, эгерде төлөм системасы системалык жактан маанилүү болуп таанылса; 

- 50 000 000 (элүү миллион) сом, эгерде төлөм системасы маанилүү болуп таанылса; 

- 20 000 000 (жыйырма миллион) сом, эгерде төлөм уюму же төлөм системасынын оператору маанилүү кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдери болуп таанылса. 

Төлөм уюму же төлөм системасынын оператору Төлөм системасы боюнча комитеттин чечими тууралуу лицензиатка билдирген күндөн тартып алты ай ичинде жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн өлчөмдө уставдык капиталды көбөйтүү тууралуу чечимди кабыл алууга жана банкка акча каражаттарды салууга тийиш.  

 

4-ГЛАВА 

Өтүнүч ээлеринин/лицензиаттардын 

акционерлерине (уюштуруучуларына)/катышуучуларына карата талаптар 

 

15. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун акционерлеринен (уюштуруучуларынан)/катышуучуларынан болуп жеке адамдар жана юридикалык жактар, Кыргыз Республикасынын резиденттери/резидент эместери болушу мүмкүн.  

Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун акционерлери (уюштуруучулары)/катышуучулары катары юридикалык жак-резидент саналса, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каттаалууга тийиш. Ал эми юридикалык жак-резидент эмес болуп саналса, ал түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдарында белгиленген тартипте каттаалууга жана өз ишин кеминде бир жыл жүзөгө ашырууга тийиш. 

Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун акционерлери (уюштуруучулары)/катышуучулары тууралуу маалымат ушул жобонун 3 жана 4-тиркемелеринин формасы боюнча анкеталарда сунушталууга тийиш.  

16. Төмөнкү жактар төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун акционери (уюштуруучусу)/катышуучусу боло алышпайт: 

1) тизмеги Улуттук банк тарабынан аныкталган оффшордук аймактарда жашаган жана/же каттоодон өткөн же болбосо оффшордук аймактарда каттоодон өткөн аффилирленген жактар алардын катышуучусунан болгон жеке адамдар жана юридикалык жактар; 

2) аларга карата көрсөтүлгөн жактар менен укуктук мамиле түзүүгө тыюу салынган жана ал Кыргыз Республикасы тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон, БУУнун Коопсуздук кеңеши тарабынан эл аралык санкциялар кабыл алынган жеке адамдар жана юридикалык жактар, ошондой эле аларга карата БУУнун Коопсуздук кеңеши тарабынан эл аралык санкциялар кабыл алынган мамлекеттерде каттоодон өткөн жеке адамдар жана юридикалык жактар; 

3) Улуттук банкка белгиленген тартипте өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды жана бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды/документтерди сунуштабаган, же болбосо бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган жеке адамдар жана юридикалык жактар, ошондой эле алар өз кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктабаган учурларда; 

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же болбосо чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык соттун чечими боюнча тыюу салуулар же чектөөлөр каралган жеке адамдар жана юридикалык жактар; 

5) Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун уставдык капиталында үлүштү сатып алууга багытталган акча каражаттардын келип чыгуу булагынын мыйзамдуулугун тастыктабаган жеке адамдар жана юридикалык жактар. 

 

5-ГЛАВА 

Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө карата талаптар (каралган учурда) 

17. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун Директорлор кеңеши так эмес сандан, кеминде беш мүчөдөн турууга тийиш. 

Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун Директорлор кеңешинин кеминде бир мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш. 

Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун Директорлор кеңешинин курамынын кеминде үчтөн бир бөлүгү Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрүнөн турууга тийиш.  

18. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү кызмат орундарына талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

1) жогорку билимге ээ экендиги жөнүндө диплому жана кеминде үч жылдык эмгек стажы болууга, анын ичинен кеминде эки жыл экономика, банк, финансы же төлөм системаларында иш стажына ээ; 

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ; 

3) Кыргыз Республикасынын корпоративдик башкаруу жана банктык мыйзамдар чөйрөсүндө билимге ээ; 

4) төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун ишин өнүктүрүү боюнча бизнес-планды жана стратегияны билүүгө

19. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үч жылдык мөөнөткө төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун акционерлеринин (уюштуруучуларынын)/катышуучуларынын жалпы жыйынында шайланат. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун уставында ошол эле бир адамды шайлоо мөөнөтүн чектөө каралышы ыктымал.  

20. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун Директорлор кеңешинин мүчөлөрү катары төмөнкүлөр боло албайт: 

1) башка төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун кызмат адамы же олуттуу катышуучусу (акционер) болсо; 

2) ушул Жобонун 16-пунктунда белгиленген талаптарга жооп бербесе; 

3) мыйзамга ылайык же соттун мындай кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салган чечими болсо. 

21. Төлөм уюмунда/төлөм системасынын операторунда банкроттук коопсуздугу белгилери келип чыкса Директорлор кеңеши төмөнкү чараларды көрүүгө тийиш: 

1) төлөм уюмунда/төлөм системасынын операторунда банкроттукту алдын алуу боюнча ыкчам зарыл чараларды кабыл алуу; 

2) акционерлердин кезексиз жалпы жыйынын кийинкиге калтыруусуз чакыртуу; 

3) Улуттук банкка дароо төлөм уюмунда/төлөм системасынын операторунда банкроттук белгилери келип чыккандыгы жөнүндө, Директорлор кеңешинин акционерлердин кезексиз жалпы жыйынын кийинкиге калтыруусуз чакыртуу жөнүндө маселени кароо жыйынтыгы жөнүндө, ошондой эле төлөм уюмунда/төлөм системасынын операторунда банкроттукту алдын алуу боюнча дароо зарыл чаралар кабыл алынгандыгы жана пландаштырылып жаткандыгы жөнүндө тез арада маалымдоо. 

22. Директорлор кеңеши (каралган учурда) жөнүндө маалымат анкеталарда ушул Жобонун 3 жана 4-тиркемелерине ылайык сунушталууга тийиш. 

 

6-ГЛАВА. 

Улуттук банкка сунушталуучу документтерге карата талаптар 

 

23. Өтүнүч ээсинин документтери (документтин түп нускасы жана/же анын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү) Улуттук банкка анын жайгашкан жери боюнча тапшырылат: 

- Улуттук банктын борбордук аппаратына Бишкек шаарында жана Чүй областында каттоодон өткөн өтүнүч ээлери тарабынан; 

- Улуттук банктын областтык башкармалыктарына Чүй жана Баткен областтарынан тышкары, Кыргыз Республикасынын областтарында каттоодон өткөн өтүнүч ээлери тарабынан; 

- Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө Баткен областында каттоодон өткөн өтүнүч ээлери тарабынан. 

Чет өлкөлүк уюштуруучулар/акционерлер тарабынан сунушталган документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте легалдаштырылууга тийиш. Чет тилде сунушталган документтер мамлекеттик жана/же расмий тилдерде талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн котормону камтууга тийиш.  

24. Ушул жобого ылайык Улуттук банкка сунушталган жана бирден ашык баракты камтыган бардык документтер, ар бир барак боюнча көрсөтүлүүгө, көктөлүүгө, номер коюлууга, кол коюлууга жана жетекчинин кол тамгасы жана өтүнүч ээсинин мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Улуттук банктын талабы боюнча айрым документтер электрондук формада сунушталышы мүмкүн.  

25. Лицензияны алууга өтүнүч кат менен документтер кайтарылып алынса же болбосо лицензияны берүүдөн баш тартылса же мурда берилген лицензия кайтарылып алынса, ушул жобонун алкагында Улуттук банкка сунушталган документтер жана алардын көчүрмөлөрү өтүнүч ээсине/лицензиатка кайтарылбайт. 

 

2-БӨЛҮК 

ЛИЦЕНЗИЯЛОО ТАРТИБИ 

7-ГЛАВА 

Лицензия алуу үчүн зарыл документтер 

 

26. Төмөнкү ишти жүзөгө ашырууга лицензияны алуу үчүн өтүнүч ээси Улуттук банкка төмөнкү документтерди бир нускада мамлекеттик жана/же расмий тилдерде сунуштайт: 

1) өз иш натыйжасы болуп саналбаган, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу кабыл алууга жана өткөрүүгө, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча: 

а) ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча түзүлгөн, өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат; 

б) уюштуруучу документтердин көчүрмөлөрү: юридикалык жактын жетекчисинин/башка ыйгарым укуктуу адамынын кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн устав, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк, юридикалык жакты түзүү тууралуу, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, башкармалыктын аткаруу органын тандоо жөнүндө чечим; 

в) акционерлер (уюштуруучулар)/катышуучулар-юридикалык жактардын документтеринин көчүрмөлөрү: ошол юридикалык жактын жетекчисинин/башка ыйгарым укуктуу адамынын кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтери, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк, акыркы отчеттук күнгө карата түзүлгөн, салык органына тапшырылган финансылык отчет; 

г) документтерди тапшыруу учурунда салык органдарынан салыктык карызынын жок экендигин тастыктаган маалым кат; 

д) тастыктоочу документтерди кошо тиркөө менен уставдык капитал түзүүгө багытталган  акционерлердин (уюштуруучулардын)/катышуучулардын акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар;  

е) ушул Жобонун 2, 3 жана 4-тиркемелерине ылайык толтурулган жана башкармалыктын аткаруу органынын мүчөлөрү жана акционерлер (уюштуруучулар)/катышуучулар тарабынан кол коюлган анкеталар же болбосо анкеталардын түп нускасын кийин жөнөтүү менен анын сканерден өткөрүлгөн көчүрмөлөрү, ошондой эле ушул жобонун 3-бөлүгүндө каралган документтердин көчүрмөлөрү кошо тиркелет; 

ж) өтүнүч ээсинин аффилирленген жана байланыштуу жактары жөнүндө маалымат (жеке адамдын аты-жөнү, юридикалык жактын аталышы, уюштуруу документтери жана башка тастыктоочу документтер); 

з) кеминде төмөнкүлөр камтылган бизнес-план: 

- операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды аныктоо; 

- мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептери; 

и) сунуштоочулардын пайдасына кызмат көрсөтүүлөр үчүн калктан жана өз агенттеринен түшкөн акча каражаттарын сактоо жана пайдалануу максатында банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү

к) ушул жобонун 11 же 12 жана 13-пунктуна (кызмат көрсөтүүлөргө жараша)  

ылайык уставдык капитал катары акча каражаттар салынгандыгын тастыктаган документ; 

л) өтүнүч ээсинин аларда төмөнкүлөр каралган ички документтеринин көчүрмөлөрү

- агенттердин аралыкта орнотулуучу жабдууларды туташтыруу тартиби; 

- инкассациялоо тартиби; 

- нааразычылык иштери боюнча иш алып баруу тартиби; 

- кардарларга акча каражаттарын кайтаруу тартиби; 

- агенттер жана төлөм терминалдары аркылуу өтүүчү акча каражаттардын жылуу тартиби; 

- штаттан тышкаркы жагдайлар келип чыккан учурда иш алып баруу тартиби; 

- кардарларды террористтик жана экстремисттик ишке же массалык жок кылуу куралдарын таркатууга катыштыгы бар катары таанылган адамдардын эл аралык жана улуттук тизмеги боюнча текшерүү жагында жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымкаттарын тескөө механизмдерин кылдат чагылдыруу; 

- тараптардын жана алардын катышуучуларынын укуктары, милдеттенмелери жана жоопкерчилиги. 

Документтер көктөлгөн, номер коюлган жана ага жетекчинин жана/же ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы коюлуп, мөөрү менен тастыкталууга тийиш. 

м) лицензия берүү үчүн мамлекеттик алым салынгандыгын тастыктаган документ; 

н) акционер(уюшутуруучу)/катышуучу-жеке адамдын-Кыргыз Республикасынын резидентинин/резидент эмесинин төмөнкү документтеринин көчүрмөлөрү

- паспортунун же инсандыгын тастыктаган башка документинин көчүрмөсү

- резидент эмес жеке адамдан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документтерди сунуштоо күнүнө карата салык жана социалдык чегерүүлөрдү төлөө боюнча карыздын жоктугу жөнүндө маалымкат;  

- тастыктоочу документтерди жана кредиттик карызы жоктугу жөнүндө документтерди кошо тиркөө менен акционердин (уюштуруучунун)/катышуучунун уставдык капитал түзүүгө багытталган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар. 

2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана аларды ошол процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына берүү кызматтарын сунуштоо боюнча: 

а) ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча түзүлгөн, өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат; 

б) уюштуруучу документтердин көчүрмөлөрү: юридикалык жактын жетекчисинин/башка ыйгарым укуктуу адамынын кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн устав, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк, юридикалык жакты түзүү тууралуу, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, башкармалыктын аткаруу органын тандоо жөнүндө чечим; 

в) акционерлер (уюштуруучулар)/катышуучулар-юридикалык жактардын документтеринин көчүрмөлөрү: ошол юридикалык жактын жетекчисинин/башка ыйгарым укуктуу адамынын кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтери, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк, акыркы отчеттук күнгө карата түзүлгөн, салык органына тапшырылган финансылык отчет; 

г) документтерди тапшыруу учурунда салык органдарынан салыктык карызынын жок экендигин тастыктаган маалым кат; 

д) тастыктоочу документтерди кошо тиркөө менен уставдык капитал түзүүгө багытталган  акционерлердин (уюштуруучулардын)/катышуучулардын акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар;  

е) ушул Жобонун 2, 3 жана 4-тиркемелерине ылайык толтурулган жана башкармалыктын аткаруу органынын мүчөлөрү жана акционерлер (уюштуруучулар)/катышуучулар тарабынан кол коюлган анкеталар же болбосо анкеталардын түп нускасын кийин жөнөтүү менен анын сканерден өткөрүлгөн көчүрмөлөрү, ошондой эле ушул жобонун 3-бөлүгүндө каралган документтердин көчүрмөлөрү кошо тиркелет; 

ж) өтүнүч ээсинин аффилирленген жана байланыштуу жактары жөнүндө маалымат (жеке адамдын аты-жөнү, юридикалык жактын аталышы, уюштуруу документтери жана башка тастыктоочу документтер); 

з) кеминде төмөнкүлөр камтылган бизнес-план: 

- операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды аныктоо; 

- иш технологиясы жана шифрлөө алгоритми; 

- мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептери; 

и) чарбалык иш каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү

к) ушул жобонун 11-пунктуна ылайык уставдык капитал катары акча каражаттар салынгандыгын тастыктаган документ; 

л) кеминде төмөнкүлөр камтылган төлөм системасында финансылык мониторинг жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөсү

- финансылык мониторинг максаты жана милдеттери; 

- финансылык мониторинг жүргүзүү принциптери; 

- мониторинг системасын түзүүчү элементтердин топтому; 

м) төлөм системасынын операторунун иштөө эрежелеринде төмөнкүлөр камтылууга тийиш: 

- төлөм системасынын архитектурасын жана анын иш схемасын кеңири чагылдыруу; 

- төлөм системасына кирүү жана андан чыгуу тартиби, шарттары жана жол-жоболору; 

- катышуучуну төлөм системасына кошуу тартиби; 

- процессинг жана акыркы эсептешүүнү жүргүзүү тартиби; 

- ката төлөмдөрдү жокко чыгаруу жана кайтаруу тартиби; 

- доо иштерин кароо тартиби; 

- төлөм системасынын катышуулары тарабынан өз иши жөнүндө маалыматтарды төлөм системасынын операторуна берүү тартиби; 

- тобокелдиктерди тескөө боюнча колдонулган моделди кошо алганда, төлөм системасында тобокелдиктерди тескөө системасы, тобокелдиктерди тескөө иш-чараларынын жана ыкмаларынын тизмеги, ички контролдук системасын жана ички аудит кызматынын иши, эгерде болгон болсо; 

- маалыматты коргоого талаптары; 

- талаш маселелерди чечүү тартиби; 

- системада штаттан тышкаркы жагдай келип чыккан шартта, катышуучулардын иш алып баруу тартиби; 

- төлөм системасынын операторунун жана катышуучулардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери; 

- кардарларды террористтик жана экстремисттик ишке же массалык жок кылуу куралдарын таркатууга катыштыгы бар катары таанылган адамдардын эл аралык жана улуттук тизмеги боюнча текшерүү жагында жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымкаттарын тескөө механизмдерин кылдат чагылдыруу; 

Төлөм системасынын иштөө эрежеси көктөлгөн, номер коюлган жана ага жетекчинин/ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы коюлуп, юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталууга тийиш; 

н) аппараттык-программалык комплексин (мындан ары АПК) орнотуу жана өндүрүштүк колдонууга киргизүү актысы; 

о) өтүнүч ээсинин/лицензиаттын ээлеген жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсү

Эгерде төлөм системасынын оператору ижарага алынган жайды аппараттык-программалык комплексин жайгаштыруу үчүн колдонсо, «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык  

техникалык жактан чыңдоо жана жабдуу талаптарына жооп берүүгө тийиш болгон жайдын техникалык чыңдалышы тууралуу түшүндүрмө берилген ижара келишимин сунуштоосу зарыл. Ижара келишимин колдонуу мөөнөтү кеминде бир жылды түзүүгө тийиш; 

п) электрондук акчанын эсебин жүргүзүү боюнча эсептешүү эсебин ачуу тууралуу коммерциялык банк менен алдын ала түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээлери үчүн); 

р) электрондук акча эмитенти менен электрондук акча чыгарууга/жайылтууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча кызматтарды сунуштаган өтүнүч ээси үчүн); 

с) өтүнүч ээсинин атынан анын өкүлү ишеним каттын негизинде иш алып барган учурда, лицензияны алууга анын өкүлүнө берилген, жетекчисинин же болбосо уюштуруу документтерине ылайык ыйгарым укуктуу башка адамдын кол тамгасы жана ошол уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ишеним кат; 

т) техникалык платформалардын интеграциясынын жана чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр боюнча өз ара эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу жагында коммерциялык банк менен алдын ала түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (өз иш жыйынтыгы болуп саналбаган, үчүнчү жактар-Кыргыз Республикасынын резидент эместеринин пайдасына товарлар үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана жүргүзүү боюнча кызматтарды сунуштаган өтүнүч ээси үчүн); 

у) лицензия берүү үчүн мамлекеттик алым салынгандыгын тастыктаган документ; 

н) акционер(уюшутуруучу)/катышуучу-жеке адамдын-резидент/резидент эместин төмөнкү документтеринин көчүрмөлөрү

- паспортунун же инсандыгын тастыктаган башка документинин көчүрмөсү

- Кыргыз Республикасынын резидент эмес жеке адамдан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документтерди сунуштоо күнүнө карата салык жана социалдык чегерүүлөрдү төлөө боюнча карыздын жоктугу жөнүндө маалымкат;  

- тастыктоочу документтерди жана кредиттик карызы жоктугу жөнүндө документтерди кошо тиркөө менен акционердин (уюштуруучунун)/катышуучунун уставдык капитал түзүүгө багытталган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар. 

8-ГЛАВА 

Документтерди кароо тартиби 

27. Төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун лицензиясын алуу үчүн берилген документтерди кароо мөөнөтү 30 (отуз) календардык күндү түзөт. 

Улуттук банк лицензияны алуу үчүн документтер топтомун кароо учурунда өтүнүч ээсин алдын ала текшерүүгө укуктуу. 

28. Алдын ала текшерүү иши автоматташтырылган системалардын иштөөсүн текшерүүнү жана өтүнүч ээсинин берген документтери ушул жобонун 26-пунктунун талаптарына дал келүүсүн камтыйт. Өтүнүч ээси алдын ала текшерүү ишин жүргүзүүгө көмөк көрсөтүүгө милдеттүү (ижарага, системага кирүү жана өтүнүч ээсинин документтерин пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү, кызматкерлерге консультацияларды берүү ж.б.). 

29. Эгерде документтер ушул жободо белгиленген талаптарга дал келбесе, жана/же документтердин толук эмес топтому сунушталган болсо, өтүнүч ээси кошумча документтерди Улуттук банктын кат жүзүндөгү билдирүүсү алынган күндөн тартып 15 (он беш) жумуш күн ичинде сунуштоого тийиш. Өтүнүч катты жана документтерди кароо мөөнөтү ушул жобонун талаптарын канааттандырган кошумча документтер алынган күндөн тартып кайрадан башталат. 

30. Ушул жобонун талаптарына дал келбеген документтер сунушталса же алар экиден көп жолу толук эмес көлөмдө сунушталса же болбосо белгиленген мөөнөттөрдү бузуу менен сунушталган учурда Улуттук банк документтерди кароодон баш тартат жана 5 (беш) жумуш күнү ичинде бул тууралуу кат жүзүндө билдирүү жөнөтөт.  

 

9-ГЛАВА 

Лицензия берүү 

 

31. Лицензия ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн иштин ар бир түрүнө өз-өзүнчө берилет (ушул жобого карата 6 жана 7-тиркемелер). 

32. Лицензия берүү чечими Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитети тарабынан кабыл алынат. Лицензияга төраганын орун басары/Башкарманын мүчөсү - Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитетинин төрагасы кол коёт. 

33. Лицензия эки нускада таризделет. Биринчи нускасы өтүнүч кат ээсине тапшырылат, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта сакталат. Лицензияны берүүдө лицензия алуучу ыйгарым укуктуу адам лицензия берүү журналында лицензияны алгандыгы жөнүндө кол коёт. 

34. Лицензия ыйгарым укуктуу адамынын инсандыгын тастыктаган документтер/ишеним кат көрсөтүлгөндөн кийин берилет. Ыйгарым укуктуу адамдан лицензия алууга берилген ишеним кат Улуттук банкта сакталат.  

35. Лицензия берүү, кайра тариздөө, дубликатын берүү, токтотуу, кайтарып алуу жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүндө жүргүзүлгөн реестрге киргизилет. 

 

10-ГЛАВА 

Лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиз 

36. Улуттук банк төмөндө келтирилген кандайдыр бир себептерден улам лицензия берүүдөн баш тартышы мүмкүн: 

1) көрсөтүлгөн иш багытына лицензия алуу үчүн берилген уюштуруу жана башка документтердин ушул жобонун же Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбесе;  

2) Улуттук банкка лицензия алуу үчүн такталбаган жана/же толук эмес маалыматтар берилсе; 

3) кызмат адамдарынын ушул жобонун 10-главасында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарына дал келбеши; 

4) уюштуруучулардын/акционерлердин ушул жобонун 16-пунктунда белгиленген талаптарга дал келбеши; 

5) уставдык капиталдын өлчөмүнүн жана минималдуу уставдык капиталды түзүү булагынын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына дал келбеши; 

6) уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн төлөбөй коюу; 

7) өтүнүч ээсине иштин ушул түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечиминин болушу; 

8) өтүнүч ээсинин ишинин Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына дал келбешин тастыктоочу алдын ала текшерүүнүн жыйынтыктары; 

9) лицензияны кароо жана берүү үчүн мамлекеттик алымды салбай коюу; 

10) лицензия алуу үчүн ушул жобонун талаптарын аткарбай коюу. 

37. Лицензия берүүдөн баш тартуу тууралуу чечимди Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитети кабыл алат.  

 

3-БӨЛҮК 

ТӨЛӨМ УЮМУНУН ЖАНА ТӨЛӨМ СИСТЕМАЛАРЫНЫН ОПЕРАТОРЛОРУНУН КЫЗМАТ АДАМДАРЫНА КАРАТА ТАЛАПТАР 

 

11-ГЛАВА 

Өтүнүч ээлеринин/лицензиаттардын аткаруу 

органынын мүчөлөрүнө карата талаптар 

 

38. Лицензиаттын талаптагыдай иш алып баруусун уюштуруу максатында жетекчинин (башкы директордун\президенттин\төраганын), техникалык директордун, башкы бухгалтердин жана/же башкармалыктын аткаруу органынын курамына кирген, өз функционалдык милдеттери боюнча аларга теңдештирилген жана төлөм уюмунун, төлөм системасынын операторунун күндөлүк ишин жетекчиликке алган адамдардын штаттык кызматтары каралууга тийиш. 

39. Аткаруу органынын мүчөлөрүнүн функционалдык милдеттери бөлүштүрүлүүгө тийиш. Кызматтарды кызмат адамы жок болгон учурда милдеттерди жүктөө учурларынан тышкары, айкалыштырууга жол берилбейт.  

Аткаруу органынын жетекчиси убактылуу жок учурда анын милдетин аткаруу анын орун басарына же болбосо техникалык директоруна жүктөлүүгө тийиш. Аткаруу органынын жетекчиси жана техникалык директор убактылуу жок учурда алардын милдетин аткаруу башкы бухгалтерге жана/же функционалдык милдеттери боюнча аларга теңдештирилген жакка жүктөлөт.  

40. Төлөм уюмунун\төлөм системасынын операторунун аткаруу органынын жетекчиси төмөнкү талаптарга дал келүүгө тийиш: 

- жогорку билиминин болушу; 

- акыркы 5 (беш) жыл ичинде экономикалык, юридикалык жана/же техникалык чөйрөдө иш стажы/тажрыйбасы, анын ичинен жетектөөчү кызматтарда кеминде 3 (үч) жыл; 

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча курсту угуу тууралуу террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын документинин (күбөлүктүн) болушу. 

41. Техникалык директор төмөнкү талаптарга дал келүүгө тийиш: 

- орто кесиптик/жогорку техникалык билимге ээ болууга; 

- маалымат технологиялар жагында жана аралаш тармактарда кеминде 3 (үч) жыл иш стажы/тажрыйбасы, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда кеминде 1 (бир) жыл; 

- маалымат технологиялар/программалар ж.б. жагында сертификаттар болууга. 

42. Башкы бухгалтер төмөнкү талаптарга дал келүүгө тийиш: 

- жогорку экономикалык билимге ээ болууга; 

- бухгалтердин позициясында кеминде 2 (эки) жыл иш стажы/тажрыйбасы; 

- сертификаттын көчүрмөсүн тиркөө менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын тиешелүү уруксатына/лицензиясына ээ билим берүү мекемелеринде алынган бухгалтердик эсепке алуунун жана финансылык отчеттун эл аралык стандарттары тууралуу билиминин болушун тастыктаган сертификатка ээ болууга. 

43. Аткаруу органынын мүчөлөрүнө төмөнкү шарттар таркатылбайт: 

1) талапкерге карата соттун чечими боюнча төлөм, банк, финансы системаларында жана/же маалымат системалар/коопсуздук тармагында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылган болсо; 

2) талапкерлер Улуттук банк тарабынан лицензияланган уюмда кызмат адамдары болуп саналса, жана Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитетинин, Көзөмөл боюнча комитетинин чечими же талапкерди төмөнкүлөр катары тааныган Улуттук банктын корутундусу, чечими же башка актылар бар болгон болсо (Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитетинин чечими, жазма буйруктар, текшерүү жөнүндө отчеттор ж.б.): 

а) аракеттерге (аракеттенбей коюулар) катыштыгы бар, анын натыйжасында уюмда атайы режим киргизилген, Улуттук банктын лицензиясы токтотулган же кайтарылып алынган; 

б) алгылыксыз жана\же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган аракеттерге катыштыгы бар. 

44. Аткаруу органынын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштен бошотулганда/которулганда/бала багуу өргүүсүндө жүргөндө (кош бойлуулук) учурда, төлөм уюму/төлөм системасынын оператору чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күн ичинде Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү. Кызматкерлердин 25 жана андан көп пайызы бир күн/жума/ай ичинде иштен бошонгон учурда төлөм уюму/төлөм системасынын оператору бул тууралуу Улуттук банкка дароо (иштен бошонгон күнгө карата/же болбосо эгерде иштен бошонуу жөнүндө маалымат иш күнүнүн акырында/дем алыш күнү/майрам күнү маалым болсо, кийинки иш күнү) маалымдоого тийиш.  

45. Аткаруу органынын мүчөлөрүнүн Улуттук банктын талаптарына дал келишине жоопкерчилик төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун акционерлерине (уюштуруучуларына)/катышуучуларын/директорлор кеңешине жүктөлөт, алар ушул жобонун 11-главасынын критерийлерине ылайык аткаруу органынын мүчөлөрүн дайындоого тийиш.  

46. Төлөм уюму/төлөм системасынын оператору Улуттук банкка лицензияны алуу үчүн ушул жобонун 21-пунктунда көрсөтүлгөн документтер менен бирге аткаруу органынын мүчөлөрүнүн, анын ичинде аткаруу органынын жаңыдан кабыл алган мүчөлөрүнүн төмөнкү документтерин сунуштоого тийиш: 

1) орто/жогорку билим тууралуу дипломдун көчүрмөсүн; 

2) ушул жобого ылайык талапкерди кызматка тандоо/дайындоо (эмгек келишими) тууралуу чечим кабыл алган башкармалыктын ыйгарым укуктуу органынын отурумунан протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;  

3) аткаруу органынын жетекчиси үчүн - террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү тууралуу курсту угуу жөнүндө тиешелүү документ (күбөлүк); 

4) талапкердин аны менен мурда иштеген же болбосо 5-тиркеменин формасы боюнча аны менен ишкердик мамилеңиз бар адамдардан кеминде бир сунуш-көрсөтмөнү;  

5) эмгек китепчесинин көчүрмөсүн (болгон болсо); 

6) паспорттун көчүрмөсүн; 

7) эмгек китепчесинин көчүрм