Кайта келүү

Улуттук банктын жетекчилеринин жарандарды кабыл алуу графиги                Арыздын үлгүлөрүКыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылдын  

I жарым жылдыгы ичинде жарандардан келип түшкөн каттарды,  

арыздарды жана даттанууларды кароонун жыйынтыгы боюнча  

ОТЧЕТУ  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары  Улуттук банк), анын областтык башкармалыктарында жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүндө жарандардын кайрылууларын жана даттанууларын кабыл алуу, каттоо жана кароо максатында коомдук кабылдамалар туруктуу негизде иштешет. 

Коомдук кабылдаманын иши калкка Улуттук банктын компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалыматтарды жана консультацияларды берүүгө, ошондой эле жарандардын кат жүзүндөгү жана оозеки кайрылуулары менен иш алып барууга багытталган. 

 

Кат жүзүндөгү кайрылуулар менен иш алып баруу  

 

Коомдук кабылдамага 2022-жылдын I жарым жылдыгы ичинде бардыгы болуп кат жүзүндө 663 кайрылуу, анын ичинде областтык башкармалыктарга 148 кайрылуу келип түшкөн. Бардык кайрылууларга өз убагында жооп жөнөтүлгөн. Жарандардын кайрылууларынын мазмунун төмөнкү маселелер түзгөн: 

- кредиттердин ордун жабуу мөөнөттөрүн узартуу, карыз алуучулардын кредит боюнча карызын төлөөгө жөндөмсүздүгү, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын кредиттери боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүү, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын ишине даттануулар 356; 

- кыргыз сомуна карата чет өлкө валюталарынын эсептик курсу, кайра каржылоонун эсептик чени жөнүндө маалыматтарды берүү (бардыгы болуп областтык башкармалыктар менен чогуу) 150; 

- Улуттук банктын жетекчилигинин жарандарды кабыл алуусу  12; 

- материалдык жардам көрсөтүү– 9;  

- маалымат алуу жана башка маселелер боюнча 69.  

  

Оозеки кайрылуулар менен иш алып баруу 

 

2022-жылдын I жарым жылдыгы ичинде Улуттук банктын дарегине (областтык башкармалыктарды кошкондо) бардыгы болуп, 2500дөн ашык оозеки кайрылуу келип түшкөн. Жарандардын телефон чалуулары негизинен Улуттук банктын иш багытына тиешелүү маселелер боюнча ыкчам маалымат берүү өтүнүчүнө байланыштуу болгон, атап айтканда:  

- чет өлкө валюталар курсу жөнүндө

- коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу, кредиттик төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу, Улуттук банк тарабынан белгиленген эсептик чен жана чет өлкө валюталарынын эсептик курстары жөнүндө маалымат берүү;  

- кредиттөө, анын ичинде ипотекалык кредит берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык банктар жөнүндө

- Улуттук банктын расмий басылмаларында жарыялануучу маалыматтарды берүү тууралуу; 

- Улуттук банктын расмий интернет сайтынын бөлүктөрүндөгү маалыматтарды колдонуу жагында консультацияларды берүү боюнча; 

- төлөм системаларынын иши жөнүндө

- коллекциялык монеталарды сатып алуу жөнүндө

өлчөнгөн алтын куймаларын сатып алуу жана сатуу жөнүндө

- эскилиги жеткен банкнотторду алмаштыруу тартиби тууралуу; 

- эскилиги жеткен чет өлкө валютасынын банкнотторун алмашуу пункттарында жана коммерциялык банктарда алмаштыруу жөнүндө

2022-жылдын I жарым жылдыгы ичинде Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнө бардыгы болуп 208 жаран кайрылган. Өткөн жылга салыштырмалуу жарандардын кайрылууларынын саны жогорулаган (2021-жылдын II жарым жылдыгында 50 адам), бул чет өлкө валютасынын курсунун өсүшүнө, ошондой эле Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелерге убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу болгон. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын жарандарга тигил же бул коммерциялык банктын кызмат көрсөтүүлөрүн тандоо боюнча тике же кыйыр түрдө сунуш-көрсөтмө берүүгө укугу жок. Ушундан улам, Улуттук банк кредит алуу шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалыматтарды түздөн-түз коммерциялык банктарга же микрофинансылык уюмдарга кайрылуу менен өз алдынча алууну жана коммерциялык банктарды тандоодо алардын финансылык отчетторунда камтылган маалыматтарды жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чейрек сайын жарыяланып туруучу экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу маалыматтарды, ошондой эле жарыяланган басылмаларды пайдаланууну сунуштайт. 

Коммерциялык банктар тарабынан сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин ачык-айкындуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банк расмий интернет-сайтына коммерциялык банктардын тарифтери тууралуу маалыматты жайгаштырып турат. Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган коммерциялык банктардын тизмеси жана микрофинансылык уюмдардын реестри Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча «Банктын милдеттери» бөлүгүндө («Банк тутуму» жана «Банк эмес финансы уюмдары» бөлүкчөсүндө)  мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жайгаштырылган. 

Мындан тышкары, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын башкы бетинде финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар үчүн коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын пайыздык чендери, депозиттери жана кредиттери тууралуу маалымат, төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардан кыскача үзүндү, аманатчылар, карыз алуучулар үчүн эскертмелер жана башка пайдалуу маалыматтар дайыма жаңыланып турат.