> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Ички аудит жана ички контролдук системасы  

Улуттук банктын Аудит боюнча комитетинин негизги максатына ылайык иши Улуттук банктын финансылык отчетунун толуктугуна жана аныктыгына көзөмөл жүргүзүү, ички контролдук системасынын ишенимдүүлүгүн жана натыйжалуулугун, тышкы жана ички аудиттин көз карандысыз ишин камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын так сакталышы саналат. 

Аудит боюнча комитет үч мүчөдөн куралат: Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү жана Улуттук банктын кызматкерлеринен болуп саналбаган эки көз карандысыз эксперт.  

Ички аудит кызматы Улуттук банктын Аудит боюнча комитетинин отурумдарын уюштурган жана өткөргөн. 

Отчеттук мезгил ичинде комитеттин 18 отуруму өткөрүлгөн, анда комитеттин компетенциясына кирген маселелер кароого алынып, алар боюнча чечимдер кабыл алынган. Ички аудит кызматы ички жана тышкы аудиттин сунуш-көрсөтмөлөрүнүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг боюнча маалыматтарды жана ички конт- ролдук системасына баяндаманы сунуштап турган. Аудит боюнча комитет жарым жылдык негизде өз иши тууралуу маалыматты Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунуштаган.  

Аудит боюнча комитеттин көз карандысыз мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаттары жана Улуттук банктын өкүлдөрү менен биргеликте тышкы аудиторду тандоо боюнча тендердик комиссиянын курамында катышкан.  

Тышкы аудиторлордун көз карандысыздыгы кепилдигин камсыз кылуу максатында Аудит боюнча комитеттин мүчөлөрү “Делойт и Туш” жана “Грант Торнтон” ЖЧКларынын жоопкерчиликтүү өкүлдөрү менен жолугушуу өткөргөн. Жолугушуунун жүрүшүндө “Делойт и Туш” ЖЧКсынын өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн 2016-жыл үчүн финансылык отчетко жүргүзүлгөн тышкы аудиттин жыйынтыктары, ошондой эле 2017-жыл үчүн финансылык отчетко аудитордук текшерүү планы жана “Грант Торнтон” ЖЧКсынын өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн, отчеттук жылдын тогуз айы үчүн Улуттук банктын финансылык отчетуна алдын ала жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары талкууланган.