> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети  

Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети ликвиддүүлүктү тескөө боюнча чечимдерди иштеп чыгат жана аларды ыкчам кабыл алат. Комитеттин негизги милдеттери: 

- түптөлгөн жагдайга баа берүү, ачык жана валюта рынокторундагы операциялар боюнча чечимдерди иштеп чыгуу жана аларды кабыл алуу; 

- Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарына ылайык, акча-кредит саясатынын инструменттерин колдонуу боюнча сунуштарды кароо жана чечимдерди кабыл алуу. 

2017-жыл ичинде аталган комитет тарабынан 54 отурум өткөрүлгөн, анда банк тутумунда ликвиддүүлүк деңгээлин жөнгө салуу маселеси, эсептик чен айланасында пайыздык чендин чегин аныктоо жана монетардык саясат инструменттерин колдонуу маселелери каралган.