> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Төлөм системасы боюнча комитети

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети 2001-жылы Улуттук банк Башкармасынын чечими менен түзүлгөн. Төлөм системасы боюнча комитет өз ишин "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобого жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына таянуу менен иш алып барат. 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан Төлөм системасы боюнча комитетке Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүү, жөнгө салуу жана көзөмөлдүк (оверсайт) жагында өз компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу, ошондой эле Улуттук банктан лицензия алышкан төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктар чегерилген. 

2017-жылдын отчеттук мезгил ичинде Төлөм системасы боюнча комитетинин 17 отуруму өткөрүлүп, анда жалпысынан 45 маселе кароого алынган, алардын ичинен: 

- 17 маселе төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын иши боюнча; 

- 28 маселе төлөм системалары боюнча.