> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2019-жылдын  

III - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2019-жылдын 1-октябрына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 103 219,5 млн сомду түзгөн, анын ичинен 7 267,9 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 95 951,6 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 10 016,8 млн сомго же 11,7 пайызга көбөйгөн). 

2019-жылдын III - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 537 611,4 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2018-жылдын III - чейрегине салыштырганда 109 665,9 млн сомго же 25,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2019-жылдын III - чейрегинде 543 144,0 млн сом берилген, бул 2018-жылдын III - чейрегиндегиге салыштырганда 110 973,4 млн сомго же 25,7 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2019-жылдын III -чейрегинде 99,0 пайызды түзгөн (2018 жылдын III - чейрегине салыштырганда өзгөрүүсүз калган). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2019-жылдын III - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2018- жылдын 

III - чейреги 

2019- жылдын 

III - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча: 

 

99,0 

 

99,0 

 

Бишкек шаары 

101,5 

101,4 

-0,1 

Баткен обл. 

100,0 

100,0 

Жалал- Абат обл. 

93,7 

93,0 

-0,7 

Ысык-Kөл обл. 

97,2 

97,2 

Нарын обл. 

91,9 

95,4 

3,5 

Ош обл.  

99,8 

100,5 

0,7 

Ош шаары 

97,5 

95,9 

-1,6 

Талас обл. 

87,8 

88,4 

0,6 

Чүй обл.  

100,2 

100,1 

-0,1