> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2020-жылдын  

III - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2020-жылдын 1-октябрына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 135 020,8 млн сомду түзгөн, анын ичинен 8 794,4 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 126 226,4 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 30 274,8 млн сомго же 31,6 пайызга көбөйгөн). 

2020-жылдын III - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 574 268,5 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2019-жылдын III - чейрегине салыштырганда 36 657,1 млн сомго же 6,8 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2020-жылдын III - чейрегинде 585 419,5 млн сом берилген, бул 2019-жылдын III - чейрегиндегиге салыштырганда 42 275,5 млн сомго же 7,8 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2020-жылдын III -чейрегинде 98,1 пайызды түзгөн (2019 жылдын III - чейрегине салыштырганда 0,9 пайызга азайган). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2020-жылдын III-чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2019- жылдын 

III - чейреги 

2020- жылдын 

III - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча: 

99,0 

98,1 

-0,9 

Бишкек шаары 

101,4 

99,9 

-1,5 

Баткен обл. 

100,0 

100,3 

0,3 

Жалал- Абат обл. 

93,0 

93,6 

0,6 

Ысык-Kөл обл. 

97,2 

96,5 

-0,7 

Нарын обл. 

95,4 

96,3 

0,9 

Ош обл.  

100,5 

99,8 

-0,7 

Ош шаары 

95,9 

96,0 

0,1 

Талас обл. 

88,4 

93,0 

4,6 

Чүй обл.  

100,2 

99,8 

-0,4