> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2018-жылдын  

IV - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2019-жылдын 1-январына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 93 566,1 млн сомду түзгөн, анын ичинен 6 211,8 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 87 354,3 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 2 461,8 млн сомго же 2,7 пайызга көбөйгөн). 

2018-жылдын IV - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 498 527,3 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2017-жылдын IV - чейреги салыштырганда 85 385,7 млн сомго же 20,7 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2018-жылдын IV - чейрегинде 502 379,2 млн сом берилген, бул 2017-жылдын IV - чейрегиндегиге салыштырганда 85 058,1 млн сомго же 20,4 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2018-жылдын IV -чейрегинде 99,2 пайызды түзгөн (2017 жылдын IV - чейрегине салыштырганда 0,2 пайызга көбөйгөн). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2018-жылдын IV - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2017- жылдын 

IV - чейреги 

2018- жылдын 

IV - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

99,0 

99,2 

0,2 

Бишкек шаары 

101,8 

101,4 

-0,4 

Баткен обл. 

99,3 

100,1 

0,8 

Жалал- Абат обл. 

93,2 

94,9 

1,7 

Ысык-Kөл обл. 

95,4 

94,5 

-0,9 

Нарын обл. 

92,5 

93,8 

1,3 

Ош обл.  

100,0 

100,5 

0,5 

Ош шаары 

99,3 

98,8 

-0,5 

Талас обл. 

85,4 

86,7 

1,3 

Чүй обл.  

99,8 

99,7 

-0,1