> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2019-жылдын  

II - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2019-жылдын 1-июлуна карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 98 289,0 млн сомду түзгөн, анын ичинен 2 518,1 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 95 770,9 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 10 398,5 млн сомго же 12,2 пайызга көбөйгөн). 

2019-жылдын II - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 500 030,8 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2018-жылдын II - чейрегине салыштырганда 89 942,3 млн сомго же 21,9 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2019-жылдын II - чейрегинде 508 968,4 млн сом берилген, бул 2018-жылдын II - чейрегиндегиге салыштырганда 95 024,4 млн сомго же 23,0 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2019-жылдын II -чейрегинде 98,2 пайызды түзгөн (2018 жылдын II - чейрегине салыштырганда 0,9 пайызга азайган). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2019-жылдын II - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2018- жылдын 

II - чейреги 

2019- жылдын 

II - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча: 

99,1 

 

98,2 

 

-0,9 

Бишкек шаары 

102,1 

100,7 

-1,4 

Баткен обл. 

100,1 

100,3 

0,2 

Жалал- Абат обл. 

93,3 

92,7 

-0,6 

Ысык-Kөл обл. 

94,4 

94,0 

-0,4 

Нарын обл. 

88,8 

93,5 

4,7 

Ош обл.  

100,4 

100,1 

-0,3 

Ош шаары 

98,3 

95,6 

-2,7 

Талас обл. 

85,2 

87,3 

2,1 

Чүй обл.  

100,1 

100,2 

0,1