> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2021-жылдын  

III - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2021-жылдын 1-октябрына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 143 129,7 млн сомду түзгөн, анын ичинен 9 238,4 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 133 891,3 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 7 664,9 млн сомго же 6,1 пайызга көбөйгөн). 

2021-жылдын III - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 782 540,0 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2020-жылдын III - чейрегине салыштырганда 208 271,5 млн сомго же 36,3 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

 

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2021-жылдын III - чейрегинде 791 754,5 млн сом берилген, бул 2020-жылдын III - чейрегиндегиге салыштырганда 206 335,0 млн сомго же 35,2 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2021-жылдын III -чейрегинде 98,8 пайызды түзгөн (2020 жылдын III - чейрегине салыштырганда 0,7 пайызга көбөйгөн). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2021-жылдын III-чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2020- жылдын 

III - чейреги 

2021- жылдын 

III - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча: 

98,1 

98,8 

0,7 

Бишкек шаары 

99,9 

100,7 

0,8 

Баткен обл. 

100,3 

100,3 

Жалал- Абат обл. 

93,6 

93,4 

-0,2 

Ысык-Kөл обл. 

96,5 

96,7 

0,2 

Нарын обл. 

96,3 

95,3 

-1,0 

Ош обл.  

99,8 

100,0 

0,2 

Ош шаары 

96,0 

96,7 

0,7 

Талас обл. 

93,0 

93,0 

Чүй обл.  

99,8 

99,9 

0,1