> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2022-жылдын  

IV - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2023-жылдын 1-январына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 198 810,1 млн сомду түзгөн, анын ичинен 4 401,0 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 194 409,1 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 65 786,8 млн сомго же 51,1 пайызга көбөйгөн). 

2022-жылдын IV - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 1 230 655,8 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2021-жылдын IV - чейрегине салыштырганда 415 112,7 млн сомго же 50,9 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2022-жылдын IV - чейрегинде 1 241 474,1 млн сом берилген, бул 2021-жылдын IV - чейрегиндегиге салыштырганда 428 158,2 млн сомго же 52,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2022-жылдын IV -чейрегинде 99,1 пайызды түзгөн (2021 жылдын IV - чейрегине салыштырганда 1,2 пайызга азайган). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2022-жылдын IV-чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2021- жылдын 

IV - чейреги 

2022- жылдын 

IV - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча: 

100,3 

99,1 

-1,2 

Бишкек шаары 

101,8 

99,9 

-1,9 

Баткен обл. 

99,9 

100,5 

0,6 

Жалал- Абат обл. 

95,4 

94,9 

-0,5 

Ысык-Kөл обл. 

97,1 

96,2 

-0,9 

Нарын обл. 

98,3 

95,5 

-2,8 

Ош обл.  

99,9 

99,9 

Ош шаары 

101,5 

99,2 

-2,3 

Талас обл. 

92,6 

94,3 

1,7 

Чүй обл.  

100,5 

100,6 

0,1