Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 09.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Чимкент көчөсү 1, батыш автовокзалы дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ю.М.Т» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 11-сентябрындагы № 5802 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 9-апрелинен тартып 15-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 06.04.2021
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын ишинде электрондук документтерди колдонуу, тактап айтканда, банктык эсептерди ачуу жана кредит берүү боюнча банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын маалымат системалары аркылуу алынуучу документтерди электрондук форматта колдонуу жолу менен Кыргыз Республикасында банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча талаптарды тактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 31-мартында №2021-П-12/14-5-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 01.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 2-майынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 01.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 2-майынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 01.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кошумча лицензияны өз ыктыярдуу кайтарып берүү жөнүндө катышуучулардын 2021-жылдын 25-февралында кабыл алган чечимине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна берилген «Копилка-777» кредиттик союздун 2009-жылдын 14-январындагы №56-001 кошумча лицензиясы 2021-жылдын 31-мартынан тартып жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Балыкчы шаары, Ж. Абдрахманов көчөсү 217/92. 


Датасы: 31.03.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын аймагында чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (резерв) фондун түзүү жана иштеши боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү тууралуу билдирет. 

Бир же бир нече катышуучунун ликвиддүүлүгү жетишпеген учурда Улуттук банктын ири төлөмдөр системасында банктар аралык клиринг системасы жана банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөр системасы сыяктуу банктар аралык чекене төлөм системаларынын таза позицияларынын өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүү механизмин камсыз кылуу тартибин өркүндөтүү сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.  

Бүгүнкү күндө чекене төлөм системаларынын динамикалуу өнүгүүсү байкалууда. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамынын 15-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, банктар аралык төлөмдөр боюнча улуттук валютадагы акыркы эсептешүүлөр Улуттук банктын талаптарына ылайык ачылган төлөм системасынын катышуучуларынын корреспонденттик (учурдагы) эсеби аркылуу жүзөгө ашырылат. Акыркы эсептешүү шартсыз жана кайтарылгыс болуп саналат

Банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча акыркы эсептешүү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында (мындан ары ГСРРВ) жүзөгө ашырылат, бул эсептешүүлөр катышуучулардын эсептериндеги кредиттик калдыктын чегинде гана жүргүзүлөт жана шашылыш жана ири төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга, ошондой эле ар бир төлөм боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында накталай эмес түрүндө тез жана акыркы эсептөөнү камсыз кылууга арналган. Банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча акыркы эсептешүү катышуучулардын көп тараптуу таза позицияларынын файлы бир жолку эсептөөнүн негизинде жүргүзүлүп жаткандыктан, жок дегенде бир ГСРРВ катышуучусу үчүн акча каражаты жетишсиз болгон учурда, система файлдын бардыгын автоматтык түрдө четке кагат. Ошентип, эсептешүү өз убагында аягына чыкпайт жана банктар аралык чекене төлөм системасынын бардык катышуучулары жогорулаган финансылык тобокелдикке дуушар болушат. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты төлөм системасынын операторлорунун же төлөм системаларынын катышуучуларынын коммерциялык банктарынын каражаттарынын эсебинен банктар аралык чекене төлөм системаларынын таза позицияларын ГСРРВда өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүү механизмин камсыз кылуу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча акыркы эсептешүүлөрдү камсыз кылуу чаралары боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү;  

- бардык катышуучулар ортосунда өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн эсебинен банктар аралык чекене төлөм системаларында жана алардын катышуучуларында финансылык жана операциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:   

Ушул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу терс кесепеттерге алып келбейт, анткени ал банктардын жана/же төлөм системаларынын операторлорунун ишин чектөөгө багытталган эмес. 

 

5. Ишкер субъектилери  жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталган жөнгө салуу банктар аралык чекене төлөм системаларынын катышуучулары болуп саналган коммерциялык банктардын, ошондой эле банктар аралык чекене төлөм системаларынын операторлорунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталган жөнгө салуу субъектилеринин кошумча чыгымдары камсыздандыруу (резерв) фондун түзүүгө каражаттарды багыттоо түрүндө болушу мүмкүн. 

Коммерциялык банктар жана төлөм системаларынын операторлору үчүн пайда болуп, төлөм системаларынын бир же бир нече катышуучуларынын ликвиддүүлүгү менен байланышкан көйгөйү бар же жогуна карабастан, банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча таза позицияларды өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө байланыштуу финансылык тобокелдиктерди төмөндөтүү саналат. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт.   

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы;  

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

 

- электрондук почта аркылуу 

psoversight@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу   

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын 15-апрелинен кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 22-апрелинен кечиктирбестен 

 


Датасы: 31.03.2021
Туруктуу шилтеме

"Ата Журттун нукура байлыгы - өз эли" 

 

2021-жылдын 31-мартында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30-жылдыгына карата чыгарылган "Ата Журттун нукура байлыгы - өз эли" аттуу темада социалдык видеороликтердин презентациясы болду. 

Видеороликтер улуттук валютанын банкнотторунда элеси түшүрүлгөн ойчул-философ акын Жусуп Баласагын, улуу манасчы Саякбай Каралаев, тунгуч классик акын Алыкул Осмонов, сүрөтчү жана актёр Сүймөнкул Чокморов сыяктуу көрүнүктүү инсандар тууралуу тартылган.  

Видеороликтер кыргыз элинин руханий мурасын даңазалоо, калктын улуттук валютага ишенимин жогорулатуу жана ага сарамжалдуу мамиле жасоо маданиятын калыптандыруу максатында тартылган.  

«Улуттук валютанын банкнотторунда тарыхый ишмерлердин, илим менен маданиятка, искусствого эмгек сиңирген, өлкөнүн улуттук сыймыгы болгон мыкты инсандардын элеси түшүрүлгөн», - деп Т.Абдыгулов өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө белгилеп кетти.  

Видеороликтер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Президентинин Аппаратынын, Өкмөттүн, маданият менен искусствонун, тарыхтын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусунда көрсөтүлдү.  

Роликтер режиссер Руслан Акун жетектеген "Байрак Групп" чыгармачыл тобу, белгилүү кино ишмерлер Актан Арым Кубат, Эрнест Абдыжапаров, Марат Сарулу жана Баян Сарыгуловдор тарабынан жаралган. 

 

 


Датасы: 29.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында "Улуттук банктын ченемдик актылары"/"Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында "Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору" / "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому" бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 26-апрелинен кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 29.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» биргелешкен токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 29-апрелинен кечиктирбестен asyrgataev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 26.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын тобокелдиктерин жана капиталын тескөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, кредиттик тобокелдикти төмөндөтүү жана кредиттердин ордун жабуу өлчөмү боюнча талаптарды кайра карап чыгуу, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын банктык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча эл аралык стандарттарга жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. Долбоордо коммерциялык банктардын Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү боюнча сунуштары эске алынган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында "Улуттук банктын ченемдик актылары"/"Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган. Ошондой эле долбоор Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылган koomtalkuu.gov.kg/kg). 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2021-жылдын 29-мартынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 26.03.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Жумадылов Бакыт Тогузбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 25-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бедельбаев Нурбек Арстанбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 25-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК тарабынан «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКтын ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Добаев Максат Зоотбаевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 25-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 25.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, анын ичинде террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында талаптарды бузууга жол бергендиги үчүн Ош шаары, Ленин көчөсү 428 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «БАЙКАЛ-ЮГ» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 17-октябрындагы № 5822 лицензиясы 2021-жылдын 23-мартынан тартып кайтарылып алынды. 


Датасы: 19.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021 старт алды 

2021-жылдын 22-мартынан тартып 28-март күндөрү Кыргызстандын бардык аймактарында өтө турган «Өзүңө сак бол, акчага бек бол!» деген ураан менен Дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт. 

Дүйнөлүк акча жумалыгы (Global Money Week) - бул балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында дүйнөнүн 175тен ашуун өлкөсүндө жыл сайын өткөрүлүүчү ири кампания. 

Кыргыз Республикасы бардык жаш муунга жогорку сапатта финансылык билим алууга мүмкүнчүлүк берүү, акчаны туура жана сарамжалдуу колдоно билүү маданиятына жаштарды үйрөтүү максатында Дүйнөлүк акча жумалыгын 2015-жылдан тартып өткөрүп келет. 

Бир жума ичинде Улуттук банк, мамлекеттик органдар жана башка уюмдар, анын ичинде коомдук жана эл аралык уюмдар, коммерциялык банктар жана микрофинансы уюмдары бардык санитардык талаптарды сактоо менен финансылык сабаттуулук боюнча жалпы билим берүү иш-чараларын: мектептерде финансылык сабаттуулук сабактарын, университеттерде көчмө лекциялар менен тренингдерди, коммерциялык банктарда экскурсиялар менен ачык эшик күндөрүн, улуттук видеороликтер жана балдардын тарткан сүрөттөрү боюнча сынактарды, өзгөчө капчык сынагын өткөрүшөт, ошондой эле #GMWKyrgyzstan2021 хэштеги менен жайгаштырылган социалдык тармактарда ар кандай иш-чаралар уюштурулат. 

Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021 алкагында өткөрүлүүчү иш-чаралар тууралуу толук маалымат Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий сайтында жана Финсабат сайтында www.finsabat.kg/projects/5 жайгаштырылган. 

 Кыргызстандагы Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021 боюнча өтө турган иш-чаралар күндөлүгү. 

 

 


Датасы: 15.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банкы» ААК тарабынан «Керемет Банкы» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Токтогул Рысбектин талапкерлигине 2021-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 15.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн, кредит/овердрафт берүүдө, ошондой эле күрөөлүк  камсыздоонун наркын баалоодо негизсиз комиссиялык төлөмдөрдү алгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен коммерциялык банкка айып пул салынган. 

 

Маалымат үчүн: Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 26-февралындагы № 2020-П-12/8-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому менен төмөнкү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилген: 

- 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо; 

- 2013-жылдын 14-июнундагы №19/2 “Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо; 

- 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 “Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо. 

Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, сунуштаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн банк/ФКУ тарабынан алынуучу комиссиялык жана башка төлөмдөр төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

- кардар үчүн өзүнчө пайдага же болбосо керектөө баалуулугуна  ээ болуу;  

- кредит берүү боюнча негизги кызмат көрсөтүүлөрдөн өз алдынча жана көз карандысыз болуу;  

- мыйзам талаптарына ылайык акысыз сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө таандык болбоо.  

Бир эле ошол операцияны ишке ашыргандыгы үчүн банк тарабынан пайыздарды жана комиссиялык төлөмдөрдү алууга жол берилбейт. 

 


Датасы: 12.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.  

Бул токтом долбоорунун максаты болуп, Улуттук банктын ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик укуктук актыларын салттуу ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү саналат.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 14-апрелинен кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 


Датасы: 12.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААК башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Чыныбаева Алия Толюгеновнанын талапкерлигине 2021-жылдын 11-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  


Датасы: 03.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кепилдик фондунун кепилдиги менен камсыздалган активтерди классификациялоого тиешелүү «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 3- апрелинен кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жана аны иштеп чыгуу, ошондой эле кызыкдар болгон жактардын төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Долбоор аркылуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу маселелери боюнча өзүнчө талаптарды жөнгө салуу нормаларын бир түрдүү түшүнүүнү жана колдонууну камсыз кылуу максатында деталдаштыруу сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер. 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы нормаларга өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөргө багытталган: 

- аталган талаптардын төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору тарабынан талаптагыдай аткарылышы максатында жөнгө салуу боюнча талаптарды тактоого; 

- төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча талаптарды өркүндөтүүгө

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча талаптарды өркүндөтүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жөнгө салуучу тарабынан төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүү

- жөнгө салуучу жана төлөм уюмдарынын/төлөм системаларынын операторлорунун ортосунда жөнгө салуу боюнча өзүнчө нормаларды түшүнүүдө жана колдонууда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал талаптарды конкреттештирүү максатында төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүүгө багытталган. 

 

5. Ишкер субъектилери сунушталган жөнгө салуу адресаттары боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун субъектилери төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча талаптарды өркүндөтүүгө байланыштуу кошумча сарптоолорго учурабайт. 

Артыкчылыктары: Керектөөчүлөрдүн алдында кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Билдирүүгө карата тиркеме: 

1. Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуу вариантын киргизүү зарылдыгын баалоого өбөлгө түзгөн башка маалымат. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

  

- электрондук почта аркылуу: 

adjakubova@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Чүй пр, 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү

2021-жылдын 17-мартынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 22-мартынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жана аны иштеп чыгуу, ошондой эле кызыкдар болгон жактардын төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарын топтоо тууралуу билдирет 

Долбоор аркылуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо маселелери боюнча өзүнчө талаптарды лицензиялоо нормаларын бир түрдүү түшүнүүнү жана колдонууну камсыз кылуу максатында деталдаштыруу сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер. 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы нормаларга өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөргө багытталган: 

- аталган талаптардын өтүнүч ээлери/лицензиаттар тарабынан талаптагыдай аткарылышы максатында лицензиялоо боюнча талаптарды тактоого; 

- лицензиялоо боюнча талаптарды өркүндөтүүгө

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жөнгө салуучу тарабынан төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүү

- жөнгө салуучу жана төлөм уюмдарынын/төлөм системаларынын операторлорунун ортосунда лицензиялоо боюнча өзүнчө нормаларды түшүнүүдө жана колдонууда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал лицензиялоо талаптарды конкреттештирүү максатында төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүүгө багытталган. 

 

5. Ишкер субъектилери сунушталган жөнгө салуу адресаттары боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун субъектилери төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча талаптарды өркүндөтүүгө байланыштуу кошумча сарптоолорго учурабайт. 

Артыкчылыктары: Керектөөчүлөрдүн алдында кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу. 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Билдирүүгө карата тиркеме: 

1. Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуу вариантын киргизүү зарылдыгын баалоого өбөлгө түзгөн башка маалымат. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

  

- электрондук почта аркылуу: 

adjakubova@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү

2021-жылдын 17-мартынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 22-мартынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 31-мартынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 24.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 5,5 пайызга чейин жогорулатты  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 22-февралында эсептик ченди (негизги ченди) 50 базистик пунктка, 5,5 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 24-февралынан тартып күчүнө кирет. 

Дүйнөлүк экономиканын өнүгүшү COVID-19 пандемиясынын жайылышынан улам бир түрдүү эмес өңүттө өнүгүүдө. Эл аралык соода түзүмүндө көлөмдөрдүн төмөндөшү байкалган, ошол эле учурда дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунда бирдей эмес жагдай сакталып турат. Бардык мындай фактылар дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүнө сыяктуу эле, Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн өнүгүшүнө да токтотуучу таасирин тийгизүүдө.  

Кыргыз Республикасынын экономикасы кармалып турган ыргакта калыбына келүүдө. Өндүрүш көлөмүнүн төмөндөшү өлкөнүн бардык негизги секторлорунда сакталып турат. Ички талапта эч кандай жандануу жок, бирок өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсү боюнча алгылыктуу динамика ички талапты жандандыруу факторлорунун биринен болгон. 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча жеке адамдардын өлкөгө акча каражатын которуунун таза агылып кирүүсү 2,0 пайызга жогорулап, 1,9 млрд АКШ долларын түзгөн.  

Дүйнөлүк азык-түлүк рыногунда баалардын өсүшү уланган, анын жыйынтыгында өлкөдө инфляция көрсөткүчү өсүүдө. Кыргыз Республикасында жылдык инфляциянын мааниси 2021-жылдын февраль айында (12сине карата) 10,2 пайызды түзгөн. Айкын инфляция көрсөткүчү негизинен азык-түлүк товарлар тобундагы, айрыкча, өлкөгө импорттолуучу товарлардын негизги компоненттери боюнча баалардын өсүшүнүн эсебинен калыптанган. 2021-жылдын биринчи чейрегинде алкоголдук жана тамеки продукцияларына акцизди план боюнча жогорулатуу өтүп жаткан жыл ичиндеги баалардын жалпы деңгээлине кошумча салымын кошот. Түптөлгөн ички жана тышкы факторлорду эске алганда, инфляциянын бир аз тездеп, жылдын орто ченине карата акырындык менен туруктуу абалга келери, андан ары жылдын акырында бир маани чегинде түптөлөрү күтүлөт. 

Банктар аралык акча рыногу алгылыктуу тенденцияларды сактоо менен мүнөздөлөт, кыска мөөнөттүү чендер бул рынокто Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чекте, негизги ченге жакын көрсөткүчтө калыптанган. Акча рыногунун бардык сегменттеринде катышуучулардын жигердүүлүгү байкалган. Фискалдык операциялардын түзүмүнүн өзгөрүшүнөн улам, 2020-жыл ичинде банк системасында үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку деңгээлде топтолушунун орун алышы, болушу мүмкүн болгон инфляциялык тобокелдиктерди азайтуу үчүн, Улуттук банк тарабынан олуттуу көлөмдө арылтуу операцияларын жүргүзүүнү шарттайт. 

Ички валюта рыногу салыштырмалуу туруктуу. Тышкы экономикалык шарттардын таасири астында айрым мезгил аралыгында чет өлкө валютасына болгон талап жогорулагандыгы байкалган. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө үчүн валюта рыногуна катышат.  

Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын акырындап калыбына келиши күтүлүүдө, бул орто мөөнөткө каралган келечекте тышкы талапты камсыз кылуу үчүн республикада экономикалык жигердүүлүктүн жогорулашына өбөлгө түзөт. Ошентсе да, дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунда баалардын өсүшү Кыргыз Республикасында керектөө бааларынын жакынкы мезгил аралыгында жогорулашынын сакталып турушун шарттайт. Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк пайыздык ченди 5,5 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк учурдагы акча-кредит саясатына корректировкаларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 26-апрелинде өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 


Датасы: 22.02.2021
Туруктуу шилтеме

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Эркинбек Талиповичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Касымалиев Адылбек Алешовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ускенбаева Гульнара Тураровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Муртазалиев Шамиль Муртазалиевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Шермухамедов Нурбек Азизовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 19.02.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мурабаха операциясын эсепке алуу маселеси боюнча укуктук ченемдик актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет.  

Ислам финансылык институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмунун №28 «Мурабаха жана бөлүп төлөө менен башка товардык бутүмдөр» стандартын эске алуу менен мурабаха бутүмү боюнча эсепке алуу, кирешелерди таануу жана маалыматты ачыкка чыгаруу методикасын стандартташтыруу сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.   

Ислам банктары жана «ислам терезесине» ээ банктар тарабынан кардарларга каржылоону сунуштоодо кеңири колдонулган келишим мурабаха келишими, ошондуктан ал финансылык отчеттун кыйла бөлүгүн ээлейт.  

Ислам каржылоо принциптеринин калыптануу баскычын жана ислам банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногуна жаңы катышуучулардын киришин эске алганда, банк рыногунун бардык катышуучулары үчүн мурабаха бүтүмүн эсепке алуунун бирдиктүү эрежелерин белгилөө зарылдыгы жаралууда. 

Бүгүнкү күндө каржылоонун ислам принциптери боюнча кызматтарды сунуш кылган банктар мурабаха операциясынын предмети активдин наркынын өлчөмүндө мурабаха каржылоосун тааныйт. Бүтүм боюнча үстөк баа мурабаха боюнча төлөө графигине ылайык ай сайын эсептелет жана таанылат. Бирок, мурабаха бүтүмүнүн негизи катары тараптар ортосунда алдын-ала макулдашылган баада товарларды кайра сатуу санала тургандыгын эске алуу зарыл. Ушуга байланыштуу, AAOIFI №28 стандартында көрсөтүлгөндөй, мурабаха бүтүмү боюнча карызды үстөк баа боюнча кийинкиге жылдырылган кирешени таануу менен, бүтүмдүн предмети активдин наркынан жана банктын үстөк баасынан турган  нарк боюнча таануу сунуш кылынат.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  ислам каржылоо принциптери боюнча бүтүмдөрдү эсепке алууну стандартташтыруу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- маалыматтарды эсепке алуу жана ачыкка чыгаруу боюнча банктардын бирдиктүү мамилеси; 

- шариат стандарттарын сактоо менен байланышкан банк секторунун аброюна шек келтирүү тобокелдигин төмөндөтүү

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү: мурабаха боюнча белгиленген үстөк баа боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарды банктардын туура эмес эсептеп койгон жагдайдын жаралышы.  

 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Учурда эки банк мурабаха операцияларын жүргүзүү укугуна ээ. Ченемдик укуктук актынын долбоорун күчүнө киргизүү күнүнүн кийинкиге жылдырылышын эске алуу менен дагы эки банкта сунушталган жөнгө салууну жүзөгө ашыруу мүмкүн. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Мурабаха операциясын жүргүзүү укугуна ээ эки банктын чыгымдары мурабаханы жаңы талаптарга ылайык эсепке алуу үчүн автоматташтырылган банк системасын модернизациялоо менен байланыштуу болушу мүмкүн.  

Банктарга финансылык күч келүүнү азайтуу максатында, аталган өзгөртүүлөрдү күчүнө киргизүү күнү банктар менен талкуулоонун жыйынтыгы боюнча 2022-жылдын январь айынан эрте эмес убакытка белгиленет. Ошол эле учурда, мурабаха кызматын сунуштаган банктардын санынын аздыгын эске алуу менен бул документтин өз убагында кабыл алынышы ислам банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногуна кийинчерээк кирүүнү пландаштырган банктарга, ислам терезесин ачуу боюнча жалпы чаралардын алкагында, өздөрүнүн ички документтерин жана автоматташтырылган банк системасын алдын-ала ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет. 

Ишкерлер үчүн артыкчылыктар: эсепке алуунун шариат стандарттарына туура келүүсү

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдардын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

smaitashova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 9-мартынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 16-мартынан кечиктирбестен  

 

 

 


Датасы: 19.02.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктар менен ижарачынын ортосунда иджара мутахийя биттамлик операциясы боюнча түзүлгөн типтүү келишимдерди стандартташтыруу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишимдерин түзүүгө, ошондой эле иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишимдеринин үлгүсүнө карата негизги талаптарды аныктоо сунушталат. 

  

1. Проблемалар жана негиздер.   

Иджара/иджара мунтахийя биттамлик стандарттуу келишимдеринин оптималдуу түзүмүн сунуштоо аркылуу сунушталып жаткан жөнгө салуу иджара/иджара мунтахийя биттамлик финансылык продукттарын андан ары жайылтуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  ислам каржылоо принциптери боюнча типтүү келишимдерди стандартташтыруу. 

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр  келишим предмети болуп саналган иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишимдерин түзүү эрежелери жана нормалары тартипке келтирилиши, өз кезегинде келишим тараптары үчүн ыңгайлуулукту жана алардын кызыкчылыгы мүмкүн болушунча корголушун камсыз кылат. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

 Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, анткени ал банктардын ишин чектөөгө багытталган эмес.  

 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган коммерциялык банктардын, анын ичинде "ислам терезесине" ээ коммерциялык банктардын ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун субъектилери кошумча сарптоолорго учурабайт.   

Коммерциялык банктар үчүн пайда: документтердин иштелип чыккан формаларын пайдалануу менен банктардын ишин жөнөкөйлөтүү аркылуу ислам каржылоо кызматтарын көрсөтүү шарттарын жакшыртуу

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдардын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

urazzakov@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 9-мартынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 16-мартынан кечиктирбестен  

 

 


Датасы: 15.02.2021
Туруктуу шилтеме

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААК тарабынан «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Турсунбекова Айдай Чыныбаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 11-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды».  

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мусуралиев Суйунтбек Иратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 11-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды». 


Датасы: 04.02.2021
Туруктуу шилтеме

Президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 4-февралда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (КРУБ) төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. 

КРУБдун жана банк секторунун 2020-жылдагы ишинин алдын ала жыйынтыктары, ошондой эле 2021-жылга карата биринчи кезектеги пландары талкууланды. 

Мамлекет башчысына экономиканын реалдуу секторун колдоо, коронавирус инфекциясы пандемиясынын таасири менен кесепеттерин жоюу боюнча чаралар тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле өлкөнүн каржы жана валюта рыногундагы азыркы кырдаал, улуттук валютанын алмашуусунун кескин өзгөрүүсүн жумшартуу чаралары жөнүндө айтылды. 

Толкунбек Абдыгуловдун айтымында, 2020-жыл бардык кыйынчылыктарга карабастан, ата мекендик каржы системасы үчүн жакшы көрсөткүчтөр менен аяктады: 

 Улуттук банк инфляцияны орто мөөнөттүү көрсөткүчтөрүн 5-7%дын тегерегинде кармай алды; 

 банк секторунда оң көрсөткүчтөр сакталды: насыялык портфель 11%га көбөйдү (162,6 млрд сомду түздү), банктагы депозиттер 19,9%га өстү (180,9 млрд сомду түздү); 

 депозиттерди долларлаштыруунун деңгээли 42,9%ды түздү, насыяларды долларлаштыруу 32,9%ды түздү

 2020-жылдын ичинде алтынвалюта резерви 384 млн АКШ долларына өсүп, жыл соңунда 2 млрд 808 млн АКШ долларын түздү. Бул келечектеги 6 айлык импортту жабат; 

 КРУБдун кирешеси рекорддук 8 млрд 484 млн сомду түздү

Толкунбек Абдыгулов ошондой эле Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун колдоого жалпысынан 9,6 миллиард сом бөлгөнүн айтты. Улуттук банк 2021-жылы банк системасынын туруктуулугун кармоо, төлөм системасын өнүктүрүү жана банк мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштерди улантууну пландап жатканы белгиленди. 

Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын соода-экономикалык өнөктөш өлкөлөрүнүн эл аралык каржы рыногундагы жана экономикаларындагы кырдаалга байкоо жүргүзүүнүн өзгөчө зарылдыгын баса белгиледи. Буга байланыштуу ал тышкы экономиканын таасирлеринен улуттук экономикага болгон тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча чараларды көрүү зарылдыгына токтолду. 

Мамлекет башчысы өлкөнүн каржы-насыялык мекемелеринин туруктуу жана ишенимдүү иштеши керектигин белгилеп, улуттук валюта курсунун кескин өзгөрүшүнө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү керектигин айтты. 

 

 

 

 

 

Булак: www.gov.kg  


Датасы: 02.02.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы менен Германия эл аралык кызматташуу боюнча шпаркасс фондунун Борбордук Азия боюнча регионалдык директору Аня Хойер менен жолугушуу болуп өттү 

 

Германия эл аралык кызматташуу боюнча шпаркасс фондунун «Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында, Фонд 2021-жылдын 2-февралында Улуттук банкка техникалык жабдууларды жана адабияттарды берди. 

Долбоордун максаты болуп, айыл калкынын финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн арттыруу, кирешелеринин өсүшүнө дем берүү үчүн алардын финансылык жана ишмердик жүргүзүү боюнча сабаттуулугун жогорулатуу, тышкы факторлордун таасиринен максаттуу топтордун туруктуу сакталышын камсыздоо саналат.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргызстандын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашырууда Фонддун көрсөткөн көмөгү үчүн Аня Хойерге ыраазычылык билдирүү менен төмөнкүлөрдү белгилеп өттү: «Германия эл аралык кызматташуу боюнча шпаркасс фонду менен беш жыл биргелешип иштеген мезгил ичинде бир катар ири иштер аткарылды: 650дөн ашык тармактык предметтердин мугалимдери финансылык сабаттуулук боюнча окутуу курстардан өттү; «Мектептерде финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды өткөрүү боюнча методикалык сунуш-көрсөтмөлөр» окуу-методикалык куралы жана студенттердин дептери, «Банк иши» окуу китеби иштелип чыкты; дуалдык окутуу программасынын алкагында 500дөн ашык жаш банк адистери окуудан өтүштү

 

 


Датасы: 01.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Форс-мажордук кырдаал орун алган мезгил аралыгында коммерциялык банктардын чек ара аркылуу өтүүчү финансылык билдирүүлөрдү жөнөтүү жана алуу боюнча иш тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 5-мартынан кечиктирбестен jtashmamatov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 01.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 27-январында № 2021-П-12/4-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына COVID-19 пандемиясынан улам түптөлгөн жагдайда коммерциялык банктардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 2020-П-12/20-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Долбоордо (1) ликвиддүүлүк (К3.1) ченемине, кредиттик тобокелдик деңгээлине; (2) кредиттерге жана кыймылдуу мүлккө жеринде барып мониторинг жүргүзүүгө; (3) республиканын айрым аймактарына өзгөчө абал режимин киргизүүдө иштелип чыккан ыкмаларга жана талаптарга; (4) Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, башка юридикалык жактар, ошондой эле банктарды жоюучулар жана убактылуу администраторлор тарабынан Улуттук банкка отчетторду берүү боюнча убактылуу мөөнөттөргө тиешелүү талаптардын күчүн жокко чыгаруу каралган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.01.2021
Туруктуу шилтеме

Лицензиялануучу ишкердиктин түрүн өз ыктыярдуу токтотуу жөнүндө берилген арыздын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «KYRTELSAT» (КЫРТЕЛСАТ) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 2-июнундагы № 3005010615 жана № 2006010615 төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун лицензияларынын аракетин 2021-жылдын 1-февралынан тартып токтотуу тууралуу чечим кабыл алды. 

 


Датасы: 29.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн, «Terem PAY» (Терем ПЭЙ) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-июнундагы № 3008030615 жана № 2009030615 төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун лицензияларын 2021-жылдын 29-январынан тартып кайтарып алды. 

 


Датасы: 27.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү 86, № 1 орун дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Вариант и Ко плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 12-февралындагы № 5645 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 27-январынан тартып 2-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 26.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди  

5,0 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 25-январында эсептик ченди (негизги ченди) 5,0 деңгээлинде калтыруу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул чечим 2021-жылдын 26-январынан тартып күчүнө кирет.  

Дүйнө жүзүндө COVID-19 пандемиясынын жайылышы, товардык-чийки зат рынокторунда дүйнөлүк баалардын волатилдүүлүгү жана дүйнөлүк экономиканын бирдей эмес өнүгүүсү региондогу өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө жана анын ичинде Кыргыз Республикасынын экономикасына да терс таасирин тийгизүүнү улантууда.  

Кыргыз Республикасындагы экономикалык жигердүүлүк төмөн деңгээлде сакталып турат. Өндүрүш көлөмүнүн кыйла төмөндөшү айыл чарбасынан тышкары экономиканын дээрлик бардык секторлорунда катталган. Кыргыз Республикасынын экономикасынын алгылыктуу туруктуу өсүш арымына жетүүсү, негизинен, өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдайга жана соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын калыбына келүүсүнө жараша болот.  

Дүйнөлүк азык-түлүк жана чийки зат рынокторунда айрым товарларга баалар өсүүдө. Кыргыз Республикасына майларды жана кантты сунуштаган өлкөлөрдө аталган товарларга баалар туруктуу негизде өсүүдө. Бул фактор, коңшу өлкөлөрдө жергиликтүү эт продукциясына жогору суроо-талаптын сакталып турушу менен бирге өлкөдө жалпы баа деңгээлинин күндөлүк өсүшүн шарттоодо. Жылдык инфляция көрсөткүчү 2021-жылдын январь айында (15ине карата) 9,9 пайызды түзгөн. 2021-жылдын биринчи чейрегинде алкоголдук жана тамеки продукциясына акциздерди план чегинде жогорулатуу бүтүндөй жыл ичинде инфляция динамикасын жогорулаткан кошумча фактордон болот. Учурдагы экономикалык шарттарда, белгилүү бир жогорулоодон кийин жылдын орто ченинде инфляция бир аз турукташат жана жыл акырында бир маани чегинде калыптанат. 

Акча-кредиттик шарттар негизинен олуттуу өзгөрүүгө дуушар болгон жок. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банктын эсептик ченине жакындашкан жана белгиленген пайыздык чен чегинде өзгөрүп турууда. Акча рыногунун катышуучуларынын жигердүүлүгү биринчи кезекте, ачык рынокто операциялар боюнча кыска сегментте жогорулаган. 

Экономиканы кредиттөө жана банктардын депозит базасынын артышынан улам өсүшү сакталып турат. Кредиттер боюнча чендер төмөндөө тенденциясына ээ: 2020-жылдын январь-ноябрь айларында улуттук валютада кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен 1,3 пайыздык пунктка 16,2 пайызга чейин, чет өлкө валютасында кредиттер боюнча 0,4 пайыздык пунктка 9,3 пайызга чейин төмөндөгөн. Мында, мөөнөтү өткөрүлгөн кредиттердин жана мөөнөтү узартылган кредиттердин үлүшү кредит портфелине салыштырмалуу бир аз көбөйгөндүгү белгиленген (2020-жылдын ноябрь айынын жыйынтыгы боюнча тиешелүүлүгүнө жараша 2,6 пайызды (жыл башынан тартып +0,8 пайыздык пункт) жана 14,1 пайызды (жыл башынан тартып +11,5 пайыздык пункт) түзгөн).  

Экономиканын долларлашуу деңгээли анча жогору эмес деңгээлде сакталып турат: 2020-жылдын акырына карата депозиттердин долларлашуусу* жыл ичинде 4,7 пайыздык пунктка жогорулап, 42,9 пайызды түзгөн, ал эми кредиттердин долларлашуусу*, тескерисинче, 2,2 пайыздык пунктка, 32,9 пайызга чейин төмөндөгөн.  

Товардык-чийки зат рынокторундагы волатилдүүлүк, COVID-19 пандемиясынан улам бир катар өлкөлөрдө чектөөлөрдүн сакталып турушу жана ушундан улам глобалдуу экономиканын жай арымда өсүшү дүйнөлүк финансы рынокторундагы волатилдүүлүктү шарттоодо. 2020-жыл ичинде ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына суроо-талап аны сунуштоо деңгээлинен жогору болгондугу белгиленген, бул Улуттук банктын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында валюталык интервенцияларды жүргүзүүсүн шарттаган. 2020-жылы чет өлкө валютасын сатуу боюнча валюталык интервенциялардын көлөмү 518,5 млн АКШ долларын түзгөн. Эл аралык камдар жетиштүү деңгээлде 2,8 млрд АКШ доллары өлчөмүндө катталган жана ал келечекте товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр импортунун болжолу менен 6 айынын ордун жабат.  

Жеке адамдардын өлкөгө акча которууларынын агымынын алгылыктуу тенденциясы байкалууда. 2020-жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча акча которуулардын таза агымы 2019-жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырганда 1,2 пайызга жогорулап, 1,7 млрд АКШ долларын түзгөн.  

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана түптөлүп жаткан ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк учурдагы акча-кредит саясатына корректировкаларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт. 

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 22-февралында өтөт. 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 

* Алдын ала маалыматтар


Датасы: 25.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы акционердик коммерциялык «Толубай» банкы жабык акционердик коому тарабынан акционердик коммерциялык «Толубай» банкы ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Идинкулов Нурлан Идинкуловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 21-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 20.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндөгү айыптык төлөм салынды. 

 


Датасы: 04.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кредитти берүүдө күрөөлүк мүлктү баалоо боюнча талаптарды, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруусу жана активдерди классификациялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 28-декабрында №2020-П-12/75-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартиби; 

- Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобо; 

- «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 31.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык каттын долбоорун, «Криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө» жана «Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорлорун (мындан ары долбоорлор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоорлор Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк» / «Банк иши тууралуу мыйзамдар» / «Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кызыкдар болгон тараптар долбоорлор боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 10-февралынан кечиктирбестен жөнөтүүсү, электрондук версиясын кошумча sabdygaziev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 30.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо үчүн коммерциялык банктардан маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 23-декабрында № 2020-П-12/73-10-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдо ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү жана сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга алардын системалуу маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченемди киргизүү каралган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,070 км. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Кербен-Алтын булак» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 1-мартындагы № 5868 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 28-декабрынан тартып 2021-жылдын 6-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндөгү айып салынган. 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Финансы-кредит уюмдарынын реструктуризацияланган кредиттерин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерин классификациялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү, ошондой эле мүлк укуктары таркатылган активдерди классификациялоого карата талаптарды белгилөө максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 23-декабрында №2020-П-12/73-11-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» жабык акционердик коому тарабынан АКБ «Толубай» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Надырбек Абдыкеримовичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Маматов Кайрат Адамкалиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму болуп өттү 

 

2020-жылдын 25-декабрында министрликтердин жана ведомстволордун, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен 2016-2020-жылдары Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму онлайн форматында өттү. Анын жүрүшүндө калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуунун туруктуу системасын түзүүгө тиешелүү маселелер каралды. 

Жолугушуу учурунда Улуттук банктын төрагасы: «Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруунун алкагында натыйжалуу чаралар жетиштүү кабыл алынганын, мында ар бир катышуучу аталган программаны ишке ашыруу үчүн өзүнүн ыйгарым укуктары менен компетенциясынын чегинде олуттуу салымын кошо алганын» белгиледи.  

Отурумдун акырында Улуттук банктын төрагасы өз ара кызматташтыкта үзүрлүү иш алып баргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына, министрликтер менен ведомстволорго, бейөкмөттүк жана коммерциялык уюмдарга, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесине, Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясына ыраазычылык билдирип, GIZ, Дүйнөлүк банктын IFC тобу, Sparkasse фонду сыяктуу эл аралык уюмдардын ж.б. Программаны ишке ашырууга кошкон салымын, көрсөткөн жардамын баса белгиледи. 

 

 

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында жана кредит келишимдерин түзүүдө жана банктык эсептерди (депозиттерди) ачууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын маалымат тутумдарынан электрондук түрдө маалымат алуу бөлүгүн тактоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 26-январынан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бакай Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Бакай Банк» ААК Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Сатарова Нургуль Женишбековнанын талапкерлигине 2020-жылдын 24-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды»; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Керемет Банк» ААК башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Шамкеева Гульзат Анарбекованын талапкерлигине 2020-жылдын 24-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды». 

 


Датасы: 24.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-декабрында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2020-жылдын 25-декабрынан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими узартылгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 23.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-декабрында берилген арызга ылайык, Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 14/1 дареги боюнча жайгашкан КЖК «Жасмин-Север» күрөөкананын алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды: 

Толук маалымат алуу үчүн Талас областтык башкармалыгынын көзөмөл бөлүмүнө, 5-20-77, 5-23-77 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 


Датасы: 21.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААК Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Соломко Оксана Павловнанын талапкерлигине 2020-жылдын 17-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 


Датасы: 16.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги), кредиттердин ордун камсыздоо менен жабуу, банктардын кредиттик тобокелдиктерин төмөндөтүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө тургандыгын, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл ала тургандыгын билдирет.  

Долбоор экономикалык ченемдер жана Улуттук банктын талаптары боюнча коммерциялык банктардын ишин жөнгө салууга, коммерциялык банктардын ишине мүнөздүү болгон тобокелдиктерди тескөөгө багытталган.  

  

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталган жөнгө салуу төмөнкүлөрдү чечүүгө багытталган: 

- банк системасынын туруктуулугун чыңдоо, банктардын, анын ичинде, системалуу мааниге ээ банктардын капиталдарынын сапатын жогорулатуу проблемалары; 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура эмес келүү проблемалары.  

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банк системасынын туруктуулугун жана банктардын капиталдарынын сапатын жогорулатуу, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын банктык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча эл аралык стандарттарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жергиликтүү банктарды Евразия экономикалык бирликтин жалпы финансы рыногун түзүүнүн алкагында атаандашууга жөндөмдүүлүгүн күчөтүү

- кардарлардын санын көбөйтүүгө жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүн көбүрөөк камтууга багытталган техникалык жана программалык продукттарды сатып алууга, жаңы банктык продукттар менен кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүүгө банктарга дем берүү

- банктардын ишиндеги тобокелдиктерди төмөндөтүү

- банктардын финансы жана экономикалык каатчылыктардан пайда болгон тышкы таасирлерге дуушар болушун азайтуу. 

Мындан тышкары, капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттеринин маанилерин көбөйтүүгө тиешелүү жагындагы сунушталган жөнгө салууну 2023-жылы киргизүү пландаштырылууда. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү: Материалдык эмес активдердин реалдуу наркын аныктоо дайыма эле мүмкүн боло бербегендиктен, материалдык эмес активдерди биринчи деңгээлдеги капиталдан алып салууда капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештик) боюнча экономикалык ченемдерин банктар туура эмес эсептеп алган жагдайдын жаралышы. 

  

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар мүнөздөмөсү жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын ишине, адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААК, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар сыяктуу өзүнчө банк эмес финансы-кредит уюмдарына тиешелүү.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Финансы-кредит уюмдарынын чыгымдары учурда минималдуу болот, себеби болжолдонуп жаткан жөнгө салуу ички документтерди жөнгө салуучунун ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү боюнча убакытты сарптоого байланыштуу олуттуу чыгашаларды талап кылбайт.  

Мындан тышкары, сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардан мурда келип түшкөн төмөнкү маселелер боюнча сунуштарды эске алат:  

- левераж коэффициентинин формуласын эсептөө, анын ичинде эл аралык стандарттарга ылайык баланстан тышкаркы милдеттенмелерди эсептөө боюнча; 

- материалдык эмес активдерден техникалык жана программалык продукттар менен байланышкан активдерди алып салуу, бул өз кезегинде, банктарга кардарларынын санын көбөйтүүгө, банктык жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүн көбүрөөк камтууга дем берет. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

zhnarynbekkyzy@nbkr.kg 

aatyshova@nbkr.kg  

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын  

31-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 8-январынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 11.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы 

Кыргыз Республикасындагы акча-кредит саясатынын негизги багыттары 

жөнүндө студенттерге айтып берди 

 

2020-жылдын 11-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов "Манас" кыргыз-түрк университетинин Жогорку кесиптик мектебинин студенттери үчүн "Кыргыз Республикасындагы акча-кредит саясатынын негизги багыттары" деген темада лекцияны онлайн форматында өткөрдү

Лекциянын жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы студенттерге акча-кредит саясатынын инструменттери жөнүндө кеңири айтып берди, ошондой эле "Кыргыз Республикасынын экономикасын узак мөөнөткө туруктуу өнүктүрүү үчүн макроэкономикалык туруктуулуктун негизги элементтеринин бири болуп саналган, баа туруктуулугуна жетишүү жана инфляциялык жагымдуу чөйрөнү калыптандыруу максатында, Улуттук банк акча-кредит саясатын жүргүзөт" деп, белгиледи Т.Абдыгулов. 

Мындан тышкары, Улуттук банктын төрагасы акча-кредит саясатынын инструменттерин өркүндөтүү чараларына токтолду: “Орто мөөнөткө каралган келечекте биз инфляцияны таргетирлөө режимине акырындык менен өткөрүү тапшырмасын коюп жатабыз.".  

Жолугушуунун жыйынтыгында Т.Абдыгулов лекция угуучулардын суроолоруна жооп берип, жаш муунга өздөрү тандаган тармак боюнча кесипкөй адис болуп өсүп чыгуусуна каалоо тилегин айтты. 

Өз кезегинде, "Манас" кыргыз-түрк университетинин Жогорку кесиптик мектебинин жетекчилиги менен студенттери Улуттук банктын төрагасына кызыктуу лекция окуп бергенине ыраазычылык билдиришти. 

 

 

 


Датасы: 10.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода комплекси, Шымкент токтотуу жайы, № 3 «Т» дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Аман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 9-декабрынан тартып 15-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Суеркулов көчөсү, «Оберон» базары, №31 күркө дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «КЭШ АП» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 14-мартындагы № 5876 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-декабрынан тартып 16-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода комплекси, борбордук өтмөк, №17 А/Б контейнер дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Лимон ЛТД» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 5-ноябрындагы № 5834 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 9-декабрынан тартып 15-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 08.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө тургандыгын, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан Улуттук банктын таасир этүү чараларына тиешелүү колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү жагында сунуштарды кабыл ала тургандыгын билдирет.  

Бул багыттагы ченемдер бирдей түшүнүк берүүсүн жана колдонулушун камсыз кылуу максатында, долбоордо таасир этүү чаралары, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча айрым талаптарды тактоо сунушталат.  

  

1. Проблемалар жана негиздер  

Таасир этүү чаралары боюнча, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча колдонуудагы ченемдерди өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- банктардын таасир этүү чараларынын айрым ченемдерин туура эмес түшүнүүсүнөн улам, Улуттук банктын таасир этүү чаралары боюнча талаптарын талаптагыдай аткарбоо тобокелдиктери; 

- тике банктык көзөмөл режими боюнча талаптардагы кемчиликтерди жана калтырып кетүүлөрдү четтетүү

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты таасир этүү чаралары боюнча талаптарды өркүндөтүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- таасир этүү чараларына, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча чараларга тиешелүү ченемдик базанын сапатын жогорулатуу; 

- жөнгө салуучунун банктардын ишин натыйжалуу жөнгө салуусу; 

- таасир этүү чаралары боюнча айрым ченемдерди түшүнүү жана колдонуу жагында жөнгө салуучу менен банктар ортосунда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин кыскартуу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, анткени ал колдонуудагы таасир этүү чаралары боюнча талаптарды өркүндөтүүгө багытталган, бул өз кезегинде, банктык көзөмөлдү жүзөгө ашырууда жөнгө салуучу менен банк ортосундагы пикир келишпестиктерден алыс болууга мүмкүндүк берет. 

  

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар мүнөздөмөсү жана санына баа берүү 

Мындай жөнгө салуу коммерциялык банктарга, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКка, кредиттик союздарга, «Кепилдик фонду» ААКка, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата таркатылат.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдөн улам Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечим чыгарууну талап кылган көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы; 

- бул максат жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

nzhaparkulova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын  

22-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2020-жылдын  

29-декабрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 04.12.2020
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аралыктан банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт.  

Мында, Улуттук банктын электрондук документтерди кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кредит берүү лимиттерин жогорулатуу каралган.   

  

1. Проблемалар жана негиздер.   

Банктык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонуучулардын мүмкүн болушунча кеңири чөйрөсү үчүн иштеп чыгуу жана кеңейтүү үчүн технологиялардын колдонулушу атаандаштыкка кыйла жөндөмдүү жана инновациялык финансы секторун өнүктүрүүгө жана финансы системасынын бүтүндүгүн камсыз кылууга өбөлгө түзүүгө тийиш. 

Ошондой эле учурда эпидемиологиялык кырдаал жарандардын кыймылына жана байланышына атайын талаптарды колдонууну шарттап жаткандыгын эске алуу зарыл. Буга ылайык, кардарларды тейлөөнү аралыктан тейлөө каналдарына өткөрүү чараларын көрүү зарыл. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  технологиялардын жана бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү, тобокелдиктерди минималдаштыруу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо.  

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун келечектеги пайдалуу жана артыкчылыктуу жактарына баа берүү:  

- инновациялык технологиялардын өнүгүшүнө түрткү берүү, бизнес-коомчулук үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;  

- аралыктан тейлөө каналдарын өнүктүрүүгө түрткү берүү.  

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон кесепеттерге баа берүү:  

- банктардын ишин уюштуруунун технологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу, сунушталган жөнгө салууну ишке ашыруу үчүн жетиштүү деңгээлде корголбогон механизмдерди колдонуу. 

  

5. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар  ишкердик субъектилердин санын баалоо жана алардын өзгөчөлүктөрү

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын айрым коммерциялык банктарында гана сунушталат. Ченемдик укуктук актылардын талаптары такталгандан кийин көп банктарга жайылтууга болот. 23 коммерциялык банкта ишке ашырылышы мүмкүн. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар аны жүзөгө ашырууда дуушарланышы ыктымал болгон кошумча чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени бул сунуш ишти уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган.  

Ишкерлер үчүн пайдалуу жагы:  

- аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

- укуктук жактан белгисиздик деңгээли төмөндөйт.  

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайда алуусун болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдардын ишине бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу бул проблемаларды чечүүгө болобу; 

- белгиленген максатка жетүү үчүн маанилүүбү жана негиздүүбү

- сунушталып жаткан жөнгө салуу белгиленген проблемаларды чечүүдө артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алуудан улам кандай пайда алууга болот жана анын артыкчылыктары;  

- сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алууда кандай тобокелдиктер жана кесепеттер келип чыгышы мүмкүн;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативалуу, кыйла натыйжалуу жолдору барбы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин пикириңиз. 

  

Бул маалыматты талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

   

- электрондук почта аркылуу 

ukulmanbetov@nbkr.kg   

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2020-жылдын 17-декабрына чейин  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2020-жылдын 24-декабрына чейин  

 

 


Датасы: 04.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк 2020-жылдын 13-ноябрындагы ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча криптовалюталарды сатып алуу-сатуу (алмаштыруу) кызматтарын сунуштаган (криптовалюталар менен операциялар) субъектилердин ишин жөнгө салууну киргизүү/ өзгөртүү боюнча жумуштардын улантыларын билдирет.  

Сунуштардын жана жооптордун реестри Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 03.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна сунушталган Резаева Виктория Евгеньеванын талапкерлигине 2020-жылдын 03-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 02.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн, «Nur International Trade» (Нур Интернейшнл Трейд) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-ноябрындагы № 3016101115 лицензиясын 2020-жылдын 02-декабрынан тартып кайтарып алды. 


Датасы: 01.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, банктардын ишине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөл жүргүзүү ыкмаларын өркүндөтүү, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү жана калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында, 2020-жылдын 25-ноябрында № 2020-П-12/67-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 5,0 пайыз деңгээлинде калтырды  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 30-ноябрында эсептик ченди (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул чечим 2020-жылдын 1-декабрынан тартып күчүнө кирет.  

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Эл аралык уюмдардын базалык болжолдоосу боюнча дүйнөлүк экономиканын калыбына келиши бирдей эмес деңгээлде болуп, калыбына узак убакытта келери жана белгисиз жагдайлар менен коштолушу күтүлөт. Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунда волатилдүүлүк сакталууда.  

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши тышкы жана ички терс факторлордун таасиринен кыйла басаңдаган. Ошондой эле экономиканын дээрлик бардык секторлорунда өндүрүш көлөмүнүн кыйла төмөндөшү уланууда. Экономиканын туруктуу экономикалык өсүү траекториясына кайтышы көбүнчө өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга, соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын калыбына келүү тездигине, ошондой эле дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторундагы баалардын динамикасына жараша болот.  

Дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда Кыргыз Республикасы тарабынан импорттолуучу негизги азык-түлүк товарларына баанын жогорулашы байкалууда. Бул фактор, өлкөгө товарлар импортунун логистикасынын татаалданышы менен катар эле, коңшу өлкөлөрдүн жергиликтүү этке болгон суроо-талабынын өсүшү, ошондой эле дүйнө жүзүндөгү АКШ долларынын курсунун жогорулаган тенденциясы инфляция арымынын бир аз тездешине шарт түзгөн. Жылдык инфляциянын көрсөткүчү 2020-жылдын ноябрь айында (жыйырмасында) 7,9 пайызды түзгөн. Учурдагы экономикалык шарттарда инфляциянын орточо маанисинин 2020-жылдын акырына чейин бир маанидеги чекте сакталышы жана убактылуу тездеши күтүлөт.  

Жалпысынан, акча-кредит секторунун абалы олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банктын эсептик чени менен жалпы багытта болуп, белгиленген пайыздык чектин алкагында өзгөрүүсүн улантууда. Ошондой эле, банктар аралык кредит рыногундагы жигердүүлүк сакталып, кредит портфелинин жана депозиттик базанын өсүшү да уланууда.  

Ички валюта рыногунда өтүп жаткан жылдын ноябрь айында чет өлкө валютасына болгон сунуштан ага карата суроо-талаптын жогорулагандыгы байкалган. Тышкы факторлор, атап айтканда, товардык-чийки зат рынокторундагы волатилдүүлүк, COVID-19 пандемиясынан улам бир катар өлкөлөргө чектөөлөрдү кайрадан киргизүүгө жана ага байланыштуу глобалдуу экономикадагы терс натыйжалар улуттук валютанын курсуна басым көрсөтүү факторлорунан болгон жана ал алмашуу курсунун кескин өзгөрүүлөрүн жөнгө салуу үчүн Улуттук банк тарабынан валюталык интервенцияларды жүргүзүүнү шарттаган.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана түптөлүп жаткан ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Мында, жалпысынан акча-кредит саясатынын инструменттери экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүүгө багытталат.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляциянын тышкы жана ички таасир этүү факторлоруна баа берип, экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонот. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк алардын кесепетин жөнгө салуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 25-январында өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар) 


Датасы: 30.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 25-ноябрында № 2020-П-12/67-3-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомун (мындан ары токтом) кабыл алды. 

Токтом, сунушталып жаткан операциялардын ачык-айкындуулугун жана кардарлардын акча каражаттарын жайгаштыруудан алынган пайданы/чыгымды бөлүштүрүүнү стандартташтыруу жолу аркылуу аманатчылардын ишенимин арттыруу, ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктар тарабынан түзүлгөн каржылоо портфелдерин жана аманаттарын тескөө талаптарын белгилөө максатында кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 30.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 1-декабрынан тартып «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» сериясынын «Кыргыз күрөш» коллекциялык күмүш жана жез-никель монеталарын жүгүртүүгө чыгарат. 

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» сериясынын «Кыргыз күрөш» коллекциялык монеталары улуттук спорттун түрүн жандандыруу жана даңазалоо максатында чыгарылган жана IV Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган.  

Кыргыз күрөш кыргыз элинин улуттук спорт оюндарынын байыркы түрлөрүнүн бирине кирет, мында беттешкен эки тарап атаандашын эки кол менен курунан кармап күрөшөт.  

Эл арасында айтылган уламыштар, үлгү-насаат кептер жана тарыхый даректүү булактар аты таанылган балбандар жөнүндө көптөгөн маалыматтарды камтыйт. Ал эми күрөштүн өзү салттуу маданияттын бир бөлүгүнө айланып, азыркы учурда да өзүнүн ээлеген маанилүү ордун жоготпой келет. Курду кармап күрөшүү көчмөндөрдүн салттуу спорт оюндарынын ичинен башкы оюндардын бири. Ушул себептен «Кыргыз күрөш» Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өткөрүлүүчү мелдештердин тизмесине киргизилген жана спорт программасынын ичинен көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан эң эле кызыктуу оюндардын түрлөрүнүн бири болуп саналат.  

 

Монетанын сүрөттөлүшү 

 

Көрүүчүлөрдүн, боз үйлөр менен тоолордун фонунда күрөшүп жаткан балбандар монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетанын жогору жагында Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотиби жана «Кыргыз күрөш / Kyrgyz kurosh» жазуусу түшүрүлгөн. Монетанын оң жагында номиналы (10 сом) көрсөтүлгөн. Монетанын төмөн жагында улуттук оюулар түшүрүлүп, металлдын сапат белгиси (Ag 925°) жана салмагы (31,10 g) берилген.  

Монетанын арткы бетинде күндүн сүрөттөлүшү түрүндөгү оюу-чийменин ичинде Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирген улуттук оюндардын ар кандай түрлөрү чагылдырылган. Ал эми оюу-чийменин ортосунан күрөшүп жаткан балбандардын сүрөтүн көрүүгө болот. Монетанын оң жагында Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылып, монетанын чыгарылган жылы (2020) көрсөтүлгөн. Ал эми сол жагында «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games» жазуусу түшүрүлгөн.  

Ар бир күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган. Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңылчактарга салынган.   

Бардык коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

Монетанын мүнөздөмөлөрү 

 

Аталышы 

Номиналы 

Металлы  

Өлчөмү (мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы (сом) 

«Кыргыз күрөш» 

10 сом 

Күмүш 

38,61*38,61 

31,10 

Proof 

1 000 

2 965  

1 сом  

Жез -никель 

30,00*30,00 

12,00 

Proof-like 

5 000 

620  


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Робин Орд-Смит мырза жетектеген Кыргыз Республикасынын Бизнес-омбудсмен институтунун делегациясынын жолугушуусу болуп өттү

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Бизнес-омбудсмен институтунун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилип, кызматташуу мамилелерин түзүү маселелери талкууланды. 

 

 


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Нестеренко Наталья Николаевнанын талапкерлигине 2020-жылдын 26-ноябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды»

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Уманкулов Аалы Болотовичтин талапкерлигине 2020-жылдын 26-ноябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды». 

 


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-ноябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системаларынын операторлору катары төмөнкү юридикалык жактардын каттоосу жокко чыгарылды: 

1. Xpress Money Services Limited компаниясынын Xpress Money системасы; 

2. CEL.INT Ltd компаниясынын Sigue Money Transfer жана «ФОРСАЖ» системалары; 

3. «Народный банк» АКтын «НАРОДНАЯ» системасы. 

Жогоруда аталган жактардын каттоосу, ушул компаниялар жайгашкан өлкөлөрдүн финансылык көзөмөл боюнча иштин ушул түрүн лицензиялоочу/жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу органдары тарабынан буга чейин акча которуу системаларынын операторлорунун ишин жүзөгө ашыруу укугуна берилген уруксат берүү документтеринин (лицензиялары/сертификаттары/каттоо жөнүндө күбөлүктөрү жана/же башка) кайтарылып алынгандыгына/жокко чыгарылгандыгына байланыштуу жокко чыгарылды. 

Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуу системалары боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган жана Улуттук банкта катталган операторлордун реестри менен Улуттук банктын расмий сайтынан «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Акча которуу системасынын операторлору» бөлүгүнөн таанышсаңыздар болот. 

 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 2020-П-14/66-6-(ПС) токтому менен Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 2020-П-14/20-2-(ПС) «Коммерциялык банктардын, төлөм уюмдарынын, төлөм системаларынын операторлорунун Кыргыз Республикасын Улуттук банкына электрондук форматта төлөм системасы боюнча отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө чечим кабыл алынды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган жана расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 18-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө № 2020-П-14/66-5-(ПC) токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 19-ноябрында «Керемет Банкы» ААКтын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна «Керемет Банкы» ААК тарабынан сунушталган Душеналиев Сейтек Кубанычбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-ноябрындагы чечими менен «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомуна башка эмитенттердин стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдары жана жогорку сапат белгисине ээ банк күмүшүнөн, алтынынан жана платинасынан даярдалган монеталар менен нак формада операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилгендигин билдирет. 

 


Датасы: 19.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор милдеттүү камдык талаптар боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү максатында даярдалган. Долбоордун алкагында төмөнкүлөр каралат: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан милдеттүү камдык талаптарды сактоо үчүн каралган камдык активдердин курамын директивдүү кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү

- форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан улам милдеттүү камдык талаптардын аткарылбай калышы үчүн айыптык санкцияларды колдонбоо мүмкүнчүлүгүн киргизүү

- техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү

Ошол эле учурда, акча-кредит саясатынын бул инструментинин концептуалдык аспектилери мурдагыдай эле калууда. 

Бул долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы долбоорго карата сын-пикирлерди жана сунуштарды 2020-жылдын 21-декабрынан кечиктирбестен amambetkulkyzy@nbkr.kg и bkudaiberdieva@nbkr.kg электрондук даректери боюнча (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөт. 

 


Датасы: 19.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоору банктардын милдеттенмелеринин мөөнөттүү түзүмүнө карата милдеттүү камдык талаптардын нормаларын дифференциациялоону киргизүү үчүн коммерциялык банктардын милдеттенмелери боюнча толугураак отчеттук маалыматты топтоо максатында иштелип чыккан.   

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 21-декабрынан кечиктирбестен rkerimkulova@nbkr.kg жана balymkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.11.2020
Туруктуу шилтеме

Банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын карыз алуучуларына мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө  

 

Кыргыз Республикасынын финансы-кредит уюмдарынан кредит алган жана COVID-19 коронавирус инфекциясынан улам келип чыккан эпидемиологиялык жана социалдык жагдайга байланыштуу экономикалык оор жагдайга туш болгон карыз алуучуларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү, ошондой эле өлкөнүн банк жана финансы системаларынын туруктуулугун сактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-ноябрындагы №552 токтому менен (мындан ары Өкмөттүн токтому) карыз алуучуларды кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотуу чечими кабыл алынган.  

Өкмөттүн жогоруда аталган токтомуна ылайык, 2020-жылдын 1-октябрына чейин 100 000 (жүз миң) сомдон ашпаган өлчөмдө банктардан жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынан (кредиттик союздардан, лизинг компанияларынан жана күрөөканалардан тышкары) (мындан ары ФКУ) кредит/каржылоо алган карыз алуучулар 2020-жылдын декабрь айында жана 2021-жылдын январь-февраль айларында чегерилген пайыздарды/үстөк бааларды төлөөдөн бошотулат.  

Мында, кредит боюнча төлөө графигине ылайык 2020-жылдын ноябрь айы үчүн чегерилген кредит боюнча пайыздар/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк баалар төлөнүүгө тийиш. 

Өкмөт тарабынан субсидиялануучу кредит боюнча пайыздардын/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк баалардын жалпы суммасы болжолу менен 1,2 млрд сомду түзөт.  

Улуттук банк 2020-жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине (мындан ары - Финансы министрлиги) ФКУлардын жыйынтыкталган реестрин тапшырат, андан кийин Финансы министрлиги алар менен карыз алуучулардын кредиттери боюнча чегерилген пайыздарды/үстөк бааларды субсидиялоо жөнүндө макулдашуу түзөт.  

ФКУлар 2020-жылдын 27-ноябрына чейин аталган токтомдо көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген карыз алуучуларга пайыздарды/үстөк бааларды төлөөдөн бошотулгандыгы жөнүндө маалымдап, Өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрин түзүшөт.  

Реестрге киргизилбей калуу тобокелдигине жол бербөө үчүн Улуттук банк карыз алуучуларга 2020-жылдын 5-декабрына чейин кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрине киргизүү үчүн ФКУга жазуу жүзүндө, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу кайрылууну сунуштайт.  

Эгерде карыз алуучунун бир нече ФКУда кредити/каржылоосу бар болсо (катар кредиттери), ФКУдан билдирүү алган карыз алуучулар кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрине киргизүү үчүн өз каалоосу боюнча тандап алган ФКУга жазуу жүзүндө, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу өтүнүч кат менен кайрылууга тийиш. 

Улуттук банк, кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрине кирүү үчүн жазуу жүзүндө, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу өз убагында кайрылуу зарыл экендигин карыз алуучуларга эскертет. 

ФКУ тарабынан түзүлгөн, анда субсидиялануучу пайыздар/үстөк баалар суммасы көрсөтүлгөн карыз алуучулар реестринин негизинде Улуттук банк ФКУдан карыз алуучулар реестрин алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде Финансы министрлигине карыз алуучулардын жыйынтыкталган реестрин жөнөтөт. 

Финансы министрлиги, өз кезегинде, ай сайын Улуттук банктан карыз алуучулардын жыйынтыкталган реестрин жана финансы-кредит уюмдарынын билдирмелерин алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде ФКУлардын эсептерине субсидиялардын эсептик суммаларын которот.  

Маалыматтардын ачык-айкындуу сунушталышын камсыздоо жана финансы-кредит уюмдары Өкмөттөн алган субсидиялардын тиешелүү негизде пайдаланылышын контролдоо максатында, Улуттук банк инспектордук текшерүүлөрдүн алкагында, карыз алуучулар реестриндеги маалыматтардын аныктыгын жана Өкмөттүн токтомунда белгиленген ченемдердин жана талаптардын аткарылышын текшерет. 

Маалыматтар так эмес сунушталгандыгы жана/же Өкмөттүн токтомунда белгиленген ченемдер жана талаптар аткарылбагандыгы аныкталган учурда, мындай маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүү үчүн Финансы министрлигине өткөрүлүп берилет. 

 


Датасы: 16.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-ноябрында «Айыл Банкы» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна «Айыл Банкы» ААК тарабынан сунушталган Абдрашев Нургазы Акунжановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-ноябрында «Айыл Банкы» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна «Айыл Банкы» ААК тарабынан сунушталган Турумбеков Талайбек Насыркановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-ноябрында «Айыл Банкы» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна «Айыл Банкы» ААК тарабынан сунушталган Жакыбалиев Адилет Курманбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 13.11.2020
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт. 

Мында, криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) кызматтарын сунуштаган (криптовалюталар менен операциялар) субъектилердин ишин жөнгө салуу каралган.  

 

1. Маселелер жана негиздер.  

Криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) операцияларын жөнгө салуу төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган: 

- технологиялардын жана бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу чөйрөнүн жоктугу проблемасын; 

- керектөөчүлөрдүн жана инвесторлордун укугун коргоо жагында проблемаларды; 

- алдамчылык схемаларынын пайда болуу мүмкүндүгүн, кылмыштуу иштерди, анын ичинде террористтик ишти каржылоо, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобекелдиктерин, ошондой эле капиталды чыгарып кетүү тобокелдиктерин.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты технологиялардын жана бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү, тобокелдиктерди минималдаштыруу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салууда келечекте пайда алууну жана анын артыкчылыктуу жактарын баалоо: 

- инновациялык технологиялардын өнүгүшүнө түрткү берүү, бизнес-коомчулук, анын ичинде инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү

- санарип продукттар чөйрөсүндө улуттук мыйзамдарды өнүктүрүүгө түрткү берүү

- алдамчылык операциялардын, террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо), ошондой эле капиталды чыгаруу тобекелдиктерин азайтуу; 

- керектөөчүлөрдүн жана инвесторлордун укугун коргоо; 

- криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) кызматтарын сунуштаган субъектилерди көмүскө рыноктон чыгаруу, криптовалюталардын ачык жүгүртүлүшүн камсыз кылуу; 

- оптималдуу салык алуу вариантын колдонууга киргизүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз кесепеттерди баалоо: 

- Криптовалюталардын технологиялык жана чек арадан тышкары чыгуу өзгөчөлүктөрүнөн улам сунушталып жаткан жөнгө салуу механизмдеринин жетишсиздиги; 

- Оптималдуу салык режимин иштеп чыгууну, ошондой эле криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) операцияларына натыйжалуу мониторинг жүргүзүлүшүн камсыз кылууну татаалдаткан жагдайдын келип чыгуу мүмкүндүгү

 

5. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар ишкердик субъектилердин санын баалоо жана алардын өзгөчөлүктөрү.  

Криптовалюта рыногу жөнгө салынбагандыктан жана ал ар тараптуу жүргүзүлүп жаткандыктан, жөнгө салынууга тийиш болгон ишкердик субъектилердин саны жөнүндө статистикалык маалыматтар жок. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар аны жүзөгө ашырууда дуушарланышы ыктымал болгон кошумча чыгашаларды жана пайда алуусун болжолдуу баалоо 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунушталып жаткан жөнгө салууда олуттуу чыгашаларды шарттаган талаптар камтылбайт. 

Ишкерлер үчүн пайда: 

- ыңгайлуу атаандашуу чөйрөсү түзүлөт; 

- укуктук белгисиздик деңгээли төмөндөйт; 

- криптовалюта рыногунун субъектилеринин көмүскө рыноктон чыгуусуна шарт түзүлөт; 

- сунушталуучу кызматтардын түрү көбөйөт жана сапаты жогорулайт; 

- инвестицияларды тартууга шарт түзүлөт. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайда алуусун болжолдуу баалоо  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдардын ишине бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. Мында, ишкердик субъектилер Кыргыз Республикасынын бюджетине тиешелүү салыктарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөп турушат.  

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор: 

- Жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу бул проблемаларды чечүүгө болобу? 

- Белгиленген максатка жетүү үчүн маанилүүбү жана негиздүүбү

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу белгиленген проблемаларды чечүүдө артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алуудан улам кандай пайда алууга болот жана анын артыкчылыктары? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алууда кандай тобокелдиктер жана кесепеттер келип чыгышы мүмкүн? 

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативалуу, кыйла натыйжалуу жолдору барбы?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин пикириңиз. 

 

Бул маалыматты талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат: 

  

- электрондук почта аркылуу 

sabdygaziev@nbkr.kg  

- почта дареги 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын 27-ноябрына чейин 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2020-жылдын 4-декабрына чейин 

 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144 (№ 3 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Валютный Центр» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 9-июлундагы № 5992 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 11-ноябрынан тартып 17-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 4-ноябрындагы № 2020-П-14/64-1-(ПC) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому менен Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине жана «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр киргизилген. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.» 


Датасы: 05.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн Борбордук банктарынын башкаруучулар клубунун видеоконференция режиминде өткөн 44-отурумуна катышты. 

Отурумдун жүрүшүндө COVID-19 пандемиясы контекстинде дүйнөлүк экономика жана финансы системаларынын келечеги, ошондой эле Борбордук банктардын санариптик валюталары боюнча маселелер талкууланды.  

 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» СБ, Шымкент унаа токтотмосу, №4 «Т» дареги боюнча жайгашкан «Гарант финанс» ЖЧКнын алмашуу бюросунун 2020-жылдын 8-сентябрдагы № 6002 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 30-октябрынан тартып 5-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду; 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Кант шаары, Ленин көчөсү, н/ж (борбордук базардын кире бериши) дареги боюнча жайгашкан «НКА үч жети» ЖЧКнын алмашуу бюросунун 2020-жылдын 9-июлдагы № 5991 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 30-октябрынан тартып 5-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо үчүн коммерциялык банктардан маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоордо ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү жана сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга алардын системалуу маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченемди киргизүү каралган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишиндеги бузуулар жөнүндө маалымдоо саясатын бекитүү тууралуу» токтом долбоорун сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен iayazbaev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 30.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Корея Республикасынын Борбордук банкы тарабынан уюштурулган «COVID-19 пандемиясынан кийинки глобалдык өзгөрүүлөр жана түндүк экономикалык кызматташуунун келечеги 2020» темасындагы эл аралык форумга видеоконференция режиминде катышты. 

Форумдун жүрүшүндө COVID-19 пандемиясынан кийин өлкөлөрдө орун алган экономикалык жагдай, экономиканы калыбына келтирүүдө финансы каражаттарынын ролу, ошондой эле борбордук банктар ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды.  

 


Датасы: 29.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 119 (№ 19/2 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ихсан ЛТД» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 29-июлундагы № 6000 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 29-октябрынан тартып 4-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 29.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2020-жылдын 26-октябрындагы № 2020-ЗСД-КОМ-КПС-15/1 токтому менен «М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому үчүн төмөнкү банк операцияларын жана кызматтарын тестирлөө үчүн атайын жөнгө салуу режими түзүлгөн: 

- нак эмес формада кредиттерди берүү үчүн алдын ала чыгарылган «Элкарт» улуттук төлөм системасынын чектелген функциядагы кредиттик карттарын чыгаруу; 

- POS-терминалдар/QR-коддор, анын ичинде соода-тейлөө ишканалары менен POS-терминалдарды орнотуу/QR-коддорду пайдалануу жана «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттарын сатылган товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө каражаты катары кабыл алуу боюнча келишимдерди түзүү, ошондой эле соода-тейлөө ишканалары менен эсептешүүлөрдү коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү системаларынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин негизинде камсыз кылуу аркылуу «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттарынын эквайринги. 

Атайын жөнгө салуу режими 2020-жылдын 2-ноябрынан 2021-жылдын 29-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына белгиленген. 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучулары катары «М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коому эсептелинет». 

 


Датасы: 26.10.2020
Туруктуу шилтеме

31-октябрь күнү өлкөбүз Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн алтынчы ирет белгилейт. Бул иш-чараны Улуттук банк Эл аралык кызматташтык боюнча Шпаркасс Германия фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, коммерциялык банктар жана Депозиттерди коргоо боюнча агенттик менен биргеликте өткөрөт. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча да белгиленип келет.  

Бул иш-чаранын максаты балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнүн негизги милдети калктын каражат топтоо маданиятын калыптандыруу, себеби каражат топтоо адамдарга өз келечегин пландаштырууга мүмкүнчүлүк берет: алсак, балдарга билим берүү, турак жай, автоунаа сатып алуу, саякаттоо ж.б. 

Жылдан-жылга Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүү балдар менен жаштар арасында кеңири белгилүү болуп, аны өткөрүү чөйрөсү да кеңейип келет. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнүн “Кыялдар канат байлаганда” Когда мечты становятся возможностями” деген урааны кампаниянын жалпы маңызын таамай чагылдырып, Кыргызстандын келечеги үчүн каражат топтоону сактоонун эң эле туруктуу ыкмасы бул банктык салымдар экендигин тастыктап турат. 

Алсак, эгер 2017 жана 2018-жылдардын сентябрь айында банк секторунун депозиттик базасы тиешелүүлүгүнө жараша 118,2 млрд сомду жана 127, 5 млн сомду түзсө, 2020-жылдын август айында 165 млрд сомдон ашкан. Бул сандык көрсөткүч, калктын банктарга көбүрөөк ишеним артып, адамдардын депозит кылып сактоо жакшы экендигин түшүнө баштагандыгынан кабар берет. 

Депозит базасынын өсүшү, биринчи кезекте, банк тутумунун туруктуулугу, ошондой эле депозиттерге тиешелүү бир катар артыкчылыктар менен шартталган.  

Бул жылы бардык социалдык ченемдерди сактоону эске алуу менен Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөө онлайн форматында өтөт. 

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана башка финансылык мекемелердин өкүлдөрү социалдык тармактар аркылуу калкка каражат топтоонун маанилүүлүгү жөнүндө маалымат берип, топтолгон каражатты сактоонун жана көбөйтүүнүн ар кандай ыкмалары менен тааныштырышат.  

Бардык иш-чаралардын толук тизмеси Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жана финансылык сабаттуулук боюнча www.finsabat.kg сайтында жайгаштырылат.  

 

 

 


Датасы: 26.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Чүй проспекти 113, 42-квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Миррат ЛТД» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 19-августундагы № 6001 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 26-октябрынан тартып 1-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 23.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы социалдык тармактар жана башка маалымат байланыш каналдары аркылуу Улуттук банктын алтын-валюта камдары, сом эмиссиясы жана улуттук валютанын АКШ долларына карата курсу тууралуу чындыкка дал келбеген маалымат таркап жаткандыгына байланыштуу төмөнкүлөрдү маалымдайт. 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамынын 47-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө насыя берүүгө, анын ичинде республикалык бюджеттин тартыштыгын каржылоо үчүн насыяларды жана кепилдиктерди берүүгө Улуттук банкка тыюу салынат. Бул берене Мыйзамга акчаны контролдоосуз басып чыгаруунун эсебинен инфляцияны “жогорулатып жиберүүгө” жана улуттук валютанын нарксызданышына жол бербөө максатында киргизилген. Банкноттор жана монеталар банкноттордун кетилип эскиришине жараша улуттук валютанын запастарын план боюнча толуктоо максатында гана даярдалып турат. Бул планга жакынкы арада кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү каралган эмес, ошондой эле пландаштырылган жок. 

Эл аралык камдар же алтын-валюта камдары бул, мамлекеттин активдери, ага Улуттук банк “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамга ылайык ээлик кылат жана тескөөгө алып турат. Алар Кыргыз Республикасынын финансылык туруктуулугун камсыздоо үчүн жана Кыргыз Республикасынын тышкы карыз боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткаруу үчүн колдонулушу мүмкүн.  

Улуттук банк аталган милдеттерди талаптагыдай аткаруу үчүн керектүү деңгээлдеги эл аралык камдардын көлөмүн туруктуу негизде колдоого алып турат. 2020-жылдын 22-октябрына карата абал боюнча эл аралык камдардын дүң көлөмү 2020-жылдын башынан тартып 597,5 млн АКШ долларына же 24,6 пайызга өсүү менен 3 021,6 млн АКШ долларын түздү

Алтын-валюта камдарынын керектүү көлөмүн кармап туруу жана аларды колдонуу иши эл аралык финансы институттары тарабынан байкоого алынып турат, алтын-валюта камдарынын кандайдыр бир шектүү операцияларга катышуусу донордук жардам көрсөтүүлөрдүн, ошондой эле өлкөгө берилип жаткан башка жардамдардын токтотулушуна алып келиши мүмкүн. 

Алтын-валюта камдарынын көлөмү тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында мезгил-мезгили менен жаңыртылып турат жана кеңири коомчулукка жеткиликтүү болуп саналат. 

Улуттук банк тарабынан мыйзамдардын бардык ченемдеринин кынтыксыз аткарылышы Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жана эл аралык “ири төрт” аудитордук компаниялары (Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG) тарабынан дагы тыкыр көзөмөлгө алынып, тастыкталып турат. 2020-жылы Улуттук банктын ишине KPMG компаниясы аудитордук текшерүү жүргүзөт. 

Социалдык тармактарда жана мессенджерлерде таркатылып жаткан маалыматтар чындыкка туура келбейт.  

 

 


Датасы: 22.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү камтыган.  

Токтом долбоору «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана кызыкдар болгон жактар токтом долбоору боюнча сунуш-пикирлерин Улуттук банкка 2020-жылдын 21-ноябрынан кечиктирбестен, ошондой эле psoversight@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 22.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Чокоев Заир Линаровичтин талапкерлигине 2020-жылдын 22-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 

 


Датасы: 22.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

лотерея жана утуш оюндарын ойнотпойт 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук кабылдамасына Улуттук банк ойнотуп жатат деген имиш менен ойнотулуп жаткан утуш тууралуу толук маалымат алууга кызыккан жарандардан кайрылуулар келип түшүүдө. Улуттук банкка келип жаткан маалыматтарга ылайык, белгисиз адамдар акчалай же башка баалуу байгени утуу тууралуу баяндап, ал үчүн комиссиянын белгилүү бир суммасын төлөө зарылдыгын айтышкан. Ошондой эле, ал адамдар Улуттук банктын лицензиясына шилтеме берүү менен көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча белгилүү бир сумманы төлөөнү суранышкан.  

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкүлөрдү белгилеп кетүүнү зарыл деп эсептейт:  

Улуттук банктын негизги милдеттери болуп, улуттук валютанын сатылып алынуу жөндөмдүүлүгүн колдоо, республиканын экономикалык жактан узак мөөнөткө өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү үчүн Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системасынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүү иштешин камсыздоо эсептелет.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эч кандай лотерея жана/же кандайдыр бир утуш оюндарын ойнотпойт жана аларды уюштурууга да катышпайт.  

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы финансы пирамидалары, лотереяларды жана акчалай байгелерди ойнотуу менен алектенген компанияларга лицензия бербейт. Улуттук банктын уруксат берүү документтерине шилтеме берген мындай учурлар чындыкка дал келбейт жана лотерея же баалуу байгелерди/акча каражаттарын ойнотуу тууралуу мындай маалымат алардын мыйзамдуулугуна кошумча текшерүү жүргүзүү зарылдыгын айгинелейт. Мындай учурларда кулактандырууларда айтылган компаниялар менен уюмдардын өзүнө же түздөн-түз укук коргоо органдарына кайрылуу сунушталат.  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 111-беренесинин 8-пунктуна ылайык, банктарга ар кандай утуштарды, лотереяларды жана башка ушул сыяктуу "оюн" иш-чараларын уюштурууга же аларды өткөрүүгө катышууга, ошондой эле аларды жарнамалоого жана жарыялоого тыюу салынат. Банктар Улуттук банктын талаптарына ылайык маркетингдик иш-чараларды жүзөгө ашыра алат. Кайсы бир финансы институтун ушундай лотереяларда, ойнотуу оюндарында же финансы пирамидаларында эскертүү финансылык аферанын белгиси болуп саналат.  

Улуттук банк жарандарды этият болууга чакырат жана Улуттук банктын компетенциясына кирген бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук кабылдамасына 61-04-86 телефону же mail@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылууну сунуштайт.  


Датасы: 21.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144 (№ 4 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Финанс Профи» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 20-июлундагы № 5994 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 21-октябрынан тартып 27-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 20.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

 

Өлкөдө коомдук-саясий кырдаал турукташкандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 20-октябрында SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөргө чектөөлөр белгиленген Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк өлкөнүн финансы жана төлөм системаларынын коопсуздугун, туруктуулугун, ошондой эле улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдүн өз убагында жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүшүн камсыз кылуу үчүн чараларды кабыл алат. 

2020-жылдын 21-октябрынан тартып коммерциялык банктар акча которуу системалары боюнча жеке адамдардын эсеп ачуусуз акча которуу операцияларын, SWIFT системасын жана альтернативдүү байланыш каналдарын кошуу менен эл аралык жана улуттук төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү, которуу операцияларын эч кандай чектөөлөрсүз ишке ашырууну улантышат. 

Төлөмдөрдү жүргүзүү жана которуу операцияларын ишке ашырууда коммерциялык банктар тарабынан террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптары сакталат. 

Улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүнү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөргө байланышкан суроолор боюнча штаттык режимде иштеп жаткан коммерциялык банктарга кайрылуу зарыл.  

Улуттук банктын 2020-жылдын 20-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтому менен төмөнкү шилтемеден таанышып чыгууга болот: Банк / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

Президенттин м.а. Садыр Жапаров Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгуловду  

кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучу, Премьер-министр Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен жолугушту. 

 

Жолугушуунун жүрүшүндө Толкунбек Абдыгулов өлкөдөгү макроэкономикалык туруктуулукту, Кыргыз Республикасынын банктык жана төлөм тутумунун туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоого багытталган Улуттук банктын аткарып жаткан иштери, ошондой эле валюталык рыноктогу абал тууралуу маалымат берди.  

 

Мындан тышкары, калк жана ишкерлик субъектилери үчүн коронавирустук инфекциянын жайылуусунун жагымсыз кесепеттерин жайгарууга тийиштүү маселелер талкууланды.  

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучу, Премьер-министр Садыр Жапаров финансы-банк тутумунун, улуттук валютаны алмаштыруу курсунун туруктуулугун сактоонун, ошондой эле коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу улуттук экономика үчүн тобокелдиктерди кыскартуунун маанилүүлүгүн белгиледи.  

 

Садыр Жапаров Улуттук банкка өлкөдөгү абалды турукташтырууга байланыштуу улуттук жана эл аралык төлөм тутуму боюнча төлөм жана которуу операцияларын өз учурунда жана үзгүлтүксүз ишке ашыруу үчүн чараларды кабыл алууну, ошондой эле SWIFT тутуму жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча трансчектеш операцияларды чектөөсүз жүргүзүүнү жаңыртуу тапшырмасын берди. 

 

 

 

 

Булак: www.gov.kg 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 119-үй, 9-в квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Талисман Плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 12-ноябрындагы № 5835 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-октябрынан тартып 25-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 15-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 12.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

Улуттук банк 2020-жылдын 12-октябрында SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары 2020-жылдын 13-октябрында саат 9:00дөн тартып, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана алардын кардарларынын пайдасына кирген бардык төлөмдөрдү кабыл ала баштайт.  

Чек ара аркылуу өтүүчү чыккан төлөмдөр төмөнкү операциялар боюнча гана жүргүзүлөт: 

- товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча мурда түзүлгөн жана банктарга берилген контракттар боюнча Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын кардарларынын операциялары (юридикалык жактар, жеке ишкерлер, дыйкан жана фермердик чарбалар). Мында төлөмдөрдүн суммасы ошол кардарга мүнөздүү болгон орточо деңгээлден ашпоого, ал эми контракттар/келишимдер кардардын кадимки ишине таандык болууга тийиш; 

- контрагенттер менен аягына чыгарылбаган валюталык бүтүмдөр, ликвиддүүлүктү жана/же валюта позициясын, анын ичинде своп-операцияларын тескөө максатында, ошондой эле активдерди алмашууга байланыштуу чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу/сатуу операциялары боюнча;  

- эл аралык төлөм системалары боюнча өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү операциялары боюнча;  

- Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын резидент эмес банктардагы ностро-эсептерин толуктоо боюнча;  

- эл аралык уюмдардан алынган кредиттерди жана алар боюнча чегерилген пайыздарды төлөө операциялары боюнча; 

- банкта тейленген банк эмес финансы-кредит уюмдарынан акча которууну ишке ашыруу операциялары боюнча; 

- мурда чыгарылган аккредитивдерди жана банктык кепилдиктерди соодалык каржылоо бүтүмдөрү боюнча банктын милдеттенмелерине тиешелүү операциялар боюнча; 

- банктардын ишин камсыз кылуу үчүн зарыл операциялар боюнча; 

- эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн тапшырмалары боюнча операциялар боюнча; 

- жеке адамдардын коммерциялык максаттарга ээ эмес 5 000 АКШ долларына чейинки өлчөмдө же дарыланууну, жашап турууну, окууну жана алиментти төлөө үчүн башка чет өлкө валютасы (жумасына) эквивалентинде акча которуулар боюнча. 

Жогоруда көрсөтүлгөн которуу операцияларын ишке ашырууда коммерциялык банктар террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарынын сакталышын камсыз кылууга тийиш. 

Төлөмдөрдү улуттук төлөм системалары сыяктуу эле, эл аралык төлөм системалары боюнча да өткөрүүнү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого байланыштуу маселелер боюнча коммерциялык банктарга кайрылуу зарыл, алар  

2020-жылдын 13-октябрынан тартып саат 09:00дөн 17:00гө чейин штаттык режимде иштейт.  

Улуттук банк учурдагы жагдайга байкоо жүргүзүп турат, өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтому менен төмөнкү шилтеме боюнча таанышып чыгууга болот: Банк / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору


Датасы: 12.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

 

Бишкек шаарында 2020-жылдын 9-октябрында киргизилген өзгөчө абал шартында, банк жана төлөм системасы өзгөчө абалдын талаптарына туура келген режимде иштеп жатат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары (мындан ары финансы уюмдары) экономиканын тармактарын, ишкерлерди жана калкты негизги банктык кызмат көрсөтүүлөр менен үзгүлтүксүз жана өз убагында камсыз кылуу жагында өз ишин жүргүзүүнү улантууда.  

Төлөм системасы, анын ичинде «Элкарт» улуттук төлөм системасы штаттык режимде иштеп жатат. Ал эми финансы уюмдары нак эмес төлөмдөрдү, улуттук төлөм системалары жана эсеп ачуусуз жеке адамдардын акча которуу системалары боюнча акча которуу жана төлөө операцияларын ишке ашырууда. 

Эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды чегерүү мезгили аралыгында калкты нак акча менен өз убагында камсыз кылуу максатында, Улуттук банк жана анын региондордогу областтык башкармалыктары өлкөнүн бардык региондорунда өз ишин жүргүзгөн филиалдарын жана сактык кассаларын кошуу менен коммерциялык банктар аркылуу калкты, экономиканын тармактарын нак акча менен толук көлөмдө камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатат

Нак акчанын, ошондой эле нак эмес төлөмдөрдүн жеткиликтүү болушу өлкөнүн бардык региондорунда финансы уюмдары тарабынан орнотулган банктык жабдуулар аркылуу камсыз кылынууда. 

2020-жылдын 1-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында 1 813 банкомат, 11 633 POS-терминал (анын ичинен 9 447 POS-терминал соода-тейлөө түйүндөрүндө жана 2 186 POS-терминал коммерциялык банктардын филиалдары менен сактык кассаларында) жана 2 018 төлөм терминалы орнотулган. 

Улуттук банк банктык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер жаралган учурда түздөн-түз финансылык уюмдарга кайрылууну сунуштайт, аларга иштөө убактысын саат 09:00дөн тартып 15:00гө чейин аныктоо сунушталган.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулары жана кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө маалыматтар алардын интернет-сайттарында жайгаштырылган. 

Улуттук банк учурдагы жагдайга байкоо салып турат, өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт.