Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 06.12.2022
Туруктуу шилтеме

Оффшордук аймактар боюнча тизмегин мыйзамдардын жана эл аралык тажрыйбанын талаптарына ылайык өркүндөтүү жана актуалдаштыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 30-ноябрындагы № 2022-П-17/74-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 05.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 30-ноябрында № 2022-П-17-74-5-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктарды лицензиялоо жана www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 05.12.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын жөнгө салуу режиминин алкагында тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жөнүндө билдирет. 

 

1. Проблемалар жана негиздер. 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 48-беренесине ылайык, инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды киргизүүгө байланыштуу банктык, төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди укуктук жөнгө салууну апробациялоо максатында, Улуттук банк белгилүү бир мөөнөткө Кыргыз Республикасынын өзүнчө же бүткүл аймагында атайын жөнгө салуу режиминин алкагында пилоттук жөнгө салууну белгилөөгө укуктуу. 

Инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды атайын жөнгө салуу режиминин алкагында апробациялоонун натыйжалары боюнча Улуттук банк тарабынан тиешелүү ченемдик укуктук акт кабыл алынышы же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор сунушталышы мүмкүн. 

Алсак, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2020-жылдын 26-октябрындагы 2020-ЗСД-КОМ-КПС-15/1 токтомуна ылайык, микрокредиттик компания тарабынан банктык операциялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн (кредиттерди накталай эмес формада берүү үчүн «Элкарт» чектелген функционалдык кредиттик карталарын чыгаруу жана «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарынын эквайринги, Улуттук өз ара аракеттенүү оператору аркылуу колдоого алынган ыкмалар менен эквайринг, POS-терминалдар /QR коддор аркылуу эл аралык төлөм системаларынын карталарынын эквайринги) атайын регулятивдик режиминин алкагында тестирлөө жактырылган, ал Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2022-жылдын 29-апрелиндеги № 2022-ЗСД-КОМ-КПС-4/2 токтомуна ылайык ийгиликтүү деп табылган. 

«Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобого ылайык, эгерде тестирлөө ийгиликтүү деп табылса, Төлөм системасы боюнча комитет Улуттук банктын тестирлөөдөн өткөн кызмат көрсөтүүлөргө/технологияларга тоскоолдук кылууну жокко чыгарган ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнө сунуш киргизет. Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында кызматтарды көрсөтүү лицензиянын мөөнөтүн узартуунун негизинде мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин улантылышы мүмкүн. Мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн атайын жөнгө салуу режиминин мөөнөттөрү узартылган учурда Комитет тарабынан атайын жөнгө салуу режиминин шарттарында кызмат көрсөтүүлөрдү улантуу үчүн кошумча шарттар белгилениши мүмкүн. 

 

2. Сунушталган жөнгө салуунун максаты микрокредиттик компанияларга микрокредиттерди накталай эмес формада берүү мүмкүнчүлүгүн берүү, бул жыйынтыгында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүнүн көбөйүшүнө, финансылык сабаттуулуктун жогорулашына ж. б. алып келет. 

 

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү

- калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу; 

- калкка банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү

- региондорду өнүктүрүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу жагымсыз кесепеттерге алып келбейт. 

 

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталган жөнгө салуу микрокредиттик компаниялардын жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Сунуш кылынган жөнгө салуунун субъекттери өз бюджеттеринин чегинде чыгымдарды тартышат. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр

 

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

   

- электрондук почта аркылуу 

ammaratova@nbkr.kg 

- почта дарегине 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2022-жылдын 19-декабрынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 27-декабрынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 02.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ибраев Марс Каиповичтин талапкерлигине 2022-жылдын 1-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 01.12.2022
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банк секторундагы жана валюта рыногундагы жагдай боюнча төмөнкүлөрдү маалымдайт.   

Биздин өлкөнүн валюта рыногундагы жагдай дүйнөдөгү геосаясий жагдайдын жана тышкы рыноктордогу белгисиздик орун алган кырдаалдын таасири астында өнүгөт.  

Өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана кризистин алгылыксыз натыйжаларын минималдаштыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан коммерциялык банктардын, алмашуу бюролорунун жана микрофинансылык уюмдардын накталай АКШ долларын өлкөдөн сырткары чыгарып кетүүсүнө тыюу салууну кошо алганда, кризиске каршы бир катар чаралар көрүлгөн. Бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында капиталдын эркин жылышы каралган, бул чет өлкө валютасын жеке адамдар жана юридикалык жактар өлкөгө/өлкөдөн эркин алып келүүгө/чыгууга боло тургандыгын түшүндүрөт.  

Накталай АКШ долларынын учурдагы тартыштыгына кошумча фактор болуп, аны өлкөгө алып келүүнүн логистикалык байланышынын бузулушу жана айрым адамдар тарабынан валюталардын курстук айырмадан пайда табуу максатында алып сатарлык операцияларды жүргүзүүлөрү саналат.  

Бүгүнкү күндө айрым жергиликтүү коммерциялык банктар накталай АКШ долларынын зарыл көлөмү менен камсыз кылуу үчүн накталай чет өлкө валютасын алып келүү боюнча операцияларды жүргүзүп жатышат. Ошол эле учурда, накталай акчаны жеткирүү үчүн логистикалык байланыштын татаалдыгы алардын акыркы наркына таасир этет. 

Коммерциялык банктар тарабынан берилген маалыматка ылайык, АКШ долларын накталай акчага айландыруу үчүн комиссиялык төлөм өлчөмү накталай акчага айландырылган чет өлкө валютасынын суммасынан 0,5 пайыздан 4 пайызга чейинкини түзгөн. Мында, банк мыйзамдарында коммерциялык банктар керектөөчүлөр үчүн маалыматтын ачык жарыяланышын жана жеткиликтүү болушун камсыз кылуу менен банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык сый акыларды жана тарифтерди өз алдынча белгилөө каралган.  

Улуттук банктын талаптарына ылайык, чет өлкө валютасын маалымат тактасында көрсөтүлгөн тиешелүү курстан айырмаланган курс боюнча сатып алууга жана сатууга тыюу салынгандыгын белгилеп кетүү зарыл. Чет өлкө валютасы бар болсо валюта рыногунун катышуучулары чет өлкө валютасын чектөөсүз сатууга милдеттүү.  

Накталай эмес чет өлкө валютасы менен операциялар коммерциялык банктар тарабынан жеке адамдардын жана юридикалык жактардын талабы боюнча кандай болбосун көлөмдө жана кандайдыр бир чектөөлөрсүз жүргүзүлүп жаткандыгын белгилеп кетүү керек. 

Улуттук банк коммерциялык банктардын жана алмашуу бюролорунун ишин туруктуу негизде көзөмөлдөп турат.  

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана валюталык операцияларды жүргүзүү жана кардарларды тейлөө жагында Улуттук банктын талаптарын бузууга жол бербөө максатында, Улуттук банк туруктуу негизде банктардын жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине пландан тышкары (рейддик) жана план боюнча инспектордук текшерүүлөрдү туруктуу негизде жүргүзүп турат.  

2022-жылдын башынан тартып коммерциялык банктарда 131 текшерүү жүргүзүлгөн, натыйжада 60 жазма буйрук, 31 эскертүү жана 13 сунуш-көрсөтмө берилген. Анын ичинде 2022-жылдын ноябрь айында 10 коммерциялык банкта текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын так сактоо зарылдыгы жөнүндө 9 жазма буйрук берилген.  Мындан тышкары, текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча коммерциялык банктарга банк кардарларын тейлөө сапатын жакшыртуу, калктын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн нак чет өлкө валютасынын жетиштүү көлөмүн камсыз кылуу зарылдыгы тууралуу сунуш-көрсөтмөлөр берилген.  

Валюта рыногунун катышуучулары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу фактылары аныкталган учурларда Улуттук банк тарабынан лицензияны кайтарып алганга чейин тиешелүү таасир этүү чаралары колдонулат. 

Мындан тышкары, укук коргоо органдары менен биргеликте Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок алмашуу операцияларын жүзөгө ашырган жактардын алып сатарлык иш-аракеттерине жол бербөө максатында, иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.  

2022-жылдын башынан тартып 121 алмашуу бюросуна жана Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок чет өлкө валютасын алмашуу операцияларын жүзөгө ашырган жактарга 54 текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүлөрдүн натыйжасында, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузгандыгы, ошондой эле Улуттук банктын талаптарын аткарбагандыгы үчүн, 241 жазма буйрук жөнөтүлүп, алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети 47 жолу убактылуу токтотулган, 6 алмашуу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынган. Ошондой эле 23 алмашуу бюросуна 55,0 миң сомдон (жалпы суммасы 1 265,0 миң сом) жана 39 жеке адамга 17,5 миң сомдон (жалпы суммасы 682,5 миң сом) айып пул салынган. 

Мындан тышкары, Улуттук банк жалпыга маалымдоо каражаттарын кошо алганда, коммуникациянын бардык каналдарын колдонуп, маалыматты Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштыруу аркылуу коомчулукка түшүндүрүү иштерин туруктуу негизде жүргүзүп келет. 

Калкты талаптагыдай банктык тейлөө, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана керектөөчүлөргө ыңгайлуу финансылык кызмат көрсөтүү боюнча жарандардын кайрылууларын тез карап чыгуу максатында, Улуттук банктын коомчулук менен кайтарым байланыш каналдары WhatsApp-каналы түрүндө кеңейтилген.  

Зарыл болгон ыкчам маалыматты/консультацияларды телефон аркылуу алуу үчүн жарандар Улуттук банктын коомдук кабылдамасына 0 312 61 04 86 телефону, Улуттук банктын 0501 89 00 00 WhatsApp-каналына, ошондой эле финансы кызмат көрсөтүүлөрүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоо маселелери боюнча 0 312 61 45 78 жана 0555 85 57 48, 0770 73 73 49 мобилдик номерлери аркылуу кайрыла алышат. 

Улуттук банк туруктуу негизде кырдаалга байкоо жүргүзүп жана контролдоп турат, зарыл болгон учурда өлкөнүн банк ишинин жана төлөм системасынын туруктуу жана коопсуз иштешин камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт.   


Датасы: 01.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өткөн эл аралык акча которуулар системасынын реестринде «PayPorter» акча которуу системасы каттоодон өттү

Эл аралык акча которуулар системасынын оператору «HIZLIPARA ÖDEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA A. Ş.» Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү.  

Реестрдеги каттоо номери 1050301122. 

 


Датасы: 30.11.2022
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын алмашуу бюролору менен чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө коюлган чектөөлөрдү убактылуу алып салуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 30-ноябрында №_2022-П-12/74-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомун кабыл алды.  

Ушул токтом менен Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракети 2023-жылдын 1-мартына чейин убактылуу токтотулат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 29.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 13,0 пайызга чейин төмөндөттү  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 28-ноябрында эсептик ченди (негизги ченди) 100 базистик пунктка, 13,0 пайызга чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Чечим 2022-жылдын 29-ноябрынан тартып күчүнө кирет.  

2022-жылдын 18-ноябрына карата маалымат боюнча жылдык инфляция 2022-жылдын октябрь айындагы 15,4 пайыздан төмөндөө менен 14,5 пайызды түзгөн. Кыргыз Республикасында инфляция арымы басаңдаган тенденцияны көрсөтүүдө. Ошого карабастан, глобалдуу конъюнктура белгисиз бойдон калууда, ал эми азык-түлүккө, энергия продукцияларына жана башка товарларга дүйнөлүк баалар акырындап төмөндөсө да баалар жогору деңгээлде сакталып турат.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча 2022-жылдын октябрь айынын жыйынтыгы боюнча реалдуу ИДӨнүн өсүш арымы 7,0 пайызды түзгөн. Экономикалык жигердүүлүк өнөр жай, кызмат көрсөтүү жана айыл чарба секторлору тарабынан колдоого алынган. Мамлекеттик чыгашалардын жогорулашы жана акча которуулардын түшүүсү да ички суроо-талаптын өсүшүнө таасирин тийгизет.  

Мындай шарттарда Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан монетардык саясат, мурдагыдай эле, инфляциялык процесстерди ооздуктоого багытталган. Жалпы алганда акча-кредиттик шарттар нейтралдуу катары бааланып, алгылыксыз тышкы шарттарга жана жогору инфляциялык күтүүлөргө карабастан, жүзөгө ашырылып жаткан акча-кредит саясаты улуттук валютага басымды азайтууга шарт түзүп, банк секторунун ресурстук базасын жогорулатуу үчүн сыяктуу эле, экономиканы кредиттөөнүн өсүшүнө да алгылыктуу шарттарды камсыздаган.  

Жалпы алганда, аталган факторлордун таасири астында инфляциялык процесстердин басаңдашы 2023-жылы да улана тургандыгы күтүлүүдө. Ушуга байланыштуу артыкчылыктуу милдеттерден болуп, макроэкономикалык туруктуулукту колдоого алуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында түзүмдүк реформаларды жүргүзүү, анын ичинде монетардык эмес инфляция факторлорун төмөндөтүү жана ички рынокту керектөө товарлары менен каныктыруу чараларын ишке ашыруу үчүн макулдашылган фискалдык жана монетардык саясатты жүргүзүү саналат.  

Улуттук банк тышкы жана ички экономикалык чөйрөнү өнүктүрүү шарттарын эске алуу менен эсептик чен өлчөмүн 13,0 пайызга чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Мындан тышкары, Улуттук банк түптөлүп жаткан жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарылчылык келип чыкса, кошумча инструменттерди пайдаланып, орто мөөнөттүү мезгил ичинде баа туруктуулугун камсыз кылуу максаттарына жетүү үчүн тиешелүү чараларды колдонот. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча кийинки отуруму 2023-жылжын 30-январында өткөрүлөт. 


Датасы: 29.11.2022
Туруктуу шилтеме

Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган карыз алуучулар боюнча финансы-кредит уюмдары тарабынан көрүлгөн чаралар 

2022-жылдын сентябрь айында Баткен жана Ош областтарында болгон куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын (мындан ары - ФКУ) кардарларына колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2 (НПА) токтомунун аткарылышына мониторинг жүргүзүп турат.  

2022-жылдын 24-ноябрына карата абал боюнча ФКУга 474 карыз алуучу кайрылган, 19 538 миң сом суммасында 287 кредит эсептен чыгарылган жана 36 487 миң сом суммасында 155 кредит реструктуризацияланган. 

Учурда ФКУ жабыркаган карыз алуучулардан келип түшкөн бардык арыздарды карап жатат жана алар банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды кабыл алышат. 


Датасы: 28.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өткөн эл аралык акча которуулар системасынын реестринде «Астрасенд» акча которуу системасы каттоодон өттү

Эл аралык акча которуулар системасынын оператору «Инкахран» банк эмес кредит уюму (акционердик коом) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестрдеги каттоо номери - 1049231122. 


Датасы: 25.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2023-2027-жылдарга каралган негизги багыттары жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 25-декабрынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 23.11.2022
Туруктуу шилтеме

Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине 2021-жылдын 2-сентябрында киргизилген өзгөртүүлөргө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 16-ноябрында № 2022-П-12/70-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 22.11.2022
Туруктуу шилтеме

Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган карыз алуучуларга көмөк көрсөтүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2 (НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын кардарларына көмөк көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери жөнүндө» токтомун аткаруу максатында, финансы-кредит уюмдары (мындан ары ФКУ) банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүп жатышат. 

ФКУдан алынган маалыматтар боюнча, 2022-жылдын 17-ноябрына карата ФКУга 443 карыз алуучу кайрылган, алардын ичинен 19 459 миң сом суммасында 283 кредит эсептен алынып салынган жана 36 485 миң сом суммасында 155 кредит реструктуризацияланган.   

Азыркы тапта, ФКУ аталган региондордун жабыркаган карыз алуучуларынан келип жаткан бардык арыздарды кароону улантып жатат.  


Датасы: 21.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 «Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Сектор токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 21-декабрынан кечиктирбестен nshabdankulov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 18.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо жана баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтомдун долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкуулоо үчүн долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталынын «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 17-декабрынан кечиктирбестен talamanova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 18.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Баткен областында жашаган жана чарба ишин жүргүзгөн жарандарга, ишкердик субъектилерине каржылоонун жеткиликтүү болушун кеңейтүүгө, административдик-аймактык бирдиктерди, анын ичинде 2022-жылдын сентябрь айында Баткен областында куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган административдик-аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 17-сентябрындагы № 313 «Баткен жана Ош облустарынын административдик-аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 18-ноябрында № 2022-П-12/71-1 (НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Аталган токтомго ылайык, Улуттук банк коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга жана «Кепилдик фонд» ААКка Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучулардын кредит/кепилдик алууга билдирмелерин артыкчылыктуу тартипте кароону, ошондой эле кредиттерди берүү боюнча өзүнүн ички жол-жоболорун кайра карап чыгууну сунуштайт. 

Токтом менен кредиттерди/кепилдиктерди алууда карыз алуучулар тарабынан берилүүчү документтер боюнча Улуттук банктын талаптарын жеңилдетүү эрежелери каралган.  

Мындан тышкары, токтомго ылайык, карыз алуучуларга кредиттик рейтингдин негизинде берилген кредиттердин көлөмү көбөйтүлүп, керектөө кредиттерин берүүдө кредит боюнча ай сайын пландалган төлөмдөрдүн орточо айлык жалпы кирешеге болгон катышы кайра каралып чыкты. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 18.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ишкердик субъекттеринин ишине карата жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасын бекитүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Токтом долбоору боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2022-жылдын 16-декабрынан кечиктирбестен электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 17.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөө, ошондой эле долбоорду каржылоо маселеси боюнча кызыкдар болгон жактардан сунуштарын топтоо жөнүндө маалымдайт.  

Долбоор менен коммерциялык банктар тарабынан долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар сунушталат.  

1. Проблемалар жана негиздер  

Ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган: 

- ченемдик укуктук актыларда долбоордук каржылоонун аныктамасынын жоктугу; 

- банктардын кредиттик ишин жөнгө салуучу Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын колдонуудагы талаптарында долбоордук каржылоону ишке ашыруу каралган эмес. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты инвестициялык долбоорлор үчүн кредиттик ресурстардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктарга ири долбоорлор сыяктуу эле жаңы башталган долбоорлорду да (стартаптарды) каржылоо, ошондой эле долбоордук каржылоонун субъектилеринин ишине катышуу мүмкүнчүлүгүн берүү;  

- долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдикти азайтуу. 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал кредиттик ресурстардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга тиешелүү.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо.  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери чыгым тартпайт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги : 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

nipasova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 12-декабрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 17.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси боюнча кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл алуу тууралуу билдирет.  

 

1. Проблемалар жана негиздер   

Ченемдик укуктук актылардын ченемдерин өркүндөтүү төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган: 

- таасир этүү чаралары боюнча ченемдик укуктук актыларга тактоочу өзгөртүүлөрдү киргизүү;  

- банктарды жоюу боюнча талаптарды жакшыртуу.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- ченемдик укуктук базанын сапатын жогорулатуу; 

- Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларынын талаптарын тактоо; 

- Улуттук банк тарабынан таасир этүү чараларын колдонуу боюнча процесстерди оптималдаштыруу.  

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт.  

 

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык уюмдарга, депозиттерди тартуу менен иш алып барган кредиттик союздарга, турак жай-сактык кредиттик компанияларга, кредиттик бюролорго тиешелүү.  

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Сунушталган жөнгө салуу субъектилери чыгым тартпайт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги : 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

nzhaparkulova@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу  

720001, Кыргыз Республикасы,  

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын  

2-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 3-декабрынан 

кечиктирбестен  

 


Датасы: 17.11.2022
Туруктуу шилтеме

Валюталык операцияларды жүргүзүү жана кардарларды тейлөө жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бербөө максатында, Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктардын жана алмашуу бюролорунун ишине пландан тышкаркы (рейддик) жана план боюнча инспектордук текшерүүлөрдү мезгил-мезгили менен жүргүзүп турат. 

2022-жылдын башынан бери коммерциялык банктарда 131 текшерүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этүү чаралары көрүлгөн.  

Мындан тышкары, коммерциялык банктарга кардарларды банктык тейлөө, кардарлардын алдындагы милдеттенмелерди аткаруу үчүн ликвиддүүлүктү колдоо жана башка иштерди күчөтүү сунушталган.  

Ошондой эле, коммерциялык банктардын жетекчилери менен учурдагы кырдаалды талкуулоо жана иштин туруктуулугун сактоо боюнча зарыл чараларды кабыл алуу үчүн дайыма жолугушуулар өткөрүлүп турат. 

Алмашуу бюролорунун ишин көзөмөлдөө жагында 2022-жылдын башынан бери 120 алмашуу бюролоруна жана Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок чет өлкө валютасын алмаштыруучу жактарга 54 инспектордук текшерүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Улуттук банктын талаптарын аткарбагандыгы үчүн 30 жазма буйрук жөнөтүлгөн, 34 ирет алмашуу бюролорунун лицензиялары токтотулган, 1 алмаштыруу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынган. 

Мындан тышкары, 23 алмашуу бюросуна 55,0 миң сомдон (жалпы суммасы 1265,0 миң сом) жана 39 жеке жакка 17,5 миң сомдон (жалпы суммасы 682,5 миң сом) айып пул салынган.  

Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок алмашуу операцияларын жүргүзгөн жактардын алып-сатарлык аракеттерине жол бербөө максатында, укук коргоо органдары менен биргеликте тиешелүү иш-чаралар кошумча жүргүзүлүп турат. 

Инспектордук текшерүүдөн тышкары, Улуттук банк тарабынан сырттан көзөмөлдөө иши жүргүзүлөт, анын алкагында ички контролду күчөтүү жана көзөмөлгө алынган уюмдардын ишин банк мыйзамдарына ылайык келтирүү боюнча иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлүп турат. 

Улуттук банк күн сайын валюта рыногундагы кырдаалга мониторинг жүргүзүп, мыйзам бузууларга жол бербөө үчүн акча алмаштыруу жайларынын жетекчилери менен кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Валюта рыногунун катышуучулары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу фактылары аныкталган учурларда, Улуттук банк тиешелүү таасир этүү чараларын колдонот. 

 


Датасы: 16.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Баткен областындагы карыз алуучуларга каржылоонун жеткиликтүү болушун кеңейтүү боюнча колдоо көрсөтүү, анын ичинде 2022-жылдын сентябрь айында Баткен областында куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган административдик-аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан. Мындай чаралар Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 17-сентябрындагы № 313 «Баткен жана Ош облустарынын административдик-аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө» жарлыгын, ошондой эле Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында бузулган жана талкаланган административдик-аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын 2022-жылдын 30-октябрындагы № 2 чечимин ишке ашырууга багытталган. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg)жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 17-ноябрынан кечиктирбестен электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 16.11.2022
Туруктуу шилтеме

Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган карыз алуучуларга көмөк көрсөтүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2 (НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын кардарларына көмөк көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери жөнүндө» токтомун аткаруунун алкагында, финансы-кредит уюмдары (мындан ары - ФКУ) банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүп жатышат.  

ФКУдан алынган маалыматтар боюнча 2022-жылдын 10-ноябрына карата ФКУга 443 карыз алуучу кайрылган, алардын ичинен 19 370 миң сом суммасында 280 кредит эсептен алынып салынган, 28 836 миң сом суммасында 138 кредит реструктуризацияланган.  

Азыркы тапта, ФКУ жабыркаган карыз алуучулардан келип жаткан бардык арыздарды кароону улантып жатат. 


Датасы: 15.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн эки алмашуу бюросунун ар бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 15.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык, «Финипэй» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2022-жылдын 10-ноябрында төмөнкү лицензиялар берилди: 

үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүзөгө ашыруу укугуна 2022-жылдын 10-ноябрындагы № 2032101122 лицензия; 

өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүзөгө ашыруу укугуна 2022-жылдын 10-ноябрындагы № 3034101122 лицензия. 

«Финипэй» ЖЧКсы боюнча тиешелүү маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында «Банктын милдеттери» / «Төлөм системасы» / «Төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары» бөлүктөрүндө жайгаштырылган төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын лицензияларынын реестрлерине киргизилген». 


Датасы: 12.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракеттери токтотулду. 

1. 2022-жылдын 12-ноябрынан тартып 21-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Бишкек шаары, Чокон Валиханов көчөсү 150, «Аю Гранд Комфорт» соода борбору, №С101/1 кеңсеси дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Бермет Гранд» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 1-июлундагы № 6315 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150, №29/2 кеңсеси дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген трейд» алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү  укугуна 2022-жылдын 8-июнундагы № 6301 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 95 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «ТС Финанс» алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү  укугуна 2021-жылдын 29-декабрындагы № 6249 лицензиясы. 

2. 2022-жылдын 12-ноябрынан тартып 16-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 95 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Красная Звезда Кей Джи» алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү  укугуна 2022-жылдын 1-ноябрындагы № 6389 лицензиясы. 

3. 2022-жылдын 12-ноябрынан тартып 26-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144/1 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Интегро Ко» алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү  укугуна 2022-жылдын 2-ноябрындагы № 6391 лицензиясы. 

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн 2022-жылдын 12-ноябрынан тартып ЖЧК «Экспо мани» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 4-ноябрындагы № 6393 нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы кайтарылып алынды. 

 


Датасы: 11.11.2022
Туруктуу шилтеме

Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган карыз алуучуларга көмөк көрсөтүү боюнча финансы-кредит уюмдарынын көрүп жаткан чаралары 

 

2022-жылдын сентябрь айында Баткен жана Ош областтарында болгон куралдуу кагылышуудан жабыр тарткан коммерциялык банктардын, банктык эмес жана адистештирилген финансы-кредиттик уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 6-октябрында чыгарылган (№ 2022-П-12/62-2 (НПА) Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылыштан жапа чеккен коммерциялык банктардын, банктык эмес жана адистештирилген финансы-кредиттик уюмдардын (мындан ары ФКО) кардарларына колдоо көрсөтүү жөнүндө токтомдун аткарылышына мониторинг жүргүзүүдө.  

2022-жылдын 3-ноябрына карата ФКОго 433 карыз алуучу кайрылган, 19 075 миң сом суммасында 274 кредит жоюлган, 27 394 миң сом суммасында 122 кредит реструктуризацияланган. 

Учурда ФКОлор жабыркаган карыз алуучулардан түшкөн бардык арыздарды карап жатат жана банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүшөт. 

 


Датасы: 10.11.2022
Туруктуу шилтеме

Эл аралык валюта фондунун миссиясы Кыргызстанда ишин баштады 

 

Эл аралык Валюта Фондунун Николоз Гигинеишвили башында турган (ЭВФ) миссиясы 2022-жылдын 9-ноябрынан 22-ноябрына чейин Кыргыз Республикасында расмий иш сапар менен болот. 

ЭВФ миссиясынын иш сапарынын максаты ЭВФ Макулдашуусунун IV статьясына ылайык Кыргыз Республикасы үчүн консультацияларды өткөрүү болуп саналат. Иш сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. 

Визиттин биринчи күнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Боконтаев ЭВФ командасы менен жолугушуусун өткөрдү. Анын жүрүшүндө тараптар өлкөдөгү макроэкономикалык абалды, тышкы жана банк секторун, ошондой эле тиешелүү саясат чараларын талкуулашты. 

 

 

 


Датасы: 10.11.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына таасир этүүчү чаралары боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Сектор токтом долбоору боюнча өзүнүн сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 10-декабрынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына монополияга каршы жөнгө салуу, баа түзүү, туунду жана караштуу компаниялар маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Сектор токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 10-декабрынан кечиктирбестен bimasheva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ачык акционердик коому тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Джума-Ахунов Нуриддин Абдуллаевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 3-ноябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банкы» ААКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Токторбаев Алмазбек Биязбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 3-ноябрына макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын эки жаранынын (М.А.А., М.Т.С.) ар бирине 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл алуу тууралуу билдирет.  

 

1. Проблемалар жана негиздер.  

Ченемдик актынын долбоорун иштеп чыгуу ченемдик актыларды өркүндөтүүгө жана маалымат системаларына жыл сайын чабуулдардын күчөп жатышына байланыштуу тобокелдиктерди минималдаштырууга багытталган. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  тобокелдиктерди минималдаштыруу максатында төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан маалымат коопсуздугунун уюштурулушу жана сакталышы боюнча талаптарды белгилөө

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын тобокелдиктерин минималдаштыруу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз кесепеттерге алып келбейт.  

 

5. Ишкер субъектилери - жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын ишине тиешелүү, алардын саны бүгүнкү күнгө карата абал боюнча 22 уюмду түзөт. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери бюджетте каралган чекте чыгым тартышат. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги:   

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

 

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

 

- электрондук почта аркылуу 

azmambetalieva@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2022-жылдын 

19-ноябрынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 

26-ноябрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 03.11.2022
Туруктуу шилтеме

Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү боюнча өз ара иш алып баруу оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан катталды. Реестр боюнча каттоо номери 6002311022. 


Датасы: 03.11.2022
Туруктуу шилтеме

«М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомунун атайын жөнгө салуу режиминин мөөнөттүн узартуу жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2022-жылдын 27-октябрындагы № 2022-ЗСД-КОМ-КПС-12/1 токтому менен «М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому (мындан ары - «М Булак» МКК» ЖЧК) жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коому (мындан ары - «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК) үчүн банк операцияларынын төмөнкү чектелген тизмесин жүргүзүүгө атайын жөнгө салуу режиминин лицензиясынын мөөнөтү 2023-жылдын 1-майына чейин узартылды: 

- нак эмес формада кредиттерди берүү үчүн «Элкарт» улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган, чектелген функционалдык кредиттик карталарын чыгаруу; 

- «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарынын, Visa жана MasterCard эл аралык төлөм системаларынын карталарынын «М Булак» МКК» ЖЧКнын POS-терминалдары/QR-коддору аркылуу эквайринги, анын ичинде соода-тейлөө ишканалары менен POS-терминалдарды орнотуу/QR-коддорду колдонуу жана товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө максатында төлөм каражаты катары «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарын, Visa жана MasterCard эл аралык төлөм системаларынын карталарын, локалдык электрондук акчаларды кабыл алуу боюнча келишимдерди түзүү, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системаларынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканалары/акцептанттар менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу. 

Атайын жөнгө салуу режиминин мөөнөтү «М Булак» МКК» ЖЧК жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК үчүн 2023-жылдын 1-майына чейин узартылды. 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучулары болуп, «М Булак» МКК» ЖЧК жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК эсептелет. 


Датасы: 03.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын үч жаранынын (Б.Ч.А., Ч.М.Ж., С.Н.А.) ар бирине 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 

 


Датасы: 02.11.2022
Туруктуу шилтеме

Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган карыз алуучуларга көмөк көрсөтүү боюнча финансы-кредит уюмдарынын көрүп жаткан чаралары 

 

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2 (НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу» токтомунун талаптарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүп турат.  

2022-жылдын 26-октябрына карата финансы-кредит уюмдарынан (мындан ары - ФКУ) алынган маалыматтар боюнча ФКУга 372 карыз алуучу кайрылган, 18 883 миң сом суммасына барабар болгон 268 кредит жоюлган, 20 885 миң сомго жеткен 64 кредит реструктуризацияланган.  

Азыркы тапта, ФКУ жабыркаган карыз алуучулардан келип жаткан арыздардын бардыгын карап жатат жана банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүшөт.  

 


Датасы: 02.11.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик тобокелдик, активдерди классификациялоо жана кыймылсыз мүлк менен иштөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Сектор токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен malmanbetova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-3-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын калыбына келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Токтом долбоорунда ошондой эле жогоруда аталган ченемдик укуктук актыны Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында ага мазмуну жана техникалык өзгөчөлүктөрү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен azhoroeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 01.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 14,0 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 31-октябрында эсептик ченди (негизги ченди) 14,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2022-жылдын 1-ноябрынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында 2022-жылдын 21-октябрына карата маалыматтар боюнча жылдык инфляция ушул эле жылдын сентябрь айындагы 15,5 пайыздан төмөндөп 14,9 пайызды түзгөн. Керектөө бааларынын учурдагы өсүшү, негизинен, монетардык эмес мүнөзгө ээ болуп, көбүнчө дүйнөлүк азык-түлүк жана энергия продукциялар рыногунун таасири сыяктуу эле, Кыргызстандын экономика түзүмүнүн таасирин, анын ичинде жогорку деңгээлде импортко көз карандылыкты чагылдырат.  

2022-жылдын январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында ИДӨ боюнча реалдуу өсүш өткөн жылдагы төмөн базанын таасиринен улам 7,2 пайызды түзгөн. Кыйла жогорку өсүш арым өнөр жай, айыл чарба менен кызмат көрсөтүү секторунда катталган. 

Тышкы чөйрө дүйнөдөгү инфляциялык процесстердин күчөшүнүн алкагында глобалдуу финансылык шарттардын катуулашы менен мүнөздөлөт. Кыргызстанда акча-кредиттик шарттар олуттуу деле өзгөргөн эмес жана катуулатылган бойдон калууда. Улуттук банк тарабынан өз учурунда көрүлгөн чаралардын натыйжасында акча жана валюта рынокторундагы жагдай туруктуу бойдон сакталып турат.  

Келечекте глобалдуу экономикалык өнүгүү сыяктуу эле, регионалдык экономикалык өнүгүүдө да белгисиздик сакталып турат, ал Кыргыз Республикасында андан аркы экономикалык процесстерди алдын ала аныктаган фактор болуп саналат. Ички суроо-талаптын, анын ичинде эмгекке жана социалдык төлөмдөрдү төлөөгө кеткен мамлекеттик чыгашалардын өсүшүнүн эсебинен калыбына келиши, мурдагыдай эле, инфляциянын динамикасына өз салымын кошот.  

Улуттук банк ички жана тышкы экономикалык чөйрөнү өнүктүрүү шарттарын эске алуу менен эсептик чен өлчөмүн 14,0 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Улуттук банк инфляцияга түрткү берүүчү тобокелдиктер жөнгө салынганга чейин учурдагы акча-кредит саясатына таянууну улантат. Кандайдыр бир тобокелдиктер орун алган шартта, Улуттук банк жүргүзүп жаткан монетардык саясатка кошумча өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жокко чыгарбайт.  

Улуттук банк орун алган жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл учурда орто мөөнөттүү мезгил ичинде баа туруктуулугун камсыз кылуу максатына жетүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт. 

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү тууралуу кийинки отуруму план боюнча 2022-жылдын 28-ноябрында өтөт

Улуттук банк жагдайга жараша негизги чендин өлчөмү тууралуу маселе боюнча пландан тышкаркы отурум өткөрөт. 


Датасы: 31.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаровдун 2022-жылдын 30-31-октябрында Бириккен Араб Эмираттарына барган иш сапарынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Боконтаев Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Бириккен Араб Эмираттарынын Борбордук банкынын ортосунда банктык көзөмөл, финансылык инновациялар жана төлөм системалары жаатында тажрыйба жана маалымат алмашуу тууралуу борбордук банктардын иши тармагында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол койду. Датасы: 28.10.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Эдигеева Алина Аралбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 27-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.». 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому тарабынан «Дос-Кредобанк» АККтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Орозалиев Руслан Таалайбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 27-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 27.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган «Өмүр сакчыларына таазим!» коллекциялык монетасы «Монеталар топ жылдызы - 2022» эл аралык сынактын «Жылдын монетасы» номинациясында үчүнчү байгелүү орунду ээледи. 

«Монеталар топ жылдызы» - эстелик монеталар боюнча КМШ өлкөлөрүнүн аймагында өткөрүлүүчү жалгыз эл аралык сынак болуп саналат. Бул сынактын уюштуруучусу болуп «Уотер Марк» басма үйү (Россия) эсептелет. Жеңүүчүлөрдү кесипкөй калыстар тобу аныктайт, анын курамына белгилүү ири музейлердин, аукцион өткөрүлүүчү жайлардын, нумизматикалык ассоциациялардын жана монеталар боюнча адистештирилген кесиптик басылмалардын адистери кирет. 

2022-жылы калыстар тобунун мүчөлөрү негизги тогуз: «Кайталангыс концепция», «Мыкты көркөм чеберчилик», «Өзгөчө технология», «Мыкты жүгүртүү монетасы», «Монеталык классика», «Белек монетасы», «Жылдын күмүш монетасы», «Жылдын алтын монетасы» жана «Жыл монетасы» номинациясынын ичинен салттуу түрдө биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарды ээлеген жеңүүчүлөрдү аныкташты. 

 


Датасы: 27.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 26-октябрында улуттук жана/же чет өлкө валюталарында «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүү укугуна «Айыл Банк» ачык акционердик коомуна лицензия берүү чечимин кабыл алгандыгын маалымдайт. 


Датасы: 27.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктардын, төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын өкүлдөрүнүн жана өз ара аракеттенүү операторунун катышуусунда Кыргыз Республикасынын соода-тейлөө ишканаларында QR кодду колдонуу менен төлөмдөрдү кабыл алууну камсыз кылуу иш-чараларын жүргүзүү процессин тездетүү боюнча жолугушуу болуп өттү


 


Датасы: 26.10.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын эсептешүү агенттерине карата минималдуу талаптар боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл алуу тууралуу билдирет.  

 

1. Проблемалар жана негиздер.  

Ченемдик актынын долбоорун иштеп чыгуу ченемдик актыларды өркүндөтүүгө жана аларды «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүүгө багытталган. 

 

2. Сунушталган жөнгө салуунун максаты  төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан төлөмдөрдү жүргүзүүдө өз убагында өз ара эсептешүүлөрдү камсыз кылуу үчүн эсептешүү агенттерине минималдуу талаптарды белгилөө

 

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын тобокелдиктерин минималдаштыруу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз кесепеттерге алып келбейт.  

 

5. Ишкердик субъекттери - жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталган жөнгө салуу төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын жана коммерциялык банктардын ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталган жөнгө салуу субъекттери кошумча сарптоолорго учурабайт. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеси:   

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

 

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

 

- электрондук почта аркылуу 

azmambetalieva@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2022-жылдын 9-ноябрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 16-ноябрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 24.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгү тарабынан Кыргыз Республикасынын (М. у. А.) жаранына 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 24.10.2022
Туруктуу шилтеме

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда 

2022-жылдын 24-октябрында «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү» кампаниясынын алкагында иш-чаралар башталды, ал дүйнө жүзү боюнча 31-октябрда белгиленет. Кампаниянын максаты жалпысынан ашыкча чыгашалардан үй-бүлөлүк бюджетти коргоого жана финансылык туура чечимдерди кабыл алууга өбөлгө түзгөн калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жана каражат топтоо маданиятын калыптандыруу. 

Улуттук банк координатор болгон Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда 2015-жылдан бери «Кыялдар канат байлаганда» урааны астында өткөрүлүп келет. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү-2022 иш-чарасынын жүрүшүндө калк үчүн ар кандай иш-чаралар, анын ичинде финансы уюмдарына экскурсияга баруу, ачык эшик күндөрү, финансылык сабаттуулук боюнча лекциялар жана сабактар, интерактивдүү оюндар, сынактар, финансылык жармаңке жана башка өткөрүлөт, ага бардык каалоочулар катыша алышат. 

Иш-чаралар жөнүндө кеңири маалымат:  Иш-чаралар күндөлүгүндө берилген. 

 


Датасы: 24.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын ченем жаратуу техникасы боюнча мыйзам талаптарына ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 12-октябрында № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат. 

 


Датасы: 21.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүүнүн алкагында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА) «Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтом долбоору боюнча кызыкдар болгон тараптар өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 20-ноябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, ошондой эле электрондук версиясын (Word форматында) ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 20.10.2022
Туруктуу шилтеме

Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуу учурунда жабыркаган карыз алуучуларга колдоо көрсөтүү боюнча финансы-кредит уюмдарынын чаралары  

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 17-сентябрындагы ПЖ №313 «Баткен жана Ош облустарынын административдик-аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруунун алкагында, 2022-жылдын сентябрь айында Баткен жана Ош областтарында болгон куралдуу кагылышууда жабыркаган коммерциялык банктардын, банктык эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын (мындан ары - ФКУ) кардарларына колдоо көрсөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 6-октябрында № 2022-П-12/62-2 (НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган кардарларга колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу» токтомун кабыл алды.  

Аталган токтомго ылайык, ФКУларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган кардарлардан келип түшкөн бардык кайрылууларды талапка ылайык кароо, болуп өткөн окуяда каза болгон, жарадар болгон, бизнесинен жана/же турак жай кыймылсыз мүлкүнөн ажыраган жарандардын кредиттерин эсептен алып салуу аркылуу чечимдерди кабыл алуу жана көмөктөшүү; кредиттерди реструктуризациялоо, анын ичинде жабыркаган кардарлардын кредиттеринин ордун жабуу мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу; кредиттик келишимдердин шарттарын кайра кароого байланыштуу комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегербөө жана албоо; кредиттик келишимде каралган милдеттенмелер аткарылбагандыгы/талапка ылайык аткарылбагандыгы үчүн кардарларга айыптык санкцияларды колдонбоо, анын ичинде үстөк айыпты (айып пул/туум) чегербөө, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун алкагында жабыркаган кардарларга башка жардам көрсөтүү чараларын караштыруу тапшырмалары берилген.  

2022-жылдын 14-октябрына карата ФКУлардан алынган маалыматтар боюнча 2022-жылдын 14-октябрына карата кредит калдыгынын жалпы суммасы 60 713 миң сомду түзгөн 300 кардар кайрылган. Булардын ичинен 13 527 миң сом суммасында 250 кредит эсептен алынып салынган, 2 462 миң сом суммасында 13 кредит реструктуризацияланган.  

Учурда ФКУ жабыркаган кардарлардан келип түшкөн бардык арыздарды кароону улантып жатат, жабыркаган кардарларды колдоо боюнча тиешелүү чараларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алышат. 


Датасы: 20.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына бухгалтердик эсепке алуу, аудит жана отчеттуулук маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоорунда тышкы аудитордун көз карандысыздыгы жана аудитордук уюмду тартуу, ошондой эле банктык топтордун консолидацияланган финансылык отчетун даярдоо маселелери боюнча мазмунуна жана техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 20-ноябрынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 20.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «JIA Бизнес-ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмеси менен биргеликте, Нарын областындагы жеке ишкерлер жана фермерлер үчүн «Ислам каржылоо принциптери» жана «Айыл чарба секторун каржылоо үчүн колдонулган ислам банкынын продукттарынын негизги түрлөрү» темасында семинар өткөрдү.  

Семинарлардын максаты жеке ишкерлердин жана фермерлердин өлкөнүн финансылык системасы жана ислам каржылоо принциптери жөнүндө маалымдар болуусун арттыруу. Семинардын алкагында финансылык институттардын негизги түрлөрү, айыл чарбасын каржылоо үчүн ислам банк иши, ошондой эле айыл чарба максаттарына жараша каржылоонун түрлөрү менен жол-жоболору сыяктуу маселелер каралды. 


Датасы: 20.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына капитал шайкештиги, банктык эсептер жана сейфтер маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоорунда төмөнкү маселелерге мазмундуу жана техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган: 

- уставдык капиталды түзүү, банктын акцияларын жана банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу; 

- эсептерге жана сейфте сакталган буюмдарга арест коюу; 

- дивиденддерди төлөөгө Улуттук банк тарабынан тыюу салуу же чектөөлөрдү белгилөө үчүн негиздерди кеңейтүү

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg/ru) жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 21-ноябрынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 20.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети 2022-жылдын 18-октябрында № 2022-ЗСД-КОМ-КПС-11/1 «Грин Телеком Сервис» жоопкерчилиги чектелген коомуна атайын жөнгө салуу режиминин алкагында төмөнкү банктык операцияга 2023-жылдын 20-октябрына чейин тест жүргүзүүгө лицензия берүү чечимин кабыл алды

виртуалдык карталар жана/же кадимки карталар түрүндө «О! Деньги» электрондук капчыгынан пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралган төлөм карталарын чыгаруу (эмиссия). 

«Грин Телеком Сервис» жоопкерчилиги чектелген коому атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусу болуп саналат. 


Датасы: 20.10.2022
Туруктуу шилтеме

Төлөм системасы жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына ылайык, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын аймагындагы төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын аймагында төлөм системаларынын ишин жөнгө салат. 

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 40-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, Улуттук банк ушул конституциялык Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, банктардын, банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Улуттук банктын көзөмөлү алдындагы башка юридикалык жактардын учурдагы ишине кийлигишпейт. 

Ошентип, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары төлөм системаларынын көз карандысыз катышуучулары катары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык кайсы система менен иштөө керектиги жөнүндө чечим кабыл алышат, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү жана башка талаптарды сактоо менен төлөм системалары менен иштөөдө тобокелдиктерге баа беришет. Ушуга байланыштуу коммерциялык банктар тигил же бул төлөм системасы менен иштөөдө белгилүү бир чараларды же чектөөлөрдү кабыл алышы мүмкүн. 

 


Датасы: 18.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-16-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Бөкөнтаев АКШнын Вашингтон шаарында болуп өткөн Дүйнөлүк банк тобунун жана Эл аралык валюта фондунун башкаруучуларынын жылдык жолугушуусуна катышты. 

Иш-чаранын алкагында бир катар жолугушуулар болуп өттү. Аталган жолугушууларда дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүүнүн негизги тенденциялары менен божомолдору, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы учурдагы экономикалык абал, макроэкономикалык саясаттын чаралары, анын ичинде финансы секторунда туруктуулукту сактоо жана колдоо маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 17.10.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Сайлыбаев Максат Боранбайевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 13-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Айыл Банк» АККтын Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эржанов Максат Советбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 13-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» АККтын Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Алыбаев Нурдин Иризбаевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 13-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 17.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системалары боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 17-ноябрынан кечиктирбестен asyrgataev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 13.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-октябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев «Berlin Economics - German Economic Team» компаниясынын директору Рикардо Гуччи мырза жана компаниянын эксперти Вольдемар Вальтер мырза менен жолугушту. 

Жолугушуу учурунда тараптар Кыргыз Республикасындагы жана дүйнө жүзүндөгү экономикалык кырдаалды, ошондой эле келечекте эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. 

 

Маалымат үчүн: «Berlin Economics - German Economic Team» - консалтинг компаниясы болуп саналат, анын ишмердиги өнүгүп жана өзгөрүп келе жаткан экономиканын туруктуу өсүшүнө өбөлгө түзүүгө багытталган. 


 

 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды 

2. Айып пул төлөөдөн баш тарткандыгы жана туумдун максималдуу өлчөмгө жеткендиги үчүн Кыргыз Республикасынын жаранына (А.у.А.) карата туум чегерүү жөнүндө токтом чыгарылды. 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ 2022-жылдын 22-сентябрындагы ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын өлчөмүн көбөйтүү маселеси боюнча кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо жөнүндө билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ 

(2022-жылдын 22-сентябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)  

 

Каттоо № 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу)  

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы  

№1 

АКБ «Толубай» ЖАК 

2022-жылдын 4-октябры 

Эреже катары, өткөн финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча акционерлердин жыйындары жана ага ылайык уставдык капиталды көбөйтүү маселеси үстүбүздөгү жылдын биринчи чейрегинде өткөрүлөт. 

Адатта, уставдык капиталды көбөйтүү боюнча бардык маселелер үстүбүздөгү жылдын июнь айында аяктайт, ушуга байланыштуу биз: 2024-жылдын май айы жана 2026-жылдын май айы эмес, тиешелүүлүгүнө жараша 2024-жылдын июль айы жана 2026-жылдын июль айы мөөнөттөрүн белгилөөнү сунуштайбыз. 

*** 

Мындан тышкары, альтернативдүү жана натыйжалуу чечим катары «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына универсалдуу жана адистештирилген болушу мүмкүн болгон банктардын ишинин түрлөрү боюнча мурда алынып салынган ченемди кайтарууну сунуштайбыз.  

Буга чейин бул ченем: 

- 1997-жылдын 29-июлундагы жана 2017-жылдын 21-июнуна чейин колдонууда болгон «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын  

3-беренесинде; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 9-августундагы № 28/4 «Адистештирилген коммерциялык банктардын иши жөнүндө» токтомунда бар болгон. 

Атап айтканда, универсалдуу банк банктык операциялардын бардык түрлөрүн, анын ичинде инвестициялоону ишке ашырган. 

Адистештирилген банк банк операцияларынын чектелген чөйрөсүн жүргүзгөн. 

 

*** 

Андан ары, башка өлкөлөрдүн практикасында кредиттик уюм белгилүү бир аймактын аймагында түзүлүп, ошол аймактын экономикалык өнүгүшүнө таасирин тийгизген «региондук банк» деген түшүнүк бар болчу. Албетте, мындай банктар өлкөнүн бирдиктүү банк секторунун бир бөлүгү бойдон калат. 

Биздин көз карашыбызда бул биздин банк системабыздын кыйла ийкемдүү жана туруктуу болушуна шарт түзөт.  

Ири жана чакан банктар үчүн бирдей талап коюу чакан банктар үчүн ашыкча талаптардын (анын ичинде капитал боюнча) кесепети ири банктарга да таасирин тийгизиши мүмкүн, мындай сарптоолор экономикалык көз караштан алганда кереги деле жок.  

Бүгүнкү күндө дүйнөнүн бүткүл финансы сектору Deutsche Bank, Credit Suisse жана Sociйtй Gйnйrale сыяктуу дүйнөдөгү эң ири финансылык конгломераттардын банкрот болушу мүмкүндүгүн деген кырдаалга кылдат байкоо салып турат. Ошондуктан, ата мекендик чакан банк менен мамлекеттик ири банк же акционерлери эл аралык финансы уюмдары болгон банк ортосунда бирдей деген белги коюунун кереги барбы? 

Адистештирилген (региондук) болушу мүмкүн болгон ата мекендик банктарды колдоо өлкөнүн финансылык коопсуздугун камсыз кылуу көз карашынан алганда да камсыз кылынышы керек деп эсептейбиз. Мындан тышкары, банк системасындагы көп түрдүүлүк анын туруктуулугунун ачкычы болуп саналат (бардык табигый системалар сыяктуу), анткени орто жана чакан банктар географиялык жактан азык-түлүккө чейин белгилүү бир багытта өз кардарлары үчүн баалуулук бере алышы мүмкүн. Эгерде мындай банктар туура банктык практиканы жүргүзүп, бардык негизги экономикалык ченемдерди сакташса, аларды өз капиталын көбөйтүүгө мажбурлоонун кереги барбы? 

«Толубай» АКБ ЖАК системалуу мааниге ээ жана башка банктар үчүн уставдык капитал боюнча талаптар алардын көлөмүнө жана жалпы рынокко тийгизген таасирине жараша айырмаланышы керек деп болжолдойт. Биз системалуу мааниге ээ эмес банктар үчүн (мүмкүн, келечекте адистештирилген жана/же регионалдык банктар үчүн) капиталды көбөйтүү талаптары ошол эле деңгээлде калтырылса болмок же уставдык капиталды көбөйтүүнүн ийкемдүү графигин карап чыгуу зарыл деп эсептейбиз. 

2024-жылдын июль жана 2026-жылдын июль айлары мөөнөттөрү боюнча сунуштар долбоорду иштеп чыгуунун алкагында каралат. 

 

Кабыл алынган жок: «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле региондук банк боюнча сунуштар долбоорго тиешеси жок. 

 

 

Уставдык капиталдын өлчөмү жана ийкемдүү график боюнча банктарга капиталды калыптандыруу үчүн жетиштүү өткөөл мезгил бериле тургандыгын белгилейбиз. 

 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын (М. К. А.) жаранына 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 11.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасында микрокаржылоо секторун өнүктүрүүнүн 2022-2025-жылдарга каралган негизги багыттарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-2025-жылдарга каралган стратегиялык иш багыттарына ылайык, системанын туруктуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн бекемдөө, ошондой эле калктын банк эмес финансы-кредит уюмдарына ишенимин жогорулатуу максатында, 2022-жылдын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын № 2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» жана № 2022-П-33/61-3-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталына тиешелүү маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомдор кабыл алынды. 

Токтомдордун электрондук түрү Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 10.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктардын жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын өкүлдөрүнүн катышуусу менен нак эмес төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү өнүктүрүү боюнча терегек стол болуп өттү

Тегерек столдун жүрүшүндө соода түйүндөрүндө нак эмес төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн жабдууларды орнотуудагы тариф саясаты, ошондой эле соода-тейлөө ишканалары жана керектөөчүлөр үчүн банктык төлөм карталарын, мобилдик тиркемелерди, анын ичинде QR-кодду колдонуу менен төлөмдөрдү кабыл алууга жана төлөөгө өбөлгө түзүү маселелери талкууланды. 

Жыйынтыгында нак эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү үчүн тиешелүү чечимдер кабыл алынды. 


 

 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктарга, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын 2022-жылдын сентябрында Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган кардарларына колдоо көрсөтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 17-сентябрындагы ПЖ №313 «Баткен жана Ош облустарынын административдик-аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө» Жарлыгын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 6-октябрында № 2022-П-12/62-2 (НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган кардарларга колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу» токтомун кабыл алды.  

Аталган токтомго ылайык, коммерциялык банктарга, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына (мындан ары ФКУ) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган кардарлардан келип түшкөн бардык кайрылууларды талапка ылайык кароо, болуп өткөн окуяда каза болгон, жарадар болгон, бизнесинен жана/же турак жай кыймылсыз мүлкүнөн ажыраган жарандардын кредиттерин эсептен алып салуу аркылуу чечимдерди кабыл алуу жана көмөктөшүү; кредиттерди реструктуризациялоо, анын ичинде жабыркаган кардарлардын кредиттеринин ордун жабуу мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу; кредиттик келишимдердин шарттарын кайра кароого байланыштуу комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегербөө жана албоо;  кредиттик келишимде каралган милдеттенмелер аткарылбагандыгы/талапка ылайык аткарылбагандыгы үчүн кардарларга айыптык санкцияларды колдонбоо, анын ичинде үстөк айыпты (айып пул/туум) чегербөө, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун алкагында жабыркаган кардарларга башка жардам көрсөтүү чараларын караштыруу тапшырмалары берилген.  

Токтомдо жабыркаган кардарлардын кредиттерин реструктуризациялоодо ФКУлардын активдерин классификациялоо шарттарын жеңилдетүү ченеми, финансы-кредит уюмдарына жана кредиттик бюрого маалымат берүү талаптарын жеңилдетүү каралган.  

Буга кошумча ФКУларга токтом расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде Баткен жана Ош областтарында 2022-жылдын сентябрында болгон окуядан жабыр тарткан кардарларына ушул токтом тууралуу өздөрүнүн расмий интернет-сайттарына жарыялоо, ошондой эле кардарлар менен байланышуунун башка каражаттарында жарыялоо аркылуу маалымат берүү зарылдыгы белгиленген.  

Улуттук банк буга чейин ФКУга Баткен жана Ош областтарында 2022-жылдын сентябрында болгон окуядан жабыр тарткан кардарларына колдоо көрсөтүү жөнүндө сунуш-көрсөтмө кат жөнөткөн. Ошондой эле, бул маселе 2022-жылдын 23-сентябрында Бишкек шаарында Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын жетекчиликтеринин катышуусунда өткөн банктык тегерек столдун жүрүшүндө талкууланган. 

ФКУдан алынган маалыматка ылайык, азыркы учурда кардарлардын кайрылууларын тиешелүү деңгээлде кароо, айып пул жана туум чегерүүнү убактылуу токтотуу, кредиттерди реструктуризациялоо иштери жүргүзүлүп жатат. 

 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

БИЛДИРҮҮ 

ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирин талдоо иши жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоону иштеп чыгуу маселеси боюнча кызыкдар жактардан сунуштар кабыл алына тургандыгын билдирет. 

1. Көйгөйлөр жана негиздер. 

Ченемдик укуктук актылардын ченемдерин өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамга ылайык келтирүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын жөнгө салуучу таасирин талдоодо пайдаланылуучу бирдиктүү ыкманы иштеп чыгуу. 

2. Сунушталган жөнгө салуунун максаты - Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан алгылыктуу натыйжаларды жана артыкчылыктарды баалоо: 

- ченемдик базанын сапатын жогорулатуу; 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын жөнгө салуучу таасирин талдоого карата талаптарды белгилөө

4. Алгылыксыз кесепеттердин келип чыгышын баалоо: 

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз кесепеттерге алып келбейт, анткени ал мыйзам талаптарына ылайык келтирүүгө гана багытталган. 

5. Ишкердик субъекттердин - жөнгө салуу сунушталып жаткан жактардын өзгөчөлүктөрү жана санын баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин талдоону иштеп чыгууда коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактар өз ара иш алып баруусуна таркатылат. 

6. Аны киргизүүгө байланышкан сунушталган жөнгө салуунун потенциалдуу жактарынын кошумча чыгымдарын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Жөнгө салуу субъекттеринен сарптоолор талап кылынбайт. 

7. Кыргыз Республикасынын бюджетинен сунушталган жөнгө салууну киргизүүдөн улам чыгымдарды жана пайданы болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеси: 

- аталган маселелер жөнгө салууну өзгөртүү жолу менен чечилүүчү маселеби? 

- бул максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы? 

- сунуш кылынган жөнгө салуу проблемаларды чечүүдө эң эле артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- сунуш кылынган жөнгө салуу кабыл алынган учурда кандай пайдага жана артыкчылыктарга ээ болууга мүмкүн? 

- сунуш кылынган жөнгө салуу кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс кесепеттер келип чыгышы мүмкүн? 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, натыйжалуу жолдору барбы? 

- сунушталган жөнгө салуу боюнча жалпы пикириңиз. 

 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

kegenberdieva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын  

21-октябрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын  

26-октябрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-сентябрынан тартып 5-октябрына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Талас жана Жалал-Абад областтарындагы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын шариат аалымдары үчүн «Жеке финансыны башкаруу», «Ислам каржылоо принциптери» жана «Ислам банк продукттарынын негизги түрлөрү» темасында семинарлар өткөрүлдү.  

Семинарлардын максаты шариат аалымдарынын өлкөнүн финансылык системасы жана ислам каржылоо принциптери жөнүндө маалымдар болуусун арттыруу. Семинардын алкагында финансылык институттардын негизги түрлөрү, жеке финансыны башкаруу, тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук, ислам банк иши, ислам банктык операциялардын салттуу банктардын операцияларынан айырмачылыгы сыяктуу маселелер, ошондой эле башка маселелер каралды. 

 


Датасы: 30.09.2022
Туруктуу шилтеме

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультативдик кеңешинин 23-отуруму Казакстан Республикасында өттү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Боконтаев 2022-жылдын 28-30-сентябрында Казакстан Республикасынын Астана шаарында болуп өткөн ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультативдик кеңешинин 23-отурумуна катышты. 

Отурумга ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын жана финансы рыногун жөнгө салуучулардын делегациялары катышты. 

Кеңешменин жүрүшүндө ЕАЭБге мүчө мамлекеттерде акча-кредит саясатын ишке ашыруу, ошондой эле улуттук финансы рыноктору менен финансылык технологияларды өнүктүрүү маселелери талкууланды.  


 


Датасы: 30.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын жети жаранына (М.З.М., Т.Х.М., М.Ф.М., Х.Д.З., Ш. к Г., М.М.А., Я.О.Э.) 17 500 сомдон айып пул салынды. 


Датасы: 29.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 28-сентябрында № 2022-П-12/60-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым убактылуу чечимдерин күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом менен COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча көрүлгөн чектөө чараларынын терс таасирлерин, ошондой эле тышкы экономикалык таасирлердин тийгизген кесепеттерин азайтуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын кабыл алган жана убактылуу мүнөзгө ээ болгон айрым убактылуу чечимдери күчүн жоготот.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 28-октябрынан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 27-сентябрында Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талабын бузгандыгы үчүн бир төлөм уюмуна айып пул салды. 

 


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзамына ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 26-сентябрында № 2022-П-33/59-4-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кепилдик фонддор боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын жаранына (М. у М.) 17 500 сом суммасында айып пул салынды. 

 


Датасы: 23.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн директору А. Раззаков 2022-жылдын 23-сентябрында Баткен шаарында болгон видеоконференциянын жүрүшүндө, чек ара тилкесинде жайгашкан аймактарда орун алган филиалдар менен жабдуулардан тышкары, областтагы коммерциялык банктардын филиалдары, сактык кассалары жана банкоматтары штаттык режимде иштеп жаткандыгын билдирди. 

Белгиленгендей, жабыркаган айылдарда сактык кассалар тонолгон, аларды калыбына келтирүү азырынча мүмкүн эмес. Кыргыз-тажик кагылышуусунан кийин келтирилген жалпы чыгымдын суммасы эсептелине элек. Азырынча соккудан жапа чеккен айылдарга кирүүгө мүмкүн болбой жатат. Ошондой эле, жабыркаган айылдардан калкты эвакуациялоо учурунда тургундардын паспорттору жана банктык карталары жоголгонуна байланыштуу алар үчүн банктык кызматтар жеткиликтүү эмес.  

Улуттук банк Баткен окуясынан жабыркагандарды насыя маселелери боюнча коммерциялык банктарга жана микрокредиттик уюмдарга бардык жеткиликтүү байланыш каналдары аркылуу кайрылууну сунуштайт.  

Буга чейин Улуттук банк ченемдик укуктук актыларына ылайык коммерциялык банктарга насыя алуучуларга колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн кароо сунушу менен кат жөнөткөн. 

Баткен окуясында жабыркагандарга коммерциялык банктар тарабынан жардам көрсөтүү маселеси 2022-жылдын 23-сентябрында Бишкек шаарында Улуттук банк менен коммерциялык банктардын жетекчилеринин катышуусунда өткөн тегерек столдо да талкууланды.  

Өз кезегинде банктар насыя алуучулардын кайрылууларын карап чыгууга жана Баткен облусуна жардам көрсөтүү үчүн бирдиктүү эсепке акча которуу аркылуу каржылык колдоо көрсөтүүгө даяр экендиктерин белгилешти. 

 


Датасы: 23.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Банктык тегерек стол маегинин ишине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги жана кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын, Мамлекеттик салык кызматынын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, «Кепилдик фонд» ачык акционердик коомунун, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты.  

Тегерек стол маегинин катышуучулары банк ишине байланыштуу жагдайлар менен кырдаалдарды жөнгө салуу боюнча жалпы чечим кабыл алууну талап кылган эң актуалдуу маселелерди талкуулашты. Тегерек стол маегинин жүрүшүндө төмөнкү маселелер каралды: 

- акча-кредит саясаты жана валюта рыногу; 

- маалыматтык коопсуздук жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү

- Баткен жана Ош областарында болуп өткөн окуялардын натыйжасында жапа чеккен карыз алуучуларга байланыштуу жагдай; 

- чарба жүргүзүүчү субъекттерге салык салуу жана контролдук-кассалык машиналарды ишке киргизүү

Банктык тегерек стол банк рыногунун катышуучулары үчүн уюштурулган салттуу аянтча болуп саналат жана анын алкагында банк коомчулугунун олуттуу маселелери талкууланат.  

 

 

 

 


Датасы: 23.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 22-октябрынан кечиктирбестен электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 23.09.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тентиева Гюлкайыр Жумабековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 22-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жантурин Айдар Абылаевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 22-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 22.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгууну, ошондой эле коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын өлчөмүн көбөйтүү маселеси боюнча кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо жөнүндө жарыялайт».  

1. Проблемалар жана негиздер  

Банк системасынын туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн жана бекемдигин жогорулатуу, ошондой эле банк системасынын тобокелдиктеринин ордун жабуу жана банктардын коопсуз иши үчүн зарыл болгон капиталдык базаны чыңдоо жана колдоо максатында, кайрадан түзүлгөн жана иштеп жаткан банктар үчүн (чет өлкө банктарынын филиалдарынын капиталына карата талаптарды кошуу менен) уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмүн көбөйтүү тууралуу маселе каралып жатат. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты жаңыдан түзүлүп жаткан жана иштеп жаткан банктар үчүн (чет өлкө банктарынын филиалдарынын капиталына карата талаптарды кошуу менен) уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмүнө карата талаптарды жогорулатуу. 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

Банк системасынын тобокелдиктеринин ордун жабуу жана банктардын коопсуз иши үчүн зарыл болгон капиталдык базаны чыңдоо жана колдоо.  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Төмөн кирешелүүлүк көрсөткүчтөрүнө байланыштуу кошумча капиталдаштыруу кыйынчылыктары. Мындай учурда банктар микрофинансылык уюм катары кайра каттоо жөнүндө өз алдынча чечим кабыл алышы мүмкүн же бул банктарга карата таасир этүү чаралары колдонулушу, анын ичинде Убактылуу администрациянын атайын режими мыйзамга ылайык киргизилиши мүмкүн. 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга тиешелүү.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Капиталдаштыруу зарылдыгы учурунда сунуш кылынган жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго туш болот. 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечим чыгарууну талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы? 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү болуп саналабы? 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал? 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы? 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

zosokeeva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын 6-октябрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 10-октябрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 21.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн 2022-жылдын 21-сентябрынан тартып төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынды: 

1. Бишкек шаары, «Дордой» соода-сатык комплекси, Кожевенная көчөсү 74, «Север» соода өтмөгү, №4 соода орду дарегинде жайгашкан «Монета плюс» ЖЧК алмашуу бюросунун 2021-жылдын 2-июнундагы № 6137 лицензиясы; 

2. Бишкек шаары, Шопоков көчөсү 119 дарегинде жайгашкан «РАДИУС КГ» ЖЧК алмашуу бюросунун 2020-жылдын 17-сентябрындагы № 6005 лицензиясы. 


Датасы: 21.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Кыргыз Республикасынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча стратегиялык иш-чаралар планынын долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол болуп өттү

Тегерек стол Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Антикоррупциялык ишкердик кеңешинин өкүлүнүн, башкы катчысы Н.Муканованын, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн жана Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин, катышуусунда өттү

Иш-чаранын жүрүшүндө тегерек столдун катышуучулары коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү пикирлер жана тажрыйбалар менен алмашышты. Башкы катчы Н. Муканова Кыргыз Республикасынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы мамлекеттик стратегиясына ылайык коррупцияга каршы аракеттенүү методологиясы менен тааныштырды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча стратегиялык иш-чаралар планынын долбоору боюнча сунуштар берилди.  


 

 

 


Датасы: 20.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсеси ортосундагы кызматташуунун алкагында, 2022-жылдын 25-июлунан 15-сентябрына чейин өлкөнүн бардык аймактарында финансылык сабаттуулук боюнча эки күндүк 42 семинар өткөрүлдү. Катышуучулардын жалпы саны 900гө жакын адамды түздү. Семинарлар финансылык сабаттуулук боюнча атайын даярдалган квалификациялуу тренерлер тарабынан өткөрүлдү

Семинардын жүрүшүндө катышуучулар финансылык максат коюу, финансылык план, үй-бүлөлүк бюджет, кредиттер жана депозиттер, ошондой эле финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо сыяктуу темалар боюнча финансылык билимдерин кеңейтишти. Окутуу учурунда практикалык көнүгүүлөр менен эсептөө, кырдаалды талдоо, оюндарды уюштуруу, роликтерди жана слайддарды көрсөтүү аркылуу интерактивдүү ыкмалар колдонулган.  


 

 


Датасы: 19.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.Боконтаев Al Maryah Community Bankынын башкы директору Мохаммед Вассим Хаята менен жолугушту, анын жүрүшүндө санарип финансылык технологиялар чөйрөсүндө кызматташуу жана тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды.  

Улуттук банктын төрагасы банк сектору өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн маанилүү компоненттеринин бири экендигин, ал экономиканын артыкчылыктуу тармактарында долбоорлорду ишке ашыруу үчүн финансылык кызматтарды жана ресурстарды көрсөтүүдө олуттуу ролго ээ экендигин белгилеп, «Биздин өлкө банк секторун гана эмес, өлкөнүн бүтүндөй экономикасын да туруктуу жана арымдуу өнүктүрүү үчүн жаңы инвестицияларды тартууга, жаңы санариптик технологияларды колдонууга даяр», деп баса белгиледи. 

Маалымат үчүн: Al Maryah Community Bank Бириккен Араб Эмираттарында алгачкылардан болуп толугу менен интеграцияланган санариптик банк, аталган банк жасалма интеллект мүмкүнчүлүктөрүнө ээ технологиялык платформанын долбоорун ийгиликтүү ишке ашырган, бул өз кезегинде, кардарлардын керектөөсүн жогору деңгээлде канааттандырган санариптик банкингге трансформациялоого алып келген. 


 

 


Датасы: 19.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында 2022-жылдын 14-сентябрында Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» № 2022-П-14/57-1-(ПС) токтому кабыл алынды. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Банк»/ «Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүмүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 16.09.2022
Туруктуу шилтеме

Катышуучулар 2022-жылдын 10-сентябрында лицензияны өз ыктыярдуу кайтарып берүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Кайтарым» кредиттик союзунун өзүнүн катышуучулары аманат пайларды сатып алуусу аркылуу алардан акча каражаттарын тартуу, кредиттик союздун катышуучуларына мөөнөттүлүк, кайтарымдуулук жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында кредиттерди берүү укугуна 2002-жылдын 3-апрелинде берилген № 366 лицензия 2022-жылдын 16-сентябрынан тартып жокко чыгарылды. 

Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Тоң району, Эшперов айылы, Б. Акунов атындагы көчөсү, 49-үй. 

 


Датасы: 15.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда баалуу металлдар рыногун өнүктүрүү, анын ичинде зергерчилик тармагын чийки зат менен камсыздоо жана баалуу металлдар менен операциялар түрүн арттыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз фондулук биржасы» жабык акционердик коому менен биргеликте (мындан ары «КФБ» ЖАК) Улуттук банк тарабынан чыгарылган 1, 2, 5, 10, 31,1035 г (1 трой унциясы) жана 100 г салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларды «КФБ» ЖАКтын соода аянтында сатууну баштады.  

Кыргыз фондулук биржасында өлчөнгөн алтын куймаларды сатууга жана сатып алууга катышуу шарттары боюнча кененирээк маалымат «КФБ» ЖАКтын расмий сайтында жайгаштырылган. 


Датасы: 15.09.2022
Туруктуу шилтеме

Инкассация кызматтарынын эл аралык кызматташтыгынын алкагында 2022-жылдын 12 жана 13-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын колдоосу менен «Кыргыз инкассациясы» ЖАК тарабынан уюштурулган «Заманбап шарттарда инкассацияны өнүктүрүү келечеги» темасында конференция болуп өттү

Конференцияга Армян Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясынын, Өзбекстан Республикасынын инкассация кызматтарынын жетекчилери жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрү катышты. 

Конференциянын катышуучулары инкассация рыногунун абалын талкуулашып, пикир алышып, ушул тармактын актуалдуу маселелери боюнча тажрыйба алмашышты, ошондой эле баалуу жүктөрдү камсыздандыруу жана тарифтик саясат чөйрөсүн өнүктүрүү жана кызматташуу багыттарын белгилешти. 


 

 


Датасы: 15.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Улуттук банктын төрөгасынын орун басары К.Э. Куленбековдун, коммерциялык банктардын жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун өкүлдөрүнүн катышуусунда Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин кезексиз отуруму болуп өттү

Отурумдун жүрүшүндө банктар аралык системалардын катышуучуларынын тарифтик саясаты, тактап айтканда, банктык төлөм картаны жана мобилдик тиркемелерди, анын ичинде QR-коддорун колдонуу менен төлөмдөрдү кабыл алуудагы комиссиялык төлөмдөр каралды. 

Ошондой эле, Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктардын банктык карталарды жана байланышсыз төлөм системаларын колдонуу менен накталай эмес түрдө төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча «24/7/365» үзгүлтүксүз ишин камсыз кылуу зарылдыгы белгиленди.  


 

 

 


Датасы: 14.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-14-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын шариат аалымдары жана Ысык-Көл областындагы коммерциялык банктардын кызматкерлери үчүн «Жеке финансыны башкаруу» жана «Ислам каржылоо принциптери. Ислам банк продукттарынын негизги түрлөрү» темасында семинарлар өткөрүлдү.  

Семинарлардын максаты шариат аалымдарынын финансылык кызмат көрсөтүүлөр жана өлкөнүн финансылык системасы жөнүндө маалымдар болуусун, ошондой эле коммерциялык банктардын кызматкерлеринин ислам каржылоо принциптери жөнүндө билимин жогорулатуу. Семинардын алкагында финансылык институттардын негизги түрлөрү, жеке финансыны башкаруу, тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук, ислам банк иши, ислам банк операцияларынын салттуу банктардын операцияларынан айырмачылыгы сыяктуу маселелер, ошондой эле башка маселелер каралды


 


Датасы: 13.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук банктарынын кызматкерлери үчүн тегерек стол маегин уюштурду 

 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук банктарынын персоналын окутуу программасынын алкагында, 2022-жылдын 6-сентябрынан тартып 8-сентябрь күндөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тегерек стол форматында уюштурулган «Банктарда, банктык холдингде жана (же) банктык топто корпоративдик башкаруу» темасында семинар болуп өттү

Семинарга Беларусь Республикасынын, Армения Республикасынын, Россия Федерациясынын борбордук банктарынын жана мамлекеттер аралык банктын өкүлдөрү катышты. 

Катышуучулар улуттук (борбордук) банктарда корпоративдик башкаруу боюнча актуалдуу маселелер, корпоративдик башкаруу түзүмүнүн укуктук аспектилери жана туунду (көз каранды) уюмдардын ишин контролдоо, ошондой эле борбордук (улуттук) банктын туунду (көз каранды) уюмдар тарабынан корпоративдик башкарууну уюштуруусуна карата ыкмалары боюнча өз ара тажрыйба алмашып, пикирлери менен бөлүшүштү


 


 

 


Датасы: 13.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы тарабынан Россия Федерациясынын жаранына (Г.Ш.В.) 17 500 сом суммасында айып пул салынды. 


Датасы: 09.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алуусуз нак чет өлкө валютасын алмаштыруу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын жаранына (М.Н.К.) 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 09.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Улуттук банктын Жалал-Абад областтык башкармалыгы Кыргыз Республикасынын жараны К.Э.А. карата 17 500 сом суммасында айып пул салды


Датасы: 08.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоордо мыйзамдардын жана эл аралык практиканын талаптарына ылайык Жеңилдетилген салыктык режим колдонулган жана (же) банктык көзөмөл органдарына маалыматтардын ачык-айкын көрсөтүлүшү жана (же) алардын берилип турушу каралбаган мамлекеттердин жана аймактардын (оффшордук аймактардын) тизмесин жаңылоо сунушталат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор ошондой эле Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылган koomtalkuu.gov.kg/ru.

Коммерциялык банктар долбоор боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 7-октябрынан кечиктирбестен электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 07.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 07.09.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын бир жаранына (Б.у.Ж) 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 05.09.2022
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногунун учурдагы салыштырмалуу турукташуусуна байланыштуу алмашуу бюролору тарабынан чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу боюнча коммерциялык банктар менен операцияларды жүргүзүүгө чектөөлөрдү убактылуу алып салуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 5-сентябрында №2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Ушул токтом менен чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндөгү жогоруда аталган чектөөлөр 2022-жылдын 1-декабрына чейин убактылуу токтотулат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 02.09.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин отурумун өткөрдү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 2-сентябрында Улуттук банктын төрагасынын орун басары З.Л. Чокоевдин төрагалыгы астында коммерциялык банктардын жана Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү менен Улуттук банкта Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин отурумун өткөрдү

Отурумда Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 26-июлундагы № 250 «Чакан жана орто ишкердик субъекттерин колдоо жөнүндө» жарлыгын, анын ичинде соода жана тейлөө ишканаларын контролдук-кассалык машиналар функциясы бар POS-терминалдар менен камсыз кылуу, ошондой эле эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) милдеттүү пайдалануу маселелери талкууланды. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруунун, финансылык сабаттуулукту жогорулатуунун алкагында 16 жашка чыккан жарандар арасында банктык төлөм карталарын жайылтуу маселелери талкууланды. 

Отурумдун жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынды. 

 

 


Датасы: 02.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 29-августунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2022-П-14/54-4-(ПС) токтомун кабыл алды.  

Өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары акча которууларды жүзөгө ашырууда террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында кардарды талаптагыдай текшерүү тартибин сактоо талаптарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамына ылайык келтирүү максатында киргизилди. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 02.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын үч жаранына (М.А.А., А.З.К., Ж.К.А.) 17 500 сомдон айып пул салынды.  


Датасы: 01.09.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын 30 жылдыгына карата 

 

Жогорку окуу жайларынын студенттери, бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана аспиранттары арасында илимий эмгектер сынагынын мөөнөтү узартылды. 

 

Илимий эмгектердин темалары: 

- Кыргыз Республикасында кайсы жаңы ислам банктык продуктулары талап кылынышы мүмкүн ? 

- Ислам депозиттик продуктуларынын тарыхы жана заманбап түрлөрү

 Сынак өткөрүүнүн тартиби

 

Толук маалымат www.nbkr.kg сайтында 

Тел.: (0312) 31 30 52, 31 32 11. 


Датасы: 30.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 14,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 29-августунда эсептик ченди (негизги чен) 14,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2022-жылдын 30-августунан тартып күчүнө кирет

Геосаясий белгисиздик менен чогуу дүйнөлүк инфляциянын жогорку деңгээлде сакталышы Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүгө таасирин тийгизген олуттуу факторлордон бойдон калууда. Мындай шарттарда Улуттук банк экономикада инфляциялык процесстерди чектөө жана тышкы экономикалык чөйрөдөгү тобокелдиктердин таасирин азайтуу максатында акча-кредит саясатын жүргүзүүнү улантууда

Өтүп жаткан жылдын август айында1 инфляция 15,4 пайызды түздү (июль айында 13,8 пайыз). Учурдагы жылдын жай айында сезондук дефляциянын жок болушу сакталып турган инфляциялык басымдын негизги көрсөткүчү болуп саналат. Ошол эле учурда дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторундагы жаңы соода-экономикалык байланыштарга дүйнөлүк экономиканын ыңгайлашуусунан жана турукташуусунан улам, 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгында инфляциялык процесстердин басаңдашы күтүлөт. Ошондой эле инфляциянын басаңдашына Улуттук банктын жүргүзүп жаткан акча-кредит саясаты жана өлкөдө инфляцияны турукташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ишке ашырып жаткан чаралары да олуттуу салымын кошот. 

Кыргызстанда экономикалык жигердүүлүк ички талаптын туруктуу калыбына келиши менен колдоого алынды. 2022-жылдын жети айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүш арымы 7,7 пайызды түздү (Кумтөр алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда 4,7 пайыз). Сектор боюнча кыйла көбүрөөк өсүштү өнөр жай тармагы, кызмат көрсөтүү чөйрөсү жана айыл чарба тармагы көрсөткөн. Кредиттердин активдүүлүгүнүн өсүшү менен акча которуулар ички керектөөнүн жогорулашына өбөлгө түзгөн кошумча таасир көрсөттү

Улуттук банк тышкы жана ички экономикалык чөйрөнүн өнүгүү шарттарын эске алуу менен эсептик чен өлчөмүн 14,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Улуттук банк проинфляциялык тобокелдиктер жеңилдегенге чейин жүргүзүп жаткан акча-кредит саясатынын багытын карманат. Кандайдыр бир тобокелдиктер жаралган учурда, Улуттук банк жүргүзүп жаткан монетардык саясатка кошумча түзөтүүлөрдү киргизүүнү жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк түптөлгөн жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл учурда орто мөөнөттүү мезгил ичинде баа туруктуулугун камсыз кылуу максатына жетүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт. 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чендин өлчөмү тууралуу кийинки пландык отуруму 2022-жылдын 31-октябрында өтөт

Улуттук банк жагдайга жараша негизги чендин өлчөмү тууралуу маселе боюнча пландан тышкаркы отурум өткөрөт

1 Айдын 19уна карата абал боюнча. 


Датасы: 29.08.2022
Туруктуу шилтеме

QR-коддорун колдонуу менен товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана бирдиктүү төлөм мейкиндигин түзүү боюнча банктык жана төлөм инфраструктурасын өнүктүрүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 24-августундагы № 2022-П-14/53-4(ПС) токтому менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. 

Жогоруда аталган токтомго ылайык, коммерциялык банктар, ошондой эле мобилдик тиркемелери бар төлөм системаларынын операторлору /төлөм уюмдары, алардын агенттери, 2022-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөттө кардарларга QR-кодун колдонуу менен төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча банктык продуктуну/тиркемени/кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоосу жана Кыргыз Республикасынын соода-тейлөө ишканаларында QR-кодун колдонуу менен төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуусу зарыл. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын Банк тууралуу/Банк иши туралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүмүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 29.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин лицензиялоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 17-августунда № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогоруда аталган токтом менен микрофинансылык уюмдарга, кредиттик союздарга, алмашуу бюролорго, насыялык бюролорго, адистештирилген финансы-кредит уюмдарга, кепилдик фонддорго жана турак жай-сактык кредиттик компанияларына уруксат документтерин берүү боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүү киргизилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 26.08.2022
Туруктуу шилтеме

Маалыматтык билдирүү 

 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынан Улуттук банктын баалуу металлдар менен жүргүзгөн операциялары боюнча келип түшкөн суроо-талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкүлөрдү билдирет. 

Коопсуздук принцибин сактоо зарылчылыгы байланыштуу Улуттук банктын баалуу металлдар менен жүргүзгөн операциялары жөнүндө маалыматтар купуя маалымат категориясына кирет, аларды ачыкка чыгарууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында чектөөлөр белгиленген. Мындай маалыматты ачыкка чыгаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик каралган, ошондуктан толук маалымат берүү мүмкүн эмес. 

Кыргыз Республикасында баа жана финансы туруктуулугун сактоого багытталган акча-кредит саясатын ишке ашыруунун алкагында, Улуттук банк борбордук банктар үчүн стандарттуу болгон баалуу металлдарды сатып алуу, сактоо жана тышкы рынокторго чыгаруу операцияларын мыйзам талаптарын сактоо менен жүргүзөт, мунун максаты аларды андан ары жайгаштыруу жана/же сатып өткөрүү болуп саналат.  

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Улуттук банктын мыйзамда каралган Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн алтынды сатып алуу укугунун негизинде Улуттук банк акча-кредит саясатын жүргүзүү үчүн зарыл болгон баалуу металлдардын көлөмүн сатып алат. 

Улуттук банк ички рынокто алтынды «Кыргызалтын» ААКтан сатып алат, ал эл аралык стандарттарга жооп берген өлкөдөгү алтын өндүрүүчү ири ата мекендик ишкана болуп саналат. 

Белгилей кетүүчү нерсе, Улуттук банк ички рыноктон сатып алган алтындын баарын эле жайгаштыра бербейт же сатып өткөрө бербейт, алардын бир бөлүгү Улуттук банктын сактоо жайында сакталат. 

Буга чейин маалымдалгандай, Улуттук банк 2021-жылдын башында чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктү камсыздоо максатында, 1,1 миллиард АКШ долларына жакын суммада алтынды (19 тонна) Европа өлкөлөрүнүн бирине жайгаштырган. Бул алтын Кумтөр кенин кошпогондо, Кыргызстандын аймагында казылып алынган кенден өндүрүлгөн, бул «Кыргызалтын» ААКтын тиешелүү документтери менен тастыкталат. Алтынды бажы чек арасы аркылуу алып өтүүдө, бул операция экспорттук операция катары чагылдырылат.  

Мындан тышкары, Улуттук банк «Кыргызалтын» ААКнан Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн алтынды, анын ичинде «Кыргызалтын» ААК тарабынан «Кумтөр» кенин өндүрүүчүлөрдөн сатып алган алтын да алат. Мындай алтын ташып чыгуу боюнча операциялар буга чейин Улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн эмес. 

Улуттук банк расмий статистикалык маалымат катары Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтары эсептеле тургандыгын белгилейт. Улуттук банк дагы бир жолу, Улуттук статистика комитети жарыялаган 2021-жыл ичиндеги тышкы соода боюнча маалыматтар, 1,1 млрд АКШ долларынын тегерегиндеги суммада 19 тоннага жакын алтындын экспорту тууралуу маалыматтар экендигин тастыктайт. Ал акча-кредит саясатынын алкагында чет өлкө валютасында ликвиддүүлүктү камсыздоо максатында Европа өлкөлөрүнүн бирине алтынды жайгаштыруу боюнча 2021-жылдын башында келтирилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын операцияларын чагылдырат. 

Улуттук банктын статистикалык бюллетенинде алтын валюта резервдери түрүндөгү алтын калдыктары тууралуу маалыматтар отчеттук мезгилдин аягында миӊ трой унциясында келтирилет. Тилекке каршы, Улуттук банктын 2021-жылдын август айы үчүн статистикалык бюллетенинде техникалык ката кеткен, ал кийинки статистикалык бюллетендин басылмасында корректировкаланат. Улуттук банк мындай ката кетип калгандыгы үчүн кечирим сурайт.  

Аталган катаны корректировкалоону эсепке алуу менен Улуттук банктын алтын валюта резервиндеги алтындын калдыгы 2021-жылдын башына карата 16,77 тоннаны (539 259,61 трой унция), толуктоо 12,62 тоннаны, сатылганы 19,2 тоннаны жана 2021-жылдын акырына карата калдык 10,19 тоннаны түзөт (327 706,05 трой унция). 

Кошумчалай кетсек, Улуттук банктын активдеринде монетардык эмес алтын жана алтындын камы бар, алар 2020-жылдын 31-декабрына карата 13,5 млрд сомду түзгөн жана 2021-жылдын 31-декабрына карата 35,4 млрд сомго чейин көбөйгөн. 

Улуттук банк тарабынан 2021-жылы жүргүзүлгөн операциялар тууралуу маалыматтар Улуттук банктын жарыялаган финансылык отчетунда чагылдырылган жана бул отчет Улуттук банктын расмий интернет-сайтында коомчулукка жеткиликтүү.  

Улуттук банктын 2021-жыл үчүн финансылык отчету аудит боюнча эл аралык стандарттарга ылайык көз карандысыз эл аралык аудит тарабынан тастыкталып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна сунушталган. 


Датасы: 26.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ясунари Хараданын талапкерлигине 2022-жылдын 25-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 26.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын аларды оптималдаштыруу жолу менен өркүндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 17-августунда №2022-П-33/52-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Жогоруда аталган токтом менен микрофинансылык уюмдардын, кредиттик союздардын, кепилдик фонддордун, турак жай-сактык кредиттик компанияларынын, адистештирилген финансы мекемелеринин жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү талаптарын белгилеген ченемдик укуктук база оптималдаштырылат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 24.08.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы К.К. Боконтаев 2022-жылдын 22-августунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин башчысы А.У. Жапаров төрагалык кылган банк сектору менен болгон кеңешмеге катышты.  

Өлкө жетекчисинин коммерциялык банктар менен өткөргөн кеңешмесинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө жана экономиканын артыкчылыктуу багыттарын ишке ашырууда банк секторунун аткарган ролу башкы маселелерден болду.  

Кеңешмеге Улуттук банктын өкүлдөрү, мамлекеттик органдар менен коммерциялык банктардын жетекчилери катышты. 

Кеңешменин жүрүшүндө Акылбек Жапаров, финансылык кызматтардын баарына бирдей жеткиликтүү болушун камсыз кылуу жана калктын финансы системаларына болгон ишенимин арттыруу максатында, финансылык инфраструктураны андан ары өнүктүрүү жана банк секторуна алдыңкы технологияларды жайылтуу зарылдыгын белгилеп, банктарды өлкөдө экономикалык жигердүүлүктү жогорулатуу, анын ичинде инвестициялык артыкчылыктуу долбоорлорду каржылоодо коммерциялык банктардын ресурстарын консолидациялоо аркылуу ички жана тышкы рыноктордон инвестицияларды тартуу максатында мамлекет менен өз ара иш алып барууга активдүү катышууга чакырды. 

Жолугушуу учурунда кеңешменин катышуучулары банк секторундагы кыйла актуалдуу маселелерди, банк системасынын туруктуулугун мындан ары да сактоо чараларын жана орун алган көйгөйлөрүн, ошондой эле банктык продукттарды региондорго сунуштоону кеңейтүү маселесин кошуу менен ата мекендик банк секторун келечекте өнүктүрүү багыттарын талкуулашты. 


Датасы: 23.08.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ачык акционердик коому тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Махмедова Асель Таалабековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 19-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразия Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразия Сактык Банкы» ААКтын ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Абдылдаев Эмил Амангелдиевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 19-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 23.08.2022
Туруктуу шилтеме

Маалыматтык билдирүү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2021-жыл ичинде тышкы соода жүргүзүү боюнча, атап айтканда алтынды экспорттоо боюнча маалыматына шилтеме келтирүү менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жарыяланган маалымат тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкүнү билдирет. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн баалуу металлдарды сатып алуу боюнча өзгөчө укуктарга ээ. Ушуга байланыштуу, Улуттук банк алтын-валюта резервдеринин ликвиддүүлүгүн жана коопсуздугун камсыздоо принциптерин сактоо менен туруктуу негизде Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн алтынды улуттук валютага сатып алат. 

Кыргыз Республикасында баа жана финансылык туруктуулукту сактоого багытталган акча-кредит саясатынын максаттарын жана милдеттерин жүзөгө ашыруунун алкагында Улуттук банк баалуу металлдарды андан ары жайгаштыруу жана/же сатып өткөрүү максатында аларды тышкы рынокторго жайгаштыруу боюнча стандарттуу операцияларды жүргүзөт.  

Бул операциялар Улуттук банкка өз учурунда жана ыкчам түрдө алтын-валюта резервдеринин ликвиддүү бөлүгүн толуктап турууга шарт түзөт. Тышкы рыноктордо баалуу металлдарды сатып өткөрүүдөн алынган валюталык каражаттар Улуттук банктын эсептерине түшүп, кайра акча-кредит саясатында каралган негизги милдеттерди чечүүгө багытталат.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2021-жыл үчүн тышкы соода боюнча берген маалыматтарында, 1,1 млрд АКШ доллары тегерегиндеги суммага 19 тоннага жакын алтын экспорттолгондугу белгиленген. Аталган маалымат 2021-жылдын башында өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредит саясатынын алкагында чет өлкө валютасында ликвиддүүлүктү камсыз кылуу максатында Европа өлкөлөрүнүн бирине алтын жайгаштыруу боюнча операцияларын чагылдырат.  

Тышкы рыноктордо алтынды сатып өткөрүүдөн алынган валюталык каражаттар Улуттук банктын эсебине түшкөн. Мындан ары аталган каражаттар 2021-жыл ичинде өлкөнүн ички валюта рыногунда интервенцияларды жүргүзүүгө (735 млн АКШ долларынын тегерегинде), чет өлкө валютасында өлкөнүн башка милдеттенмелерин жана тышкы карызды төлөө боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүгө (200 млн АКШ доллары тегерегинде) багытталган. Буга кошумча, эл аралык резервдердин деӊгээли 2021-жылдын аягында 169,5 млн АКШ долларына же 6,0 пайызга көбөйүп, 2 977,6 млн АКШ долларын түзгөн. 

Борбордук банктардын эл аралык тажрыйбасында алтын-валюта резервдери менен операциялар жөнүндө маалыматтар коопсуздук принциптерин сактоо зарылчылыгынан улам купуя маалыматтардын категориясына кирет. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогоруда көрсөтүлгөн принципти сактоо менен эл аралык резервдерди тескөө процессин жүзөгө ашырат, демек бул операциялар тууралуу маалымат чектелген мүнөзгө ээ.  

Улуттук банк өз ишин жүзөгө ашырууда маалыматты ачык-айкын, так жана толук чагылдыруу принциптерине таянат. Улуттук банк тарабынан 2021-жылы жүргүзүлгөн операциялар тууралуу маалыматтар Улуттук банктын жарыяланган финансылык отчетунда чагылдырылган, ал Аудит боюнча эл аралык стандарттарына ылайык эл аралык көз карандысыз аудит тарабынан тастыкталган жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталган. Улуттук банктын 2021-жыл үчүн финансылык отчету Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыяланган. 

 


Датасы: 19.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2022-жылдын 16-августундагы № 2022-ЗСД-КОМ-КПС-9/2 токтому менен «Региональные платежные системы» («РПС») жоопкерчилиги чектелген коомунун атайын жөнгө салуу режиминин алкагында төмөнкү банктык операцияларды тесттен өткөрүү мөөнөтү 2023-жылдын 28-февралына чейин узартылды

электрондук акча ээлерине электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү, анын ичинде аларды төлөө мүмкүнчүлүгүн берүү менен накталай же накталай эмес акча каражаттарынын ордуна жүгүртүүгө өздүк электрондук акчаларды чыгаруу (эмиссия); 

- соода-тейлөө ишканалары менен POS-терминалдарды орнотуу/сатылуучу товарларга, иштерге, соода-тейлөө ишканаларынын көрсөткөн кызматтарына төлөө үчүн төлөм каражаты катары QR-коддорду колдонуу банктык карттарды кабыл алуу боюнча келишимдик мамиле түзүү, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системасынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканаларында эсептешүүлөрдү камсыз кылуу аркылуу POS-терминалдар, анын ичинде виртуалдык жана мобилдик POS-терминалдар, ошондой эле QR-коддорду колдонуу аркылуу электрондук коммерция жүргүзүү максатында, банктык карттар эквайринги («Элкарт» улуттук төлөм системасы, «VISA» менен «Mastercard» эл аралык төлөм системалары), анын ичинде интернет-эквайринг.  

«Региональные платежные системы» («РПС») жоопкерчилиги чектелген коому атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусу болуп саналат. 


Датасы: 18.08.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» кабыл алынган мыйзамына ылайык келтирүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кепилдик фонддор боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары токтом долбоору) иштелип чыкты. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Сектор токтом долбоору боюнча сунуштарын жана сын-пикирлерин 2022-жылдын 18-сентябрынан кечиктирбестен amuratov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 18.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 2-сентябрындагы № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзамы менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык келтирүү, ошондой эле AAOIFI № 8 «Мурабаха» шариат стандартынын колдонулушун кеңейтүү максатында иштелип чыкты. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 18-сентябрынан кечиктирбестен электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 18.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары А.А.Касымалиев жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев төрагалык кылган Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги отуруму болуп өттү. Ага министрликтердин жана ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, коммерциялык банктардын, акционердик коомдордун, юридикалык жактар бирикмеси формасындагы тармактык ассоциациялардын өкүлдөрү катышышты.  

Отурумдун жүрүшүндө Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдаргамамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын аткаруу, анын ичинде банк жабдууларын орнотуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 869 "Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча чаралар жөнүндө" токтомун аткаруу маселелери каралган. 

Отурумдун жыйынтыгында тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго тапшырмалар берилди. 


Датасы: 18.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын эки жаранына (М.Ж.К. жана Б.Н.А.) ар бирине 17 500 сом суммасында айып пул салынды. 


Датасы: 16.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жаранына (К.А.К.) 17 500 сом суммасында айып пул салынды. 


Датасы: 15.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 1-августунда «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому (мындан ары Банк) «Биринчи МикроФинансылык Компания» жабык акционердик коомунун Банкка кошулуу формасында кайра өзгөртүлүп түзүлүү процессин жыйынтыктаганын маалымдайт. Ушуга байланыштуу 2022-жылдын 1-августунда «Биринчи МикроФинансылык Компания» жабык акционердик коому Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында өз ишин токтотуу жөнүндө мамлекеттик каттоодон өттү


Датасы: 15.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Биринчи МикроФинансылык Компания» ЖАК (мындан ары МФК) «Кыргыз Инвестициялык-Кредиттик Банк» ЖАКка кошулуу формасында кайра уюштурулгандыгына байланыштуу МФКнын 2017-жылдын 19-сентябрындагы №012 айрым банк операцияларын улуттук валютада жүргүзүү укугуна жана 2017-жылдын 19-сентябрындагы №012/1 айрым банк операцияларын чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна лицензиялары 2022-жылдын 9-августунда жокко чыгарылгандыгын маалымдайт. 


Датасы: 11.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «ФКБ» ААКсынын толук фирмалык аталышы жана кыскартылган фирмалык аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу «ФинансКредитБанк» Ачык Акционердик Коомунун лицензиясы алмаштырылган.  

- мамлекет тилиндеги толук аталышы: «ФинансКредитБанк» Ачык Акционердик Коому; 

- мамлекет тилиндеги кыскартылган аталышы: «ФКБ» ААК; 

- расмий тилиндеги толук аталышы: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк»; 

- расмий тилиндеги кыскартылган аталышы: ОАО «ФКБ».  

 


Датасы: 10.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 10-августунда  улуттук жана/же чет өлкө валюталарында «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүү укугуна «РСК Банкы» ачык акционердик коомуна лицензия берүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын маалымдайт. 

 


Датасы: 10.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Виртуалдык активдерге байланышкан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо тартибин бекитүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 9-сентябрынан кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, ошондой эле электрондук версиясын ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 09.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 

 


Датасы: 05.08.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк тарабынан валюта операцияларын жүргүзүү жана кардарларды тейлөө жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын бузулушуна жол бербөө максатында, Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган банктардын жана башка юридикалык жактардын ишине пландан тышкаркы (рейд) жана пландуу инспектордук текшерүүлөр дайыма жүргүзүлүп турат.  

Алсак, 2022-жылдын башынан тартып коммерциялык банктарга 116 текшерүү жүргүзүлүп, алардын натыйжасында 51 жазма буйрук, 31 эскертүү, 4 кат жана 13 сунуш-көрсөтмө жөнөтүлгөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө банктарга кардарларды банктык тейлөө боюнча ишти күчөтүү, кардарлар алдындагы өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө нак АКШ доллары менен камсыз кылуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр берилген. Мындан тышкары, иш туруктуулугун колдоо жана милдеттенмелерин аткарууну камсыз кылуу үчүн зарл чараларды кабыл алуу, учурдагы жагдайды талкуулоо максатында коммерциялык банктардын жетекчилери менен мезгил-мезгили менен жолугушуулар уюштурулуп турат.  

Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактардын иши боюнча 89 алмашуу бюросуна инспектордук текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тарабынан 22 жазма буйрук жана 6 эскертүү жөнөтүлүп, 29 алмашуу бюросунун лицензиясынын аракети токтотулган жана 3 алмашуу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынып, 17 алмашуу бюросуна жана 14 жеке адамга Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 1 180 000 сом жалпы суммасында айып пул салынган.  

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 299-беренесине ылайык, мыйзамда белгиленген тартипте берилүүчү лицензиясыз (күбөлүксүз) чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын кошуу менен банк операцияларын жүргүзүү жеке адамдарга 175 эсептик көрсөткүч (17 500 сом), юридикалык жактарга 550 эсептик көрсөткүч (55 000 сом) өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы менен 2022-2025-жылдарга лицензиясыз ишке бөгөт коюу боюнча биргелешкен иш-чаралар планына кол коюлгандыгын белгилей кетүү зарыл. Ушуга байланыштуу 2022-жылдын башынан тартып, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен биргеликте, Улуттук банктын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөн адамдарды аныктоо боюнча 11 рейддик текшерүү жүргүзүлгөн.  

Мындан тышкары, Улуттук банк чет өлкө валюталарынын курсуна күн сайын мониторинг жүргүзүп, валюта рыногунда жасалма дүрбөлөң жаратуучу аракеттерге жол бербөө жагында алмашуу бюролорунун жетекчилеринин жана кызматкерлеринин арасында түшүндүрмө иштерин жүргүзүп турат.  

Инспектордук текшерүүлөрдөн тышкары, Улуттук банк тарабынан аралыктан көзөмөл жүргүзүлүп, анын алкагында ички контролдоону күчөтүүгө жана көзөмөлгө алынган уюмдардын ишин банк мыйзамдарына шайкеш келтирүүгө багытталган иш-чаралар үзгүлтүксүз негизде өткөрүлүп турат. 

 

 

 

 


Датасы: 05.08.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Тарик Масауддун талапкерлигине 2022-жылдын 4-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/микрокредиттик ишинин жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Мухамеджанов Ришат Равильевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 4-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/бизнес ишинин жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Киргизбаев Азамат Раимжановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 4-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 04.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-августунда Бишкек шаарында М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинде “МЭЭР ЖАЗЫ” коомдук бирикмесинин өкүлдөрү - финансы-кредит уюмдарынан алган кредиттери боюнча көйгөйлөр жаралган карыз алуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча окутуу семинары болуп өттү. Семинар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулду. 

Бул иш-чаранын катышуучулары финансылык максаттарды коюу, үй-бүлөнүн бюджетин финансылык пландаштыруу, кредит жана кредиттик уюмдар менен иштей билүү, керектөөчүлөрдүн укуктары менен милдеттенмелери сыяктуу суроолорго маалымат алып, өз билимдерин интерактивдүү жогорулатышты. 

Мындан тышкары, Улуттук банк калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуунун алкагында, 2022-жылдын 25-июлунан баштап 2022-жылдын 14-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда окутуу семинарларын өткөрүүдө

Семинарларды өткөрүү графиги менен Финсабат агартуу-маалымат берүү сайтынан http://www.finsabat.kg/ky/news/174  шилтемеси аркылуу таанышып алсаңыздар болот. 

 

 


Датасы: 04.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом айып салынды. 

 


Датасы: 04.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоорунун максаты ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 5-сентябрынан кечиктирбестен kmurzaev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.08.2022
Туруктуу шилтеме

Маалыматтык билдирүү 

 

Акыркы мезгилде АКШ жана Евроаймактын борбордук банктары Россияга доллар жана евро банкнотторун берүүнү токтоткондугуна байланыштуу, алгач Россияда, андан кийин Казакстанда капиталды чыгарып кетүүгө чектөөлөр киргизилгенден кийин Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасына болгон талап жогорулаган. Нак АКШ долларынын тартыштыгы региондун башка өлкөлөрүндө да байкалууда. 

Нак чет өлкө валютасынын жетишсиздиги байкалган шартта, Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга, алмашуу бюролоруна жана микрофинансылык уюмдарга нак чет өлкө валютасын өлкөнүн чегинен тышкары алып чыгууга тыюу салынган, ошондой эле валютаны алып-сатарлыкка жана банктар менен алмашуу бюролору өз ара сүйлөшүп алуусуна жол бербөө үчүн, коммерциялык банктардын алмашуу бюролору менен алардын жүгүртүү каражаттарынын суммасынын чегинде операцияларды жүргүзүүсүнө чектөөлөр белгиленген.  

Учурдагы шарттар жана орун алган жагдайлар валюталарды алмашуу боюнча жөнгө салынбаган ар түрдүү рыноктордун пайда болушуна ыңгайлуу шарт түзөт, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү иштери өлкөнүн мыйзам талаптарына ылайык бузуу болуп саналат жана ал үчүн жоопкерчилик каралган.  

Улуттук банк лицензиясыз ишке бөгөт коюу боюнча иш-чараларды туруктуу негизде жүргүзүп келет, анын алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы бирге Улуттук банктын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүп жаткан адамдарды аныктоо боюнча рейддик текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. 2022-жылдын башынан тартып 11 рейддик текшерүү жүргүзүлүп, 10 жеке адамга 175 000 сом суммасында административдик айып пул салынган.  

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 299-беренесине ылайы,к мыйзамда белгиленген тартипте берилүүчү лицензиясыз (күбөлүксүз) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын кошуп, банк операцияларын жүзөгө ашырууда жеке адамдарга 175 эсептик көрсөткүч (17 500 сом), юридикалык жактарга 550 эсептик көрсөткүч (55 000 сом) өлчөмүндө айып пул салынат. 

Алмашуу операцияларын сунуштаган телеграмм каналдарын иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча белгилей кетсек, телеграмм каналдары аркылуу алмашуу операцияларын жүргүзгөн айрым жактардын иш-аракеттеринин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келишин текшерүү тууралуу укук коргоо органдарына кат жөнөтүлгөн. Учурда бул маселе тиешелүү чараларды көрүү үчүн укук коргоо органдары тарабынан иликтенүүдө.  

Учурда валюта рыногундагы жагдай туруктуу, Улуттук банк күн сайын валюта рыногундагы жагдайга мониторинг жүргүзүп, алмашуу бюролорунун жетекчилери жана кызматкерлери арасында мыйзам талаптарын бузууга жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштерин өткөрүп келет. 

Бүгүнкү күндө жергиликтүү коммерциялык банктар чет өлкөлөрдөн нак АКШ долларын алып келүү жолу менен алардын керектүү көлөмүн камсыз кылуу боюнча жигердүү иштерди жүргүзүп жатышат. Ошол эле учурда бул иштер кошумча убакытты, анын ичинде нак чет өлкө валютасынын келип түшүүсү боюнча чет өлкө контрагенттери менен логистиканы жөнгө салуу жана уюштуруу маселелери дагы кошумча убакытты талап кылат. 

Ошондой эле, нак эмес чет өлкө валютасы менен операциялар жарандардын суроо-талабы боюнча каалаган көлөмдө жүргүзүлө тургандыгын белгилей кетүү зарыл. 

 


Датасы: 03.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгы Кыргыз Республикасынын жараны К.К.З. карата 17 500 сом суммасында айып пул салды. 

 


Датасы: 02.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-апрелинен тартып 30-июнуна чейин банктар менен коомдук талкуудан өткөн «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик тобокелдик маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбооруна (мындан ары токтом долбоору) жаңы толуктоолор киргизилгендигине байланыштуу, Улуттук банк көрсөтүлгөн токтом долбоорун банктар менен талкуулоо үчүн киргизилип жаткан толуктоолор менен кайрадан коомдук талкууга сунуштайт. 

Жаңы толуктоолор ушул токтом долбоору боюнча айрым актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн банктардын өкүлдөрү менен болгон жолугушуунун (2022-жылдын 5-июлундагы) жыйынтыгында иштелип чыкты. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 2-сентябрынан кечиктирбестен: jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 01.08.2022
Туруктуу шилтеме

Банк жана төлөм системаларынын бар жана жаңы катышуучулар рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды жайылтуу үчүн тоскоолдуктарды азайтуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 27-июлунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-августундагы № 2020-П-12/45-3-(НПА) «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынды. 

«Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобого Кыргыз Республикасынын аймагында инновациялык финансылык кызмат көрсөтүүлөр спектрин кеңейтүү үчүн берилүүчү билдирмелердин мазмунун конкреттештирүү, жалпысынан финансылык кызмат көрсөтүүлөргө тест жүргүзүү критерийлерин тактоо жана ресурстарды оптималдаштыруу бөлүгү боюнча өзгөртүүлөр киргизилген, бул атайын жөнгө салуу режимдеринин механизминин иш натыйжалуулугун арттырат

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү, эсептерди ачуу, банктардын алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби, корпоративдик башкаруу боюнча колдонуудагы талаптарды актуалдаштыруу, ошондой эле Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларынын талаптарын тактоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор ошондой эле Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылган (koomtalkuu.gov.kg/ru). 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 30-августунан кечиктирбестен bimasheva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-июлунан тартып 13-августун кошо алгандагы мезгил аралыгына Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракеттеринин токтолушу улантылат: 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 119-үй, 11-бөлмө дареги боюнча жайгашкан «Брент моней» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2020-жылдын 29-июлундагы № 5999 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144-үй дареги боюнча жайгашкан «Усман Финанс» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 17-сентябрындагы № 6194 лицензиясы.  


Датасы: 29.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Компаньон Банкы» ЖАКтын ички аудит кызматынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Эсенбаев Бектур Темирлановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 28-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 29.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 29-августунан кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, ошондой эле электрондук версиясын ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 29.07.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктык эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторду берүү маселелери боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөө, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл алуу тууралуу билдирет.   

1. Проблемалар жана негиздер 

Бүгүнкү күндө банктык эмес финансы-кредит уюмдары (мындан ары БФКУ) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетун белгиленген формада: коштомо кат менен бирге, ар бир формага төраганын/аткаруу органынын жетекчиси жана башкы бухгалтеринин кол тамгасы менен сунушташат. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын  Улуттук банк Башкармасынын  2022-жылдын 15-июнундагы № 2022-П-33/37-2-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттик союздарды жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынгандыгына байланыштуу, жаңыдан түзүлгөн кредиттик союздар үчүн да, иштеп жаткан кредиттик союздар үчүн да экономикалык ченемдерди эсептөөгө бирдиктүү мамилени белгилөө, ошондой эле кредиттик союздардын капиталынын шайкештигине карата талаптарды тиешелүүлүгүнө жараша институционалдык жана суммардык шайкештиги боюнча 12 жана 18% (пайыздан) 10 жана 15% (пайызга) чейин төмөндөтүү бөлүгүндө, ошондой эле депозиттерди тартпаган кредиттик союздун ликвиддүүлүгү боюнча талаптарды 5% (пайыздан) 2 % (пайызга) чейин төмөндөтүүлөргө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын №16 №/3 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун «Кредиттик союздун экономикалык ченемди сактагандыгы тууралуу маалымат» 8-бөлүгү кайра каралып чыкты. 

Сунуш кылынган жөнгө салуу БФКУ тарабынан белгиленген формада мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттуулукту сунуштоо боюнча талаптарды өркүндөтүүгө багытталган. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун формасын өркүндөтүү болуп саналат. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү 

- банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын төрагасынын/аткаруу органынын башчысынын жана башкы бухгалтеринин кол тамгасы белгиленген формада мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун ар бир формасында эмес, коштомо кат менен бирге титулдук барагында гана коюлуп берилет. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү 

Аталган ченемдик укуктук актыны кабыл алуу жагымсыз кесепеттерге алып келбейт, тескерисинче, банктык эмес финансы-кредит уюмдарына мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет берүү процессин жеңилдетет. 

 

5. Сунушталган жөнгө салуунун ишкердик субъектилеринин-адресаттардын мүнөздөмөсү жана алардын санына баа берүү 

Жөнгө салынуучу механизми бардык банктык эмес финансы-кредит уюмдары үчүн берилген. 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо  

Сунушталган жөнгө салуунун субъекттери чыгымга дуушар болбойт. 

Ишкерлерге пайдасы: 

- мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет форматын өркүндөтүү

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- Жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган көрсөтүлгөн проблемалар туура белгиленгенби?  

- Белгиленгенге жетүү үчүн көрсөтүлгөн максат негиздүүбү?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу белгиленген проблемаларды чечүүдө артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алуудан улам кандай пайда алууга болот жана анын артыкчылыктары?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алууда кандай тобокелдиктер жана кесепеттер келип чыгышы мүмкүн?  

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативалуу, кыйла натыйжалуу жолдору барбы?   

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

malmanbetova@nbkr.kg   

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү   

2022-жылдын 11-августунан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2022-жылдын 18-августунан кечиктирбестен 


Датасы: 29.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл банк» ачык акционердик коому тарабынан «Айыл Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Алакова Назгуль Усонбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 28-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 28.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, 2022-жылдын 20-апрелинде кабыл алынган «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2022-П-14/25-3-(ПС) токтомго ылайык келтирүү жана төлөм системалары боюнча ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү максатында, 2022-жылдын 27-июлунда № 2022-П-14/47-7-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды (мындан ары токтом). Ушул токтом менен 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө» жана 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жоболорго өзгөртүүлөр киргизилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 28.07.2022
Туруктуу шилтеме

Маалыматтык билдирүү  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банк секторундагы жана валюта рыногундагы жагдай тууралуу төмөнкүлөрдү билдирет. 

Азыркы учурда ички валюта рыногундагы жагдай Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөштөрүнүн валюта рынокторунда жана тышкы финансы рынокторунда түптөлгөн жагдайга жараша калыптанууда. Тагыраак айтканда, Россия экономикасына көрсөтүлгөн санкциялык басымдын кыйла күчөшү Россиядан капиталды алып чыгууга олуттуу тоскоолдуктарды киргизүүнүн негизги айкын себебинен болгон, кийинчерээк ушундай эле чаралар Казакстанда да киргизилген. 

Россияда жана Казакстанда жабык капитал рынокторунун жана Кыргыз Республикасында ачык капитал рыногунун натыйжасында Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасына талап жогорулаган. Мындай жагдайдан улам олуттуу таасир, нак АКШ долларынын тартыштыгына байланыштуу нак эмес жана нак АКШ долларынын алмашуу курстарынын ортосундагы ажырымдын кыйла өсүшү менен тастыкталууда. Ушундай эле кырдаал региондун башка өлкөлөрүндө да орун алган. 

Өлкөдө экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана кризистик жагдайдан улам алгылыксыз кесепеттерди кыскартуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бир катар кризиске каршы чаралар көрүлгөн, анын ичинде коммерциялык банктарга, алмашуу бюролоруна жана микрофинансылык уюмдарга өлкөнүн чегинен тышкары нак АКШ долларын алып чыгууга тыюу салынган. Бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында капиталдын эркин жылышы каралган, бул жеке адамдарга жана юридикалык жактарга өлкөгө/өлкөдөн чет өлкө валютасын эркин алып кирүү/алып чыгуу мүмкүнчүлүгү берилген дегенди түшүндүрөт. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өлкөдөн нак АКШ долларын алып чыгууга тыюу салуу киргизилген эмес, анткени мындай чектөөнү киргизүү өлкөдө экономикалык туруктуулукка жана калктын бакубат жашоосуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн.  

Азыркы учурда байкалып турган нак АКШ долларынын жетишсиздигине өлкөгө нак АКШ долларын алып келүүнүн логистикалык процессинин бузулушу жана айрым адамдардын «орус рубли/АКШ долларынын» курстук айырмасынан пайда көрүү максатында алып сатарлык операцияларды жүргүзүүсү сыяктуу кошумча факторлор да өз таасирин тийгизип жатат. 

Валюта рыногундагы жагдайды турукташтыруу жана капиталдын агылып чыгуусун төмөндөтүү максатында, Улуттук банк 2022-жылдын апрелинде Акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелерге убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизген, ага ылайык эл аралык акча которуу системалары боюнча Кыргыз Республикасына келип түшкөн акча каражаттары жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же алуучунун макулдугу боюнча улуттук валютада - сом түрүндө гана берилет. Мында керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоонун алкагында, 2022-жылдын 27-июлунда кабыл алынган Улуттук банктын токтомуна ылайык, эл аралык акча которуу системалары боюнча келип түшкөн акча каражаттары алуучуга жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында нак формада же чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу курстары маалымат тактасында көрсөтүлгөн (нак валютаны алмаштыруу үчүн сыяктуу) курс боюнча улуттук валютага конвертацияланган сом түрүндө берилүүгө тийиш. Банктык эсепке, банктык төлөм картына же Кыргыз Республикасынын банкы тарабынан эмитирленген электрондук капчыкка чегерилүүчү акча которуулар боюнча конвертациялоо дагы нак валютаны алмаштыруу үчүн белгиленген курс боюнча, тактап айтканда, чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу курстары маалымат тактасында көрсөтүлгөн курс боюнча жүргүзүлөт.  

Мындан тышкары, валюталык алып-сатарлыкка жана банктар менен алмашуу бюролорунун сүйлөшүп алууларына жол бербөө үчүн, Улуттук банк алмашуу бюролорунун жүгүртүү каражаттарынын суммаларынын чегинде коммерциялык банктарга алмашуу бюролору менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө чектөө киргизген. 

Улуттук банк мыйзам талаптарынын сакталышына, анын ичинде калкты тейлөө сапатына өзгөчө көңүл буруу менен коммерциялык банктардын ишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт. Алсак, коммерциялык банктар: кредит берүү, депозиттерди кабыл алуу, нак эмес эсептешүүлөр, улуттук валютада сыяктуу эле, чет өлкө валютасында да акча которуу системалары боюнча төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири чөйрөсүн сунуштоону улантууда. Ишкерлер тарабынан өлкө ичинде жана андан сырткары да тышкы экономикалык ишке тиешелүү операциялар боюнча нак эмес төлөмдөрдүн үзгүлтүксүздүгү жана өз убагында төлөнүшү камсыз кылынат.  

Нак чет өлкө валютасынын жетишсиздигинин байкалышы шартында коммерциялык банктар, өз ишинде тобокелдиктерди төмөндөтүү жана кардарлар алдындагы милдеттенмелерин аткаруу максатында, АКШ долларынын зарыл көлөмү менен камсыз кылуу жагында иштерди жүргүзүүдө. Бирок, орун алып турган шарттарда, алып-сатарлык операцияларынын көбөйүп жаткандыгын эске алып, коммерциялык банктар тарабынан нак АКШ долларын берүү/алмаштыруу суммасы боюнча чектөөлөр киргизилип жана/же кошумча комиссиялар белгиленип жатат.  

Банктардын маалыматтарына ылайык АКШ долларын нак акчага айландыруу үчүн комиссиянын минималдуу өлчөмү нак акчага айландырылып жаткан чет өлкө валютасынын суммасынан 0,4%, ал эми максималдуу өлчөмү 5% түзөт. Мында банк мыйзамдарында банктар тарабынан керектөөчүлөр үчүн маалыматтардын ачык-айкындулуугун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу менен, өз кызмат көрсөтү